Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STRATEGIJA RAZVOJA JAVNE UPRAVE

Vlada o Strategiji razvoja javne uprave 2015 - 2020

Vlada RS je na seji dne, 29. aprila 2015,  sprejela Strategijo razvoja javne uprave 2015–2020, potrdila pa je tudi Politiko napredka in kakovosti sodobne javne uprave. Vlada RS nalaga Ministrstvu za javno upravo, da v sodelovanju z ostalimi pristojnimi organi na podlagi sprejete Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 pripravi akcijski načrt za leti 2015-2016 najkasneje do konca junija 2015.


Sprejem strategije razvoja javne uprave je nujen, da bi izboljšali in modernizirali njeno delovanje, pripomogli k boljšemu okolju za državljane in gospodarstvo ter dvigu družbene blaginje in konkurenčnosti celotne države. Obstoj strategije javne uprave pa pomeni tudi enega izmed predhodnih pogojev za izpolnjevanje 11. tematskega cilja v okviru programiranja za novo finančno obdobje, ki jih mora Slovenija izpolniti (ex–ante conditionalities) v okviru zahtev Evropske komisije.

 

Izhodišča za pripravo »Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014–2020« je Vlada sprejela 24. 4. 2014 in s sklepom naložila Ministrstvu za javno upravo, da pripravi predlog Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014–2020. Ministrstvo za javno upravo je pripravilo končni predlog Strategije razvoja javne uprave 2015–2020, obenem pa še dokument z naslovom Politika napredka in kakovosti sodobne prave, ki ga sestavljajo temeljne vrednote in načela delovanja javne uprave, usmerjene v napredek in kakovost.

 

Strategija razvoja javne uprave 2015–2020 (SJU 2020) je enovit krovni strateški dokument Vlade RS, ki predstavlja usmeritve razvoja v naslednjih šestih letih. Po sprejetju strateškega dokumenta je bil 30. julija že sprejet tudi prvi dvoletni akcijski načrt, ki vsebuje konkretne dejavnosti in projekte za doseganje zastavljenih strateških horizontalnih ciljev.  Dokument se predvsem nanaša na področje javne uprave, ki ima tako naloge, povezane s pripravo politik in predpisov, kot tudi upravne naloge oziroma naloge izvršilne veje oblasti na državni in teritorialni ravni. Upravne naloge izvajajo vlada, ministrstva, organi v sestavi (npr. enote finančne in geodetske uprave) in upravne enote. Na omenjeno primarno področje upravnih nalog se uvrščajo tudi občinske uprave in nosilci javnih pooblastil. Nekatere vsebine (kot npr. sistem plač v javnem sektorju, število zaposlenih, upravni postopki, integriteta, javna naročila …) dajejo skupno podlago ter nakazujejo smer delovanja in razvoja celotnega javnega sektorja, ki zajema vse organe in institucije, posredno ali neposredno financirane iz državnega proračuna ali proračuna lokalnih skupnosti.

 

Temeljni cilji strategije so usmerjeni v kakovost in učinkovitost, transparentnost in odgovornost javne uprave. Z doseganjem ciljev te strategije se bo izboljšalo poslovno okolje za razvoj gospodarstva in dvig konkurenčnosti, s tem pa se bo izboljšala tudi uvrstitev Slovenije na mednarodnih lestvicah.

 

Pri posodabljanju slovenske javne uprave v obdobju 2015–2020 se bodo upoštevali tudi cilji, usmeritve in zaveze na mednarodni ravni ter dobre prakse držav članic EU. Pomembno je zavedanje, da je učinkovita in uspešna javna uprava temelj za razvoj gospodarstva in družbene blaginje.

 

Strategija v posameznih poglavjih povzema oceno stanja, cilje na posameznih področjih, ključne ukrepe za doseganje ciljev ter nosilce razvoja, ki bodo izvajali posamezne aktivnosti in projekte. Posebno poglavje strategije je namenjeno spremljanju in vrednotenju izvajanja ukrepov za doseganje ciljev. Uresničevanje ciljev s pomočjo načrtovanih projektov bo nadzoroval strateški svet, ki je bil oblikovan za pripravo te strategije in ga sestavljajo predstavniki državne uprave, strokovne javnosti in nevladnih organizacij, ki bo dvakrat letno obravnaval poročilo o izvedbi ukrepov in poročal Vladi RS.

