Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NADZORNI ORGAN

Nazadnje posodobljeno 1. 4. 2018

 

Nadzorni organ:
Ministrstvo za javno upravo
Direktorat za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
 
Kontakti:
E-naslov: gp.mju(at)gov.si
URL: http://www.mju.gov.si/
Tel.: +386 (0) 1 478 47 78
Fax.: +386 (0) 1 478 83 31

 

Oseba odgovorna za neposredno izvajanje inšpekcijskega nadzora po Uredbi eIDAS in Izvedbeni uredbi v skladu s 1. in 2. alinejo nalog nadzornega organa:

 

Dragan Petrović, inšpektor višji svetnik

T: (01) 400 3276

M: (051) 373 081

F: (01) 478 8375

E-mail: gp.mju(at)gov.si (v vednost: dragan.petrovic(at)gov.si)

 

 

Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci

 

Direktorat za informacijsko družbo je kot notranja organizacijska enota Ministrstva za javno upravo pristojen za izvajanje Uredbe (EU) 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi direktive 1999/93/ES (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 73; v nadaljevanju: Uredba eIDAS) in Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (Uradni list RS, št. 46/16; v nadaljevanju: Izvedbena uredba).

 

Z željo po sodobnem in hitrem pretoku informacij smo se odločili, da vsem vam omogočimo dostop do informacij tudi preko naših spletnih strani.
 
dr. Uroš Svete
v.d. generalnega direktorja

 

 

V prvem odstavku 3. člena Izvedbene uredbe je navedeno, da je pristojni organ za izvajanje Uredbe eIDAS in Izvedbene uredbe ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo, t.j. Ministrstvo za javno upravo, ki je odgovorno tudi za izvajanje nadzornih nalog v skladu s 17. členom Uredbe eIDAS ter vodenje zanesljivega seznama v skladu z 22. členom Uredbe eIDAS.

 

Direktorat za informacijsko družbo kot nadzorni organ za storitve zaupanja mora:

 1. nadzirati ponudnike kvalificiranih storitev zaupanja s sedežem na ozemlju Republike Slovenije;
 2. po potrebi sprejeti ukrepe v zvezi s ponudniki nekvalificiranih storitev zaupanja s sedežem na ozemlju Republike Slovenije, na podlagi naknadnega nadzora, kadar je obveščen, da ti ponudniki ali storitve zaupanja, ki jih zagotavljajo, domnevno ne izpolnjujejo zahtev iz te uredbe;
 3. sodelovati z drugimi nadzornimi organi držav članic EU ter jim nuditi pomoč;
 4. analizirati poročila o skladnosti z Uredbo eIDAS in ugotavljati, ali ponudniki kvalificiranih storitev zaupanja in kvalificirane storitve zaupanja, ki jih zagotavljajo, izpolnjujejo zahteve iz Uredbe eIDAS;
 5. obveščati druge nadzorne organe in javnost o kršitvah varnosti ali izgubi celovitosti;
 6. poročati EK o svojih glavnih dejavnostih;
 7. izvajati revizije ali izdajati zahtevke organu za ugotavljanje skladnosti, da opravi ugotavljanje skladnosti ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja;
 8. sodelovati z organi za varstvo podatkov, zlasti obveščanje teh organov o rezultatih revizij ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja brez nepotrebnega odlašanja, če se zdi, da so bila kršena pravila o varstvu osebnih podatkov;
 9. odobriti kvalificiran status ponudnikom storitev zaupanja in storitvam, ki jih zagotavljajo, ter odvzeti takšen statusa;
 10. obveščati organ, odgovoren za nacionalni zanesljiv seznam, o odločitvah glede odobritve ali odvzema kvalificiranega statusa, razen v primeru, ko je ta organ tudi nadzorni organ;
 11. preverjati obstoj in pravilno uporabo določb o načrtih za prenehanje zagotavljanja storitve v primerih, ko ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja preneha opravljati svoje dejavnosti, vključno z načinom, kako so te informacije dostopne;
 12. izdajati zahtevke ponudnikom storitev zaupanja, da odpravijo morebitno neizpolnjevanje zahtev iz te uredbe;
 13. v primeru zahteve Republike Slovenije vzpostaviti, vzdrževati in posodabljati infrastrukturo zaupanja v skladu s pogoji iz nacionalnega prava;
 14. vsako leto do 31. marca predložiti EK poročilo o svojih glavnih dejavnostih v predhodnem koledarskem letu, skupaj s povzetkom uradnih obvestil o kršitvah, ki jih je prejel od ponudnikov storitev zaupanja;
 15. v obliki, primerni za avtomatizirano obdelavo, na varen način sestavi, vodi in objavi elektronsko podpisan ali ožigosan zanesljiv seznam, vključno z informacijami o ponudnikih kvalificiranih storitev zaupanja, za katere je odgovorna država, skupaj z informacijami o kvalificiranih storitvah zaupanja, ki jih ti ponudniki zagotavljajo.

 

Poročila o opravljenem delu

Poročilo o opravljenem delu nadzornega organa po Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES in Uredbi o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES za leto 2018

 

Poročilo o opravljenem delu nadzornega organa po Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES in Uredbi o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES za leto 2017

 

 

Plani aktivnosti

Plan aktivnosti za leto 2019 na področju nadzora po Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES in Uredbi o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES

 

Plan aktivnosti za leto 2018 na področju nadzora po Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES in Uredbi o izvajanju uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES