Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SREČANJA UPORABNIKOV MODELA CAF

Strokovno srečanje z rednimi uporabniki CAF, marec 2019

V zadnjih letih smo na Sektorju za kakovost veliko napora vložili v uvajanje modela CAF med nove uporabnike, medtem ko je izvajanje samoocen in ukrepov iz akcijskih načrtov pri rednih uporabnikih teklo bolj ali manj  gladko in uspešno naprej. Med upravnimi enotami, ki so že dobrih 15 let uporabniki modela CAF, so velike razlike, nekatere so se samoocenile že 13 krat, nekatere samo enkrat, med izvedbo samoocen pa je minilo od enega do sedem let. Največ težav pa, tako po mnenju upravnih enot, kot tudi glede na rezultate CAF EPI pilotov, povzroča oblikovanje  in izvedba ukrepov akcijskega načrta izboljšav. Strokovni posvet, ki smo ga pripravili 7. marca 2019 za  uporabnike modela CAF, ki  v zadnjih letih niso izvedli samoocene oziroma pripravili akcijskega načrta izboljšav je bil namenjen predvsem tej temi, predstavili pa smo tudi vlogo predstavnika vodstva za kakovost na primeru izvedbe samoocene in akcijskega načrta na Ministrstvu za javno upravo.   Udeležili so se ga predstavniki 12 upravnih enot, večina med njimi v letu 2019 načrtuje izvedbo samoocene in/ali sprejem akcijskega načrta izboljšav.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Uvodno srečanje predstavnikov vodstev za kakovost 2019

 

Kot je že običajno smo se pred začetkom novega ciklusa uvajanja modela CAF sestali s predstavniki vodstev za kakovost tistih organizacij, ki bodo leta 2019 prvič izvajale samooceno. V četrtek, 14. februarja 2019 se je na Ministrstvu za javno upravo se zbralo 15 predstavnikov teh organov. Letos namerava samooceno prvič izvesti 12 organizacij javnega sektorja, med njimi so organi v sestavi, občine, javne agencije in javni zavodi. Namen srečanja je bila predstavitev prednosti uporabe modela CAF, okvirnega terminskega načrta in vloge strokovnih sodelavcev MJU, ki organom nudijo strokovno pomoč.
Uvodoma je  udeležence nagovorila direktorica Urada za razvoj Jelena Tabaković, nato pa je Alenka Krebs predstavila projekt Uvajanje modelov kakovosti v organe javne uprave in izpostavila vlogo Sektorja za kakovost Urada za razvoj s sodelavkami, ki pri uvedbi modela CAF nudijo pomoč in strokovno svetovanje. Predstavila je tudi prednosti modela CAF in koristi, ki jih za organizacijo prinaša njegova uvedba. V nadaljevanju je Barbara Peharc udeležencem predstavila vlogo predstavnika vodstva za kakovost ter predviden terminski načrt uvedbe modela CAF v letu 2019. Svojo izkušnjo samoocene organizacije je prisotnim predstavila dr. Sara Pernuš, predstavnica vodstva za kakovost na Generalnem sekretariatu Vlade RS, kjer so  model CAF uvedli v letu 2017.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Srečanje vodij kakovosti, september 2018

V četrtek, 27. septembra 2018 smo na Ministrstvu za javno upravo gostili vodje kakovosti iz organov, ki samooceno po modelu CAF izvajajo v letu 2018.
Šest organov (Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Generalna policijska uprava, UE Litija, Občina Žalec, Občina Postojna, Občina Slovenske Konjice) je s samooceno že zaključilo, preostali (Urad vlade RS za komuniciranje, Občina Komen, Direkcija RS za infrastrukturo, Občina Dobrovnik Občina Tržič) pa so v zaključni fazi.
Srečanje smo začeli s prikazom animiranega filma CAF, ki smo ga priredili po bolgarskem originalu. Uvodni nagovor vsem udeležencem je podala vodja sektorja za kakovosti Barbara Zupanc, kjer je poudarila pomen modela CAF, predstavila njegovo nadgradnjo-CAF EPI in udeležence opozorila na Kongres kakovosti v Portorožu v začetku novembra 2018. Sledile so predstavitve s strani prisotnih vodij kakovosti o tem, kako je proces samoocene in priprave poročila ter akcijskega načrta tekel v njihovi organizaciji, na kakšne izzive so naleteli in kako so se na proces odzvali vodstvo in zaposleni. Sogovorniki so imeli največ težav z ustrezno motivacijo sodelavcev za sodelovanje v ocenjevalni skupini, nekateri pa tudi z razumevanjem in podporo vodstva, sploh v skupinah, kjer vodstveni kader ni sodeloval v procesu. Med rezultati samoocene največkrat omenjajo pomanjkljivo spremljanje doseženih rezultatov, v akcijskih načrtih pa so napovedali tudi merjenje zadovoljstva strank in zaposlenih.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Uvodno srečanje predstavnikov vodstev za kakovost 2018

