Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOTRANJA REVIZIJA

 

Služba za notranjo revizijo je zadolžena za neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju ministrstva. Pokriva delovanje ministrstva, organov v sestavi in upravnih enot.
 
Poglavitne naloge službe za notranjo revizijo so:
- priprava revizijske analize tveganosti vseh notranjeorganizacijskih enot ministrstva, organov v sestavi in upravnih enot,
- priprava strateškega načrta dela službe, s katerim se vse zgoraj navedene enote rangirajo po ocenjeni tveganosti in časovno umestijo v revizijski cikel petih let z namenom rednega (periodičnega) revidiranja vseh enot glede na razpoložljive vire službe v tem obdobju,
- priprava letnega načrta dela službe za izvajanje rednih notranjih revizij izbranih najbolj tveganih organizacijskih enot in svetovalnih projektov v okviru enega leta ter načrtovane svetovalne dejavnosti,
- izvajanje rednih in izrednih notranjih revizij ministrstva, organov v sestavi in upravnih enot z namenom dajanja zagotovil predstojniku ministrstva kot odgovorni osebi o stopnji ustreznosti oziroma zadovoljivosti obstoja in delovanja sistema notranjih kontrol v okviru notranjega kontrolnega okolja, ki ga s svojo dejavnostjo pokriva služba,
- izvajanje sprotnih svetovanj ministru in ostalim zainteresiranim z ministrstva, organov v sestavi in upravnih enot, z namenom nenehnega izboljševanja poslovanja v smislu preprečevanja oziroma manjšanja možnosti napak pri doseganju zastavljenih ciljev,
- izvajanje preventivne dejavnosti – ozaveščanje vseh zaposlenih na področju uvajanja in delovanja notranjih kontrol in upravljanj s tveganji ter koordinacija in svetovanje pri aktivnostih, ki se nanašajo na to področje – priprava in posodabljanje internih aktov, priprava in posodabljanje orisov poslovnih procesov, registrov tveganj, Izjave o notranjem nadzoru javnih financ in Načrtov integritete,
- sprotno in letno poročanje o stanju na področju sistema notranjih kontrol in upravljanja s tveganji – preko ugotovitev iz revizijskih poročil in izvrševanja danih priporočil,
- skrb za nenehno izboljševanje kakovosti delovanja službe – priprava novih metodologij, uvajanje novih revizijskih metod in tehnik v prakso,
- vodenje sistema izvedenih notranjih in zunanjih revizij, podanih priporočil in njihovega izvrševanja,
- sodelovanje z zunanjimi nadzornimi institucijami.