Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SAMOOCENJEVANJE V JAVNI UPRAVI

Nazadnje osveženo 18. 4. 2019 

 

 

S sprejetjem Strategije razvoja javne uprave 2015 – 2020 smo se na področju kakovosti zavezali, da bomo sisteme kakovosti izboljšali, uporabo orodij za nadzor kakovosti pa sistematično razširili na vse organe javne uprave. Prav tako smo se zavezali vzpostaviti boljši pregled nad vpeljavo SVK po organih državne uprave.

 

V Sloveniji je bila v obdobju do leta 2016 uporaba modela CAF za samoocenitev in prepoznavanje prednosti in priložnosti za izboljšave razširjena predvsem med upravnimi enotami. Večina upravnih enot je na pot kakovosti stopila že pred letom 2002 z uporabo standardov kakovosti, nato pa tudi z uporabo modela CAF in rednimi samoocenitvami s pripravo akcijskih načrtov izboljšav z ukrepi, odgovornimi osebami in roki za realizacijo.

 

V letu 2016 smo, ob podpori evropskih sredstev, pričeli uporabo modela CAF sistematično uvajati v slovensko javno upravo. Z uvedbo projekta "Uvajanje modelov kakovosti v organe javne uprave", se na pot stalnega izboljševanja poslovanja, podaja vedno več organizacij.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

PROJEKT UVAJANJA MODELA CAF V ORGANIZACIJE JAVNEGA SEKTORJA V LETU 2019

 

Tudi v letu 2019 smo aktivni na področju uvajanja modela CAF v organizacije javnega sektorja. V projekt se je vključilo 12 organizacij, ki bodo predvidoma do konca leta izvedla prvo samooceno po modelu CAF in v začetku prihodnjega leta prejela priznanje "CAF ZAČETNIK". Vsem organizacijam, tako pri prvih korakih, kot tudi tekom celotne samoocene, nudimo podporo in pomoč sodelavke Sektorja za kakovost.

Več v zavihku "Kako vam lahko pomagamo"

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PROJEKT UVAJANJA MODELA CAF V ORGANIZACIJE JAVNEGA SEKTORJA V LETU 2018

 


V  letu 2018 je, na poziv Ministrstva za javno upravo, v projekt uvajanja modela CAF v organizacijo, na novo pristopilo 13 organizacij javnega sektorja, med njimi nekateri organi v sestavi, organi lokalne samouprave (občine) in javni zavod.


Organizacije, ki so v tem letu pristopile k uvedbi modela CAF so:
• Arhiv RS,
• Generalna policijska uprava,
• Direkcija za infrastrukturo,
• Urad Vlade RS za komuniciranje,
• Mestna knjižnica in čitalnica Idrija,
• Občina Dobrovnik,
• Občina Komen,
• Občina Slovenske Konjice,
• Občina Žalec,
• Občina Tržič,
• Občina Postojna,
• UE Litija,
• SVRK.

 

Za vse organizacije so predvidena brezplačna osnovna usposabljanja o modelu CAF, ki bodo zaključena v sredini aprila 2018. Po usposabljanjih bodo ocenjevalne skupine v posameznih organizacijah izvedle samoocenitev, sledilo bo usklajevanje v skupinah in priprava poročila z ugotovitvami oz. prepoznanimi prednostmi in priložnostmi za izboljšave. Končni cilj samoocene je priprava akcijskega načrta, kjer si bodo organizacije začrtale po nekaj ukrepov za izboljšanje svojega delovanja, in sicer za realizacijo v naslednjem dvoletnem obdobju do naslednje samoocenitve. Strokovni delavci Sektorja za kakovost Ministrstva za javno upravo, bodo tudi letos aktivno spremljali potek projektov v organizacijah in jim nudili pomoč.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

PROJEKT UVAJANJA MODELA CAF V ORGANE DRŽAVNE UPRAVE V LETU 2017

 

V januarju 2017 je na Ministrstvu za javno upravo, v duhu uvajanja sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave (SVK), natančneje modela CAF, potekalo prvo srečanje predstavnikov vodstva za kakovost iz vseh ministrstev ter nekaterih drugih državnih organov z naslovom »SREČANJE PREDSTAVNIKOV VODSTVA ZA KAKOVOST«.


Sledili so motivacijski in izobraževalni sestanki po ministrstvih, kjer so strokovni delavci Ministrstva za javno upravo predstavili prednosti in koristi implementacije modela CAF v organizacijo in bili zaposlenim na voljo za vsebinska in organizacijska vprašanja v zvezi s prvimi koraki, pa tudi za posvet glede obsega implementacije in priporočenem številu zaposlenih, ki bodo neposredno vključeni v izvedbo samoocene.


V aprilu, maju in začetku junija 2017 so se vse samoocenjevalne skupine usposobile na enodnevni osnovni delavnici za vodenje kakovosti in uporabo modela CAF. Usposabljanja so potekala v okviru  Upravne  akademije, sofinancirana pa so bila iz Evropskega socialnega sklada, operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih. Usposabljanj so se udeležili zaposleni (ocenjevalni timi) naslednjih organov:
• 12. 4. 2017 - Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za pravosodje,
• 18. 4. 2017 - Ministrstvo za notranje zadeve,
• 10. 5. 2017 - Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
• 11. 5. 2017 - Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kulturo,
• 19. 5. 2017 - Generalni sekretariat Vlade RS,
• 24. 5. 2017 - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
• 26. 5. 2017 - Ministrstvo za finance, Ministrstvo za obrambo RS, 
• 01. 6. 2017 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Skupaj je bilo izvedenih osem delavnic oz. skupaj 48 ur usposabljanja, na katerih se je usposobilo 166 udeležencev iz različnih ministrstev in organov. Povprečna ocena zadovoljstva udeležencev z usposabljanjem je bila 4,3 na lestvici od 1 do 5.

