Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POROČILO O STANJU

 

Državni organi in organi lokalnih skupnosti so dolžni pripraviti letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS št. 51/2006, UPB2; v nadaljevanju: ZDIJZ) za preteklo leto in ga posredovati Ministrstvu za javno upravo (37. člen ZDIJZ), ki je resorno pristojno za področje dostopa do informacij javnega značaja Vlada Republike Slovenije na dve leti sprejme SKUPNO LETNO POROČILO in ga predloži Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo. 

 

Skupno poročilo za leti 2015 in 2016

 

Iz podatkov v poročilu je razvidno, da se število skupno rešenih zahtev vsako leto povečuje; tako je bilo leta 2015 rešenih 7.828 zahtevkov, leta 2016 pa 8.387 zahtevkov po ZDIJZ. Od tega je večina zahtevkov za dostop do informacij (84 odstotkov leta 2015 in 82 odstotkov leta 2016), manjši odstotek je zahtev za ponovno uporabo podatkov (16 odstotkov zahtev leta 2015 in 18 odstotkov zahtev leta 2016). Večina skupno rešenih zadev se nanaša na državne organe (78 odstotkov leta 2015 in 89 odstotkov leta 2016), manjši odstotek pa na organe lokalnih skupnosti.

 

Število odločb Informacijskega pooblaščenca v zvezi s pritožbami zoper odločitve državnih organov in samoupravnih lokalnih skupnosti v primerjavi z letom 2014, upoštevajoč več vlog oziroma rešenih zahtev, se ni veliko povečalo. Leta 2014 je Informacijski pooblaščenec izdal 166 odločb, leta 2015 188 odločb in leta 2016 175 odločb. Navedeni podatki potrjujejo dejstvo, da večina državnih organov in lokalnih skupnosti relativno dobro pozna vsebino in obveznosti, ki so jim z omenjeno zakonodajo naložene. Podobno v letnem poročilu za leto 2016 ugotavlja tudi Informacijski pooblaščenec.

 

Na področju zakonodaje je treba poudariti, da je bila decembra 2015 sprejeta novela ZDIJZ-E, katere namen je bil predvsem implementacija Direktive EU o ponovni uporabi podatkov javnega sektorja, zasledovana pa je bila tudi višja stopnja transparentnosti pri porabi javnih sredstev (na primer obvezna spletna objava informacij iz javnih razpisov). Skladno z zakonom je bila aprila 2016 sprejeta tudi nova vladna Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

Ministrstvo za javno upravo je kot resorno ministrstvo, pristojno za področje transparentnosti in dostopa do informacij javnega značaja, v letih 2015 in 2016 aktivno opravljalo svoje naloge predvsem o implementaciji zakonodaje ter svetovanja in izobraževanja. Ministrstvo pospešeno izvaja tudi aktivnosti za odpiranje podatkov javnega sektorja. Decembra 2016 je bil na novo vzpostavljen nacionalni portal odprtih podatkov – portal OPSI (https://podatki.gov.si), katerega namen je na enem mestu zagotoviti objavo in preprosto uporabo javno dostopnih baz podatkov, predvsem državnih organov in občin ter koncesionarjev in drugih zavezancev. Poleg zakonodaje je bil leta 2016 pripravljen Priročnik za odpiranje podatkov javnega sektorja, izvedena so bila tudi usposabljanja za urednike portala OPSI.

 

Skupno poročilo za leti 2015 in 2016

 

 

  

ARHIV skupnih letnih poročil: 

 

- Skupno letno poročilo za leto 2014       

- Skupno letno poročilo za leto 2013 

- Skupno letno poročilo za leto 2012

- Skupno letno poročilo za leto 2011

- Skupno letno poročilo za leto 2010

- Skupno letno poročilo za leto 2009

- Skupno letno poročilo za leto 2008

- Skupno letno poročilo za leto 2007

- Skupno letno poročilo za leto 2006

- Skupno letno poročilo za leto 2005

- Skupno letno poročilo za leto 2004

- Skupno letno poročilo za leto 2003