Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DIGITALNA SLOVENIJA 2020

Nazadnje posodobljeno 6. 2. 2019

 

Vlada Republike Slovenije (VRS) je za pospešitev razvoja digitalizacije Slovenije določila njene strateške razvojne usmeritve v:

Vsi trije dokumenti VRS tvorijo strateški okvir za razvoj informacijske družbe v naslednjem razvojnem obdobju do leta 2020. Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 je temelj zaveze Republike Slovenije za hitrejši razvoj digitalne družbe in za izrabo priložnosti, ki jih omogočajo informacijsko komunikacijske tehnologije in internet za splošne gospodarske in družbene koristi. Vizija Slovenije je, da s pospešenim razvojem digitalne družbe izkoristi razvojne priložnosti IKT in interneta, postane napredna digitalna družba in referenčno okolje za uvajanje inovativnih pristopov pri uporabi digitalnih tehnologij. Da bi slovenskim deležnikom omogočila enakopravno vključevanje v enotni evropski digitalni prostor bo Slovenija investirala v digitalizacijo družbe in podjetništva, v digitalno rast, v izobraževanje za digitalno družbo ter uresničevala strateško usmeritev inovativne in intenzivne uporabe IKT in interneta na vseh razvojnih področjih. Strategija predvideva ukrepe za odpravo največjih razvojnih vrzeli za hitrejši razvoj digitalnega podjetništva, večjo konkurenčnost IKT-industrije, splošno digitalizacijo, razvoj digitalne infrastrukture, gradnjo širokopasovne infrastrukture, izboljšanje kibernetske varnosti in razvoj vključujoče informacijske družbe. Med ukrepi je tudi ustanovitev Slovenske digitalne koalicije za povezavo deležnikov razvoja digitalnega gospodarstva in oblikovanje digitalnih delovnih mest ter drugih deležnikov digitalizacije Slovenije, ki je po sprejeti strategiji tudi že vzpostavljena (www.digitalna.si).
Cilji strategije za uresničenje razvojne vizije so:

 • dvig splošnega zavedanja o pomenu IKT in interneta za razvoj družbe,
 • vzdržno, sistematično in osredotočeno vlaganje v razvoj digitalne družbe,
 • splošna digitalizacija po načelu privzeto digitalno (digital by default),
 • konkurenčno digitalno podjetništvo in digitalizirana industrija za digitalno rast,
 • intenzivna in inovativna uporaba IKT in interneta v vseh segmentih družbe,
 • visokohitrostni dostop do odprtega interneta za vse,
 • vključujoča digitalna družba,
 • varen kibernetski prostor,
 • zaupanje v kibernetski prostor in varovanje človekovih pravic,
 • Slovenija – referenčno okolje za uvajanje inovativnih pristopov pri uporabi digitalnih tehnologij.

 

Z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 je VRS postavila strateški načrt Republike Slovenije za sofinanciranje gradnje širokopasovne infrastrukture s pomočjo javnih sredstev.  Strateški cilj je do leta 2020 čim več gospodinjstvom (osnovni načrt je 96 %) v državi zagotoviti širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s, ostalim gospodinjstvom pa vsaj 30 Mb/s. S sofinanciranjem projektov gradnje širokopasovne infrastrukture na podeželskih področjih, na katerih ni tržnega interesa, bo VRS podeželskemu prebivalstvu omogočila dostop do sodobne komunikacijske infrastrukture in zelo hiter dostop do interneta. Prebivalci na podeželju bodo prišli do enakopravnih možnosti za vključevanje v sodobno digitalno družbo, s tem pa bodo v Sloveniji tudi vzpostavljeni pogoji za oživitev podeželja in za nadaljnji enakomeren razvoj Republike Slovenije.

