Skoči na vsebino

GRADNJA ODPRTIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ NASLEDNJE GENERACIJE

Nazadnje osveženo, 9. 2. 2018

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« - vprašanja in odgovori od št. 1 do št. 7

Odgovori na vprašanja od št. 1 do št. 7 (pdf)

 

 

Vabilo na informativni dan za Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«

Vabimo vas na informativni dan, ki bo potekal v petek, 16. februarja 2018 od 10.00 do 12.00 ure, na lokaciji Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, Masarykova 16, v veliki dvorani pritličje.  Poleg predstavitve Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«, bo predstavljena še pobuda WiFi4EU.

 

Elektronske prijave za udeležbo na navedenem informativnem dnevu posredujte najkasneje do 14. februarja 2018 na elektronski naslov: gp.mju(at)gov.si ali natalija.kralj(at)gov.si.

 

Dnevni red (10:00-12:00)
1. Uvodni pozdrav – 5min
2. Predstavitev javnega razpisa »GOŠO 3« - 40min
3. Predstavitev pobuda WiFi4EU – 15min
4. Razprava – 1h
 

Vljudno vabljeni!

 

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«, ki ga delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

 
Obveščamo vas, da je dne 26. 1. 2018 v Uradnem listu RS, št. 5/2018, objavljen Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«. Skupna okvirna višina sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki je na voljo za javni razpis, znaša 18.495.600,00 EUR.

 

Popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije morajo biti dostavljene na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana najkasneje do 9. 4. 2018 do 12. ure. Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako »NE ODPIRAJ – vloga na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« za SKLOP 1 oz. SKLOP 2, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja.

 

Kontaktna oseba za posredovanje dodatnih informacij v zvezi s tem javnim razpisom in z razpisno dokumentacijo je Janez Žužek, na voljo vsak dan med 10. in 11. uro na telefonski številki 01/ 400 4653. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: gp.mju@gov.si ali  janez.zuzek@gov.si.

 
Javni razpis:

- besedilo javnega razpisa (doc, pdf),

- povezava do objave v Uradnem listu RS št. 5/2018.

 

Razpisna dokumentacija:

- besedilo razpisne dokumentacije (doc, pdf),

- vzorec pogodbe o sofinanciranju (doc, pdf),

- vzorec konzorcijske pogodbe (doc, pdf),

- seznam belih lis SKLOP 1 – GOŠO 3 VZHOD (xlsx, pdf),

- seznam belih lis SKLOP 2 – GOŠO 3 ZAHOD (xlsx, pdf).

 

 

Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji«

Evropska komisija je 15. 12. 2014 potrdila Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je strateški izvedbeni dokument in podlaga za črpanje razpoložljivih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS) v obdobju 2014-2020. V okviru 2. prednostne osi - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti, prednostne naložbe - Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo bodo sofinancirani ukrepi Gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije, ki bodo omogočali dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih operaterji ne zagotavljajo in ne kažejo tržnega zanimanja za gradnjo take širokopasovne infrastrukture v višini 31,9 mio EUR.

 

Ministrstvo za javno upravo je na podlagi priglašene sheme državnih pomoči za namen sofinanciranja ukrepov gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije pridobilo s strani Ministrstva za finance Mnenje o skladnosti sheme državne pomoči »Gradnja odprte širokopasovne infrastrukture naslednje generacije v Republiki Sloveniji« (št. priglasitve BE01-2482762-2017, št. sheme: SA.49322).

 

Shema pomoči temelji na Zakonu o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Ur.l RS 109/12, 110/13, 40/14-ZIN-B, 54/14-odl.US, 81/15 in 40/17), ter predstavlja dovoljeno državno pomoč, ki je združljiva z Uredbo Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014) in Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L 156, 20. 6. 2017).

 

Predmet sofinanciranja na osnovi priglašene sheme so naložbe za namestitev pasivne širokopasovne infrastrukture, gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo in namestitev dostopovnih omrežij naslednje generacije. Do javnih sredstev bodo upravičeni izbrani operaterji elektronskih komunikacij.