 

Po usposabljanjih so ocenjevalne skupine pristopile k izdelavi samoocenitev, sledilo je usklajevanje po skupinah in priprava poročila z ugotovitvami oz. prepoznanimi prednostmi in priložnostmi za izboljšave. Končni cilj samoocene je izdelan akcijski načrt, kjer so si organi začrtali nekaj ukrepov za izboljšanje svojega delovanja, in sicer za realizacijo v naslednjem dvoletnem obdobju do naslednje samoocenitve.

 

V januarju 2018 so na slovesni podelitvi vsi zgoraj našteti organi državne uprave prejeli priznanje CAF začetnik.

_____________________________________________________________________________________________

 

 

SAMOOCENJEVANJE V UPRAVNIH ENOTAH


V mesecu januarju 2017 je bila s strani Urada za razvoj, Sektorja za kakovost izdelana analiza uporabe modela CAF v upravnih enotah v obdobju od 2002 do 2016. Organi so oddali poročilo o izvedenih samoocenitvah v preteklih letih in posredovali podatke o načrtovani naslednji samoocenitvi.

 

Analiza uporabe modela CAF v UE 2002 - 2016 (23. 2. 2017)

 

Upravne enote se še naprej redno samoocenjujejo (vsake dve ali tri leta) in o tem redno poročajo ministrstvu. V okviru projekta "Uvajanje modelov kakovosti v organe javne uprave" njihovo delo spremljamo, jim nudimo pomoč pri pripravi dokumentacije samoocenjevanja, organiziramo posvete s ključnimi področji, kjer smo zaznali težave v procesih samoocenjevanja in nudimo brezplačna usposabljanja za nove člane samoocenjevalnih skupin. Upravne enote, ki so se ponovno samoocenile tekom trajanja projekta (od leta 2017) dalje, so že prejela priznanja "CAF UPORABNIK".

Seznam uporabnikov modela CAF je dostopen v zavihku "Uporabniki modela CAF"

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

SAMOOCENA PO MODELU CAF V MINISTRSTVU ZA JAVNO UPRAVO

 

Ministrstvo za javno upravo je v letu 2016 izvedlo prvo samoocene internega delovanja ministrstva po modelu CAF. Osnovni namen samoocene je bil izboljšati notranje poslovanje in vsakdanje ovire pri delu ter okrepiti komuniciranje in sodelovanje med notranjimi organizacijskimi enotami. Cilj samoocene je bil pridobiti čim več kvalitetnih in utemeljenih predlogov za izboljšave, s katerimi bi  oblikovali načrt izboljšav, pri čemer je zbiranje predlogov slonelo na predpostavki, da vsaka ideja in predlog za izboljšavo zaposlenih, ne glede na to kako majhna je, lahko pripomore k izboljšanju delovanja organizacije.


Samoocenjevanje po Evropskem modelu CAF je potekalo na Ministrstvu za javno upravo (MJU) in Inšpektoratu za javni sektor (IJS), ki je organ v sestavi ministrstva od januarja do junija 2016.


Minister je v januarju s sklepom imenoval samoocenjevalno skupino, ki je štela 42 članov in je delovala v šestih podskupinah, ki so smiselno pokrivale eno ali več meril modela CAF.


V februarju in marcu so bile za člane samoocenjevalne skupine izvedene štiri strokovne delavnice v skup¬nem obsegu 25 ur, kjer so udeleženci spoznali model CAF in metodologijo na praktičnih primerih, ter se seznanili s predvidenim potekom procesa samoocene.


Do meseca junija je bilo za potrebe samoocenjevanja in usklajevanja vloženih cca. 70 ur v obliki usklajevalnih sestankov ter cca. 60 ur v obliki individualnega dela članov samoocenjevalne skupine. Skupina in njene podskupine so delovale v timskem duhu, člani so na podlagi zbranih dokazov in dejstev iskali skupni konsenz, tako pri navedbi prednosti in priložnostih za izboljšave, dodelitvi točk ter oblikovanju predlogov izboljševalnih ukrepov in izoblikovali skupno 44 idej za ukrepanje (31 za MJU in 13 za IJS). Vodstvo ministrstva je po pregledu seznama idej za ukrepanje podalo usmeritve za pripravo akcijskega načrta izboljševalnih ukrepov na področju izboljšanja komunikacije znotraj ministrstva, načrtovanja in spremljanja doseganja ciljev ter zadovoljstva zaposlenih.

 

V januarju 2018 je MJU na slovesni podelitvi prav tako prejelo priznanje CAF začetnik. V letu 2018 pa ministrstvo že načrtuje drugo samooceno po modelu CAF. Vodja samoocenjevalne skupine in hkrati  predstavnik vodstva za kakovost je ga. Mateja Arko Košec.
 

 

_____________________________________________________________________________________________