Skoči na vsebino

ČRPANJE EU SREDSTEV – SKLAD ZA NOTRANJO VARNOST

Nazadnje osveženo, 5. 6. 2017

 

Financiranje politik notranjih zadev EU v večletnem finančnem okviru 2014-2020 poteka preko dveh novih skladov, Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Sklada za notranjo varnost (ISF).
Nove instrumente financiranja pri Skladu za notranjo varnost (ISF) določata dve temeljni uredbi:
 

  • Uredba ISF - področje meje in vizumi (Uredba (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Odločbe št. 574/2007/ES)
  • Uredba ISF - področje policijskega sodelovanja in kriznega upravljanja (Uredba (EU) št. 513/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz v okviru Sklada za notranjo varnost in o razveljavitvi Sklepa Sveta 2007/125/PNZ)

Sklad za notranjo varnost (ISF) je razdeljen na:

  • področje policijskega sodelovanja, preprečevanja in boja zoper različne oblike kriminala, zaščito kritične infrastrukture in krizno upravljanje s t.i. uredbo ISF Police
  • področje mej in vizumov s t.i. uredbo ISF Borders

Programski dokumenti:

  • Akcijski načrt za črpanje sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost (različica 1.2, aktualna 27.06.2016), je temeljit in celovit programski dokument, namenjen izvajanju skladov EU na področju notranjih zadev v Republiki Sloveniji. Načrt razčlenjuje nacionalna programa skladov na posamezne projekte in opredeljuje finančne alokacije po letih (do leta 2023), predstavlja osnovo za prijavo in odobritev projektov, kar pomeni, da projekti, ki niso načrtovani v okviru akcijskega načrta, ne morejo biti potrjeni s strani nadzornega organa. V okviru načrta ima vsak projekt dodeljeno unikatno šifro, ki služi kot analitična oznaka za potrebe (finančnega) upravljanja projekta.
  • Potrjena nacionalna programa AMIF in ISF za obdobje 2014-2020.


Ministrstvo za javno upravo kot končni upravičenec Sklada za notranjo varnost je na podlagi sprejetega Nacionalnega programa ISF in na vladi potrjenega Akcijskega načrta za črpanje sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost (različica 1.2) prijavilo dva projekta:

Zamenjava obrabljene, poškodovane in dotrajane opreme na mejnih prehodih z namenom zagotavljanja schengenskih standardov

Projekt bo omogočal zamenjavo zastarele, poškodovane in dotrajane opreme na mejnih prehodih na začasni zunanji meji (strežniki, delovne postaje, dizelski generatorji, klimatske naprave, konvektorji, semaforji, toplotne črpalke in ventili, rabljeni UPS, vrata, električni radiatorji, plinske peči, vrata na meji) in nadomestitev obrabljenih kontrolnih kabin in zabojnikov.

Upravljanje in vzdrževanje infrastrukture mejnih prehodov

Projekt je namenjen financiranju upravljanja ter vzdrževalnih del na objektih in napravah na vseh mejnih prehodih na začasni zunanji meji, stroškov materiala in del za redno servisiranje opreme v stavbah in obkrožujočih zunanjih površinah (zimska služba, vzdrževanje infrastrukture itd.), ki bodo omogočili nemoteno delovanje mejnih prehodov.

 


Črpanje evropskih sredstev Sklada za notranjo varnost  je  namenjeno zagotavljanju  ustreznih in varnih objektov na mejnih prehodih zunanje EU meje s ciljem  nemotenega izvajanja mejne kontrole v skladu s schengenskimi standardi.

Vse ostale informacije v zvezi s črpanjem EU sredstev sklada ISF: sistema upravljanja in nadzora, programskih dokumentov, priročnika, nacionalnih pravil ter obveščanja in objavljanja se nahajajo na spletni strani MNZ (http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/crpanje_evropskih_sredstev/sklad_za_notranjo_varnost_in_sklad_za_azil_migracije_in_vkljucevanje_2014_2020/)