 

V Strategiji kibernetske varnosti je Vlada RS določa ukrepe za vzpostavitev celovitega nacionalnega sistema zagotavljanja visoke ravni informacijske varnosti za zagotovitev varnega in varovanega informacijskega prostora. Slovenija bo do leta 2020 vzpostavila učinkovit sistem za zagotavljanje kibernetske varnosti in preprečevanje morebitnih varnostnih incidentov. Področje zagotavljanja visoke ravni kibernetske varnosti mora biti urejeno sistemsko, ključnim deležnikom pa zagotovljeno  financiranje ter kadrovski in tehnični viri. Za dosego tega cilja bo Slovenija izvedla ukrepe na naslednjih področjih:

 • okrepitev in sistemska ureditev nacionalnega sistema zagotavljanja kibernetske varnosti;
 • varnost državljanov v kibernetskem prostoru;
 • kibernetska varnost in gospodarstvo;
 • zanesljivo delovanje kritične infrastrukture državnega pomena sektorja informacijsko – komunikacijske podpore;
 • razvoj obrambnih kibernetskih zmogljivosti in zatiranje kibernetskega kriminala;
 • zagotavljanje varnega delovanja in razpoložljivosti informacijsko - komunikacijskih sistemov v primeru velikih naravnih in drugih nesreč;
 • krepitev nacionalne kibernetske varnosti skozi mednarodno sodelovanje.

Dodatek k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020

Javna obravnava osnutka Dodatka k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 – mnenja in pripombe

Na vsebino osnutka Dodatka k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, kot je bil dne 1. 3. 2018 predložen v javno obravnavo na spletni strani Ministrstva za javno upravo in z rokom za morebitne pripombe in predloge do vključno 3. 4. 2018, smo prejeli pripombe in predloge A1 in Posameznika BL. Hkrati objavljamo Mnenje MJU k tem pripombam in predlogom.

 

Javna obravnava osnutka Dodatka k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020

Na Ministrstvu za javno upravo smo pripravili osnutek Dodatka k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 (v nadaljevanju: dodatek). V dodatku so prikazane dosedanje aktivnosti iz Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 (v nadaljevanju: Načrt NGN 2020) ter nove smernice na področju elektronskih komunikacij in vizija Evrope, da do leta 2025 postane giga-bitna družba vključno s strateškimi usmeritvami in načrtovanimi aktivnostmi za dosego ciljev konkurenčnega enotnega digitalnega trga. V nadaljevanju dodatka so začrtane dodatne aktivnosti za dosego strateških ciljev Načrta NGN 2020 in Evropske Digitalne Agende 2020, ki so že usmerjene k doseganju novih strateških ciljev na tem področju do leta 2025.

 

Dodatek k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 (doc, pdf)

 

Zainteresirano javnost pozivamo, da poda svoje morebitne pripombe in predloge glede osnutka Dodatka k Načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 najkasneje do vključno 3. aprila 2018 na naslov gp.mju(at)gov.si, s pripisom ''Dodatek Načrt NGN 2020''.

 

 

Appendix to the Next-Generation Broadband Network Development Plan to 2020

Appendix to the Next-Generation Broadband Network Development Plan to 2020

Povezava do dokumenta: Appendix to NGN 2020

 

SEZNANITEV VRS S SPISKOM OBMOČIJ, ki so bele lise v geograf. segmentu goste poseljenosti, nadaljnjimi aktivnostmi na področju testiranja tržnega interesa v geograf. segmentu redke poseljenosti ter izvajanjem in sofinanc. investicij iz Načrta NGN 2020

DIGITALNA SLOVENIJA 2020 Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 in Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020.


Vlada Republike Slovenije je na svoji seji, dne 10.3.2016, sprejela strategiji DIGITALNA SLOVENIJA 2020 - Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 in Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020.

 

Povezava do dokumenta: Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, Development Strategy for the Information Society until 2020 (ang. prevod).  

Povezava do dokumenta: Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, The Next-Generation Broadband Network Development Plan to 2020 (ang. prevod).

DIGITALNA SLOVENIJA 2020 - Strategija kibernetske varnosti

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji, dne 25.2.2016, sprejela Strategijo kibernetske varnosti.

 

Povezava do dokumenta: Strategija kibernetske varnostiCyber Security Strategy (ang. prevod).

