Skoči na vsebino

DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU

Nazadnje osveženo, 19. 9. 2017

 

Ministrstvo, pristojno za javno upravo, z odločbo podeljuje oziroma odvzema status društva, ki deluje v javnem interesu na področju javne uprave skladno z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo).

 

 

Splošni pogoji za pridobitev statusa društva v javnem interesu


Društvu se podeli status društva, ki deluje v javnem interesu, če izpolnjuje naslednje splošne pogoje (drugi odstavek 30. člena Zakona o društvih):

 • da njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava;
 • da ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu;
 • da je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa;
 • da je sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljalo za opravljanje te dejavnosti ter da je redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu;
 • da ima izdelane programe bodočega delovanja;
 • da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja.

 

Vloga za pridobitev statusa


Vlogo za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju javne uprave vložijo društva na naslov:

 

 

Ministrstvo za javno upravo

Služba za nevladne organizacije
Tržaška 21, 1000 Ljubljana
 E: gp.mju(at)gov.si

 

 

Vlogi je potrebno priložiti (32. člen Zakona o društvih):

 • osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, ki je vpisan v register društev, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča;
 • poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti v javnem interesu v zadnjih dveh letih, in o porabi sredstev za njihovo doseganje;
 • sprejet program prihodnjega delovanja na teh področjih;
 • dokazilo o rezultatih svojega delovanja;
 • morebitna druga dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih določa posebni zakon;
 • izjavo, da niso pridobili statusa društva v javnem interesu na drugih področjih;
 • izjavo, da društvu ni priznan poseben status na podlagi 35. člena Zakona o društvih;
 • izjavo o morebitnem izvajanju programov na področjih, ki sodijo v pristojnost drugih ministrstev (če društvo izvaja programe tudi na drugih področjih in želi pridobiti predhodno soglasje k odločbi, mora predložiti ustrezno razdelane programe, ki sodijo v pristojnost teh ministrstev);
 • izjavo, da se programi društva izvajajo za člane in nečlane društva in so splošno koristni.

Če je društvu s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi njegove koristne dejavnosti, priznan poseben status ali je določeno, da je njegova dejavnost humanitarne narave, ali mu zakon na drug način neposredno ureja opravljanje ali financiranje dejavnosti, ki je v javnem interesu, se šteje, da je tako društvo društvo v javnem interesu na podlagi 35. člena Zakona o društvih. To pomeni, da takšnemu društvu ni potrebno vlagati vloge za podelitev statusa društva v javnem interesu, saj se šteje, da ta status že ima.

 

 

Dolžnost obveščanja in možnost odvzema statusa


Določbi 33. in 34. člena Zakona o društvih urejata dolžnost obveščanja in možnost odvzema statusa. Društvo v javnem interesu je dolžno pristojnemu ministrstvu samo redno pošiljati poročila o delu in letno poročila za preteklo leto, po poteku starega pa tudi nov program prihodnjega delovanja, vse do 31. marca tekočega leta. Pristojno ministrstvo namreč lahko društvu odvzame status društva v javnem interesu, če kljub opozorilu pristojnega ministrstva tudi v naknadnem roku 30 dni ne predloži zahtevane dokumentacije.

 

Kontakt:

Ministrstvo za javno upravo

Služba za nevladne organizacije

Špela Turk, spela.turk(at)gov.si