Skoči na vsebino

KADROVSKI NAČRTI POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA

PRIPRAVA IN SPREMLJANJE IZVAJANJA KADROVSKIH NAČRTOV POSREDNIH UPORABNIKOV PRORAČUNA

V skladu z 60. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819 - Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 -ZJF-H in 83/18) https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-4066?sop=2018-01-4066  je bila sprejeta Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 7/19)  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0237?sop=2019-01-0237

 

V skladu s 63. členom  Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718 - Uradni list RS, št. 80/16)  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7355
je bila sprejeta Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7483

 

V skladu z 62. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7119 je bila sprejeta Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7214

V skladu z 51. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/2013, 9/14 - ZRTVS-1A, 25/14 - ZSDH-1 in 38/14) je bila v Uradnem listu RS, št. 12/2014 objavljena Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (v nadaljevanju Uredba).

 

 

V tej rubriki objavljamo pojasnila, mnenja, stališča in odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na vsebino in problematiko priprave in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna v skladu z Uredbo.

 


MNENJA, STALIŠČA, ODGOVORI IN POJASNILA, KI SE NANAŠAJO NA POSAMEZNA VSEBINSKA PODROČJA UREDBE:

 

 

Razvrstitev zaposlenih glede na vire financiranja

 

 

 

Metodologija priprave in izvajanja KN

 

 

Drugo