Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STANOVANJSKA DEJAVNOST

DODELITEV SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM

Glede vseh informacij, ki se nanašajo na službena oziroma najemna stanovanjalahko pokličete uslužbence Direktorata za stvarno premoženje (Anton Murgelj, tel. 01 478 1847 ali Ana Pavlič, tel. 01 478-1815), oziroma pišete na elektronski naslov Ministrstva za javno upravo (gp.mju(at)gov.si).

RAZPIS ZA DODELITEV SLUŽBENIH STANOVANJ 2019

4. 6. 2019

Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije je na svoji 9. seji, ki je potekala dopisno od 30. 5. 2019 do 4. 6. 2019 sprejela Sklep o objavi Razpisa za dodelitev službenih stanovanj v najem št. 352-62/2019/2 z dne 4. 6. 2019.

 

V skladu s Stanovanjskim pravilnikom so upravičenci do prijave na razpis javni uslužbenci, zaposleni v Vladi Republike Slovenije, vladnih službah, ministrstvih, upravnih enotah in organih v sestavi ministrstev, z izjemo Policije in Slovenske vojske.
Na razpisu imajo pravico kandidirati tudi javni uslužbenci na položaju, ki jim je bilo stanovanje dodeljeno na podlagi 10. člena Stanovanjskega pravilnika, javni uslužbenci, ki jim je bilo službeno stanovanje dodeljeno zunaj razpisa na podlagi prve alineje prvega odstavka 28. člena Stanovanjskega pravilnika in javni uslužbenci, ki jim je bilo stanovanje dodeljeno iz razloga nujnih službenih potreb na podlagi 30. in 31. člena Stanovanjskega pravilnika.
Javni uslužbenci, ki so že najemniki službenih stanovanj in imajo najemno razmerje sklenjeno za čas dela v organu iz prvega odstavka 2. člena Stanovanjskega pravilnika niso upravičeni do prijave na razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem.

 

Prosilec odda vlogo za prijavo na razpis tako, da izpolni in podpiše obrazec »Prijava na razpis za dodelitev službenih stanovanj«, podpiše »Izjavo o izpolnjevanju splošnega pogoja« in na Geodetski upravi Republike Slovenije pridobi »Potrdilo o nelastništvu ali Seznam nepremičnin«. Izpolnjeno prijavo, izjavo in potrdilo mora predložiti organu, pri katerem je zaposlen do vključno 21. 6. 2019. Prepozno prejete vloge organ, pri katerem je prosilec zaposlen, izloči iz nadaljnje obravnave.

 

Vloge in listine, ki so jih posredovali prosilci, organi opremijo z datumom prejema, pregledajo in vloge točkujejo v skladu s Stanovanjskim pravilnikom. Skupno število točk posameznega prosilca je seštevek točk ovrednotenega delovnega mesta, kadrovskih točk, točk za delovno dobo in morebitnih dodatnih točk v primeru iz 20. člena Stanovanjskega pravilnika. Prosilce razvrstijo glede na število zbranih točk, ločeno za vsak kraj posebej, kot izhaja iz seznama PRILOGA 1. Prednostne rede skupaj z zahtevanimi listinami posredujejo na naslov Ministrstva za javno upravo, Direktorat za stvarno premoženje, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, do vključno 8. 7. 2019. S pripisom: »Razpis 2019«. Prepoznih prednostnih redov in ostalih zahtevanih listin Stanovanjska komisija pri odločanju ne upošteva.

 

Obrazci:

- Seznam stanovanj – PRILOGA 1

- Prijava na razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem (izpolni prosilec) – PRILOGA 2

- Prednostni red prosilcev (izpolni organ) – PRILOGA 3

 

OBJAVA PROSTIH SLUŽBENIH STANOVANJ Z MOŽNOSTJO DODELITVE V NAJEM ZUNAJ RAZPISA IN NA PODLAGI SMOTRNEGA GOSPODARJENJA

22. 5. 2019

 

TRENUTNO NI PROSTIH STANOVANJ.

 

Vse zainteresirane javne uslužbence, ki so zaposleni pri organu državne uprave ali v Policiji ali v Slovenski vojski obveščamo o možnostih najema službenih stanovanj, ki na razpisu niso bila dodeljena prosilcem ali so že dalj časa nezasedena, upoštevajoč določbe 28. člena Stanovanjskega pravilnika (SP-1). Več o možnostih oddaje in načinu posredovanja vloge lahko najdete tukaj. Vloge za najem stanovanj sprejemamo od objave tega obvestila na spletni strani, in sicer do umika objave s spletne strani. Za lažjo izpolnitev vloge objavljamo obrazec, ki ga prosilec skupaj s podpisano izjavo in ostalimi dokazili posreduje na naslov Ministrstva z javno upravo ali na e-pošto: gp.mju(at)gov.si

 

V kolikor za posamezno stanovanje, iz seznama prostih stanovanj, v roku trideset dni od dneva objave na spletni strani ministrstva, ne bo izkazanega interesa s strani javnega uslužbenca, se takšno stanovanje na podlagi 33. člena Stanovanjskega pravilnika iz razloga smotrnega gospodarjenja lahko odda fizični osebi, starejši od 18 let, ki prejema redne dohodke ali pravni osebi, če stanovanje potrebuje za stanovanjske namene.

Za lažjo izpolnitev vloge objavljamo obrazec, ki ga prosilec skupaj s podpisano izjavo in ostalimi dokazili posreduje na naslov Ministrstva z javno upravo ali na e-pošto: gp.mju(at)gov.si