Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRAKSA KPDR

1.  JAVNI NATEČAJI                                                                                     Zadnja sprememba: 7. 6. 2019 

 

Priročnik

 

 
2.  PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA


2.1 Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi

 

Opozorilo pred redno odpovedjo - pritožba

 

Opozorilo pred redno odpovedjo - zahteva - pritožba

 

Presoja kršitve izven delovnega časa-upoštevanje položaja delavca pri delodajalcu

 

Poslovni razlogi - rok za podajo odpovedi - odpovedni rok in odpravnina

 

Poslovni razlogi - ukinitev delovnega mesta - odpravnina

 

Poslovni razlog

 

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi po preteku roka za pritožbo

 

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga

 

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti

 

Odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov

 

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov

 


2.2 Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi

 

Hujša kršitev - alkoholiziranost - dokazovanje z očitnimi znaki

 

Kršitev obveznosti - znaki kaznivega dejanja - formalne zahteve pri podaji - subj. in obj. rok

 

Kršitev z znaki kaznivega dejanja - ločenost kazenskega in delovnopravnega postopka

 

Kršitev obveznosti z znaki kaznivega dejanja- bolniška v času zagovora

 

Najmanj 5 dnevna odsotnost z dela - neobveščanje o razlogih za odsotnost

 

Ugovor milejših ukrepov - presoja kršitve - policist

 

Zloraba bolniške - odobritev zdravnika specialista

 

Zloraba bolniške - ravnanje v nasprotju z navodili osebne zdravnice

 

Zloraba stroškov prevoza

 

Kršitev obveznosti z znaki kaznivega dejanja

 

Nezakonita odpoved - zahteva za izplačilo razlike v plači zaradi prepovedi opravljanja dela

 

 
2.3 Drugi načini prenehanja delovnega razmerja

 

Prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi po ZUJF-u

 

Transformacija pogodbe - spor pred sodiščem - ponovna zahteva pri delodajalcu

 

Pogodba za določen čas - transformacija- pogoji

 

Prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi

 

Prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi po ZUJF-u

 

Prepoved opravljanja dela

 

 

3. RAZVELJAVITEV PO 76. ČLENU ZJU

 

Razveljavitev po nadzorstveni pravici

 

 
4. PREMESTITEV NA DELOVNO MESTO

 

Obvezne sestavine sklepa o premestitvi - procesne napake

 

Premestitev na nižje delovno mesto - lastna želja - imenovanje v naziv

 

Premestitev s položaja iz razloga po 3. točki prvega odstavka 149. člena ZJU - nižje delovno mesto

 

Premestitev s položajnega delovnega mesta - razlog premestitve - ocena predstojnika

 

Premestitev v drug organ - soglasje predstojnikov

 

Premestitev - splošno

 

Učinkovanje premestitve - bolniška - izplačilo razlike v plači

 

Učnikovanje premestitve - bolniška

 

Imenovanje v zvezi s premestitvijo na drugo delovno mesto

 

Premestitev na drugo delovno mesto

 

Premestitev - datum premestitve

 

Premestitev na drugo delovno mesto

 
5. LETNI DOPUST

 

Izredni dopust - sodelovanje na tekmovanju

 

Izredni dopust - sodelovanje na seminarju

 

Zavrženje pritožbe iz naslova letnega dopusta, po preteku roka za pritožbo

 

Dolžina letnega dopusta

 

Letni dopust glede na težje pogoje dela

 

Letni dopust glede na zahtevnost dela

 

Izredni plačan dopust - aktivno sodelovanje pri kulturnih, športnih in podobnih prireditvah - 41. člen ZDDO

 

Letni dopust - dodatni dnevi po Aneksu št. 2 h Kolektivni pogodbi za policiste

 

Letni dopust po reintegraciji

 

Podaljšanje možnosti koriščenja letnega dopusta

 

Nadomestilo za neizrabljen letni dopust

 

Letni dopust glede na tedensko razporeditev delovne obveznosti

 

Letni dopust - sorazmerni del

 
6. PREVOZNI STROŠKI

 

Povračilo stroškov prevoza

 

Povračilo stroškov prevoza v primeru napake pri izračunanju oddaljenosti od doma

 

Povračilo stroškov prevoza

 
7. PLAČE

 

Napredovanje po prenehanju mandata

 

Napredovanje po prenehanju mandata

 

Plača po prenehanju mandata


Prenehanje izplačevanja zavarovalne dobe s povečanjem

 

Neizpolnjevanje pogoja izobrazbe - 14. člen ZSPJS

 

Neizpolnjevanje pogoja izobrazbe

 

Razveljavitev aneksa o napredovanju v plačni razred

 

Razveljavitev aneksov o napredovanju v plačni razred

 

Napredovanje v višji plačni razred

 

Zahteva za povračilo razlike v plači

 

Razveljavitev sklepa o povečanem obsegu dela

 

8. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

 

Disciplinska odgovornost


9. OSTALO

 

Solidarnostna pomoč

 

Solidarnostna pomoč

 

Pravica do izplačila regresa za prehrano

 

Sprememba opisa del in nalog

 

Odvzem policijskih pooblastil-premestitev-zavrženje kazenske ovadbe

 

Prepoved opravljanja dejavnosti

 

Povrnitev stroškov pravnega zastopanja

 

Pravna pomoč

 

Napotitev na čakanje na delo

 

Solidarnostna pomoč

 

Plačilo pravne pomoči v predkazenskem postopku

 

Opravljanje drugih dejavnosti in konflikt interesov v primeru inšpektorja

 

Zahteva za plačilo ODPZ, napredovanje in izplačilo razlike v plači

 

Pravica do odpravnine po 8. odstavku 83. člena ZJU

 

Solidarnostna pomoč v primeru elementarne nesreče

 

10. REALIZACIJA SODB

 

Realizacija sodbe - reintegracija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praksa pred 1. 5. 2012