Skoči na vsebino

VELJAVNI PREDPISI V ZVEZI S PLAČNIM SISTEMOM

 

  

 

 1. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) (Uradni list RS, št. 88/16) 
 2. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) (Uradni list RS, št. 90/15)
 3. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) (Uradni list RS št. 95/14)
 4. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS št. 101/13, 38/14, 95/14)
 5. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS št. 104/12, 46/13)
 6. Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12, 105/12, 95/14; ZUJF)
 7. Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012  (Uradni list RS,-110/11, 43/12; ZDIU12)
 8. Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št.94/10; ZIU)
 9. Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize ( Uradni list RS, št. 98/09; ZIUZGK) 

   

 1. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju; ZSPJS (Uradni list RS, št.58/2008 - plačna lestvica pred prehodom), 108/09-UPB13107/09-odl.US, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 27/12-odl.US, 40/12; ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14, 82/15, 23/17-ZDOdv, 67/17)
 2. Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17)
 3. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št.  68/17, 4/18, 30/18)
 4. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09)
 5. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08, 89/08,98/09 - ZIUZGK, 94/10 - ZIU)
 6. Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10)
 7. Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11, 46/17)
 8. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12)
 9. Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini  (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 51/10, 67/10, 41/12,68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17, 26/17, 35/17, 54/17,5/18, 35/1843/18, 64/18)
 10. Uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski (Uradni list RS, št.71/0878/08, 85/10,46/17)
 11. Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 28/14, 52/14)
 12. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi (Uradni list RS, št. 28/06)
 13. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št.74/17)
 14. Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03)
 15. Sklep o subjektih, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02)
 16. Pravilnik o določitvi višine dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja javne uprave (Uradni list RS, št. 22/06)
 17. Zakon o minimalni plači (ZMinP) (uradni list RS št. 13/10, 92/15)
 18. Znesek minimalne plače (Uradni list RS 4/17)