SEZNAM BELIH LIS V GEOGRAFSKEM SEGMENTU GOSTE IN REDKE POSELJENOSTI

Skladno z opravljeno analizo podatkov, pridobljenih v okviru obeh javnih pozivov, ki sta bila objavljena na podlagi  Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 – ZDRad, 110/09, 33/11 in 109/12 – ZEKom-1) dne 20. 5. 2016 in 21. 10. 2016, ter posredovana zainteresiranim operaterjem, lastnikom omrežij elektronskih komunikacij ter drugim investitorjem, da izkažejo svoj tržni interes za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih, ter analizo obstoječe infrastrukture elektronskih komunikacij na območjih belih lis, Ministrstvo za javno upravo objavlja seznam belih lis na gospodinjstvo natančno, na katerih bodo uporabljena javna sredstva za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije.

 

Bele lise v geografskem segmentu goste poseljenosti (pdf, exl)
Bele lise v geografskem segmentu redke poseljenosti (pdf, exl)

Analiza testiranja tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju RS v naslednjih treh letih skladno z Načrtom NGN 2020 – zbirni seznam belih lis v geografskem segmentu goste in redke poseljenosti

Glede na izkazan tržni interes Ministrstvo za javno upravo objavlja zbirni seznam belih lis, na katerih bodo uporabljena javna sredstva za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij.

Spisek naselij, ki so bele lise v geografskih segmentih goste in redke poseljenosti za ciljno hitrost 100 Mb/s skladno z Načrtom NGN 2020

 

Ministrstvo za javno upravo bo z investitorji, ki so izkazali tržni interes, podpisalo dogovor o izvedbi tržnega interesa. Po podpisu dogovorov o izvedbi tržnega interesa bomo objavili podrobne podatke s hišnimi naslovi belih lis v geografskih segmentih goste in redke poseljenosti.

Seznanitev VRS s spiskom območij, ki so bele lise v geograf. segmentu goste poseljenosti, nadaljnjimi aktivnostmi na področju testiranja tržnega interesa v geograf. segmentu redke poseljenosti ter izvajanjem in sofinanc. investicij iz Načrta NGN 2020

Vlada Republike Slovenije se je na 112. redni seji dne 1. 12. 2016 seznanila s spiskom območij, ki so bele lise v geografskem segmentu goste poseljenosti, nadaljnjimi aktivnostmi na področju testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke poseljenosti ter izvajanjem in sofinanciranjem investicij iz Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020.

 

Sklep VRS z dne 1. 12. 2016 (pdf)

Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih v geografskem segmentu redke poseljenosti za ciljno hitrost 100 Mb/s (drugi krog), skladno z Načrtom NGN 2020

Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za izraz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih v geografskem segmentu redke poseljenosti za ciljno hitrost 100Mb/s skladno z Načrtom NGN 2020, tako da velja naslednje:

1) Investitorji morajo svoj tržni interes izraziti z vnosom ustreznih podatkov v navedeno spletno aplikacijo najkasneje do vključno 18. 11. 2016 do 24.00 ure. Podatki o tržnem interesu, ki bodo oddani po tem roku, ne bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih določanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi. 

2) Skladno s četrtim odstavkom 11. člena ZEKom-1 morajo investitorji o izkazanem tržnem interesu, ki so ga vnesli v spletno aplikacijo, najkasneje do 23. 11. 2016 do 14.00 ure tudi pisno obvestiti MJU (gp.mju(at)gov.si) in AKOS (info.box(at)akos-rs.si).
Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa (pdf).

Ponovitev poziva za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij v geografskem segmentu redke poseljenosti za ciljno hitrost 100 Mb/s

Skladno z 9. poglavjem Načrta NGN 2020, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na 78. redni seji, dne 10. 3. 2016, in točko 4.5 Poziva za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije, št. 380-6/2016/2 z dne 20. 5. 2016, Ministrstvo za javno upravo ponavlja javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij v geografskem segmentu redke poseljenosti za ciljno hitrost 100 Mb/s.

Javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij (pdf, doc)

POZIV ZA IZKAZ TRŽNEGA INTERESA ZA GRADNJO ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ NA PODROČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V NASLEDNJIH TREH LETIH SKLADNO Z NAČRTOM RAZVOJA ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ NASLEDNJE GENERACIJE DO LETA 2020 - VPRAŠANJA IN ODGOVORI OD ŠT. 53 DO ŠT. 62

Odgovori na vprašanja od št. 53 do št. 62 (pdf).

Poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta2020 - vprašanja in odgovori od št. 48 do št. 52

Odgovori na vprašanja od št. 48 do št. 52 (pdf).

Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa in objavinajnovejših podatkov o obstoju omrežnih priključnih točk

Obveščamo vas, da smo zaradi naknadno evidentiranih novih in spremenjenih omrežnih priključnih točk v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture izvedli ponovno primerjavo objavljenega seznama za izkaz tržnega interesa s stanjem podatkov v tej evidenci z dne 27. 7. 2016. Na podlagi tega smo pripravili nova seznama gospodinjstev za geografski segment goste poseljenosti, kjer se izkazuje tržni interes za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 100 Mb/s in za geografski segment redke poseljenosti, kjer se izkazuje tržni interes za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 30 Mb/s.

 

Hkrati vas obveščamo vas, da podaljšujemo rok za izraz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih v skladu z Načrtom NGN 2020, tako da velja naslednje:

1) Investitorji morajo svoj tržni interes izraziti z vnosom ustreznih podatkov v spletno aplikacijo, ki je dostopna na http://prostor3.gov.si/ozkgji-ti/index.jsp, najkasneje do vključno 5. 9. 2016 do 24.00 ure. Podatki o tržnem interesu, ki bodo oddani po tem roku, ne bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih določanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi. 

2) Skladno s četrtim odstavkom 11. člena ZEKom-1 morajo investitorji o izkazanem tržnem interesu, ki so ga vnesli v spletno aplikacijo, najkasneje do 9. 9. 2016 do 12.00 ure tudi pisno obvestiti MIZŠ (gp.mizs(at)gov.si) in AKOS (info.box(at)akos-rs.si).

 

Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa in objavi najnovejših podatkov o obstoju omrežnih priključnih točk (pdf).

Poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 – vprašanja in odgovori od št. 45 do št. 47

 

Odgovori na vprašanja od št. 45 do št. 47 (pdf)

 

 

Poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 – vprašanja in odgovori od št. 24 do št. 44

 

Odgovori na vprašanja od št. 24 do št. 44 (pdf)

OBVESTILO O OBJAVI NAJNOVEJŠIH PODATKOV O OBSTOJU OMREŽNIH PRIKLJUČNIH TOČK V GEOGRAFSKIH SEGMENTIH GOSTE IN REDKE POSELJENOSTI Z DNE 15. 7. 2016

Obveščamo vas, da smo zaradi ugotovljenih sprememb v evidenci omrežnih priključnih točk dne 15. 7. 2016 znotraj spletne aplikacije za potrebe oddaje podatkov o tržnem interesu, objavili nova seznama gospodinjstev za geografski segment goste poseljenosti, kjer se izkazuje tržni interes za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 100 Mb/s in za geografski segment redke poseljenosti, kjer se izkazuje tržni interes za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 30 Mb/s.

Nove podatke za oba geografska segmenta lahko prevzamete na spletni strani: http://prostor3.gov.si/ozkgji-ti/index.jsp .

Poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 – vprašanja in odgovori od št. 8 do št. 23

Odgovori na vprašanja od št. 8 do št. 23 (pdf)

OBVESTILO O PODALJŠANJU ROKA ZA IZRAZ TRŽNEGA INTERESA ZA GRADNJO ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI V NASLEDNJIH TREH LETIH V SKLADU Z NAČRTOM NGN 2020

Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za izraz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih v skladu z Načrtom NGN 2020, tako da velja naslednje: 


1) Investitorji morajo svoj tržni interes izraziti z vnosom ustreznih podatkov v spletno aplikacijo, ki je dostopna na http://prostor3.gov.si/ozkgji-ti/index.jsp, najkasneje do vključno 5. 8. 2016 do 24.00 ure. Podatki o tržnem interesu, ki bodo oddani po tem roku, ne bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih določanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi. 