Pregled pripomb na osnutke strateških dokumentov strateške iniciative DSi2020 v okviru javne razprave (6. 3. 2015 – 31. 3. 2015)

DIGITALNA SLOVENIJA 2020 - poziv za pripombe na osnutke strategij

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravlja strateško pobudo DIGITALNA SLOVENIJA 2020, s katero bo Vlada Republike Slovenije postavila strateške usmeritve razvoja informacijske družbe do leta 2020.

 

V okviru priprav pobude DIGITALNA SLOVENIJA 2020 so objavljeni osnutki novih strateških dokumentov:

S strategijami načrtujemo ukrepe za izrabo razvojnega potenciala, ki ga omogočajo sodobne IKT in internet. Predvideni so ukrepi za splošno digitalizacijo družbe, inovativno in intenzivno uporabo IKT in interneta, razvoj digitalnega gospodarstva, internetnega podjetništva, digitalizacije javnega sektorja, izboljšanje konkurenčnosti IKT industrije, razvoja širokopasovne infrastrukture za dostop do interneta visokih hitrosti, razvoja e‑infrastrukture in vključujoče digitalne družbe. Osnutki strategij IKT in internet obravnavajo kot ključne dejavnike naslavljanja gospodarskih in družbenih razvojnih izzivov, ki bodo ob ustreznih ukrepih pozitivno vplivali na gospodarski in splošni razvoj sodobne digitalne družbe.

 

Zainteresirano javnost vabimo, da pripombe na osnutke strategij poda do 31. 3. 2015 (rok je podaljšan s prvotnega 23. 3. 2015), na naslov gp.mizs(at)gov.si, s pripisom za 'DSI2020'.

Strategije s področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij za javno razpravo

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo ob koncu sedanje finančne perspektive in pred začetkom novega razvojnega obdobja 2014 - 2020 pripravili izhodišča za pripravo novih strateških dokumentov s področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij.

 

V okviru pobude Digitalna Slovenija 2020 objavljamo izhodišča za pripravo strateških dokumentov:

 • Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 (docx) (odt) (pdf)
 • Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 (docx) (odt) (pdf)
 • Strategija kibernetske varnosti (docx) (odt) (pdf)

 

Republika Slovenija po razvitosti informacijske družbe primerjalno zaostaja, kar se nedvomno negativno odraža na drugih razvojnih področjih. Problem je posledica bistveno prenizkih vlaganj v razvoj informacijske družbe in premajhnega splošnega zavedanja o pomenu informacijsko komunikacijskih tehnologij in interneta za razvoj gospodarstva, države in celotne družbe. Da bi obrnili trende, moramo spremeniti odnos družbe do IKT in interneta ter oblikovati spodbudnejše okolje za hitrejši in bolj usklajen razvoj informacijske družbe. Doseči moramo večje splošno zavedanje o pomenu IKT in interneta, da bi lahko izkoristili razvojne priložnosti za večjo konkurenčnost sektorja IKT, za razvoj digitalne družbe, digitalnega gospodarstva in ne nazadnje za t.i. digitalno rast.


V izhodiščih za pripravo strategij zasledujemo vizijo, da moramo s pospešenim razvojem digitalne družbe izkoristiti razvojne priložnosti IKT in interneta in se uvrstiti med napredne sodobne družbe. Za zasledovanje razvojne vizije predlagamo upoštevanje naslednjih razvojnih načel:

 • splošna digitalizacija,
 • intenzivna in inovativna uporaba IKT in interneta v vseh segmentih družbe,
 • visokokvalitetna širokopasovna infrastruktura in hitri dostop do interneta za vse,
 • razvoj vključujoče digitalne družbe.

 

Zainteresirano javnost prosimo za pripombe, dopolnitve ali prispevke, s katerimi bi lahko izboljšali navedene strateške dokumente.

 

Prosimo, ča nam lahko prispevke posredujete do 3. 10. 2014, na naslov gp.mizs(at)gov.si, s pripisom ''za DSi2020''.