Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŠTIPENDIJE

OBVESTILA V ZVEZI S ŠTIPENDIRANJEM V ORGANIH DRŽAVNE UPRAVE

 

1. OBVESTILO V ZVEZI Z OBJAVO JAVNEGA NATEČAJA ZA PODELITEV

    KADROVSKIH ŠTIPENDIJ VLADE RS 

 

Glede na omejitve zaposlovanja v organih državne uprave in posledično težave pri zaposlovanju štipendistov Vlade RS po dokončanju študija kadrovske štipendije Vlade RS do nadaljnjega ne bodo razpisane.

 

 

2. OBVESTILI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM ŠTIPENDISTOV VLADE RS

 

ŠTIPENDIRANJE

 

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje človeških virov in zaposlovalne sfere, saj si delodajalci lahko preko dolgoročnega kadrovskega načrtovanja zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj organizacije.

Prav tako pa so štipendije namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje izobrazbene ravni štipendistov, vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje, in izboljšanju zaposljivosti.

Štipendiranje, kot eden izmed sodobnih načinov vladnega upravljanja s kadrovskimi viri, služi kot element izboljšanja izobrazbene strukture zaposlenih v državni upravi, ki je eden izmed pogojev za boljše in učinkovitejše opravljanje storitev, kar posledično vpliva na zadovoljstvo uporabnikov storitev državne uprave.

 

 

PODELJEVANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ VLADE RS

 

Podkomisija za štipendiranje pri Komisiji Vlade RS za kadrovske in administrativne zadeve podeljuje štipendije dijakom in študentom za potrebe organov državne uprave v skladu s Pravilnikom o štipendiranju v organih državne uprave (Ur. l. RS, št. 49/04, 66/05, 67/07, 65/08 in 26/11) in Odlokom o kadrovskem štipendiranju (Ur. l. RS, št. 16/99), na podlagi odobrenih sredstev v proračunu Republike Slovenije in glede na izkazane kadrovske potrebe organov državne uprave.

 

V skladu z drugim odstavkom 2. člena pravilnika se štipendija za izobraževanje v Republiki Sloveniji ali v tujini lahko podeli:

 • dijaku ali študentu, ki je državljan Republike Slovenije in se obveže, da bo po končanem izobraževanju sklenil delovno razmerje v organih državne uprave (ministrstva, organi v sestavi ministrstev, vladne službe in upravne enote);
 • študentu, ki je državljan Republike Slovenije – za delo na področju mednarodnih odnosov v organu državne uprave, ki se poleg obveze iz prejšnje alineje obveže, da si bo med izobraževanjem pridobil znanje dveh tujih jezikov na višji ravni, od tega enega svetovnega;
 • študentu, ki je državljan Republike Slovenije – za podiplomski študij v tujini.

Dijaki in študenti iz prejšnjega odstavka niso upravičeni do štipendije po tem pravilniku, če:

 • prejemajo drugo štipendijo;
 • so v delovnem razmerju oziroma opravljajo samostojno registrirano dejavnost;
 • so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Drugo poglavje pravilnika določa postopke in kriterije za podeljevanje štipendij. 3. člen pravilnika določa, da se štipendije podeljujejo na podlagi javnega natečaja, katerega vsebino določi Podkomisija za štipendiranje.

 

V javnem natečaju se navede:

 • izobraževalni program (program in smer, vrsta izobrazbe);
 • število razpisanih štipendij;
 • rok za vložitev prijave na javni natečaj;
 • pogoj, da bo štipendist po končanem izobraževanju sklenil delovno razmerje v organu državne uprave;
 • za kandidate za delo na področju mednarodnih odnosov kot dodatni pogoj pridobitev znanja dveh tujih jezikov na višji ravni, od tega enega svetovnega;
 • pogoj, da se kandidatu za delo v Ministrstvu za obrambo štipendija lahko podeli le, če nima dvojnega državljanstva, je telesno in duševno sposoben za poklicno opravljanje vojaške službe, je varnostno preverjen in ne obstaja varnostni zadržek v skladu z zakonom, ki ureja obrambo;
 • pogoj, da se kandidatu za delo v Policiji podeli štipendija, je uspešno opravljen zdravniški pregled, kandidat ne sme imeti dvojnega državljanstva in na strani kandidata ne smejo obstajati varnostni zadržki, kar se ugotovi z varnostnim preverjanjem na podlagi zakona, ki ureja policijo;
 • drugi pogoji za zaposlitev v določenem organu državne uprave v skladu s posebnimi predpisi;
 • način prijave na javni natečaj.

V skladu z zadnjim odstavkom 3. člena pravilnika se javni natečaj objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo.

 

Kot izhaja iz 4. člena pravilnika, mora vloga za pridobitev štipendije obsegati naslednje:

 • prijavnico za pridobitev štipendije;
 • izjavo kandidata o vpisu v tekoči letnik izobraževanja;
 • izjavo kandidata o učnem oziroma študijskem uspehu; dijaki navedejo ocene iz spričevala zadnjega zaključenega letnika; študenti prvega letnika navedejo ocene iz spričevala zadnjega zaključenega letnika in ocene iz potrdila o maturi oziroma potrdila o zaključnem izpitu; študenti višjih letnikov navedejo ocene zadnjega zaključenega letnika študija.