V četrtek, 1. februarja 2018 je na Ministrstvu za javno upravo potekalo uvodno srečanje novih predstavnikov vodstev za kakovost iz organov javne uprave, ki nameravajo v tem letu prvič izvesti samooceno po modelu CAF. Teh organov je letos 14, poleg organov v sestavi ministrstev in nekaterih javnih agencij prvič sodelujejo tudi občine. Namen tovrstnega srečanja, ki je letos potekalo že drugič, je predstavitev prednosti uporabe modela CAF, okvirnega terminskega načrta in vloge strokovnih sodelavcev MJU, ki organom nudijo strokovno pomoč.
Uvodni nagovor vsem udeležencem je podala direktorica Urada za razvoj Jelena Tabaković, ki je poudarila pomen nenehnega izboljševanja, med katere sodi tudi uvedba modela CAF. Vodja Sektorja za kakovost Barbara Zupanc je izpostavila vlogo sektorja in sodelavce, ki bodo pri uvedbi modela CAF nudili pomoč in strokovno svetovanje. Mag. Vitomir Pretnar je poudaril prednosti samega modela CAF in koristi, ki jih za organ oz. organizacijo prinaša uvedba modela CAF, Barbara Peharc pa je udeležencem predstavila vlogo predstavnika vodstva za kakovost ter predviden terminski načrt uvedbe modela CAF v letu 2018. Praktične izkušnje iz uvedbe modela CAF je na koncu predstavila še predstavnica vodstva za kakovost na Generalnem sekretariatu Vlade RS, dr. Sara Pernuš, ki je model CAF v svoj organ uvedel v letu 2017.

________________________________________________________________________________________________

Srečanje uporabnikov CAF

V sredo, 20. septembra 2017 je bilo na Ministrstvu za javno upravo organizirano že drugo srečanje predstavnikov vodstev za kakovost iz organov državne uprave, v katerih letos poteka samoocenjevanje po modelu CAF. Na srečanju je bilo prisotnih 19 predstavnikov vodstva za kakovost oz. članov samo-ocenjevalnih skupin.
V nadaljevanju so predstavniki posameznih organov predstavili trenutni potek izvajanja samoocene. Skupna ugotovitev je bila, da izvajanje poteka dokaj nemoteno in brez večjih težav, tako da lahko pričakujemo pripravo poročil in akcijskih načrtov v dogovorjenih rokih, torej do konca letošnjega leta. V okviru razprave je bilo zastavljenih tudi nekaj vprašanj, izpostavljena pa so bile vprašanja glede sestave samoocenjevalne skupine, različnega razumevanja meril, različnih pristopov pri notranji komunikaciji, stopnje tajnosti, merjenja organizacijske klime.

_____________________________________________________________________________________________

PRVO SREČANJE MREŽE PREDSTAVNIKOV ZA KAKOVOST

V torek, 27. junija 2017 je bilo na Ministrstvu za javno upravo srečanje predstavnikov vodstev za kakovost in vodij samo-ocenjevalnih skupin iz organov državne uprave, v katerih letos poteka samoocenjevanje  po modelu CAF. Aktivnosti so v polnem teku, na srečanju pa smo želeli pridobiti informacije o poteku uvedbe CAF. Na srečanju je bilo prisotnih 22 predstavnikov vodstva za kakovost oz. članov samo-ocenjevalnih skupin.
V uvodu je vodja Sektorja za kakovost Barbara Zupanc poudarila pomen uvajanja sistemov kakovosti v  organe javne uprave, s čemer sledimo ciljem iz Strategije razvoja javne uprave, predstavnike vodstev za kakovost pa označila za ambasadorje širjenja kulture kakovosti v javni upravi.
V nadaljevanju so predstavniki posameznih organov predstavili trenutni potek izvajanja samoocene. Skupna ugotovitev je bila, da izvajanje poteka dokaj nemoteno in brez večjih težav, tako da lahko pričakujemo pripravo poročil in akcijskih načrtov v dogovorjenih rokih. Z veseljem ugotavljamo, da so tekom izvajanja samoocen v različnih organih prišli do zametka nekaterih dobrih praks, ki bi jih veljalo v nadaljevanju  priporočiti tudi ostalim (npr. priprava kataloga dokazov, promoviranje in komunikacija sistemov kakovosti med zaposlenimi in podobno).

____________________________________________________________________________________________

 

Posvet za uporabnike modela CAF

V četrtek, dne 20.4.2017 je bil v organizaciji Ministrstva za javno upravo, Sektorja za kakovost organiziran posvet za predstavnike upravnih enot, ki izvajajo vlogo predstavnikov vodstva za kakovost. Obravnavane so bile aktualne teme s področja uporabe modela CAF, kakovosti in projektov, ki so načrtovani ali že potekajo na tem področju.  Posveta se je udeležilo 81 udeležencev.
Namen dogodka je bil predstavitev dosedanjih samoocenitev na upravnih enotah in Ministrstvu za javno upravo, v skladu z modelom CAF ter pomen akcijskih načrtov v povezavi z zunanjim ocenjevanjem po modelu CAF oziroma eksterno povratno informacijo CAF-EPI.  Predstavljena je bila tudi dobra praksa UE Žalec z naslovom Obvladovanje psihosocialnega tveganja na UE Žalec.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

PREDSTAVITEV MODELA CAF NA MINISTRSTVIH

 

Pred začetkom izvajanja samoocen po modelu CAF na ministrstvih je Sektor za kakovost pripravil predstavitev modela in potek samoocenjevanja in usposabljanj za tista ministrstva, ki v letu 2017 prvič izvajajo samooceno. V pomladnih mesecih so se oglasili  pri kolegij na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,  Ministrstvu za obrambo, Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za zdravje ter na Generalni policijski upravi. Sestankom so prisostvovali predstavniki za kakovost, člani ocenjevalnih skupin in ponekod tudi ministri(ce), ki so izrazili zavezo vodstva za sodelovanje.


Namen srečanj je bil poudariti prednosti modela CAF za izboljšanje delovanja organa oz. organizacije in predstavnike organov seznaniti z umestitvijo  uvedbe modela CAF v Strategijo javne uprave 2015-2020 ter predstaviti druge aktivnosti v okviru projekta »Implementacija sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave«, ki poteka na Ministrstvu za javno upravo.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

PRVO SREČANJE PREDSTAVNIKOV VODSTVA ZA KAKOVOST

V četrtek, 2. februarja 2017 je Ministrstvo za javno upravo organiziralo srečanje s predstavniki vodstev za kakovost iz organov državne uprave. Udeležilo se ga je 18 predstavnikov (ministrstev, Službe vlade za razvoj in kohezijo, kabineta predsednika vlade in Zgodovinskega arhiva Slovenije). Srečanje je bilo prvo v vrsti aktivnosti za uvajanje uporabe modela CAF v organe javne uprave. S tem je bil narejen prvi korak v smeri krepitve zavedanja pomena kakovosti v državni upravi. Poudarjeno je bilo, da je model CAF orodje za usmerjanje kakovosti, posebej prirejeno za uporabo v javni upravi in daje zagotovilo za učinkovito in uspešno vodenje  organov in organizacij javne uprave.
 Na začetku srečanja sta udeležence pozdravila minister za javno upravo Boris Koprivnikar in direktorica urada za razvoj Jelena Tabaković. Minister je v nagovoru poudaril, da je naša skupna naloga vsak dan odgovorno iskati boljše rešitve za boljše storitve, za naše uporabnike – državljane. Pri tem so nam v pomoč modeli in pristopi za izboljšave, med katerimi je najbolj primeren model CAF (Common Assesment Framework) - orodje za celovito obvladovanje kakovosti, razvito na podlagi modela poslovne odličnosti Evropskega sklada za upravljanje kakovosti EFQM.
Vitomir Pretnar je predstavil vlogo in pomembnost predstavnika vodstva za kakovost. Ta nastopa kot vez med zaposlenimi in vodstvom v organizaciji, vzporedno pa tudi kot povezava med organom in Ministrstvom za javno upravo. Predstavniki vodstva za kakovost so glasniki in promotorji kakovosti v svojih okoljih. V nadaljevanju je bil na kratko predstavljen model CAF in njegov pomen za javno upravo.  Izkušnje pri samoocenitvi po modelu na Ministrstvu za javno upravo ter predvidene časovne mejnike aktivnosti za implementacijo pa je predstavil predstavnik vodstva za kakovost na Ministrstvu Marko Aškerc.

V okviru razprave, ki se je razvila ob koncu srečanja, je bilo zastavljenih kar nekaj vprašanj, izpostavljene pa so bile tudi določene dileme in pomisleki predvsem glede razpoložljivih virov. Aktivno sodelovanje udeležencev in dinamična razprava kaže na to, da večina prisotnih predstavnikov organov načrtuje aktivnosti že v prvem polletju letošnjega leta in se zaveda pomena obvladovanja kakovosti in razvoja v smeri odličnosti svojega delovanja.

_______________________________________________________________________________________________________