AKTUALNO

Vlada se je seznanila s skupnim poročilom o prostovoljstvu za leto 2015

Vlada RS se je na 94. redni seji, ki je potekala 30. junija 2016, seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2015.


Ministrstvo za javno upravo je na podlagi šestega odstavka 41. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11-popr. in 82/15) predložilo Vladi RS Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2015 v seznanitev.

 

 

  

Ukinitev davčnih blagajn za manjše nevladne organizacije

Nevladnim organizacijam, skladno s Pravilnikom o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS št. 39/16), računov za opravljanje pridobitne dejavnosti ni več potrebno izdati v primerih dobave blaga in storitev osebam, ki niso davčni zavezanci, če vrednost obdavčljivih dobav v tekočem koledarskem letu ne preseže oziroma ni verjetno, da bo presegla znesek 5.000 eurov, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

  • njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev,
  • jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti in
  • zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi, ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za storitve, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV.

 

 

Nacionalna konferenca »Zaključni koraki do Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva«

 

Ministrstvo za javno upravo in Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij sta 11. 4. 2016 organizirala nacionalno konferenco, na kateri so predstavniki nevladnih organizacij podali predloge in pripombe na strateški okvir, ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno upravo.

 

Namen nacionalne konference bila refleksija in dopolnitev strateškega okvirja ter vizije. Udeleženke in udeleženci so debatirali o podpornem okolju za delo in razvoj NVO, vlogi NVO pri načrtovanju in izvajanju javnih politik na lokalni in nacionalni ravni, medsektorskih partnerstvih NVO ter o sodbujanju različnih oblik postovoljstva tako na lokalni kakor na nacionalni ravni.

 

Obljavljamo komentarje in predloge, podane na konferenci, ki jih bo Ministrstvo za javno upravo smiselno upoštevalo pri nadaljnjem oblikovanju strategije.

 

Predstavitve:

- Strateški okvir Strategije razvoja NVO in prostovoljstva

 

Gradivo:

- Vizija razvoja NVO in prostovoljstva

- Strateški okvir

 

 

 

vodja Službe za NVO Erika Lenčič Stojanovič, minister za javno upravo Boris Koprivnikar, predsednik vlade Miro Cerar, direktor CNVOS Goran Forbici in državni sekretar Tadej Slapnik
plenarni del

Podeljene državne nagrade in priznanja na področju prostovoljstva za leto 2015

Na slovesni podelitvi 18. aprila 2016 je predsednik države Borut Pahor izročil državno nagrado in priznanja nagrajencem, ki jih je izbral Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva. Državno nagrado je prejela Terezija Novak, priznanja pa Jan Einspieler, Ana Palovšnik, Jelka Verbič, Cvetka Vereš in Irena Sirotič Dobrila.

 

Prejemnica nagrade Republike Slovenije za življenjsko delo na področju prostovoljstva Terezija Novak je v svojem nagovoru pozvala prostovoljke in prostovoljce, da prisluhnejo ljudem v stiski, jim pomagajo in tako postanejo ambasadorji prostovoljstva.

 

Podelitve se je udeležil tudi minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

 

 

Foto: Daniel Novaković/STA

POJASNILO K SPREMEMBI ZAKONA O PROSTOVOLJSTVU ZA ORGANIZACIJE S PROSTOVOLJSKIM PROGRAMOM

Vpis v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom

V mesecu novembru je bila sprejeta novela Zakona o prostovoljstvu, ki med drugim ureja tudi prostovoljsko delo v organizacijah s prostovoljskim programom. Skladno z drugim odstavkom 7. člena se lahko na  podlagi posebnih prostovoljskih programov, ki pomenijo dopolnitev rednega programa javne službe, organizirano prostovoljstvo izvaja tudi v osebah javnega prava ali osebah zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile koncesijo, in katerih delovanje  je z drugim zakonom opredeljeno kot nepridobitno. Posebni prostovoljski programi lahko pomenijo le dopolnitev redne dejavnosti izvajalca javne službe in ne smejo posegati vanjo in v njene obveznosti, določene z drugim predpisom ali koncesijsko pogodbo. Posebni prostovoljski programi se določijo z notranjim aktom izvajalca javne službe.

Sprememba zakona je prinesla administrativno razbremenitev na način, da se navedene organizacije s prostovoljskim programom same vpišejo v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom in enkrat letno, na enotno predpisanem obrazcu, pripravijo poročila o prostovoljstvu skladno s prvim odstavkom 41. člena zakona.

Ob tem bi vas opozorili na prehodno obdobje. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu - ZProst-A (Uradni list RS, št. 82/15) v prvem odstavku 25. člena določa, da pristojna organizacija (AJPES) začne izvajati vpise v elektronski vpisnik pravne osebe, v katerih se prostovoljsko delo opravlja skladno z drugim odstavkom 7. člena (organizacije s s prostovoljskim programom), v roku enega leta od uskladitve Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku.

Glede na to, da se trenutno, zaradi vzpostavitve pravne podlage, po kateri AJPES začne izvajati vpis v vpisnik  prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom v roku enega leta od uskladitve pravilnika in prilagodi informacijske rešitve za poročanje o prostovoljskem delu do 31. 12. 2016, organizacije s prostovoljskim programom še ne morejo vpisati v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, naj o opravljenem prostovoljskem delu poročajo na način, ki je bil uveljavljen v Zakonu o prostovoljstvu pred sprejetimi spremembami. Organizacije s prostovoljskim programom sklenejo posebni dogovor s prostovoljsko organizacijo, na podlagi katerega le-ta poroča o prostovoljskem delu, ki je bilo opravljeno v organizaciji s prostovoljskim programom.

Pomembno je, da se zaradi statističnega zajema podatkov, ne glede na prehodno obdobje, tudi v letošnjem letu vodi evidence in poroča o prostovoljskem delu, ki je opravljeno v okviru organizacij s prostovoljskim programom.