Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VOLILNA IN REFERENDUMSKA ZAKONODAJA

 

 

VOLILNA IN REFERENDUMSKA ZAKONODAJA  - PRAVNI OKVIR


Pravni viri volilnega sistema so predpisi, ki urejajo vprašanja v zvezi z volitvami. Tu je na prvem mestu Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), kajti vrsta vprašanj volilnega prava sodi v okvir ustavne ureditve.


Ustavne določbe prepuščajo podrobnejšo ureditev volilnega sistema zakonu. Zakone, ki urejajo volilni sistem, običajno imenujemo volilni zakoni, skupino teh zakonov pa volilna zakonodaja. Gre za sklop zakonov, ki urejajo volitve v državni zbor, volitve v Evropski parlament, volitve predsednika republike, volilno in referendumsko kampanjo ter referendum in ljudsko iniciativo. Lokalne volitve so urejene s posebnim zakonom.


Nekatera podrobnejša, manj pomembna in zlasti tehnična vprašanja so urejena tudi v podzakonskih aktih vlade oziroma ministrstev. Pomemben pravni vir so tudi sodne odločbe, še posebej so pomembne odločbe Ustavnega sodišča.

Za učinkovito uveljavljanje volilne pravice je nujno, da je ustrezno evidentirana. V Sloveniji se uporablja kot osnova volilne evidence stalna evidenca volilne pravice, ki pa se kombinira z občasno volilno pravico. Evidenca je torej dvojna: stalna evidenca volilne pravice, ki se vodi v registru stalnega prebivalstva, ter evidenca volilne pravice z volilnimi imeniki, ki se sestavljajo za vsake volitve. Evidenca volilne pravice v Sloveniji je urejena z Zakonom o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13), ki je v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve.

 


AKTUALNO

 

 

 

 

18. 4. 2019

MOŽNOSTI IN NAČINI GLASOVANJA, KI JIH IMAJO VOLILCI NA IZBIRO

 

Tudi glede alternativnih načinov in alternativnih terminov, ki so na voljo ob glasovanju na rednem volišču na nedeljo. Možnost glasovanja iz tujine. 

 

Tabela z možnostmi in načini

 

 

 

20. 2. 2019

RAZPIS VOLITEV POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT     

  


Na podlagi  odloka Predsednika Republike Slovenije  bodo volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament potekale v nedeljo, 26. maja 2019.


Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 25. februar 2019.


Državna volilna komisija (DVK) je na svoji spletni strani objavila navodila in rokovnik  ter obrazce za kandidiranje  v zvezi z izvedbo volitev.


Kolikor so volivci na podlagi zakona upravičeni glasovati na drug način kot osebno na volišču (npr. na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, po pošti, na »OMNIA« voliščih in glasovanje na domu) lahko volivci Državni volilni komisiji prek portala eUprava  posredujejo vlogo in sicer z ali brez digitalnega potrdila.

 

alternativnih nacinov glasovanja na volitvah 2019


Ministrstvo za javno upravo je pristojno za sistemsko ureditev volilne in referendumske zakonodaje. V zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji   (ZVRK) je pristojno za izdajo neobvezujočih mnenj. Najbolj pogosta vprašanja in odgovori v povezavi z ZVRK so objavljena tukaj .

 


 
Pomembnejši datumi na podlagi ZVRK v povezavi z vodenjem volilne kampanje:

 

25. 02. 2019  -  začetek volilnih opravil – MNZ objavi število volilnih upravičencev v državi
10. 04. 2019  -  skrajni rok za odprtje TRR s strani organizatorja volilne kampanje
26. 04. 2019  -  skrajni rok, da se DVK sporoči podatke o organizatorju in o TRR
26. 04. 2019  -  začetek volilne kampanje
24. 05. 2019  -  ob 24. uri zaključek volilne kampanje in začetek volilnega molka

26. 05. 2019  -  glasovanje
11. 06. 2019  -  skrajni rok za odstranitev plakatov in drugih oglaševalskih vsebin s plakatnih mest
27. 09. 2019  -  skrajni rok za zaprtje TRR s strani organizatorja volilne kampanje
13. 10. 2019  -  skrajni rok za posredovanje poročila o financiranju volilne kampanje prek spletnega portala AJPES.

