Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZA ZAVEZANCE

 

Zavezanci za posredovanje informacij javnega značaja se delijo v dve skupini.

 

1. organi in
2. poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava.


Za vsako od skupin zavezancev je pojem »informacija javnega značaja« (torej informacija, ki jo morajo zavezanci praviloma posredovati prosilcu) drugače definiran. Medtem, ko za organe na splošno lahko rečemo, da so vsi dokumenti, zadeve, dosjeji, registri, evidence ali dokumentarna gradiva, s katerimi razpolagajo, informacije javnega značaja, razen izjem, za nove zavezance velja ravno obraten miselni proces – informacije javnega značaja so le tisti dokumenti, zadeve, dosjeji, registri, evidence ali dokumentarna gradiva, ki jih kot take določa zakon.

Zavezanci, ki izpolnjujejo kriterije za umestitev v obe skupini (npr. gospodarske družbe v 100 % lasti občine, ki so hkrati tudi izvajalke javne službe), so zavezani posredovati obe vrsti informacij javnega značaja.

Tisti poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, ki hkrati ne sodijo med organe, lahko uporabijo t.i. »poenostavljen postopek«odločanja o zahtevah. Ostali zavezanci (npr. nosilci javnih pooblastil, ki so hkrati pod prevladujočim vplivom pravnih oseb javnega prava) so dolžni voditi upravni postopek, kot je določen za organe.

Na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca lahko najdete podrobnejše informacije, ki se nanašajo na obe skupini zavezancev. Kliknite tukaj.

 


 

VZORCI PISANJ

 

Gre za delovne pripomočke, ki so organom zavezancev v pomoč pri odločanju v konkretnih postopkih. Vzorci pisanj so dani na razpolago za prosto distribucijo in prosto ponovno uporabo. MJU ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z njihovo uporabo.


Gre za vzorce naslednjih pisanj:

 

- Sklep o zaračunavanju stroškov
- Poziv za dopolnitev zahteve za dostop do IJZ
- Dopis za seznanitev prosilca za dostop do IJZ s pravili zaračunavanja
- Odločba o zavrnitvi, ker organ z IJZ ne razpolaga
- Odločba o delni zavrnitvi zahteve za dostop zaradi varstva osebnih podatkov
- Pooblastilo uradni osebi za dostop za vodenje posameznih dejanj v postopku in odločanje v postopku, na področju informacij javnega značaja
- Sklep o zavrženju pritožbe zoper odločbo o dostopu do informacij javnega značaja
- Sklep o zavrženju zahteve za dostop
- Sklep o združitvi dveh postopkov
- Sklep o podaljšanju roka za odločitev

 

Obvestilo 9. 7. 2019:  Trenutno vzorci pisanj niso na voljo. MJU bo pregledal in pripravil nove vzorce pisanj, ki jih boste našli na novih spletnih straneh državne uprave GOV.SI


 

Pravni subjekti pod prevladujočim vplivom države, občin ali drugih oseb javnega prava kot zavezanci za dostop do informacij javnega značaja

 

Novela ZDIJZ-C je obveznost posredovanja informacij javnega značaja z organov javnega sektorja širila tudi na podjetja v večinski lasti (oz. pod prevladujočim vplivom) države ali občin, z namenom večje odgovornosti in učinkovitosti upravljanja s sredstvi teh podjetij. Pregled aktualnih zavezancev je razviden iz registra pri Ajpes: https://www.ajpes.si/RZIJZ/

 

Navedena podjetja morajo na podlagi zahteve za dostop po ZDIJZ posredovati podatke iz pogodb o izdatkih, predvsem osnovne podatke iz pogodbe – vrsta posla, pogodbeni partner, pogodbena vrednost in trajanje posla (glede preostalega besedila bo mogoče sklicevanje na poslovno skrivnost).

 

Osnovne podatke iz donatorskih, svetovalnih, sponzorskih in avtorskih pogodb morajo podjetja proaktivno objavljati - na svojih spletnih straneh v 5 dneh od sklenitve pogodbe.
Javni so tudi podatki o plačah, odpravninah in drugih bonitetah članov uprav in nadzornih svetov (te podatke morajo podjetja prav tako objavljati na svojih spletnih straneh).
 
