Skoči na vsebino

AKTUALNO

OBVESTILO - ODPIRANJE JAVNEGA POZIVA

Obveščamo vas, da je Strokovna komisija za Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU, sprejela odločitev, da odpiranje vlog na JP zaradi velikega števila prejetih vlog, NE bo potekalo javno. Odpiranje bo potekalo 31. julija 2018, v prostorih MJU

Odgovori na vprašanja JAVNEGA POZIVA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ, IZBRANIH NA RAZPISIH SOFINANCIRANIH IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE.

Obljavljamo odgovore na vprašanja, ki so prispela do 10.7.2018.

Obvestilo

Razpisno dokumentacijo in ostala gradiva v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva smo premaknili na novo podstran. 

Javni poziv za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU

Ministrstvo za javno upravo je dne 15. 6. 2018 v Uradnem listu RS, št. 41/2018 objavilo Javni poziv (JP) za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU.

 

Javnemu pozivu so priloženi obrazci, ki morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili na posameznem obrazcu in so sestavni del prijave:

-    Obrazec št. 1: Prijavni obrazec 
-    Obrazec št. 2: Povzetek vsebine projekta
-    Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev JP                               
-    Obrazec št. 4: Pooblastilo za pridobitev podatkov od  Finančne uprave Republike Slovenije
-    Obrazec št. 5: Označba prijave

 

-    Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (ni potrebno priložiti k prijavi)

 

K vlogi je potrebno priložiti tudi priloge od št. 2 do 8, ki niso objavljene v JP in jih morajo prijavitelji priložiti sami:

 • Priloga št. 2: Kopija ustanovnega akta ali drugega temeljnega akta z vsemi spremembami in dopolnitvami (prijavitelj jasno označi izpolnjevanje določil prvega odstavka 2. člena ZNOrg)
 • Priloga št. 3: Kopija pogodbe podpisane s pogodbeno institucijo EU
 • Priloga št. 4: Kopija partnerskega sporazuma iz katerega so razvidni deleži sofinanciranja vodilne organizacije in vseh projektnih partnerjev (v kolikor NVO ni vodilna organizacija in nastopa v partnerski vlogi)
 • Priloga št. 5: Kopija vsebinskega načrta projekta (le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s pogodbeno institucijo EU) (lahko le na e-nosilcu)
 • Priloga št. 6: Kopija finančnega načrta projekta (le v kolikor ni del pogodbe, podpisane s  pogodbeno institucijo EU) (lahko le na e-nosilcu)
 • Priloga št. 7: Kopije pogodb o sofinanciranju lastne udeležbe s strani drugih javnih institucij
 • Priloga št. 8: Kopija potrjenih morebitnih vmesnih poročil, ki jih je prijavitelj prejel do dne prijave na javni poziv s strani pogodbene institucije EU (lahko le na e-nosilcu).

Rok za oddajo prijave na predmetni javni poziv je do vključno 23. julija 2018.

Informativna delavnica za potencialne prijavitelje Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije.

Javni poziv bo v Uradnem listu objavljen v petek, 15.6.2018. Ministrstvo za javno upravo ga bo podrobneje predstavilo na informativni delavnici za potencialne prijavitelje, ki bo potekala v torek, 19.6.2018 od 14.00 do 15.30 na Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, v veliki sejni  dvorani.

Na delavnico se ni potrebno posebej prijaviti.

 

Gradivo z delavnice in pogosto zastavljena vprašanja bodo objavljeni na tej strani. Dodatna vprašanja lahko zastavite prek gp.mju@gov.si do 10.7. 2018.

 

Dodatna sredstva za razvoj nevladnih organizacij

Vlada je na dopisni seji 30. maja 2018 prerazporedila dodatna sredstva v višini 1 mio evrov za razvoj nevladnih organizacij. S temi sredstvi se že uresničujejo prvi ukrepi iz Strategije razvoja NVO in prostovoljstva, saj se bo v Sloveniji vzpostavil prvi celostni mehanizem za zagotavljanje sofinanciranja lastne udeležbe na projektih NVO, ki so bili izbrani na ravni EU. S tem namenom se pripravlja javni poziv, ki bo objavljen v mesecu juniju.

 

Cilj ministrstva je, povečati črpanje evropskih sredstev, kar bo ugodno vplivalo na rast BDP. S finančnim prispevkom za izvajanje projektov odobrenih s strani EU, namerava ministrstvo spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje NVO v mednarodnih projektih in okrepiti njihove operativne zmogljivosti ter omogočiti prenašanje dobrih praks na posameznih vsebinskih podorljih.

 

Ministrstvo je s prejemom Zakona o nevladnih organizacijah, ki z naslednjim letom vzpostavlja proračunski sklad, Strategijo razvoja NVO in prostovoljstva in ciljno usmerjenimi javnimi razpisi, vzpostavilo temelje za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva.

 

 

Prva strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva v Republiki Sloveniji

Vlada je na dopisni seji sprejela tudi Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Pravna podlaga za sprejem odloka o strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva sta Zakon o prostovoljstvu in Zakon o nevladnih organizacijah, ki je bil sprejet 30. marca 2018.
Strategija poleg strateških smernic opredeljuje tudi konkretne ukrepe za nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in prostovoljstva za obdobje do leta 2023.

 

Glavni cilji, ki jih naslavlja strategija so:

 • vzpostaviti spodbudno podporno okolje za delovanje in razvoj NVO
 • vzpostaviti dolgoročno financiranje nevladnih organizacij
 • okrepiti vlogo NVO pri načrtovanju in izvajanju javnih politik na lokalni in nacionalni ravni
 • okrepiti sodelovanje NVO in gospodarstva ter vzpostavljati čezsektorska partnerstva (gospodarstvo, NVO, javna uprava)
 • spodbujati preglednost, integriteto in odgovornost NVO
 • spodbujati solidarnost in kakovostno prostovoljstvo ter razvoj različnih oblik prostovoljstva na lokalni in nacionalni ravni

Priprava strategije je potekala vključujoče, ob sodelovanju vseh zainteresiranih strani, pri tem je Svet za razvoj prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij dal posebno priznanje partnerskemu pristopu pri oblikovanju strategije.