Skoči na vsebino

NOTRANJA REVIZIJA

 

Služba za notranjo revizijo je zadolžena za neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju ministrstva. Pokriva delovanje ministrstva, organov v sestavi in upravnih enot.
 
Poglavitne naloge službe za notranjo revizijo so:
- priprava revizijske analize tveganosti vseh notranjeorganizacijskih enot ministrstva, organov v sestavi in upravnih enot,
- priprava strateškega načrta dela službe, s katerim se vse zgoraj navedene enote rangirajo po ocenjeni tveganosti in časovno umestijo v revizijski cikel petih let z namenom rednega (periodičnega) revidiranja vseh enot glede na razpoložljive vire službe v tem obdobju,
- priprava letnega načrta dela službe za izvajanje rednih notranjih revizij izbranih najbolj tveganih organizacijskih enot in svetovalnih projektov v okviru enega leta ter načrtovane svetovalne dejavnosti,
- izvajanje rednih in izrednih notranjih revizij ministrstva, organov v sestavi in upravnih enot z namenom dajanja zagotovil predstojniku ministrstva kot odgovorni osebi o stopnji ustreznosti oziroma zadovoljivosti obstoja in delovanja sistema notranjih kontrol v okviru notranjega kontrolnega okolja, ki ga s svojo dejavnostjo pokriva služba,
- izvajanje sprotnih svetovanj ministru in ostalim zainteresiranim z ministrstva, organov v sestavi in upravnih enot, z namenom nenehnega izboljševanja poslovanja v smislu preprečevanja oziroma manjšanja možnosti napak pri doseganju zastavljenih ciljev,
- izvajanje preventivne dejavnosti – ozaveščanje vseh zaposlenih na področju uvajanja in delovanja notranjih kontrol in upravljanj s tveganji ter koordinacija in svetovanje pri aktivnostih, ki se nanašajo na to področje – priprava in posodabljanje internih aktov, priprava in posodabljanje orisov poslovnih procesov, registrov tveganj, Izjave o notranjem nadzoru javnih financ in Načrtov integritete,
- sprotno in letno poročanje o stanju na področju sistema notranjih kontrol in upravljanja s tveganji – preko ugotovitev iz revizijskih poročil in izvrševanja danih priporočil,
- skrb za nenehno izboljševanje kakovosti delovanja službe – priprava novih metodologij, uvajanje novih revizijskih metod in tehnik v prakso,
- vodenje sistema izvedenih notranjih in zunanjih revizij, podanih priporočil in njihovega izvrševanja,
- sodelovanje z zunanjimi nadzornimi institucijami.