Uprava RS za javna plačila v skladu z ZDIJZ-C posredujejo v svetovni splet informacije javnega značaja o plačilnih transakcijah opravljenih s strani pretežnega dela dosedanjih zavezancev in določenega dela novih zavezancev za dostop do informacij javnega značaja (javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij (po zakonu, ki ureja gospodarske javne službe) ter podjetij v 100-odstotni lasti RS, občin ali drugih oseb javnega prava.
 
Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) objavlja podatke o tistih slabih kreditih neplačnikov (pravnih oseb), ki so bili iz bank v prevladujoči lasti države preneseni nanjo dne 18.12.2013, in sicer o kreditodajalcu in kreditojemalcu, višini posojila, o tem, kdo je kredit odobril in kako je zavarovan.

 

Ogled Brušure ZDIJZ-C (2014. MJU in Informacijski pooblaščenec).

Več informacij tudi na strani IP: https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/ijz-pri-subjektih-pod-prevladujocim-vplivom/

 


Izjeme od prostega dostopa do informacij javnega značaja
 
Dostop do informacije javnega značaja ni brez omejitev. ZDIJZ v 6. členu navede enajst primerov, v katerih lahko organ prosilcu zavrne zahtevo zaradi posebne narave podatka, ki ga prosilec želi:
 
1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen zaradi javne varnosti, obrambe države, zaupnosti mednarodnih odnosov ali zaupnosti obveščevalne in varnostne dejavnosti državnih organov,
2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske  družbe,
3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
4. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike,
5. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka, skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek,
6. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim, ali postopka s prekrški in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi,
7. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi,
8. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, nepravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi,
9. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine,
10. podatek o naravni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, ni dostopen javnosti zaradi varovanja naravne vrednote,
11. podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa.
 
V vsakem primeru pa mora organ prosilcu posredovati informacije, če gre za podatke, ki se nanašajo:
• na porabo javnih sredstev ali
• opravljanje javne funkcije oz. delovno razmerje javnega uslužbenca
• podatki glede emisij v okolje, glede odpadkov, nevarnih snovi ter drugih podatkov, za katere tako določa zakon, ki ureja varstvo okolja.  

 

 
Test javnega interesa
 
Organ pa je tudi ob obstoju zgoraj navedenih izjem v določenih primerih dolžan ugoditi zahtevi za dostop do informacije, če je javni interes glede razkritja zahtevane informacije močnejši od javnega interesa ali interesa drugih oseb za omejitev dostopa do te informacije (21. člen ZDIJZ). 

Več na straneh IP: https://www.ip-rs.si/informacije-javnega-znacaja/ijz-pri-organih/test-javnega-interesa/
 

 

Stroški posredovanja informacij javnega značaja
 
Za posredovanje kopije zahtevane informacije lahko organ prosilcu zaračuna materialne stroške in sicer na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (17. člen).  Od 8. maja 2016 dalje velja enotni stroškovnik.
 
17. člen Uredbe (enotni stroškovnik)
 
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne  storitve.
 
Organ zaradi ekonomičnosti ne zaračuna materialnih stroškov pod 20 evrov.
 


Odločitev o zahtevi za dostop

 

Če organ zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ugodi, prosilcu omogoči dostop do informacije. O tem ne izda odločbe, ampak naredi uradni zaznamek.

Rok za odločitev o zahtevi za dostop po ZDIJZ je 20 delovnih dni. Če organ potrebuje več časa za posredovanje informacije zaradi izvedbe delnega dostopa ali zaradi obsežnosti zahtevanega dokumenta lahko s sklepom podaljša rok za največ 30 delovnih dni (2. odstavek 24. člena ZDIJZ). Zoper sklep ni pritožbe.

 

Če zahtevo za dostop deloma ali v celoti zavrne, o tem izda obrazloženo pisno odločbo s pravnim poukom o možnosti pritožbe. Zahteva se šteje za zavrnjeno, če organ ne omogoči prosilcu dostopa v zakonskem roku (20 dni) ali če ne izda ali ne vroči odločbe o zavrnitvi zahteve (molk organa).

 

Zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil in zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel, ima prosilec po ZDIJZ pravico do pritožbe, o kateri odloča Informacijski pooblaščenec. 

