Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKRETARIAT

 

Sekretariat opravlja spremljajoče, metodološke, strokovno tehnične ter druge naloge na področju organizacije in upravljanja s kadrovskimi viri, materialnega poslovanja, finančno-proračunskega poslovanja, javnih naročil za naročila do 20.000 EUR za blago in storitve ter 40.000 EUR za gradnje (evidenčna naročila), poslovanja z dokumentarnim gradivom za ministrstvo in Inšpektorat za javni sektor.

 

 

Služba za kadrovske zadeve

- pripravlja predlog sistemizacije in akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;

- pripravlja interne akte s področja dela službe;

- sodeluje pri pripravi programa dela in poročila o delu sekretariata;
- sodeluje pri pripravi in usklajevanju skupnega kadrovskega načrta ter spremlja in nadzira realizacijo kadrovskega načrta; 
- izvaja natečajne postopke, postopke sklenitve delovnega razmerja, premeščanja in prenehanja delovnega razmerja javnih uslužbencev, ter pripravlja sklepe, odločbe in pogodbe;
- opravlja strokovne naloge v postopnih redne in izredne odpovedi delovnega razmerja; 
- izvaja naloge za zagotavljanje kadrovskih in organizacijskih ter delovnih pogojev za delovanje ministrstva;
- opravlja naloge v zvezi s štipendiranjem, pripravništvom in mentorstvom, napredovanjem, imenovanjem v naziv, ugotavljanjem odgovornosti in nesposobnosti javnih uslužbencev in vodi evidenco;
- pripravlja individualne akte iz naslova pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja; 
- izvaja postopke v zvezi z odmero letnega dopusta; 
- obravnava vloge za solidarnostno pomoč;
- spremlja kariero javnih uslužbencev, spremlja izvajanje letnih razgovorov, izvaja naloge v zvezi z ocenjevanjem in napredovanjem javnih uslužbencev ministrstva v plačne razrede in uradniške nazive;

- načrtuje in spremlja izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje javnih uslužbencev v ministrstvu; 

- izvaja postopke v zvezi z napotitvami na izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja;

- izvaja aktivnosti v zvezi s prijavami na strokovne izpite in usposabljanje za pridobitev naziva ter vodenje in odločanje v upravnem postopku;
- zbira, pripravlja, obdeluje in ureja kadrovske podatke in vodi kadrovsko evidenco zaposlenih v ministrstvu v fizični in elektronski obliki;
- pripravlja podatke za obračun plač in drugih osebnih prejemkov; 
- pripravlja oceno potrebnih sredstev za stroške dela, spremlja in analizira realizacijo stroškov dela in pripravlja predloge ukrepov za upravljanje s stroški dela;

- izvaja naloge v zvezi z nagrajevanjem (redna delovna uspešnost, povečan obseg dela); 
- izvaja napotitve na predhodne, obdobne in druge zdravstvene preglede kandidatov za zaposlitev in javnih uslužbencev ministrstva; 
- opravlja naloge na področju varnosti in zdravja pri delu; 
- izvaja naloge v zvezi s kadrovsko dokumentacijo, prijavami in odjavami v sistem socialnih zavarovanj; 
- ureja zdravstveno, invalidsko in dodatno nezgodno zavarovanje ter dopolnilno zdravstveno zavarovanje javnih uslužbencev; 
- ureja kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje; 
- opravlja naloge na področju imenovanj v delovna telesa (interne delovne skupine in medresorske delovne skupine ter projektne skupine) in vodi evidenco delovnih teles in imenovanj v delovna telesa; 
- opravlja naloge v postopkih pridobitve dovoljenj za dostop do tajnih podatkov in vodenje evidence imetnikov dovoljen za dostop do tajnih podatkov in pooblaščenih oseb za določanje stopenj tajnosti;

- organizira poslovne procese ministrstva tako, da v soglasju z odgovornimi osebami določi način izvajanja posameznega poslovnega procesa in odgovorne osebe za posamezni proces;
- skrbi, da poslovanje znotraj ministrstva med posameznimi notranjimi organizacijskimi enotami oziroma javnimi uslužbenci poteka tekoče in transparentno, in v zvezi s tem notranjim organizacijskim enotam svetuje in predlaga ukrepe;
- opravlja naloge, povezane z izdajo pooblastil javnim uslužbencem in funkcionarjem, vodi evidenco pooblastil in določa načine izvajanja pooblastil.