 

Dokument SJU 2020 spremlja izjava predsednika vlade z naslovom »Politika napredka in kakovosti sodobne javne uprave« s katero se dodatno zavežejo, da bodo pri svojem delovanju upoštevali sprejeto politiko in stremeli k zastavljenim ciljem.

 

Strategija razvoja javne uprave 2015 - 2020 SJU2020

 

Strategija razvoja javne uprave 2015 - 2020 SJU2020

Strategija razvoja javne uprave 2015 - 2020 SJU2020 (ang)

Sklep vlade (sprejetje Strategije razvoja javne uprave 2015 - 2020 SJU2020)

Delovna skupina za spremljanje in vrednotenje strategije

 

Politika napredka kakovosti sodobne javne uprave
 

Politika napredka in kakovosti sodobne javne uprave

Politika napredka in kakovosti sodobne javne uprave (ang)

 

Akcijski načrti izvedbe SJU2020

 

Akcijski načrt izvedbe SJU2020 za leti 2015 in 2016

Akcijski načrt izvedbe SJU2020 za leti 2015 in 2016 (ang)

Akcijski načrt izvedbe SJU2020 za leti 2016 in 2017

Akcijski načrt izvedbe SJU2020 za leti 2018 in 2019

 

Poročila o izvedbi ukrepov

 

Poročilo o izvedbi ukrepov za leto 2016

Poročilo o izvedbi ukrepov za leto 2015

Poročilo o izvedbi ukrepov za leto 2017

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Strategija razvoja javne uprave 2015–2020 (Javna uprava 2020) v medresorsko in javno obravnavo

 

 

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Strategijo razvoja javne uprave 2015–2020 (osnutek), ki bo od 23. 12. 2014 do 26. 1. 2015 v javni obravnavi.

 

Strategija razvja javne uprave 2020 (Strategija razvoja javne uprave 2015–2020) je enovit krovni strateški dokument, ki pomeni tudi podporo in zavezo za uresničevanje strategije razvoja celotne države, v najširšem smislu pa pomeni zavezo uporabnikom storitev javne uprave, javnosti ter nenazadnje Evropski komisiji, da bodo zapisani cilji in ukrepi premišljeni, realni in tudi izvedeni.

Uspešna javna uprava je ena od ključnih prioritet Slovenije, saj predstavlja temelj za razvoj države in družbene blaginje. Državljani in gospodarstveniki namreč potrebujemo fleksibilno in odzivno javno upravo, ki bo delovala transparentno, strokovno, odgovorno ter skladno z načeli dobrega upravljanja. Potrebujemo servis, ki nas ne bo oviral pri delu in vsakdanjih opravilih, temveč bo omogočil opraviti obveznosti na enem mestu in na daljavo, ažurno odgovoril in se opredelil do vprašanj, pobud in predlogov vseh uporabnikov storitev. Želimo imeti javno upravo, ki bo ustvarjala učinkovito zakonodajno in vzpodbudno poslovno okolje. Za dosego omenjenega pa potrebujemo krovno strategijo z jasnimi smernicami, cilji, ukrepi, nosilci in rokom izvedbe, ki bodo usmerjali delovanje javne uprave.

Že od leta 2005 za področje javne uprave ni bilo sprejetega krovnega strateškega dokumenta, ki bi bil podlaga za njeno prenovo in modernizacijo, zato je bila potrebna nova vizija, z ambicioznimi akcijskimi načrti za napredek, ki jih je Vlada RS zapisala že v Izhodišča za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014–2020 v začetku leta 2014.

Strategija razvoja javne uprave 2020 bo enoten strateški dokument, ki bo podlaga za dvoletne akcijske načrte ukrepov po posameznih strateških ciljih in vsebinskih področjih javne uprave. Želja Ministrstva za javno upravo je pridobiti čim več predlogov, mnenj in stališč o pripravljeni strategiji, zato pozivamo vso zainteresirano javnost, da se vključi v pripravo omenjenega dokumenta.

Osnutek Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 bo danes, 23. 12. 2014, poslan različnim organom, institucijam v medresorsko obravnavno, objavljen pa bo tudi na spletnih straneh: e-Demokracije, Ministrstva za javno upravo, Stop birokraciji ter na portalu Nio, kjer bo dostopen vsej zainteresirani javnosti.

Vabljeni k posredovanju predlogov ali dodatkov na Strategijo najkasneje do 26. januarja 2015 na elektronski naslov: gp.mnz@gov.si. (Kontaktni osebi na Ministrstvu za javno upravo: Mateja Arko Košec, e-pošta: mateja.arko-kosec@gov.si in Vesna Gajšek, e-pošta: vesna.gajsek@gov.si). Naprošamo vas, da zaradi lažje vključitve predlogov, le-te posredujete v obliki, kot je prikazana na priloženem vzorcu.

Poziv strokovni in drugi javnosti

Javna uprava 2020 (Strategija razvoja javne uprave 2015–2020) – osnutek

Vzorec za predloge

Kratka predstavitev vsebine strategije

_______________________________________________________________________________________________________

"Priprava Strategije razvoja javne uprave 2014–2020"

Dne 26. 11. 2014, je potekala 3. redna seje Strateškega sveta delovne skupine za pripravo Strategije razvoja javne uprave 2014–2020, pod vodstvom Borisa Koprivnikarja, ministra za javno upravo in namestnice Renate Zatler, državne sekretarke. Na seji so bili prisotni člani strateškega sveta: dr. Janez Stare, dr. Marko Ferjan, Alenka Avberšek, mag. Tomislav Nemec, Darko Stare, Andrej Engelman, mag. Irena Roštan, mag. Dušan Pšeničnik, Matevž Hribernik, Mateja Sotler Štor, mag. Domen Bizjak, dr. Roman Lavtar in Mojca Ramšak Pešec ter vodja operativne delovne skupine dr. Karmen Kern Pipan z ožjo ekipo.

Minister Boris Koprivnikar je predstavil temeljne poudarke prvega predloga osnutka, vodja oeprativne delovne skupine z ožjo ekipo pa je predstavila do sedaj opravljeno delo na tem področju ter načrt za naprej. Člani strateškega sveta so potrdili prvi predlog osnutka Strategije in se dogovorili o skupni nadgradnji gradiva na podlagi podanih predlogov in pripomb, preden se bo delovno gradivo v začetku meseca decembra posredovalo v medresorsko in javno obravnavo.

Poleg tega je Vlada RS na redni seji, dne 27. 11. 2014:

·    sprejela sklep v zvezi s Strategijo nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014–2020, s katerim je naložila Ministrstvu za javno upravo, da pripravi končni predlog Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014–2020 ter
·    se seznanila s Poročilom o izvedenih aktivnostih v okviru priprave Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014–2020 in določila nov terminski načrt aktivnosti za pripravo strategije.

Glede na sprejet prenovljen terminski načrt so predvideni naslednji koraki:

·    v mesecih december/januar 2014 – medresorska obravnava, promocija in razprava o osnutku strategije z ministrstvi, strokovno in širšo javnostjo;
·    v januarju 2015 – potrditev končnega predloga Strategije na Strateškem svetu ter
·    februarja 2015 – potrditev končnega predloga Strategije na Vladi RS in objava, informiranje, promocija ter priprava dvoletnih akcijskih načrtov ukrepov.

____________________________________________________________________________________________________

Jasno strateško načrtovanje in management kakovosti v javni upravi – nujna za učinkovito delovanje javne uprave in zadovoljstvo uporabnikov

Učinkovita, vitka in kakovostna javna uprava brez nepotrebnih administrativnih ovir, dobro strateško načrtovanje in vzpostavitev jasnih meril za ocenjevanje dela v javni upravi, smernice, cilji in prioritete, ki vodijo k boljšemu in prijaznemu poslovnemu okolju, povečujejo zadovoljstvo državljanov ter posredno prispevajo k širšemu družbenemu razvoju države.
Služba za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost je na Brdu pri Kranju organizirala seminar za pridobitev dodatnega znanja s področja strateškega načrtovanja in managementa kakovosti v javni upravi z naslovom "In-depth training on enhancing institutional capacity and efficient public administration and the CAF model (Common Assesment Framework)". Seminar je bil namenjen pridobitvi praktičnih znanj in izkušenj, ki so potrebni pri izboljšanju upravnega dela in se nanašajo na pripravo Strategije razvoja javne uprave 2014–2020 ter akcijske načrte, ukrepe, kazalnike in merila v javni upravi, skladno s priporočili Evropske komisije.

Poudarek seminarja je bil tudi na povečanju preglednosti, odgovornosti ter uvedbi zunanjega ocenjevanja uspešnosti in postopkov za nadzor kakovosti z modelom CAF.

Izobraževanje, ki se ga je udeležilo preko 30 udeležencev (članov delovne skupine za pripravo Strategije razvoja javne uprave 2014–2020), sta vodila priznana strokovnjaka na področju managementa v javni upravi iz Maastrichta: Nick Thijs in Patrick Staes. V okviru programa so potekale tudi delavnice za strateško načrtovanje ter uporabo metod merjenja uspešnosti delovanja in managementa v javni upravi in predstavitev koristi Evropskega modela CAF. 

Stalne izboljšave ter inovativnost in kakovost v javni upravi imajo za razvoj države zelo velik pomen. Nova strategija razvoja javne uprave 2014–2020, ki je v pripravi, je za Slovenijo zelo pomembna, saj bo začrtala novo pot, cilje in akcijske načrte v podporo dviga učinkovitosti in uspešnosti poslovanja uprave.


V podporo nadaljnjemu razvoju kakovosti in vpeljavi modela CAF na Ministrstvu za javno upravo načrtujemo tudi vzpostavitev spletne elektronske baze dobrih praks kot enotne točke za dostop do praktičnih rešitev, ki v praksi preverjeno delujejo, kot tudi vrsto aktivnosti v podporo vpeljavi stalnih izboljšav in modela CAF v obliki delavnic, strokovnih srečanj, vzpostavitve baze notranjih ocenjevalcev ter končno tudi sistema zunanjega ocenjevanja po mednarodnih merilih.

Podobna izobraževanja in delavnice so tudi odlična priložnost za pridobitev dodatnih znanj, ki jih je moč uporabiti za nadgradnjo in uporabo že obstoječih orodij v javni upravi in so namenjena učinkovitemu delovanju, pregledu in nadzoru nad realizacijo ukrepov za boljše poslovno okolje npr. Enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti ter Aplikacija »Realizacija ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje«. CAF 2013
EIPA GUIDELINES

Seminar delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru razvojne prioritete Tehnična pomoč Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Poziv strokovni in širši javnosti k posredovanju mnenj in predlogov pri pripravi Izhodišč za Strategijo razvoja slovenske javne uprave 2014–2020

Vlada RS je na redni seji 24. 4. 2014 s sklepom sprejela izhodišča za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014–2020, ki jo mora pripraviti Ministrstvo za javno upravo. Sprejetje strategije je nujno zaradi več utemeljenih razlogov. V Sloveniji namreč že več let nimamo izdelane dolgoročne strategije nadaljnjega razvoja njene uprave kot podlage za prenovo in modernizacijo javne uprave, vključno z načelom dobrega upravljanja za izboljšanje konkurenčnosti poslovnega okolja in družbene blaginje.

 

Izhodišča za pripravo Strategije nadaljnjega razvoja slovenske javne uprave 2014–2020 (temeljni strateški okvir, koncept in usmeritev).

 

Na Ministrstvu za notranje zadeve, ki je bilo do septembra 2014 pristojno za področje javne uprave, je bila septembra 2013 s sklepom imenovana medresorska delovna skupina za pripravo Strategije razvoja slovenske javne uprave 2014–2020, ki je sestavljena iz operativne skupine in strateškega sveta. Z namenom vključitve kompetentne strokovne javnosti, je bila medresorska delovna skupina s sklepom v mesecu maju 2014 razširjena z novimi člani iz drugih resorjev in s strokovnjaki s področja javne uprave. Delovno skupino vodi strateški svet pod vodstvom dr. Gregorja Viranta in namestnice mag. Renate Zatler. Člani strateškega sveta so: dr. Janez Stare,  Alenka Avberšek, mag. Tomislav Nemec, Štefka Korade Purg, dr. Simona Kustec Lipicer, mag. Domen Bizjak, dr. Roman Lavtar, Mateja Sotler Štor, Dušan Kričej, Andrej Engelman, mag. Irena Roštan, mag. Janko Burger, mag. Dušan Pšeničnik in Matevž Hribernik.

 

V maju in juniju 2014 sta Evropska komisija in OECD v Bruslju organizirala več delavnic, kjer so imeli predstavniki RS priložnost izmenjati izkušnje in rešitve, povezane z razvojem, implementacijo in vrednotenjem delovanja prenove javne uprave skupaj s kolegi iz ostalih EU držav.

 

V proces priprave strategije bi radi v čim večji meri vključili strokovnjake s področja javne uprave v Sloveniji, zato vse deležnike, strokovno in širšo javnost pozivamo k posredovanju mnenj in predlogov na naslov: gp.mju(at)gov.si.

 

 

Kontaktna oseba: Mateja Arko Košec, sekretarka, E: mateja.arko-kosec(at)gov.si