 

 

Ponovna uporaba informacij 

 

Organi javnega sektorja zbirajo določene podatke za izvrševanje svojih javnih nalog, že zbrane podatke pa lahko posredujejo prosilcem za nadaljnjo uporabo, gre za t.i. ponovno uporabo podatkov javnega sektorja. Informacije javnega značaja so namreč pomembno osnovno gradivo za proizvode in storitve z digitalno vsebino.
Prosilec od organa lahko pridobi podatke za ponovno uporabo na podlagi zahteve za ponovno uporabo. Organ o zahtevi za ponovno uporabo praviloma izda pisno odločbo. Ponovni uporabnik je dolžan pri podatkih navesti vir podatkov. V skladu z namenom ZDIJZ so organi pozvani, da v čim večji meri omogočajo ponovno uporabo informacij javnega značaja. Organi praviloma za ponovno uporabo prosto dostopnih informacij ne morejo zaračunavati cene; izjema velja za določene organe, ki so skladno z zakonom, zaradi načina financiranja svojih aktivnosti, pridobili odločbo Ministrstva za javno upravo (primer AJPES).

Več o noveli ZDIJZ-E in odprtih podatkih tukaj.

 

 

PROAKTIVNA SPLETNA OBJAVA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Organi javnega sektorja so zavezani samoiniciativno razširjati najpomembnejše informacije javnega značaja s katerimi razpolagajo. V prvi vrsti gre za veljavne predpise, predloge predpisov in prečiščena besedila predpisov iz delovnega področja organa. Obveznost objave pa velja tudi za programe, strategije, stališča, mnenja in navodila, ki so splošnega pomena in so pomembna za poslovanje organa oz. za odločanje organa o pravicah in obveznostih fizičnih in pravnih oseb ter za informacije o svoji dejavnosti in storitvah, ki jih nudi organ (10. člen ZDIJZ).
 
Na spletnih straneh je potrebno objavljati tudi objave, razpisno dokumentacijo in sklenjene pogodba v zvezi z oddajo javnih naročil; ti se objavljajo na  Portalu javnih naročil

 

Peti odstavek 10.a člena ZDIJZ  določa, da so registrirani zavezanci iz 1. člena in drugega odstavka 1.a člena ZDIJZ, ki nastopajo kot naročniki, koncedenti ali javni partnerji, v roku 48 dni od oddaje javnega naročila, podelitve koncesije ali izbire izvajalca javno-zasebnega partnerja dolžni objaviti javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe, ki jo sklenejo. Te informacije se objavijo na Portalu javnih naročil.

 

Vsebinska pojasnila in odgovori na najpogostejša vprašanja - kliknite tukaj.
 
Tehnična pojasnila in odgovore na najpogostejša vprašanja - kliknite tukaj.      

 

 

Register zavezancev za informacije javnega značaja (RZIJZ) in obveznosti ministrstev in organov lokalnih skupnosti glede prijav v register
 

Register zavezancev za informacije javnega značaja - RZIJZ pri AJPES na enem mestu zagotavlja pregled nad vsemi poslovnimi subjekti, ki so porabniki javnih sredstev (državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb), oziroma poslujejo s sredstvi v lasti države in občin (gospodarske družbe in druge pravne osebe zasebnega prava pod prevladujočim vplivom države, občin ali drugih oseb javnega prava).

 

V skladu s 3. č členom ZDIJZ morajo ministrstva in organi samoupravnih lokalnih skupnosti v Register zavezancev pri AJPES prijavljati vse novonastale zavezance iz svoje pristojnosti, in sicer:

- osebe javnega prava (vključno z javnimi podjetji),

- izvajalce javnih služb in

- nosilce javnih pooblastil ter

- pravne osebe zasebnega prava, ki niso gospodarske družbe, v katerih nastopajo kot ustanovitelji (če podatek o ustanovitelju ni vpisan v Poslovnem registru Slovenije), najkasneje v 15 dneh po ustanovitvi osebe javnega ali zasebnega prava, podelitvi javnega pooblastila ali pričetku izvajanja gospodarske javne službe.

 

Prijavo zavezanca je potrebno oddati elektronsko preko aplikacije AJPES.  Za vnos podatkov v Register zavezancev (RZIJZ) je potrebno imeti pooblastilo predstojnika organa.

 

Podatki iz Registra zavezancev so javni in prosto dostopni. 

 

 

V nadaljevanju so predstavljena podrobnejša navodila iz leta 2014 za pripravo seznamov zavezancev (Priloga 1). Prav tako je priložena tudi tabela, ki lahko služi kot delovni pripomoček za pripravo seznamov zavezancev iz pristojnosti posameznega prijavitelja (priloga 2) ter šifrant vrst pravnih podlag za vpis v Register zavezancev (priloga 3).

