Skoči na vsebino

INFORMACIJSKA DRUŽBA

Predstavitev in naloge

 

Direktorat za informacijsko družbo koordinira izvajanja programa na področju informacijske družbe. Pospešen razvoj informacijske družbe pomembno vpliva na dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in družbe, na povečanje števila delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, višanje kakovosti življenja in enakomernega regionalnega razvoja. V skladu s svojim poslanstvom izgradnje vključujoče informacijske družbe, ki bo potenciale in znanje informacijsko komunikacijskih tehnologij vključila v pospešeni razvoj slovenske družbe kot celote,  Direktorat za informacijsko družbo bistven del svojih aktivnosti namenja aktivnostim pospeševanja razvoja informacijske družbe in usklajevanja dela na tem področju.

 

Direktorat za informacijsko družbo sestavljajo:

 • Sektor za elektronske komunikacije,
 • Sektor za razvoj informacijske družbe,
 • Sektor za zakonodajo informacijske družbe.

Direktorat opravlja naloge na naslednjih podočjih:

 

Pomembne tekoče naloge:

 • priprava zakonodaje s področja elektronskih komunikacij in informacijske družbe v RS,
 • podpora izvajanju javne službe Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (ARNES),
 • izvajanje nalog nadzornega organa po Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1993/93/ES.

  

Pomembni projekti:

 • Strategija razvoja informacijske družbe v RS,
 • Strategija razvoja elektronskih komunikacij (SREK),
 • projekti za spodbujanje e-vključenosti ,
 • spremljanje indikatorjev razvoja informacijske družbe v RS,
 • promocija razvoja informacijske družbe (Dan informacijske družbe),
 • spodbujanje uvajanja e-poslovanja (nagradi NETKO, Naj e-podjetje),
 • spodbujanje razvoja e-storitev in e-vsebin v RS,
 • promocija uporabe interneta in informacijske varnosti (Center za varnejši internet SAFE.SI, Točka za anonimno prijavo nelegalnih spletnih vsebin SPLETNO OKO, Varni na internetu),
 • ciljni raziskovalni program E-kompetentni državljan Slovenije danes in jutri,
 • vzpostavitev brezžičnih omrežij Eduroam v javnih raziskovalnih zavodih,
 • promocija uvajanja internetnega protokola IPv6,
 • projekti odprte kode (Center za odprto kodo COKS),
 • mednarodni projekt Regional ICT Foreseight exercise for Southeast European countries (FORSEE),
 • Posodobitev zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture za področje elektronskih komunikacij.

  

Nacionalna koordinacija komunitarnih programov:

 • Podporni program za politiko IKT kot del Programa za konkurenčnost in inovativnost (Competitiveness and innovation framework programme, ICT Policy Support Programme, CIP ICT PSP),
 • Podpora iz okolja pri samostojnem življenju (Ambient Assisted Living, AAL),
 • Varnejši internet (Safer Internet).

 

Sodelovanje v mednarodnih  organizacijah in njihovih delovnih skupinah:

 • Delovna skupina Sveta EU za telekomunikacije in informacijsko družbo (Council Working Group of. Telecommunication and Information Society),
 • Skupina za e-infrastrukturo (e-Infrastructure Reflection Group, e-IRG) pri EK,
 • Forum interneta prihodnosti (Future Internet Forum) pri EK,
 • Delovna skupina EK za politiko radijskega spektra (Radio Spectrum Policy Group, RSPG),
 • Odbor za radijski spekter (Radio Spectrum Committee, RSC) pri EK,
 • Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (European Network and Information Security, ENISA),
 • Evropska konferenca uprav za pošto in telekomunikacije (European Conference of Postal and Telecommunication Administrations, CEPT),
 • Evropska satelitska organizacija (EUTELSAT),
 • delovne skupine OECD s področja informacijske družbe,  
 • Svetovni vrh o informacijski družbi (World Summit on the Information Society, UN/WSIS) pri OZN,
 • Forum o upravljanju interneta (Internet Governance Forum, IGF) pri OZN,
 • Združenje za radijske komunikacije (Radio Communications Council, RCC),
 • Vladni posvetovalni odbor pri Internetni družbi za določanja imen in naslovov (Governmental Advisory Committee/Internet Corporation for Assigned Numbers, GAC/ICANN),
 • Skupina za industrijske vire in komunikacijske storitve (Industrial Resources and Communications Services Group, IRCSG) pri zvezi NATO.

  

Sodelovanje v projektih in delovnih skupinah s področja ID,  katerih nosilci so drugi organi v RS:

 • Delovna skupina za e-identitete,
 • Delovna skupina za pripravo izhodišč za promocijo in razvoj medijske pismenosti,
 • Delovna skupina za pripravo nacionalne strategije za kakovostno staranje za obdobje 2011-2015,
 • Delovna skupina za izvedbo Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012,
 • mešane delovne skupine za gospodarsko sodelovanje,
 • Komisija za znanstveno in tehnološko sodelovanje RS s posameznimi državami,
 • Register premične kulturne dediščine,
 • Digitalizacija kulturne dediščine,
 • Elektronska izmenjava podatkov v javni upravi,
 • Uredniški odbor NIO,
 • Medresorska delovna skupina za spremljanje izvajanja informacijske varnostne politike,
 • Medresorska delovna skupina za pripravo celovite možnosti uvajanja odprto-kodnih storitev,
 • različne delovne skupine za pripravo odločitev v postopku sprejemanja zakonodajnih predlogov in drugih aktov EU,
 • statistični sosveti na področju informacijske družbe,
 • delovna telesa Slovenskega inštituta za standardizacijo.

 

Mednarodno sodelovanje:

 • Dvostransko mednarodno sodelovanje.

Na vrh