 

 

Služba za finance in proračun


- pripravlja predlog finančnega načrta ministrstva (načrt prihodkov, odhodkov, nabav in investicij); 
- izvaja finančno poslovanje ministrstva; 
- pripravlja predlog zaključnega računa v skladu z navodili za pripravo zaključnega računa proračuna; 
- pripravlja poročila o realizaciji finančnega načrta in o uporabi sredstev po programih, podprogramih, projektih, proračunskih postavkah, stroškovnih mestih; 
- spremlja finančno izvajanje projektov; 
- koordinira in pripravlja mesečni likvidnostni načrt; 
- spremlja izvajanje pogodb z vidika finančne realizacije; 
- na podlagi predlogov o oddaji naročila preveri predvidene bodoče obveznosti in razpoložljiva sredstva kot pogoj za začetek javnega naročila; 
- pripravlja finančne elemente predobremenitev in predlogov prerazporeditev sredstev med glavnimi programi, podprogrami in postavkami/konti in odpira nove postavke/konte; 
- vodi evidenco pogodb; 
- pripravlja odredbe za plačilo obveznosti; 
- vodi pregled stroškov in evidenc službenih potovanj, obračun potnih nalogov ter pripravlja dokumentacije za računovodstvo; 
- vodi izvajanje postavk lastne dejavnosti z vsemi pripadajočimi evidencami; 
- sodeluje pri pripravi kalkulativnih osnov za oblikovanje cen za lastno dejavnost.

 

 

Služba za splošne zadeve


- vzpostavlja sistem vodenja osnovnih sredstev (prevzem osnovnih sredstev, prenos osnovnih sredstev, vodenje evidence osnovnih sredstev ter skrb za skladiščno poslovanje); 
- pripravlja popis in usklajuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev s knjigovodskim stanjem (inventura); 
- izvaja naloge v zvezi z uporabo in vzdrževanjem službenih vozil, dodeljevanjem parkirnih mest za javne uslužbence in vodi evidenco v zvezi s to nalogo; 
- sodeluje pri pripravi programa dela in poročila o delu sekretariata; 
- spodbuja elektronsko poslovanje med notranjimi organizacijskimi enotami in javnimi uslužbenci in v zvezi s tem notranjim organizacijskim enotam svetuje in nalaga ukrepe; 
- pripravlja in usklajuje načrt signirnih znakov; 
- izvaja naloge v zvezi s preskrbo ministrstva s papirniškim in drugim potrošim materialom; 
- načrtuje, izvaja in spremlja materialno poslovanje ministrstva; 
- vodi seznam evidenčnih naročil;
- skrbi za zavarovanje premičnega premoženja ministrstva; 
- načrtuje in usklajuje delo na področju poslovanja z dokumentarnim gradivom na ministrstvu; 
- opravlja naloge pisarniškega poslovanja (pregleduje, razvršča, signira, klasificira, evidentira dokumentarno gradivo, odpravlja pisemske pošiljke ter vodi rokovnik in tekočo zbirko dokumentarnega gradiva);
- usklajuje in nadzira vodenje evidenc o zadevah in dokumentih v tekoči zbirki ter skrbi za pravilno ravnanje z dokumentarnim gradivom; 
- vodi evidenco zaupnega gradiva; 
- zagotavlja distribucijo dnevnih in tedenskih časopisov in publikacij;
- pripravi in usklajuje načrt klasifikacijskih znakov;
- vodi evidenco pečatov, žigov in štampiljk ter ureja poslovanje z njimi; 
- vodi register in zbirko obrazcev ministrstva; 
- zagotavlja notranje in zunanje kurirske storitve za ministrstvo; 
- vodi stalno zbirko dokumentarnega gradiva.

 

 

Služba za pravne zadeve


- pripravlja in sodeluje pri oblikovanju pravno sistemskih rešitev na področjih iz pristojnosti sekretariata;
- pripravlja usmeritve, poročila in podaja mnenja v zvezi z izvajanjem predpisov pri delovanju ministrstva;
- vodi upravne postopke na II. stopnji, ki se vodijo na ministrstvu;
- pripravlja oziroma sodeluje pri pripravi internih aktov ministrstva; 
- vodi evidenco internih aktov ministrstva in hrani originalne izvode teh aktov;
- sodeluje pri pripravi programa dela in poročila o delu sekretariata; 
- sodeluje pri delovnopravnih in obligacijskih postopkih v zvezi z javnimi uslužbenci;
- neposredno sodeluje in koordinira delo z domačimi in tujimi pravosodnimi organi; 
- vodi skupno evidenco sodnih postopkov;
- sodeluje pri pripravi zahtevnejših pogodb, daje pravna mnenja k izdelanim osnutkom pogodb in opravlja pravne redakcije že pripravljenih pogodb; 
- izvaja pravne naloge pri izvajanju kohezijske politike; 
- vodi postopke v zvezi s posredovanjem informacij javnega značaja;
- pravno svetuje NOE pri nalogah z njihovega delovnega področja; 
- koordinira delo v RPS in IPP.