Kandidat za pridobitev štipendije za podiplomski študij v tujini, ki se obveže, da bo po končanem izobraževanju v tujini sklenil delovno razmerje v organu državne uprave za najmanj dvakrat toliko časa, kolikor znaša doba, za katero je prejemal štipendijo, mora vlogi priložiti še priporočili dveh profesorjev, ki kandidata in njegovo akademsko delo dobro poznata in dokazilo o znanju tujega jezika, ki ga uporablja izobraževalna ustanova v tujini, kjer se bo kandidat izobraževal.

 

Tretji odstavek 4. člena določa, da se vloga za pridobitev štipendije lahko posreduje v elektronski obliki (pri čemer veljavnost vloge ni pogojena z elektronskim podpisom) oziroma v pisni obliki. Prijavnica, kot sestavni del vloge za pridobitev štipendije, mora obsegati naslednje podatke:

 • področje, na katerega se prijavlja kandidat;
 • šolanje oziroma študij, na katerega je kandidat vpisan (program in smer izobraževanja,  letnik);
 • priimek in ime ter EMŠO kandidata;
 • stalni oziroma začasni naslov kandidata (ulica in hišna številka, kraj s poštno številko);
 • kontaktni podatki (telefon, mobilni telefon, e-pošta);
 • kratek življenjepis;
 • izjava kandidata, da je seznanjen z določili tretjega odstavka 66. člena ter tretjega in petega odstavka 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – Upb., št. 126/07 in 65/08), ki se nanašajo na pridobivanje osebnih podatkov.

Dodatna pojasnila glede podeljevanja kadrovskih štipendij:

     T: (01) 478 1658

         (01) 478 1657

         (01) 478 1679 

     E: gp.mju@gov.si 

 

 

ZAPOSLOVANJE ŠTIPENDISTOV VLADE RS

 

Podkomisija za štipendiranje pri Komisiji Vlade RS za kadrovske administrativne zadeve v skladu s Pravilnikom o štipendiranju v organih državne uprave (Ur. l. RS, št. 49/04, 66/05, 67/07, 65/08 in 26/11) in Odlokom o kadrovskem štipendiranju (Ur. l. RS, št. 16/99) podeljuje štipendije dijakom in študentom na podlagi prikazanih potreb organov državne uprave.

 

Štipendisti Vlade RS morajo po zaključku izobraževanja v skladu s Pogodbo o kadrovski štipendiji skleniti delovno razmerje v organu državne uprave, za potrebe katerega so bili štipendirani. Štipenditor mora štipendistu v skladu s pogodbo in 25. členom omenjenega pravilnika v 90 dneh po prejemu pisnega obvestila o zaključku izobraževanja zagotoviti sklenitev delovnega razmerj. V nasprotnem primeru je le-ta prost pogodbenih obveznosti.

 

Če organ državne uprave štipendistu ne more zagotoviti zaposlitve v skladu s pogodbo o štipendiranju, lahko Podkomisija za štipendiranje pri Komisiji Vlade RS za kadrovske in administrativne zadeve v skladu s prvim odstavkom 27. člena Pravilnika o štipendiranju v organih državne uprave v primeru potreb po kadrih izjemoma sklene, da se štipendist namesto v organu državne uprave, za potrebe katerega se štipendira, zaposli v drugem organu državne uprave.

 

 

NA RAZPOLAGO ZA ZAPOSLITEV  TRENUTNO NI NOBENEGA ŠTIPENDISTA

 

 

    Kontaktna oseba za več informacij:

     Jadranka KOLOŠA ROP

     T: (01) 478 1656

 

 

PREDPISI

 

- Odlok o kadrovskem štipendiranju (Ur. l. RS, št. 16-818/1999, z dne 19. 3. 1999)

Pravilnik o štipendiranju v organih državne uprave (Uradni list RS 49/2004 z dne 30. 4. 2004)

- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o štipendiranju v organih državne uprave, objavljen v Uradnem listu RS št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v organih državne uprave, objavljen v Uradnem listu RS, št. 67/2007, dne 27. 7. 2007 

- Pravilnik o spremembi Pravilnika o štipendiranju v organih državne uprave, objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/2008, dne  30. 6. 2008, Čistopis.

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v organih državne uprave objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/11, z dne 8. 4. 2011

- Pravilnik o štipendiranju v organih državne uprave (neuradno prečiščeno besedilo)

 

 

 

 

JAVNI NATEČAJI ZA PODELITEV KADROVSKIH IN DRUGIH ŠTIPENDIJ

 

 

 

Ministrstov za obrambo, Slovenska vojska objavlja javni natečaj za podelitev štipendij za študijsko leto 2019/2020 za delo v Slovenski vojski za kandidate za častnike.

 

 

Ministrstov za obrambo, Slovenska vojska objavlja javni natečaj za podelitev štipendij za študijsko leto 2019/2020 za delo v Slovenski vojski za kandidate za vojake.