 

 

 

V skladu z Zakonom o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP) in Zakonom o volitvah v državni zbor  (ZVDZ) Državna volilna komisija skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb navedenih zakonov, ki se nanašata na volilne postopke, usklajuje delo volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij in jim daje obvezna navodila v zvezi z izvajanjem ZVDZ ter nadzoruje njihovo delo, predpiše obrazce za izvrševanje ZVDZ in opravlja tudi druge naloge določene v 37. členu ZVDZ.

 

 

Več o volitvah v Evropski parlament.

 

 

 

 

 

 

  VODNIK ZA ORGANIZATORJE VOLILNIH KAMPANJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


 

 

OBVESTILO ORGANIZATORJEM VOLILNIH KAMPANJ (LOKALNE VOLITVE 2018) - ZAPRTJE POSEBNEGA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA TER ODDAJA FINANČNEGA POROČILA


Organizator volilne kampanje je dolžan zapreti poseben transakcijski račun najkasneje štiri mesece po dnevu glasovanja (1. odstavek 16. čl. ZVRK), v primeru zadnjih lokalnih volitev najkasneje do 19. 3. 2019 oziroma do vključno 3. 4. 2019 v primeru razpisanega drugega kroga volitev župana.


Na podlagi ZVRK morajo organizatorji volilne kampanje zaradi zagotavljanja transparentnosti, zakonitosti izvedbe in učinkovitosti nadzora volilne kampanje najpozneje v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa pripraviti poročilo o financiranju volilne kampanje in ga predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) in sicer izključno preko spletnega portala AJPES (5. odstavek 18. člena in 19. člen ZVRK in 5. člen Pravilnika o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo). Z vidika gospodarnosti in nujnosti je bila dne 24. 1.2019 izvedena nadgradnja aplikacije VRK. Bistvena sprememba aplikacije je, da organizatorjem volilne kampanje omogoča oddajo več poročil zgolj na podlagi enega TRR, avtomatičen prenos metapodatkov v primeru skupnih organizatorjev lokalnih volitev ter možnost oddaje poročila brez navedbe TRR računa. Oddano poročilo je tudi osnova za uveljavljanje delnega povračila stroškov volilne kampanje.


Navedena zakonska ureditev, ki  določa predložitev finančnega poročila (izključno) AJPES in spletno objavo na portalu AJPES, velja od 9. 2. 2015 dalje. Tako, na enem mestu objavljeno, finančno poročilo je torej na voljo Računskemu sodišču ter drugim javnim institucijam, predstavniškemu organu lokalne skupnosti in ostali zainteresirani javnosti.

 

Skrajni rok za oddajo poročil o financiranju volilne kampanje je najpozneje v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa (peti odstavek 19. čl ZVRK), in sicer 4. 4. 2019 oziroma v primeru razpisanega drugega kroga volitev župana 19. 4. 2019. Pri tem bi želeli opozoriti, da so navedeni roki skrajni roki.

 

 

OBVESTILO ORGANIZATORJEM VOLILNIH KAMPANJ GLEDE OODDAJE POROČIL O FINANCIRANJU VOLILNIH KAMPANJ ZA LOKALNE VOLITVE 2018  (in delne nadgradnje aplikacije VRK na portalu AJPES)


Splošno obvestilo organizatorjem - Oddaja poročil o financiranju volilnih kampanj za lokalne volitve 2018

Organizatorji volilne kampanje (v nadaljevanju: organizatorji) morajo skladno z določbami Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13; v nadaljevanju ZVRK) preko spletnega portala AJPES za namen javne objave in revizije predložiti poročilo o financiranju volilne kampanje (5. odst. 18. člena ZVRK; v nadaljevanju: poročilo). AJPES na svoji spletni strani prejeta poročila javno objavi. Tako posredovano poročilo je hkrati tudi osnova za uveljavljanje delnega povračila stroškov volilne kampanje pri lokalni skupnosti, torej poročila ni treba posebej pošiljati lokalnim skupnostim in Računskemu sodišču Republike Slovenije.


Vsebina, obrazci, način predložitve poročil in njihova objava so določeni v Pravilniku o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo (Uradni list RS št. 36/14).


V primeru izvedbe volilne kampanje za lokalne volitve 2018 je skrajni rok za zaprtje posebnega transakcijskega računa 18. 3. 2019 (1. odstavek 16. člena ZVRK). Ker mora organizator predložiti poročilo preko portala AJPES najpozneje v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa (1. odstavek 18. člena ZVRK), je skrajni rok za oddajo poročil 2. 4. 2019.


Organizatorji, ki so vodili kampanjo tako za župana kot tudi za občinske svetnike, torej dve volilni kampanji, so morali predhodno odpreti dva ločena transakcijska računa ter morajo pripraviti in oddati dve ločeni poročili, na podlagi katerih vložijo tudi dve vlogi za povračilo stroškov volilne kampanje.


Poročila je potrebno oddati preko spletnega portala AJPES, aplikacije VRK – Oddaja poročila o volilni oz. referendumski kampanji. Pri vnosu novega poročila v aplikacijo VRK je potrebno izbrati: »Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov«, nato pa pri osnovnih podatkih v razdelku »volilna kampanja za kandidata/kand. listo« jasno navesti, za katero vrsto kampanje dejansko gre (torej ali gre za kampanjo za volitve župana ali članov občinskega sveta) ter ime kandidata oziroma kandidatne liste. Primer:


- volilna kampanja za kandidata/kand. listo: Volilna kampanja za volitve župana - kandidat Janez Novak
- volilna kampanja za kandidata/kand. listo: Volilna kampanja za volitve članov občinskega sveta - Lista za razvoj občine


Posebno obvestilo – za t.i. skupne organizatorje volilnih kampanj – glede nadgradnje aplikacije VRK na portalu AJPES.


Po petem odstavku 3. člena ZVRK imajo lahko liste kandidatov in posamezni kandidati na volitvah predstavnikov v predstavniških in individualnih organih lokalnih skupnosti, ki jih predlagajo teritorialne organizacijske enote iste politične stranke, v različnih lokalnih skupnostih, skupnega organizatorja volilne kampanje. Takšen skupni organizator volilne kampanje ima lahko odprt samo en transakcijski račun za vse volilne kampanje za volitve predstavnikov v predstavniških in individualnih organih občine, če ima vzpostavljen sistem vplačil, ki mu zagotavljajo pravilno, popolno in zanesljivo evidenco o danih prispevkih za določeno volilno kampanjo in o plačilih stroškov te volilne kampanje. Kljub enemu odprtemu transakcijskemu računu pa je skupni organizator volilne kampanje dolžan ločeno poročati o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za volitve v občinski svet oziroma za volitve župana v posamezni lokalni skupnosti in na tej podlagi ločeno uveljavlja tudi delno povračilo sredstev pri posamezni lokalni skupnosti. Tudi skupni organizator mora vsa poročila oddati preko portala AJPES.


V zvezi z navedenim skupne organizatorje obveščamo, da se aplikacija VRK trenutno še nadgrajuje z namenom, da bo organizatorjem omogočeno oddati več poročil v primeru, ko imajo odprt zgolj en transakcijski račun. Nadgradnja bo predvidoma zaključena konec januarja 2019, o čemer bomo javnost obvestili. Skupne organizatorje zato obveščamo, da z oddajo poročil preko portala AJPES počakajo do konca januarja 2019. Kot že navedeno, je skrajni rok za zaprtje posebnega transakcijskega računa 18. 3. 2019, skrajni rok za oddajo poročil preko AJPES pa 2. 4. 2019.


Mnenje Ministrstva za javno upravo o izvajanju volilne kampanje v primeru skupne kandidatne liste si poglejte pri vprašanju št. 22 v okviru najpogostejših vprašanj in odgovorov.
Ostale informacije za organizatorje volilnih kampanj pa je Ministrstvo za javno upravo objavilo na tej povezavi

 

 

 

 

RAZPIS LOKALNIH VOLITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 2018

 

 

Predsednik Državnega zbora RS je razpisal redne lokalne volitve v občinske svete in volitve županov. Akt o razpisu je objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018. Redne volitve v občinske svete in volitve županov bodo potekale v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

 

Državna volilna komisija (DVK) je na svoji spletni strani objavila navodila občinskim volilnim komisijam in rokovnik za izvedbo volilnih opravil ter obrazce za kandidiranje za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov.


Ministrstvo za javno upravo (MJU) je pristojno za sistemsko ureditev volilne zakonodaje. V zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji   (ZVRK) je pristojno za izdajo neobvezujočih mnenj. Ureditev volilne kampanje po ZVRK je predstavljena tukaj.


Najbolj pogosta vprašanja in odgovori v povezavi z ZVRK so objavljeni na tej povezavi.

 

Za vprašanja glede Zakona o lokalnih volitvah je pristojna Služba za lokalno samoupravo MJU. Za več informacij kliknite tukaj.

 

 

Lokalne volitve 2018: Število volilnih upravičencev, dovoljena višina stroškov volilnih kampanj in delno povračilo stroškov s strani lokalne skupnosti


Ministrstvo za notranje zadev  je na svoji spletni strani objavilo število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju ter v posamezni lokalni skupnosti.

Podatki o številu volilnih upravičencev so na podlagi 23. člena Zakona o volilni in referendumski zakonodaji (ZVRK)  pomembni tudi v zvezi z izračunom dovoljenega skupnega zneska stroškov volilne kampanje, ki:


- za volitve predstavniški organ lokalne skupnosti (občinski svet) ne smejo preseči 0,40 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti ter
- za volitve individualno voljenega organa lokalne skupnosti (župana) ne smejo preseči 0,25 eura na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti na volitvah v prvem krogu. V primeru drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata povečajo še za 0,15 eura na volilnega upravičenca v lokalni skupnosti.


Zaradi majhnosti slovenskih občin pa je pri omejitvi stroškov financiranja potrebno upoštevati tudi določbo 7. odstavka 23. člena ZVRK, ki določa, da stroški posamezne volilne kampanje lahko dosežejo višino minimalne plače v Republiki Sloveniji (trenutno je to 842,79 eur), ki velja trideseti dan pred dnem glasovanja, če bi bili po določbah 4. in 5. odstavka 23. člena ZVRK dovoljeni stroški volilne oziroma referendumske kampanje nižji.


Primeri:


Če ima lokalna skupnosti 5.000 volilnih upravičencev, sme organizator volilne kampanje za kandidata za predstavniški organ lokalne skupnosti imeti 2.000 eurov stroškov volilne kampanje, za volilno kampanjo za kandidata za župana v isti lokalni skupnosti pa v prvem krogu 1.250 eurov ter še dodatnih 750 eurov za kandidata, ki kandidira v drugem krogu volitev za župana.


Če ima lokalna skupnosti 15.000 volilnih upravičencev, sme organizator volilne kampanje za kandidata za predstavniški organ lokalne skupnosti imeti 6.000 eurov stroškov volilne kampanje, za volilno kampanjo za župana v isti lokalni skupnosti pa v prvem krogu  3.750 eurov ter dodatnih 2.250 eurov za kandidata, ki kandidira v drugem krogu volitev za župana.


Če ima lokalna skupnosti 700 volilnih upravičencev, sme organizator volilne kampanje za kandidata za predstavniški organ lokalne skupnosti imeti 280 eurov stroškov volilne kampanje, za volilno kampanjo za župana v isti lokalni skupnosti v prvem krogu pa 175 eurov ter dodatnih 105 eurov za kandidata, ki kandidira v drugem krogu volitev za župana. Ker zneski v tem primeru ne dosegajo zneska minimalne plače, izračunane zneske nadomesti znesek minimalne plače 30 dni pred dnem glasovanja, ki je znesek 842,79 eurov.

 

Delno povračilo stroškov s strani lokalne skupnosti


Organizatorji volilne kampanje so ob izpolnjevanju pogojev, ki jih pred pričetkom volilne kampanje določi lokalna skupnost, opravičeni do delnega povračila stroškov za organiziranje volilne kampanje. Lokalna skupnost lahko določi, da pripada delno povračilo stroškov samo organizatorjem, ki so jim pripadli mandati v predstavniškem organu ali tistim organizatorjem, katerih kandidati so dosegli določen odstotek od skupnega števila volilnih upravičencem, ki so glasovali, pri čemer odstotek, ki ga določi lokalna skupnost, ne sme presegati 10 % (1. odstavek, 28. člen ZVRK).


Višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje na volitvah za člane v predstavniških organih lokalnih skupnosti ne sme presegati višine povračila za dobljeni glas organizatorjem volilne kampanje za poslance državnega zbora (0,33 eura). Višina delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za individualne organe lokalnih skupnosti ne sme presegati višine povračila za dobljeni glas organizatorjem volilne kampanje za predsednika republike (0,12 eura). Če pride na volitvah za individualni organ lokalne skupnosti do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu (2. odstavek 28. člen ZVRK).
 

 

 

Pomembnejši datumi na podlagi ZVRK v povezavi z vodenjem volilne kampanje

 

DatumAktivnost Pravna podlaga ZVRK
    
3.9.2018 Začetek volilnih opravil – MNZ objavi število volilnih upravičencev v posamezni lokalni skupnosti  

8. odstavek 23. člena

3.10.2018 Skrajni rok za odprtje TRR s strani organizatorja volilne kampanje 

1. odstavek 16. člena

18.10.2018 Skrajni rok, da se volilni komisiji lokalne skupnosti sporoči podatke o organizatorju in o TRR  

2. odstavek 17. člena

19.10.2018  Začetek volilne kampanje  2. člen ZVRK
16.11.2018  Ob 24. uri zaključek volilne kampanje in začetek volilnega molka  

2. člen ZVRK

3.12.2018 Skrajni rok za odstranitev plakatov in drugih oglaševalskih vsebin s plakatnih mest  

1. odstavek 11. člena

3.12.2018 Državna volilna komisija in volilne komisije lokalnih skupnosti so dolžne posredovati podatke o organizatorjih volilne kampanje računskemu sodišču 

5. odstavek 17. člena

18.3.2019 Skrajni rok za zaprtje TRR s strani organizatorja volilne kampanje 

1. odstavek 16. člena

2.4.2019 Skrajni rok za posredovanje poročila o financiranju volilne kampanje na spletni portal AJPES 

5.  odstavek 18. člena

 

 

Možnosti in načini glasovanja na lokalnih volitvah
 

Predstavljamo možnosti oz. načine glasovanja, ki jih imajo volivci na izbiro: predvsem tudi glede alternativnih načinov in alternativnih terminov, ki so na voljo ob glasovanju na rednem volišču na nedeljo.

 

 

A) NA REDNEM VOLIŠČU

 

Kdaj: V nedeljo na dan glasovanja od 7. do 19. ure.

Kje: Lokacija volišča je zapisana na obvestilu Državne volilne komisije, ki ga po pošti dobimo na naslov stalnega bivališča.

 

 

 B) PREDČASNO GLASOVANJE

 

Volivec lahko opravi glasovanje PREDČASNO, v tednu pred nedeljo, ki je določena kot dan glasovanja.

Kdaj:Vsaka občinska volilna komisija sama določi, katere dni bo potekalo predčasno glasovanje (praviloma torek, sreda in/ali četrtek od 7. do 19. ure)

Kje: Ne na rednem volišču, ampak na volišču za predčasno glasovanje. Obvestilo o sedežu volišča za predčasno glasovanje se objavi na sedežu OVK.

 


C) GLASOVANJE NA DOMU ZARADI BOLEZNI


Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (81. člen ZVDZ).

 

 

D) MOŽNOSTI GLASOVANJA ZA INVALIDE OZIROMA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
 
- glasovanje po pošti (enkratno ali stalno; 81. člen ZVDZ) - Po pošti lahko glasujejo invalidi, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Če želi invalid na tak način glasovati stalno, takšno sporočilo z odločbo enkrat posreduje Državni volilni komisiji (najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja). Obvestilo DVK je mogoče oddati enostavno preko portala eUprava (Volitve, referendumi in politične stranke - Drugi načini glasovanja).
 
- glasovanje s pomočjo druge osebe (79. člena ZVDZ) -  volivec ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti ali oddati glasovnico, če to zaradi telesne hibe ali nepismenosti ne more storiti sam.
 
Poleg zakonskih možnosti, pa se v praksi izvaja tudi:

- uporaba pripomočka za slepe in slabovidne osebe  (šablona, s katero se tem volivcem olajša glasovanje).
 
Več informacij o možnih načinih glasovanja je dostopnih tudi na strani Državne volilne komisije.

 


E) MOŽNOSTI GLASOVANJA ZA OSEBE, KI SE NA DAN GLASOVANJA NAHAJAJO V DOLOČENIH INSTITUCIJAH (npr. bolnici)

 

Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja (81. člen ZVDZ).
Obvestilo  se lahko pošlje preko portala eUprava, ki omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila. Obvestilo (obrazec) za glasovanje po pošti se lahko dobi tudi v zavodu, kjer je volivec.