Skoči na vsebino

OBJAVE POSEBNIH JAVNIH NATEČAJEV IZ PRISTOJNOSTI URADNIŠKEGA SVETA

Poslovnik o delu posebnih natečajnih komisij z dne 13. 10. 2014 v tretjem odstavku 8. členu določa, da se vloga, poslana po elektronski pošti šteje za pravočasno, če jo do izteka roka prejme informacijski sistem organa. Če je vloga poslana po pošti (npr. priporočeno), tako da je možno izkazati dan odpreme, šteje dan oddaje na pošto za dan, ko je organ prejel vlogo, ne glede na to, ali je dan izteka roka sobota, nedelja, praznik ali drug z zakonom določen prost dan. 


Rok za prijavo je po svoji naravi materialnopravi rok, zato zanj ne veljajo pravila o podaljšanju roka, če  se le-ta izteče na nedelavnik, kot bi to veljalo v procesnih rokih v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.

 

Za vse posebne javne natečaje, objavljene po 1. maju 2016 veljajo Standardi strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, št. 0130-5/2015/5 z dne 11. 4. 2016.

Ministrstvo za javno upravo: Načelnik Upravne enote Litija


- objavljeno: 14. 6. 2019 - rok za prijavo: 8 dni

Ministrstvo za javno upravo: Načelnik Upravne enote Ljubljana


- objavljeno: 14.6.2019 - rok za prijavo 8 dni