  

Navodila za pripravo seznamov zavezancev – Priloga 1

Tabela – delovni pripomoček kot primer za vnos podatkov – Priloga 2

Šifrant vrst pravnih podlag za vpis zavezancev v register zavezancev – Priloga 3 

 

 


PRAVNA MNENJA MJU 
 
Ministrstvo za javno upravo nudi pomoč in svetovanje tako prosilcem kot organom glede tega, kateri podatki javnega sektorja se lahko oziroma pod katerimi pogoji, se lahko posredujejo javnosti ter za primere proaktivne objave podatkov javnega sektorja na spletu oziroma v primeru medresorskega usklajevanja predlogov predpisov, ki vsebinsko opredeljujejo pravico javnosti dostopa.

 

Klasični zavezanci:

 

Občina – javnost informacij o porabi javnih sredstev (14.7.2011)
Lekarna kot zavezanec po ZDIJZ (plače, službeni avtomobili; 16.4.2014)
Javnost dokumentacije iz postopka javnega naročanja (18.11.2014)
Občina – osebni podatki, ZDIJZ, občinski svetniki (24.11.2015)
Komunalno podjetje kot zavezanec po ZDIJZ (25.11.2015)
Dostop do dokumentov Evropske komisije (26.11.2015)
Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, razmerje ZDIJZ in področni zakon (1.2.2016)
Osnovna šola – notranji akti in njihova spletna objava (22.2.2016)
Spletna objava pogodb iz javnih naročil (14.3.2016)
Vprašanje v zvezi s 4. točko prvega odstavka 10. člena ZDIJZ in zastareli stroškovnik (24.6.2016)
Vloga oz. zahtevek prosilca po ZDIJZ kot »informacija javnega značaja« (27.6.2016)
Javni razpisi – spletna objava informacij iz javnih razpisov (30.6.2016)
Javni razpisi – spletna objava informacij iz javnih razpisov, roki za objavo (21.7.2016)
RZIJZ-obveznosti ministrstev glede vpisa subjektov v register zavezancev (30.9.2016)
RZIJZ-obveznosti občin glede vpisa subjektov v register zavezancev (3.10.2016)
Spletna objava pogodb iz javnih naročil, pooblastilo drugemu za objavo (7.11.2016)
Javni zavod-katalog informacij javnega značaja (30.5.2016)
Inšpektorat- ZDIJZ in po področnih zakonih zaščiteni podatki (8.6.2017)

Javni zavod - tržna dejavnost (14. 11. 2017)

 

Podjetja pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava:

 

 

PPPV-Obveznost posredovanja Informacij za medije (2.10.2015)
PPPV- dostop do dokumentacije iz postopka javnega naročanja (4.1.2016)
PPPV- IJZ po 1.a členu ZDIJZ (15.3.2016)
PPPV in hkrati koncesionar (3.5.2016)
PPPV-objava informacij o svetovalnih pogodbah na spletu (8.6.2016)
PPPV- zavezanost po ZDIJZ za IJZ nastale kdaj? (5.9.2016)
PPPV in koncesionar – javnost informacij iz javnega naročila, ponudbeni predračun (4.1.2016)

 

 

 

Ostala mnenja:


• Poimenski seznam skupaj z elektronskimi naslovi in telefonskimi številkami zaposlenih
• Dostop do dokumentov iz upravnega spisa
• Najemniki neprofitnih stanovanj
• Elektronske vloge v postopku po ZDIJZ in ZUP
 Uveljavljanje poslovne skrivnosti s strani stranskih udeležencev

 

  

Pravna mnenja MJU v zvezi z izvajanjem novele ZDIJZ-C: 

 

Glede katerih pogodb velja obveznost objave na spletu (11. odst. 10.a člena ZDIJZ) 

Pooblaščene osebe - izpit po ZUP, pogodbe in prejemki ki se objavljajo na spletu (11. in 12. odstavek 10.a člena ZDIJZ) 

Obseg zavezanosti javnih podjetij, ki so hkrati pravni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava 

Proaktivna objava vrednosti posameznih izplačil in trajanje objave 

Proaktivna objava prejemkov vodstvenih oseb 

 

 

Pravna mnenje v zvezi s ponovno uporabo informacij javnega značaja 

 

Odgovor v zvezi s ponovno uporabo Centralne baze zdravil, ki jo vodi ZZZS

 

  

 

  

ODLOČBE INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA - link