Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UPRAVNE ENOTE

 

 

Ministrstvo skrbi za usklajevanje delovanja upravnih enot na kadrovskem, finančnem in organizacijskem področju, z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju upravnih enot, ki so bile ustanovljene z namenom opravljanja nalog državne uprave in so organizirane teritorialno.

 

S podajanjem usmeritev in navodil za izboljšanje organizacije nenehno stremimo k učinkovitosti in kakovosti dela 58 upravnih enot.

 

 

LETNA POROČILA UPRAVNIH ENOT

 

 

 

Na področju upravnih enot ministrstvo opravlja naslednje naloge:

 

 • usklajuje delovanje upravnih enot na kadrovskem, finančnem in organizacijskem področju;
 • opravlja naloge standardizacije, strokovne pomoči, spremljanja dela in nadzora nad delom upravnih enot na organizacijskem, kadrovskem in finančnem področju, managementa in splošnega poslovanja;
 • pripravlja in sodeluje pri pripravi predpisov s svojega delovnega področja;
 • sodeluje v projektnih skupinah ministrstev, ki so namenjena racionalizaciji, večji učinkovitosti in višji kakovosti poslovanja upravnih enot in višji kakovosti storitev;
 • pripravlja predloge in sodeluje pri pripravi strokovnih nalog za reorganizacijo upravnih enot (združevanje nalog, specializacija nalog,...)
 • pripravlja in usklajuje predlog skupnega finančnega načrta in zaključnega računa upravnih enot, likvidnostnih načrtov ter prerazporejanja sredstev med upravnimi enotami;
 • usklajuje delovanje sistema informacijske podpore za finančno in materialno poslovanje upravnih enot ter delovanja sistema notranjih kontrol in daje predloge za učinkovito delovanje informacijske podpore pri izvajanju upravnih postopkov na upravnih enotah;
 • pripravlja enotni kadrovski načrt upravnih enot;
 • izvaja uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja za načelnike upravnih enot, vključno s pripravljanjem predlogov aktov za imenovanje in razrešitve;
 • koordinira delo na področju priprave enotnih in usklajenih stališč upravnih enot z vidika učinkovitosti in pripravlja stališča, koordinira in usklajuje delo na področju medresorskega sodelovanja na področju odprave administrativnih ovir in bremen, zaznanih s strani upravnih enot in strank;
 • koordinira delo na področju opredeljevanja do predlogov predpisov, pripravlja gradiva in stališča, ki jih v imenu upravnih enot zastopa v medresorskem usklajevanju;
 • zbira, spremlja in analizira podatke o odločanju v upravnih in drugih zadevah na ravni upravne enote ter pripravlja poglobljene analize stanja iz vseh področij upravnega dela upravnih enot;
 • sodeluje z drugimi organi državne uprave ter drugimi organi in organizacijami pri zagotavljanju in dvigu učinkovitosti delovanja upravnih enot in države kot celote;
 • daje pobude za izvedbo različnih vrst izobraževanja uslužbencev upravnih enot in izobraževanja, usposabljanja v sodelovanju s posameznimi ministrstvi in upravnimi enotami tudi organizira.