Skoči na vsebino

AKTUALNO

Zakon o nevladnih organizacijah v javni razpravi

Ministrstvo za javno upravo je v javno razpravo dalo osnutek Zakona o nevladnih organizacijah (ZNVO). Vaše predloge in pripombe lahko podate prek portala e-uprava ali jih pošljete na gp.mju(at)gov.si do 12. januarja 2017.

 

 

 

Javnim zavodom, s sprejetim posebnim prostovoljskim programom, je od 3. oktobra 2016 že omogočen vpis v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom

V mesecu novembru 2015 sprejeta novela Zakona o prostovoljstvu med drugim ureja tudi prostovoljsko delo v organizacijah s prostovoljskim programom. Skladno z drugim odstavkom 7. člena se lahko na  podlagi posebnih prostovoljskih programov, ki pomenijo dopolnitev rednega programa javne službe, organizirano prostovoljstvo izvaja tudi v osebah javnega prava ali osebah zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile koncesijo, in katerih delovanje  je z drugim zakonom opredeljeno kot nepridobitno. Posebni prostovoljski programi lahko pomenijo le dopolnitev redne dejavnosti izvajalca javne službe in ne smejo posegati vanjo in v njene obveznosti, določene z drugim predpisom ali koncesijsko pogodbo. Posebni prostovoljski programi se določijo z notranjim aktom izvajalca javne službe.


Sprememba zakona prinaša administrativno razbremenitev na način, da se navedene organizacije s prostovoljskim programom same vpišejo v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom in enkrat letno, na enotno predpisanem obrazcu, pripravijo poročila o prostovoljstvu skladno s prvim odstavkom 41. člena zakona. Organizacije s prostovoljskim programom, ki se bodo vpisale v vpisnik do 31. 12. 2016, bodo tako za leto 2016 poročale preko spletnega portala skupaj s podatki iz letnega poročila za namen državne statistike, ki jih te organizacije predložijo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih poročil.

 

 

Vlada se je seznanila s skupnim poročilom o prostovoljstvu za leto 2015

Vlada RS se je na 94. redni seji, ki je potekala 30. junija 2016, seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2015.


Ministrstvo za javno upravo je na podlagi šestega odstavka 41. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11-popr. in 82/15) predložilo Vladi RS Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2015 v seznanitev.

 

 

  

Ukinitev davčnih blagajn za manjše nevladne organizacije

Nevladnim organizacijam, skladno s Pravilnikom o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS št. 39/16), računov za opravljanje pridobitne dejavnosti ni več potrebno izdati v primerih dobave blaga in storitev osebam, ki niso davčni zavezanci, če vrednost obdavčljivih dobav v tekočem koledarskem letu ne preseže oziroma ni verjetno, da bo presegla znesek 5.000 eurov, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

  • njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev,
  • jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti in
  • zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi, ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za storitve, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV.