Skoči na vsebino

PRAVNE PODLAGE IN MEDNARODNE AKTIVNOSTI

 

MEDNARODNI PRAVNI AKTI
 
Med temeljne dokumente sodita:
1.    Splošna deklaracija o človekovih pravicah
2.    Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
3.    Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah
 
EVROPSKI PREDPISI
 
1.    Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin
2.    Direktiva o ponovni uporabi informacij javnega sektorja 2003/98/EC
3.    Direktiva o spremembi Direktive o ponovni uporabi informacij javnega sektorja 2013/37/EU z dne 26. junija 2013 + konsolidirana verzija Direktive (ki pa vsebuje zgolj Recitale Direktive iz 2003)

4.    Direktiva 2003/4/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do informacij o okolju
5.    Uredba  št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do dokumentov Parlamenta, Komisije in Sveta
6.    Konvencija o dostopu do informacij, udeležba javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva o okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija)


SLOVENSKI PREDPISI
 
Slovensko pravno ureditev poleg zgoraj naštetih mednarodnih in evropskih aktov tvorijo še:
 
1.    Ustava Republike Slovenije
2.    Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

3.    Zakon o tajnih podatkih
4.    Zakon o varstvu osebnih podatkov
5.    Zakon o Informacijskem pooblaščencu
6.    Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije
7.    Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
 
 
Mednarodna umestitev Republike Slovenije glede na transparentnost delovanja
 
Omenjeni pravni temelji postavljajo Slovenijo ob bok državam z enim najbolj odprtih in preglednih javnih sektorjev na svetu. V obsežni raziskavi "Vprašaj svojo državo! Kampanja šestih vprašanj" (Ask Your Government! 6 Question Campaign) nevladnih organizacij Access Info, Centre for Law and Democracy in International Budget Partnership, v katero je bilo vključenih 80 držav, je bila Slovenija uvrščena med 15 »top performerjev«. Celotno poročilo je dostopno tukaj.
 
Poleg tega sta mednarodni organizaciji Access Info Europe (Španija) in Centre for Law and Democracy (Kanada) v 89 državah izvedli raziskavo o kakovosti zakonodaje s področja dostopa do informacij javnega značaja. Slovenija se je uvrstila na zavidljivo drugo mesto. Več o projektu si lahko preberete tukaj.
 
 
Mednarodne aktivnosti MJU in RS na področju dostopa do informacij javnega značaja

•    Soodločanje o dostopu do dokumentov Sveta EU
Med redne naloge ministrstva na področju dostopa do informacij javnega značaja sodi priprava usmeritev Republike Slovenije v postopkih soodločanja na Svetu EU v zvezi s pritožbami zoper odločitve Generalnega sekretariata Sveta EU o zahtevah za dostop do dokumentov Sveta EU. Osnutke odgovorov na pritožbe (t.i. potrdilne prošnje) pripravi Generalni sekretariat Sveta, o njih pa odločajo države članice v Delovni skupini za informiranje (WPI) na podlagi Uredbe EU št. 2001/1049.

•    Postopek posvetovanja v primeru, ko institucija EU prejme zahtevo za dostop do dokumenta EU, ki izvira iz RS
Kadar določena institucija EU, na podlagi Uredbe EU št. 1049/2001, prejme zahtevo za dostop do dokumenta, ki ga ta institucija sicer poseduje, vendar pa izvira iz Republike Slovenije, se predmetna institucija posvetuje z državo, ali ima kakšne pomisleke glede razkritja zahtevanega dokumenta. Ministrstvo za javno upravo, kot sistemsko pristojno za področje dostopa do informacij javnega značaja, sodeluje v postopku in poda mnenje v zvezi z razkritjem podatkov iz dokumentov. Mnenje poda praviloma tudi organ, ki je dokument pripravil. Ministrstvo za zunanje zadeve na tej podlagi oblikuje končni odgovor, ki se preko usmeritve, sprejete na EU portalu, in preko Stalnega predstavništva Republike Slovenije posreduje instituciji EU.

•    Priprava stališč RS in sodelovanje v delovnih skupinah na ravni EU
Predstavniki MJU sodelujemo pri delu Delovne skupine za informiranje na Svetu EU. Poleg tega zagotavljamo tudi udeležbo na sestankih na Komisiji (Direktorat za informacijsko družbo in medije, Delovna skupina za informacije javnega sektorja), v zvezi s strategijo Evropske Komisije za odpiranje baz javnih podatkov in vzpostavitev t.i. Open Data portalov.

•    Sodelovanje v okviru sodnih postopkov Sodišča Evropskih skupnosti
Na podlagi poziva in seznanitve s strani Državnega pravobranilstva Republike Slovenije se presoja potrebnost intervencije oziroma vložitve pritožbe Republike Slovenije v sodnih in predsodnih postopkih Sodišča EU, ki se nanašajo na interpretacijo Uredbe št. 1049/2001 oziroma drugih pravnih podlag na ravni EU oz. EGS za dostop do uradnih dokumentov.