Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

URAD ZA INFRASTRUKTURO

Na Ministrstvu za javno upravo opravlja Urad za infrastrukturo naslednje naloge:

 • izvaja centralne horizontalne infrastrukturne naloge na področju upravljanja s kritično centralno komunikacijsko informacijsko infrastrukturo, v kateri so zajeta centralna operativna okolja ter procesni shranjevalni in povezovalni viri;
 • opravlja skrbniške naloge sistemskih prostorov na primarnih in sekundarnih lokacijah (tehnično varovanje prostorov energetsko napajanje, naprave za neprekinjeno napajanje, agregati, precizna klimatizacija, strežniške omare, pasivna ožičenja, nadzorni sistemi CNS, UNMS, vzdrževanje strojne opreme informacijske infrastrukture, sistemsko podporo kritične centralne informacijske infrastrukture);
 • v okviru horizontalnih nalog lokalne infrastrukture skrbi za enotne tehnološke standarde in rešitve področja komunikacijske in strežniške infrastrukture, delovnih postaj ter programske opreme;
 • skrbi za zagotavljanje zanesljivosti, dostopnosti, varnosti in učinkovitosti ter hranjenja podatkov, njihovo zrcaljenje na lokacijo rezervne lokacije;
 • vzpostavlja in vzdržuje ukrepe varovanja, obvladovanje fizičnega dostopa, ter potrebno zaščito v smislu enkripcije in ostalih ukrepov; zagotavljanje okoljskih pogojev v sistemskih prostorih;
 • izvaja naloge centralnega arhiviranja v smislu zaščite podatkov in programov;
 • skrbi za enotno uvajanje rešitev upravljanja lokalnih virov in protivirusne zaščite;
 • načrtuje procesne, shranjevalne in mrežne vire;
 • sistemsko podpira virtualizacijske rešitve;
 • zagotavlja operativnost procesnega, shranjevalnega in mrežnega sloja oblačne infrastrukture v režimu 24/7/365;
 • sodeluje pri definiciji in projektni dokumentaciji z naročniki v fazi načrtovanja informacijskih sistemov;
 • usklajuje dogovore o zagotovljeni ravni nudenja storitev z naročniki ter sodeluje pri prenosu iz
 • razvoja v testno in produkcijsko okolje z naročniki in njihovimi izvajalci;
 • skrbi za vzdrževanje in ustrezno prilaganje zmogljivosti naraščajočim potrebam naročnikov na področju servisne infrastrukture (neprekinjeno napajanje z električno energijo, hlajenje, fizično varovanje m nadzorni sistemi) ter informacijske in komunikacijske infrastrukture;
 • skrbi za optimalno souporabo in vzdrževanje potrebne licenčne programske opreme;
 • pripravlja, preizkuša in izvaja načrt neprekinjenega obratovanja na primarni in sekundarni lokaciji za primer izpada posameznih infrastrukturnih komponent;
 • pripravlja, preizkuša in izvaja načrt obratovanja v kriznih razmerah (naravne nesreče, izredna stanja);
 • sodeluje pri vseh strateških odločitvah glede varne izrabe in obratovanja informacijske in komunikacijske infrastrukture;
 • v njegovem okviru deluje izdajatelj digitalnih potrdil digitalni potrdil SIGOV-CA m SIGEN-CA ter digitalnih potrdil za potrebe slovenskih biometričnih dokumentov (izdajatelji CSCA-SI, CVCA-SI DVCA-INT-SI), ki upravlja s pripadajočim imeniškim sistemom in skupnim vstopnim vozliščem
 • elektronske pošte.

Vloga za dodelitev pravic uporabniku za oddaljen dostop v omrežje HKOM

 

 

Delovno področje Urada zaokružujejo trije vsebinski sklopi:

 • komunikacijski in podatkovni centri za delovanje, razvoj, vzdrževanje in nadzor državnega komunikacijskega omrežja HKOM, zagotavljanje neprekinjene podpore delovanju omrežja HKOM v smislu razpoložljivosti 24x7x365, celovitosti in zaupnosti podatkov, izvajanje storitve oddaljenega dostopa do storitev državnih organov z uporabo lahkih odjemalcev, koordiniranje dodeljevanje in upravljanje s sredstvi avtentikacije (geselniki), razporejanje zasebnega naslovnega prostora in zagotavljanje sistema razreševanja spletnih naslovov (DNS), izvajanje naloge LIR (zagotavljanje in skrbništvo javnega IP naslovnim prostorom državne uprave in registracija domen), zagotavljanje dostopa do interneta ter povezovanje z internetnimi ponudniki, svetovanje na področju varovanja in zaščite podatkov v lokalnih računalniških omrežjih ter skrbi za varnost v lokalnem računalniškem omrežju ministrstva, izvajanje nalog sistemske administracije za podporo lokalnemu omrežju ministrstva (datotečne, tiskalniške storitve, upravljanje z delovnimi postajami), izvajanje storitev za podporo infrastrukturi, ki omogoča delovanje datotečnih in aplikativnih strežnikov (sistemi za virtualizacijo in oblačno tehnologijo), izvajanje intranetne storitve z zagotavljanjem dostopov do storitev interne baze znanja, internega imenika, multimedijskih predstavitev ter spletnih aplikacij ministrstva, zagotavljanje sistemske in programske opreme za strežnike in delovne postaje v LAN omrežjih ter odprtokodnih sistemih, varovanje in zaščita v lokalnih informacijskih sistemih), izvajanje podpore LAN in WlFl komunikacij, zagotavljanje podpore uporabnikom IKT sistema ministrstva (2. nivo), itd.;
 • upravljanje z informacijskimi storitvami za uvajanje koncepta oblačnega računalništva, načrtovanje procesnih, shranjevalnih in mrežnih virov DRO, razvoj, vzpostavitev in vzdrževanje orkestracije storitev in portala DRO, zagotavljanje operativnosti sloja oblačne infrastrukture 24/7, načrtovanje, izvajanje in vzdrževanje konsolidacijskih in migracijskih postopkov (priprava visokonivojskih in nizkonivojskih načrtov oz. PZI), upravljanje in administriranje z Lotus Notes Domino lokalno informacijsko infrastrukturo ministrstva (brez podpore aplikativnemu delu), zagotavljanje dostopa do storitev protivirusne zaščite informacijskih sistemov državnih organov, zagotavljanje delovanje strežniške infrastrukture, vzdrževanje sistemskega okolja lokalnih strežniških storitev poštnih in aplikacijskih strežnikov (operacijski sistemi, sistemi za arhiviranje, sistemi za zaščito pred zlonamerno opremo, povezava s sistemi za zaščito podatkov, nadzornimi sistemi itd.), zagotavlja sistemska orodja in rešitve za upravljanje, nadzor informacijsko komunikacijske infrastrukture, itd.;
 • storitve zaupanja in identifikacijski sistemi ("Državni center za storitve zaupanja") za izvajanje kvalificiranih storitev zaupanja s področij elektronskih podpisov, elektronskih žigov, elektronskih časovnih žigov, storitev elektronske priporočene dostave in upravljanja potrdil za avtentikacijo spletišč, opravlja storitve zaupanja za potrebe namenskih sistemov kot je npr. upravljanje potrdil za potrebe slovenskih biometričnih dokumentov za Ministrstvo za notranje zadeve, upravljanje potrdil za potrebe davčnega potrjevanja računov za Finančno upravo ipd., razvoj in upravljanje s centralnimi gradniki za spletno prijavo in elektronski podpis s ciljem njihove uvedbe kot nacionalnih standardiziranih rešitev, razvoj in upravlja z nacionalnim vozliščem za avtentikacijo za delovanje enotnega notranjega trga (vozlišče eIDAS), razvoj in vzdrževanje servisov in mehanizmov, ki so potrebni za povezovanje digitalnih potrdil z identifikatorji, vodenimi v registrih, opravljanje nalog skrbništva nad programsko komponento za elektronsko podpisovanje za potrebe integracije elektronskega podpisa v informacijske rešitve v okviru javnega sektorja, za registracijo internetnih domen državnih organov v slovenskem naslovnem prostoru.si, upravljanje z infrastrukturo centralnega imenika po standardu LDAP za potrebe storitev zaupanja, upravljanje z infrastrukturo centralnega imenika po standardu LDAP za potrebe usmerjanja elektronske pošte ter zagotavlja avtomatsko sinhronizacijo lokalnih imenikov s centralnim imenikom, delovanje centralnega strežnika elektronske pošte ter centralnega vozlišča elektronskih pošt, pri čemer zagotavlja ustrezno usmerjanje in preusmeritev elektronske pošte na podrejene sisteme ter skrbi za posodabljanje protivirusnih sistemov in mehanizmov za preprečevanje nezaželene elektronske pošte, upravljanje sistema za alarmiranje skrbnikov aplikacij, strežnikov in storitev v primeru nedelovanja ali nedostopnosti le-teh preko elektronske pošte, sporočil SMS ali glasovnega sistema, nudenje tehnične pomoči uporabnikom na 2. nivoju: odgovori na tehnična in vsebinska vprašanja, pomoč lokalnim administratorjem, pomoč referentom prijavne službe, sodeluje pri izvajanju EU projektov za razvoj storitev na digitalnem notranjem trgu npr. pilotov velikih razsežnosti iz programa CIP, Obzorja 2020, CEF, itd.