Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMATIKA

Nazadnje osveženo 16. 5. 2019

 

Ministrstvo za javno upravo zagotavlja delovanje centralnega informacijsko komunikacijskega sistema v najširšem pomenu, kar pomeni, da:

 • upravlja informacijsko komunikacijsko infrastrukturo državne uprave;
 • skrbi za enotni razvoj skupnih informacijskih rešitev v državni upravi ter njihovo tehnološko, procesno in organizacijsko skladnost s centralnim informacijsko komunikacijskim sistemom;
 • skrbi za izvajanje enotne informacijske varnostne politike ter izvaja druge aktivnosti, povezane z informacijsko varnostjo;
 • načrtuje in upravlja proračunske vire ter usklajuje enotni finančni načrt na področju IKT v državni upravi;
 • načrtuje in usklajuje centralno nabavno funkcijo na področju informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) v državni upravi ter skrbi za usklajevanje in koordinacijo postopkov skupnih javnih naročil za potrebe organov državne uprave;
 • načrtuje in usklajuje projekte na področju IT v državni upravi;
 • spremlja svetovni razvoj IKT ter pripravlja usmeritve in standarde v državni upravi;
 • vodi in koordinira strateški razvoj e-poslovanja v javni upravi ter pripravlja, izvaja in dopolnjuje strategije in akcijske načrte na tem področju in spremlja njihovo izvajanje;
 • skrbi za razvoj in delovanje e-storitev za delo z državljani (G2C), e-storitev za podporo izmenjave podatkov znotraj javne uprave (G2G), e-storitev s področja podpore zaposlenim (G2E), e-storitev za zagotavljanje informacijske podpore vzpostavitve prijaznega okolja za pravne osebe (G2B), e-storitev s področja čezmejnih projektov in mednarodnih projektov (G2EU);
 • pripravlja predloge zakonov in podzakonskih predpisov s področja dela direktorata;
 • pripravlja analize na področju informatizacije storitev javne uprave;
 • skrbi za informacijsko infrastrukturo ministrstva z organi v sestavi;
 • skrbi za razvoj, nemoteno delovanje in vzdrževanje aplikativnih sistemov državnih organov na informacijsko komunikacijski infrastrukturi ministrstva;
 • izboljšuje elektronsko podporo med subjekti v javni upravi in izven nje z uporabo sodobne IKT;
 • zagotavlja povezljivost registrov in integracijo podatkovnih virov s pospešeno informacijsko podporo upravljanja procesov;
 • načrtuje in vzdržuje elektronski dokumentni sistem;
 • sodeluje pri razvoju in vzdrževanju zalednih informacijskih sistemov (npr. registri);
 • skrbi za strežniško in sistemsko infrastrukturo lokalnega omrežja ministrstva in upravnih enot;
 • pripravlja nacionalno strategijo razvoja elektronskega poslovanja v javni upravi in spremlja njeno izvajanje;
 • izvaja naloge vladnega overitelja digitalnih potrdil SI-CA za občane, poslovne subjekte in državno upravo, kot tudi za potrebe slovenskih biometričnih potnih listin, ter naloge izdajatelja varnih časovnih žigov za SI-TSA za državne organe in poslovne subjekte;
 • sodeluje pri razvoju registrske organiziranosti Slovenije in informacijske družbe ter izvaja naloge iz strategije in akcijskega načrta E-uprave;
 • sodeluje in pripravlja razpisno dokumentacijo za javna naročila s področja dela direktorata ter izvaja javna naročila s področja dela direktorata;
 • izvaja pravno podporo in podporo finančnega načrtovanja projektom s področja elektronskega poslovanja, ki so v njegovi pristojnosti;
 • skrbi za posredovanje podatkov iz evidenc, s katerimi upravlja ministrstvo na delovnem področju direktorata, upravičenim uporabnikom ter za njihovo povezavo z drugimi javnopravnimi evidencami;
 • spremlja in analizira ter izvaja naloge vodenja in koordinacije mednarodnih aktivnosti z vsebinskih področij direktorata;
 • vključuje se v mednarodne delovne skupine s področja dela direktorata in izvaja druge strokovne naloge na mednarodnem nivoju.

 

 
Vizija Direktorata za informatiko


“Zagotovili bomo zmogljivost informacijsko komunikacijskih sistemov državne uprave, ki bodo uporabnikom nudili učinkovito podporo pri sprejemanju odločitev in optimalnemu izvajanju nalog v nacionalnem in mednarodnem okolju na osnovi gospodarnega, zanesljivega in varnega dostopanja do podatkov ter povezljivosti. Državljanom in gospodarskim subjektom bomo omogočali učinkovito, zanesljivo in enostavno uporabo e-storitev, tako na nacionalni ravni kot tudi na digitalnem enotnem trgu.”