2) Skladno s četrtim odstavkom 11. člena ZEKom-1 morajo investitorji o izkazanem tržnem interesu, ki so ga vnesli v spletno aplikacijo, najkasneje do 10. 8. 2016 do 12.00 ure tudi pisno obvestiti MIZŠ (gp.mizs(at)gov.si) in AKOS (info.box(at)akos-rs.si).

 

Rok podaljšujemo zaradi velikega števila vpisov komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture po objavi poziva za izkaz tržnega interesa in posledično ugotovljenega velikega števila nepravilnih vnosov OPT. Napako še odpravljamo, zato bomo popravek naslovov gospodinjstev objavili v prihodnjih dneh. 


Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa (pdf).

Poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 – odgovori na vprašanja prejeta do 10. 6. 2016

Odgovori na vprašanja prejeta do 10. 6. 2016 (pdf)

Popravek poziva za izkaz tržnega interesa v točkah 4.3 in 4.4. o prekrivajočem se tržnem interesu in vzorec dogovora o izvedbi tržnega interesa investitorja

  1. Popravek poziva za izkaz tržnega interesa v točkah 4.3 in 4.4. o prekrivajočem se tržnem interesu in vzorec dogovora o izvedbi tržnega interesa investitorja (pdf)
  2. Dogovor o izvedbi tržnega interesa investitorja (doc)
  3. Priloga 3: Časovni načrt projekta gradnje omrežnih priključnih točk (xcl)

Poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 – odgovori na vprašanja prejeta do 8. 6. 2016

Odgovori na vprašanja prejeta do 8. 6. 2016 (pdf)

Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih v skladu z Načrtom NGN 2020

Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za izraz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji v naslednjih treh letih v skladu z Načrtom NGN 2020, tako da velja naslednje:

  1. Investitorji morajo svoj tržni interes izraziti z vnosom ustreznih podatkov v navedeno spletno aplikacijo najkasneje do vključno 5. 7. 2016 do 24.00 ure. Podatki o tržnem interesu, ki bodo oddani po tem roku, ne bodo upoštevani v nadaljnjih postopkih določanja belih lis, ki bodo podlaga za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z javnimi sredstvi.
  2. Skladno s četrtim odstavkom 11. člena ZEKom-1 morajo investitorji o izkazanem tržnem interesu, ki so ga vnesli v spletno aplikacijo, najkasneje do 8. 7. 2016 do 12.00 ure tudi pisno obvestiti MIZŠ (gp.mizs(at)gov.si) in AKOS (info.box(at)akos-rs.si).

Obvestilo o podaljšanju roka za izraz tržnega interesa (pdf)

Obvestilo o objavi najnovejših podatkov o obstoju omrežnih priključnih točk na naslovih v geografskih segmentih goste in redke poseljenosti

Obveščamo vas, da smo dne 8. 6. 2016 znotraj spletne aplikacije za potrebe oddaje podatkov o tržnem interesu, ki je dostopna na povezavi http://prostor3.gov.si/ozkgji-ti/index.jsp, objavili dva seznama naslovov, na katerih imajo gospodinjstva na dan 2. 6. 2016 že omogočene omrežne priključne točke z zmogljivostjo 100 Mb/s za geografski segment goste poseljenosti in 30 Mb/s za geografski segment redke poseljenosti. Popravek naslovov gospodinjstev, ki so bila prvotno vključena v testiranje tržnega interesa, temelji na novejših podatkih iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

 

Na naslovih teh gospodinjstev že obstaja ustrezna infrastruktura in je že omogočen dostop do interneta z ustreznimi hitrostmi, zato jih z objavo seznama naslovov gospodinjstev izločamo iz testiranja tržnega interesa. Zainteresirane investitorje prosimo, da za gospodinjstva na naslovih, ki jih objavljamo ločeno za področje 100 Mb/s in 30 Mb/s, ne izražajo tržnega interesa.

 

 

Javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij

Skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, ki ga je potrdila Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij.