Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPLETNI DOSTOP DO JAVNIH EVIDENC, PONOVNA UPORABA IN ODPRTI PODATKI

 

Ponovna uporaba podatkov javnega sektorja in odprti podatki (OPEN DATA)

 

Direktiva EU o ponovni uporabi podatkov javnega sektorja (2003; nadaljevanju: direktiva PSI) je postavila podlago za enakopravno in vsem zainteresiranim subjektom omogočeno ponovno uporabo informacij javnega značaja saj prepoveduje podeljevanje ekskluzivnih pravic uporabe podatkov in druge dejavnosti, ki lahko preprečujejo konkurenčnost na ravni EU. Spremembe direktive PSI iz 2013 so šle še korak dlje, saj poudarjajo potrebo po proaktivnem odpiranju podatkov s strani institucij in uvajajo nov pojem: »odprti podatki« (ang. Open Data).

 
Za implementacijo sprememb Direktive PSI je bila decembra 2015 sprejeta novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: ZDIJZ-E, katere določbe so se pričele uporabljati 8. maja 2016. Na tej podlagi je bila aprila 2016 sprejeta tudi nova Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (v nadaljevanju: Uredba).


Organi so skladno z ZDIJZ prvenstveno zavezani zagotavljati dostop do informacij javnega značaja s katerimi razpolagajo. Bistvo »dostopa« je v omogočanju seznanitve z vsebino dokumenta. Za razliko od dostopa je bistvo »ponovne uporabe« v tem, da lahko uporabnik določen dokument, zbirko ali surove podatke ne enostaven način prenese s spleta ter jih na svojem računalniku nadalje obdeluje, analizira, vključuje v nove aplikacije, storitve ali produkte ipd. Poleg zasledovanja transparentnega in učinkovitega delovanja javnega sektorja je slednje še posebej pomembno tudi z gospodarskega vidika, saj odprti podatki pomenijo spodbudo za razmah digitalnega gospodarstva kot so storitve povezane z izdelavo spletnih aplikacij, navigacijskih sistemov, zemljevidov, vremenskih napovedi itd.


Določbe ZDIJZ-E nalagajo javnim organom, da morajo ne le nuditi javne podatke za ponovno uporabo na podlagi prejetih zahtev za ponovno uporabo, temveč jim nalaga proaktivni angažma, torej proaktivno odpiranje javnih podatkov na način (vnaprejšnje) objave na svetovnem spletu. ZDIJZ namreč, po uveljavitvi novele ZDIJZ-E, v prvem odstavku 10.b člena vsebuje pomembno priporočilo in določa, da naj bi organi zavezanci povsod, kjer to ne predstavlja prevelikega in nesorazmernega napora (predvsem na prioritetnih področjih javnega sektorja), odprli podatke v strojno-berljivih formatih in jih torej dali na voljo za nadaljnjo uporabo komurkoli za katerikoli namen in sicer preko objave na spletu (nacionalni portal odprtih podatkov ali lastna spletna stran organa).


Definicija odprtega podatka:


• podatek je po vsebini prosto javno dostopen (torej ni omejitev glede obstoja izjem po 6. členu ZDIJZ),
• podatek je objavljen v strojno-berljivem in odprtem tehničnem formatu ter
• podatek je na voljo pod t.i. odprto licenco - brezplačno, za katerikoli namen, edini pogoj za (ponovno) uporabo je navedba avtorstva oziroma vira.


V skladu s priporočilom organom, da javne podatke v čim večji meri objavljajo kot odprte podatke, zakon minimalizira možnosti za zaračunavanje stroškov pri nudenju podatkov za ponovno uporabo. Na podlagi ZDIJZ-E lahko organi v zvezi s ponovno uporabo podatkov zaračunavajo zgolj t. i. mejne stroške (izjeme veljajo za AJPES ter do konca 2017 za GURS in ARSO). To v splošnem pomeni možnost zaračunavanja najbolj osnovnih materialnih stroškov v skladu s pravili, ki veljajo pri dostopu (torej 16. in 17. člen Uredbe). Specialna ureditev velja za nove zavezance, to je knjižnice, muzeje in arhive, pri katerih se lahko upoštevajo tudi stroški razširjanja podatkov, to je predvsem stroški reprodukcije, stroški obdelave oziroma priprave naročila, stroški dostave in stroški posebnih zahtev (na primer priprava in formatiranje podatkov na zahtevo, digitalizacija ipd). Poudariti pa gre, da so novi zavezanci podvrženi režimu ponovne uporabe zgolj v zvezi s tistim gradivom, na katerem nobena tretja oseba ni imetnik pravic intelektualne lastnine. Knjižnice, muzeji in arhivi bodo tako zavezani nuditi prvenstveno ponovno uporabo gradiva, ki je v javni domeni.

 

 

NACIONALNI PORTAL ODPRTIH PODATKOV – PORTAL OPSI

 

 

 


Ministrstvo za javno upravo je vzpostavilo nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije OPSI, ki je zgrajen na odprtokodni aplikativni rešitvi, tako kot  EU  portal odprtih podatkov (https://data.europa.eu/euodp/en/data).

 
Portal OPSI predstavlja enotno nacionalno spletno točko za objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor in ima dvojno funkcijo:


1) predstavlja centralni katalog evidenc in zbirk podatkov v državi torej centralno popis metapodatkov o vseh evidencah in podatkovnih zbirkah, ki jih vodijo državni organi, občine in drugi organi javnega sektorja;
2) predstavlja enotno spletno mesto za objavo podatkov iz zbirk v odprtih in strojno-berljivih formatih.


Kolikor je določena zbirka v odprtih formatih že objavljena na drugem spletnem mestu, je na portalu OPSI navedena spletna povezava na takšno spletno mesto. Portal zagotavlja vsem pravico do brezplačne in enostavne ponovne uporabe tistih prosto dostopnih podatkov, ki so objavljeni na način “odprtih podatkov” in sicer za katerikoli (neprofitni/profitni) namen. Za odprte podatke, ki so objavljeni na portalu velja pravilo »odprte licence« (edini pogoj ponovne uporabe je navedba vira; CC BY 4.0).

 
Na portalu objavljajo podatke vsi organi javnega sektorja in sicer po posameznih področjih. Sistem objav deluje na podlagi uredniškega sistema (glavni uredniki, področni uredniki, vsebinski uredniki).

 
V okviru EU projekta Share PSI 2.0, pri katerem je sodelovalo 44 partnerjev iz Evrope, je MJU v sodelovanju z Geodetskim inštitutom Slovenije pripravilo tudi spletni Priročnik za odpiranje javnih podatkov (t.i. OPSI priročnik). Priročnik je namenjen državnim organom, občinam in drugim subjektom javnega sektorja in vsebuje napotke, kako se lotiti odpiranja javnih podatkov, ki je objavljen na portalu OPSI. 

 

Na ministrstvu deluje ekipa OPSI, ki skrbi za portal OPSI. Vzpostavljena je mreža urednikov (področnih in vsebinskih), ki jim ekipa nudi strokovno in tehnično pomoč pri objavi evidenc in zbirk na portal OPSI ter organizira srečanja urednikov. Prav tako komunicira in nudi strokovno pomoč obiskovalcem portala in ostali zainteresirani domači in tuji javnostji, ki obiščejo portal. Ekipa OPSI skrbi tudi za ostale aktivnosti povezane z odprtimi podatki javnega sektorja. 

 

 

EKOSISTEM ODPRTIH PODATKOV – EZOP - SPODBUJANJE PONOVNE UPORABE PODATKOV

 

Poleg aktivnosti povezanih s pripravo zakonodaje in vodenjem portala OPSI, je posebna pozornost MJU oz. ekipa OPSI namenjena seznanitvi tako organov zavezancev kot tudi potencialnih uporabnikov odprtih podatkov kot so gospodarstvo, start-up podjetja, nevladne organizacije, novinarji, univerze, lokalna skupnost itd.. Želimo jih seznaniti s priložnostmi, ki jih ponuja ponovna uporaba odprtih podatkov. V nadaljevanju so navedene nekatere aktivnosti:

 

Že štiri leta zapored organiziramo Festival odprtih podatkov, v okviru katerega poteka več dogodkov. Vsako leto je v mesecu oktobru organizirana konferenca. Sledijo še ostali dogodki, povezani s slovenskimi fakultetami in študenti. Študentje vsako leto v okviru študijskega programa izdelajo seminarske naloge na temo ponovne uporabe podatkov (analize, vizualizacije, aplikacije), ki jih na osnovi podatkov zastavijo ministrstva oz. sodelujoči organi javnega sektorja (npr. SURS, Policija, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za infrastrukturo, itd.). Seminarske naloge predstavijo na posebnem dogodku, kjer jih vsako leto nagovori tudi minister za javno upravo. 


Na področju odprtih podatkov sodelujemo tudi z nevladnimi organizacijami. V projektu sodelovanja z nevladno organizacijo Transparency International Slovenija (junija 2016) sta bili razviti dve vlogi - prijava za prikaz in primerjavo občinskih proračunov, druga pa za primerjavo državnih projektov (vizualizacija občinskih proračunov za leto 2015 ). Vpogled na vizualizaciji

 

V januarju 2017 smo gostili  delavnico, ki jo je organizirala Evropska komisija na temo »odprtih podatkov«. Na delavnici so bili udeleženci iz Slovenije, Srbije in Hrvaške ter člani skupine Capgemini Consulting in ODI UK, ki so delavnico tudi vodili. 

 

V februarju 2017 smo v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan, Fakulteto za računalništvo in informatiko in glasnikom digitalnih tehnologij organizirali tudi usposabljanje javnih uslužbencev na temo podatkovne analitike. 

 

V aprilu 2018 smo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport organizirali seminar za srednje šole "Odprti podatki javnega sektorja v izobraževalnih procesih", kjer smo srednjim šolam (ravnateljem, učiteljem, dijakom) predstavili področje odprtih podatkov, možnosti ponovne uporabe, itd. 

 

V septembru 2018 smo organizirali prvi hackaton v javni upravi, t.i.  hackaton poimenovan »Kulturna pustolovščina na dlani«. Organiziralo ga jeMinistrstvo za javno upravo, v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Slovensko turistično organizacijo (STO). Namen hackatona je bila izdelava idejne zasnove informacijske rešitve, ki bi preko vizualizacije odprtih podatkov omogočila boljšo promocijo in doživetje kulturne dediščine v turizmu. Namen je bil hkrati tudi obeležitev leta kulturne dediščine Evropske unije, ki je potekal v letu 2018.

 


Naš cilj  je vzpostavi t.i. ekosistem odprtih podatkov – na osnovi Portala OPSI - spodbudili sodelovanje med vsemi deležniki, ki jih zadeva odpiranje in/ali ponovna uporaba podatkov:
-    vse institucije javnega sektorja - državni organi, lokalne skupnosti, upravne enote, javno zavodi, agencije,  izvajalci javnih služb itd.;
-    izobraževalne inštitucije, kot so srednje šole, fakultete, različni raziskovalni inštituti;
-    nevladne organizacije;
-    raziskovalni novinarji;
-    start-up podjetja, majhna in srednje velika podjetja ter večja  podjetja – digitalno gospodarstvo. 

 

Gre za ekosistem, v katerem želimo, da se srečujejo ponudniki podatkov, podatkovni analitiki, razvijalci aplikacij, ki bodo uporabili odprte podatke in nad njimi razvili različne aplikacije, ki bodo ponujale raznovrstne uporabne storitve za državljane in podjetja – za povečanje transparentnosti in učinkovitosti delovanja javne uprave ter pospeševanje digitalnega gospodarstva. 

Tako se trudimo in našim državljanom in gospodarstvu predstavljamo naše aktivnosti na različnih dogodkih (konference, seminarje, usposabljanja, itd.). 
 

 

 

SPLETNI DOSTOP DO JAVNIH EVIDENC


Preko spletnih strani posameznih organov lahko javnost dostopa na enostaven, neposreden in v pretežni meri brezplačen način do velike količine podatkov javnega sektorja, npr. geografskih podatkov, poslovnih podatkov, veljavnih predpisov ter drugih podatkov iz javnih knjig.
 
Državni portal e-uprava predstavlja enotni spletni portal preko katerega lahko javnost dostopa do velikega števila podatkov javnega sektorja. Podatke glede številnih storitev javne uprave v okviru življenjskih dogodkov na portalu objavljajo organi sami.

Dostop do statističnih podatkov o slovenskem gospodarstvu je mogoč preko spletnih strani Statističnega urada RS.
 
V nadaljevanju objavljamo povezave na nekatere druge, pogosteje uporabljane, evidence javnih podatkov: 

•    Portal Prostor
•    INSPIRE geoportal
•    Geoportal ARSO
•    E-zemljiška knjiga
•    Pravno-informacijski sistem
•    Poslovni register Slovenije (vključno s sodnim registrom)
•    Letna poročila gospodarskih subjektov
•    Register transakcijskih računov
•    Centralni register prebivalstva (vpogled v lastne osebne podatke)
 

 

 

22. 11. 2018  SLOVENIJA PRI VRHU V EU NA PODROČJU ODPRTIH PODATKOV JAVNEGA SEKTORJA 

 

Evropska komisija je tudi letos uvrstila Slovenijo na 7.mesto na področju odprtih podatkov javnega sektorja - Open Data Maturity 2018. Več si preberite na strani aktualno tukaj

 

 

 

 

ARHIV DOGODKI - OPEN DATA MJU

 

 

4. 10. 2017 Festival odprtih podatkov javnega sektorja 2017

Vabilo  Program

 

Video posnetek dogodka

 

Predstavitve:  Finšpektor   Vizualizacija Računsko sodišče   Stage  Vizualizacija-globalne novice  

 

 

4. 4. 2017 - Zadnji dogodek v okviru Festivala odprtih podatkov 2016. Objavljamo videoposnetek dogodka, ki je objavljen na Portalu OPSI

 


24. 10. 2016 - Festival odprtih podatkov javnega sektorja 2016 

Vabilo   Program

 

Predstavitve: Prenova sistema  Digitalna SI  FRI  Časovna oddaljenost  Proračuni  OP, Pospeševalnik   Pametni glas  Sinergija pametnih mest/omrežij  OP v prometu

  

 

28. 9. 2016 - Posvet "Odprti podatki - odprta bogata družba", ki ga je Informacijski pooblaščenec skupaj z Ministrstvom za javno upravo organiziralo ob SVETOVNEM DNEVU PRAVICE VEDETI.

Vabilo   Program

 

 

20. 9. 2016 MJU je skupaj z Informacijskim pooblaščencem 20. 9. 2016 organiziralo Dan transparentnosti in odprtih podatkov za občine. Objavljamo prispevek ZDIJZ,UREDBA, OPEN DATA 

 

 

15. 6. 2016 Odpiranje podatkov javnega sektorja - ključ do dobrega upravljanja in preprečevanje korupcije 
 
Transparency International Slovenia je v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organiziralo javno predstavitev praktičnih primerov ponovne uporabe podatkov javne in državne uprave za boljše upravljanje Republike Slovenije.  Link na novico TI.   Link na novico MJU.

 

Prispevki predavateljev: Ponovna uporaba  Državni projekti    Analiza proračunov občine   Uporaba javnih podatkov-podčrto.si   EU Integrity watch

 

     

1. 10. 2015 - Festival odprtih podatkov 2015

Tema festivala je bila povezana z implementacijo evropske direktive, ki se nanaša na ponovno uporabo informacij/podatkov javnega značaja (države članice naj bi ponovno uporabo omogočile brez zaračunavanja za katerekoli  uporabnike, če je možno v obliki spletne objave odprtih podatkov). 

 

Program    Vloga IP     Pravne podlage in aktivnosti MJU 

Zakonodajni monitor     Pridobivanje IJZ-kje se zatakne v praksi     Prakse odprtih prostorskih podatkov      IS -prevoz nevarnega blaga     Big data      Obdelava masivnih podatkov    Meteorološki podatki 

 

 

21. 10. 2014 - Evropska komisija je v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v okviru projekta OpenData Support (ODS), pripravila poseben izobraževalno promocijski dogodek na temo odpiranja podatkov v javnem sektorju

 

 

11. 10. 2013 - V okviru evropskega leta državljanov 2013 je bil v sodelovanju med Predstavništvom Evropske komisije v RS, Mrežo Mama in MNZ organiziran posvet na temo Digitalne agende EU in odpiranja podatkov javnega sektorja.

 

- Dopis ministra - poziv organom k odpiranju podatkov
- Kratek video z javnega posveta o digitalni agendi EU in odpiranja podatkov javnega sektorja
- Mednarodna konferenca LAPSI o spremembi Direktive o ponovni uporabi, okt 2013, Ljubljana
 

JUNIJ 2013 - Tematika Open Data je aktualna tudi v svetovnem merilu, npr. v okviru Partnerstva za odprto vlado (Open Government Partnership), v okviru OECD in v okviru Združenih narodov. Med drugim je bilo področje Open Data tudi ena od osrednjih tem na mednarodni konferenci "Major Cities of Europe",ki je potekala od 3 do 5. junija 2013 v Ljubljani, saj gre za področje, ki je velikega pomena za pametno upravljanje mest.

 

 

2012 - Na takrat pristojnem ministrstvu za področje javne uprave, je bil tudi v letu 2012, ob Svetovnem dnevu pravice vedeti, organiziran Javni posvet na temo odpiranja podatkov javnega sektorja.

 

 

 

GRADIVA

 

25. 11. 2016 - Metapodatkovni opis podatkovnih zbirk na podlagi ZDIJZ in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja - dodatno gradivo za pripravo opisov

 

Priloga Uredbe IJZ  Pojasnila k Šifrantom    Vzorec metapodatkov MJU(Word)   Vzorec metapodatkov MJU(Excel)

 

 

JUNIJ 2016 - Priročnik za odpiranje podatkov javnega sektorja

 

Priročnik je namenjen zavezancem za ponovno uporabo informacij javnega značaja – organom javnega sektorja, ki so določeni v ZDIJZ in opravljajo javne naloge  ter pri tem vodijo javne evidence in druge zbirke podatkov, ki so povezane z javnimi nalogami. Namen priročnika je s praktičnimi navodili in priporočili zavezancem omogočiti odpiranje podatkov ter uvedbo dobrih praks.Priročnik

 

 

    

MAJ 2016 - Novela zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ_E) in nova Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja        

 

8. maja 2016 so se pričele uporabljati določbe novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja-ZDIJZ-E in nove Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

 

Obvestilo-splošno za zavezance   Obvestilo-kulturne inštitucije 

Vzorec kataloga za dostop do informacij javnega značaja, 24. 5. 2016

Pojasnilo MJU, 30. 5. 2016 - evidence v Katalogu IJZ  

Metapodatkovni opis evidenc in zbirk podatkov

 

 

APRIL 2016 - Gradivo s seminarjev na temo novosti novele ZDIJZ-E in nove Uredbe, ki jih je Ministrstvo za javno upravo je skupaj z Informacijskim pooblaščencem pričelo izvajati v mesecu aprilu 2016. 

 

Gradivo - splošno za zavezance: Opomnik  ZDIJZ-E Uredba  Ponovna uporaba  Praksa IP

 

in gradivo za kulturne inštitucije: ZDIJZ-E in Uredba   Ponovna uporaba   Praksa IP