Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRVI PILOTNI PROJEKT CAF EPI

Potek pilotnega projekta

V prvi pilotni projekt je bilo prostovoljno vključenih šest prijaviteljev – organov javne uprave (upravne enote): UE Grosuplje, UE Kočevje, UE Krško, UE Slovenska Bistrica, UE Vrhnika in UE Zagorje ob Savi.

Ocenjevanje prijaviteljev je izvedlo skupno šestnajst zunanjih ocenjevalcev - javnih uslužbencev, ki so bili za to posebej usposobljeni: Mateja Arko Košec, Alenka Burnik, Vesna Gerič, mag. Nina Hadžimulić, Elena Hari Pertovt, Irena Jurov, mag. Polona Kotnik, Gordana Mikunovič, mag. Sabina Mirković, Vida Omerzel, Barbara Peharc, mag. Vitomir Pretnar, Nataša Raspotnik, mag. Vinko Skale, dr. Jelko Urbančič in mag. Jožica Volčanjk.

Ocenjevanje je potekalo v okviru šestih ocenjevalnih skupin, ki so v obdobju junij-avgust pregledale pisno dokumentacijo prijaviteljev in izvedle obiske na njihovih lokacijah ter na podlagi ugotovitev izdelale pisna končna poročila s prepoznanimi prednostmi in predlogi izboljšav. Poročila so bila v začetku septembra, s strani Sektorja za kakovost v Uradu za razvoj, ki je celoten postopek vodil, poslana prijaviteljem.

Pilotni projekt se je zaključil dne 26. 9. 2017 z zaključnim sestankom predstavnikov prijaviteljev in zunanjih ocenjevalcev ter predstavnikov Sektorja za kakovost.

Vsem sodelujočim prijaviteljem in zunanjim ocenjevalcem v projektu smo v okviru 61. EOQ Kongresa – na predkongresni delavnici dne 10. 10. 2017 podelili diplome za sodelovanje.

Na MJU smo z rezultati projekta upravičeno zadovoljni, saj je bil z uspešno zaključenim projektom narejen korak naprej v smeri dodatne spodbude in zagona za dvig nivoja uporabnikov modela CAF.

 

 

Rezultati prvega pilotnega projekta CAF EPI

Rezultati projekta so pokazali, da so sodelujoči prijavitelji vešči samoocenjevanja in so bili v povprečju dobro ocenjeni po kriterijih organiziranja, načrtovanja in izvedbe samoocenjevanja ter izvedbe načrta izboljšav. Pokazala se je visoka predanost vodstva in osredotočenost na odjemalce ter družbena odgovornost vključenih organov. Vsi vključeni organi so bili dovolj dobro ocenjeni, da bi v rednem postopku z istimi rezultati pridobili naziv Uspešni uporabnik CAF.

Pogled bližje na rezultate nam pove, da so bili v povprečju najbolje ocenjeni zlasti v koraku 1 (Odločitev za samooceno), sledil je korak 3 (Sestavite samoocenjevalne skupine) in korak 9 (Poročilo z rezultati samoocenjevanja). Pri 7. koraku (Osnutek načrta izboljšav) pa so ocenjevalci zaznali področja možnih izboljšav - zlasti v smislu izboljšanja komuniciranja, saj so bile ocene tu v povprečju najnižje. Sodeč po načelih odličnosti, ki so jih ocenjevalci tudi ocenjevali, pa so bili prijavitelji najbolje ocenjeni po načelu »Osredotočenost na državljana/odjemalca«, sledila pa so mu »Voditeljstvo in stanovitnost namena«, »Razvoj in vključenost zaposlenih« in »Družbena odgovornost«. Najslabše pa sta bili v povprečju ocenjeni načeli »Nenehno učenje, izboljševanje in inoviranje« in »Razvijanje partnerstev«.
 
Na podlagi ugotovitev z razprave s prijavitelji in zunanjimi ocenjevalci in rezultatov analize ugotavljanja zadovoljstva prijaviteljev je mogoče povzeti, da so bili prijavitelji zadovoljni z vodenjem, informiranjem in usmeritvami pri izvajanju projekta CAF-EPI, z delovanjem zunanjih ocenjevalcev in vsebino končnih poročil. Na drugi strani pa je potek aktivnosti nekaterim oteževal čas rednih letnih dopustov, vendar so težave s prilagoditvami uspeli uspešno premostiti. Iz analize ugotavljanja zadovoljstva zunanjih ocenjevalcev in iz pogovora z njimi na sestanku, je bilo zaznati zadovoljstvo z izvedenim usposabljanjem, sestavo ocenjevalnih skupin, odzivnostjo MJU in kooperativnostjo na strani prijaviteljev.
 
Zaznana pa je bila potreba po kalibraciji (umerjanju) zunanjih ocenjevalcev ter spremembi časovnega razporeda aktivnosti v projektu, kar želimo izboljšati v naslednjem projektu, poleg še drugih nekaterih novosti in izboljšav. 

 

Zaključni sestanek sodelujočih v 1. pilotnem projektu zagotavljanja zunanje povratne informacije CAF - CAF EPI

Dne 26. 9. 2017 smo v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izvedli zaključno srečanje sodelujočih prijaviteljev in zunanjih ocenjevalcev v projektu.
Poleg predstavnikov MJU: Barbare Zupanc (vodja Sektorja za kakovost), Barbare Peharc, Loredane Leon, Mateje Arko-Košec (kot ocenjevalke)  in mag.Vitomirja Pretnarja je bilo prisotnih še 25 predstavnikov prijaviteljev in ocenjevalcev.
Uvodoma je Barbara Zupanc predstavila sodelavce z Ministrstva za javno upravo, pohvalila vse prisotne in se jim zahvalila za vložen trud in sodelovanje v projektu. Prisotne je tudi povabila na delavnico v okviru EOQ kongresa, ki bo potekala 10. 10. 2017 na Bledu.
V nadaljevanju je Loredana Leon, vodja projekta, predstavila rezultate pilotnega projekta CAF EPI. Proces je potekal intenzivno, a brez večjih odstopanj, obiski pri prijaviteljih so bili izvedeni po načrtu, po obiskih so vsa končna poročila ocenjevalnih skupin prispela pravočasno na MJU in bila poslana prijaviteljem.
Predstavila je tudi rezultate ocenjevanja prijaviteljev po korakih in ugotovitve, da so bili prijavitelji v povprečju najbolje ocenjeni zlasti v koraku 1 (Odločitev za samooceno), 3 (Sestavite samoocenjevalne skupine) in 9 (Poročilo z rezultati samoocenjevanja), medtem ko smo zlasti pri 7. koraku (Osnutek načrta izboljšav) zaznali ugotovitve o možnih izboljšavah, saj so bile ocene v povprečju najnižje. Po predstavitvi vseh ugotovitev je v zaključku povzela glavne ugotovitve in predstavila priložnosti za izboljšave.
Nazadnje je predstavila še ugotovitve v zvezi z anketo o zadovoljstvu zunanjih ocenjevalcev in anketo o zadovoljstvu prijaviteljev. Iz slednje je izhajalo, da so prijavitelji izrazili zadovoljstvo z izobraževanjem, informiranjem in usmeritvami pri izvajanju projekta CAF-EPI.
Barbara Zupanc je po zaključku predstavitve povabila prisotne k razpravi in poudarila, da so njihove ugotovitve pomembno vodilo pri bodočih aktivnostih na področju uporabe Zunanje povratne informacije CAF-EPI.