Skoči na vsebino

VOLILNA IN REFERENDUMSKA ZAKONODAJA

Nazadnje osveženo, 22. maj 2018

 

 

                          

 

ALI VESTE, KJE IN KAKO LAHKO ŠE GLASUJETE?

 

Predstavljamo možnosti oz. načine glasovanja, ki jih imajo volivci na izbiro: predvsem tudi glede alternativnih načinov in alternativnih terminov, ki so na voljo ob glasovanju na rednem volišču na nedeljo. Predstavljamo tudi možnosti za glasovanje iz tujine.

 

GLASOVANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI

 

  • A) NA REDNEM VOLIŠČU

Kdaj:V nedeljo na dan glasovanja od 7. do 19. ure.
Kje:Lokacija volišča je zapisana na obvestilu Državne volilne komisije, ki ga po pošti dobimo na naslov stalnega bivališča. Svoje volišče lahko poiščemo tudi  preko spletne aplikacije z vpisom svojega naslova stalnega bivališča – brez poštne številke (npr. Tržaška 21, Ljubljana).

 

  • B) PREDČASNO GLASOVANJE

Volivec lahko opravi glasovanje PREDČASNO, in sicer v TOREK, SREDO ali ČETRTEK, v tednu pred nedeljo, ki je določena kot dan glasovanja.

 

Kdaj:Torek, sreda in četrtek od 7. do 19. ure.
Kje:

Ne na rednem volišču (ki je navedeno na obvestilu Državne volilne komisije, ki ga prejmete po pošti), ampak na volišču za predčasno glasovanje, ki je praviloma tam, kjer je sedež upravne enote.

 

Kako izvedeti, kje je vaše volišče za predčasno glasovanje?
Seznam volišč za predčasno glasovanje je objavljen na straneh Državne volilne komisije:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/volisca-za-predcasno-glasovanje-volitve-predsednika-2017

Če želimo preveriti lokacijo za svoje volišče, potrebujemo številko svoje volilne enote (VE) in številko svojega volilnega okraja (VO). V aplikacijo enostavno vpišemo naslov svojega stalnega bivališča – brez poštne številke (npr. Tržaška 21, Ljubljana):
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/kje-in-kako-volim/volilne-enote

PRIMER:
Izpiše se podatek »VE 4 - 9. volilni okraj«, to pomeni volilna enota 4 in 9. volilni okraj. Na seznamu lokacij volišč za predčasno glasovanje Državne volilne komisije poiščemo v prvem stolpcu »VE:4, OVK:9 in dobimo lokacijo Linhartova 13, Ljubljana (Bežigrad).

 

  • C) GLASOVANJE IZVEN OKRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA (na t. i. "OMNIA" voliščih)

Volivec lahko glasuje tudi IZVEN OKRAJA SVOJEGA STALNEGA BIVALIŠČA, TOREJ NA DRUGEM VOLIŠČU (t. i. omnia volišče), če o tem pravočasno (vsaj 3 dni prej) obvesti okrajno volilno komisijo.

(npr. volivec iz Kopra želi glasovati v Ljubljani).

 

Predhodno opravilo:

Volivec, ki želi na tak način glasovati, mora o svoji nameri obvestiti okrajno volilno komisijo najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja. Obvestilo lahko pošlje preko portala e-Uprava.


Preko portala enostavno izpolnite vlogo, ki jo oddate/pošljete okrajni volilni komisiji po elektronski pošti, lahko tudi brez digitalnega podpisa.
V vlogi navedete svojo EMŠO in iz seznama t. i. OMNIA volišč izberete tistega, ki vam glede na lokacijo, kjer boste v nedeljo, ustreza.
Na koncu prejmete potrdilo eUprave o oddani vlogi.

Kdaj:V nedeljo na dan glasovanja od 7. do 19. ure.
Kje:Volivec, ki je obvestil okrajno volilno komisijo, da želi glasovati na volišču izven svojega okraja, se na dan glasovanja zglasi na volišču v izbranem okraju.

 

  • D) GLASOVANJE V TUJINI ZA VOLIVCE, KI IMAJO V RS STALNO PREBIVALIŠČE (v tujini se nahajajo začasno)

Volivci, ki se začasno nahajajo v tujini, lahko glasujejo po pošti ali na diplomatsko konzularnih predstavništvih, če to pravočasno sporočijo Državni volilni komisiji.

 

PO POŠTI  

Predhodno opravilo:Za glasovanje na referendumu: volivec, ki želi na tak način glasovati, mora o svoji nameri obvestiti Državno volilno komisijo najpozneje 15 dni pred dnevom glasovanja. Obvestilo lahko pošlje preko portala e-Uprava , ki omogoča enostavno oddajo vloge z ali brez digitalnega potrdila.

Za glasovanje na volitvah: volivec, ki želi na tak način glasovati, mora o svoji nameri obvestiti Državno volilno komisjio najpozneje 30 dni pred dnevom glasovanja. Obvestilo lahko pošlje preko portala e-Uprava, ki omogoča enostavno oddajo vloge z ali brez digitalnega potrdila.
Kdaj:Glasovnica mora biti na pošto oddana pred 19. uro na dan glasovanja.
Kje:Tujina.

 

NA DIPLOMATSKO KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTVIH (DKP)

Predhodno opravilo:Za glasovanje na referendumu: volivec, ki želi na tak način glasovati, mora o svoji nameri obvestiti Državno volilno komisijo najpozneje 15 dni pred dnevom glasovanja. Obvestilo lahko pošlje preko portala e-Uprava , ki omogoča enostavno oddajo vloge z ali brez digitalnega potrdila.

Za glasovanje na volitvah: volivec, ki želi na tak način glasovati, mora o svoji nameri obvestiti Državno volilno komisijo najpozneje 30 dni pred dnevom glasovanja. Obvestilo lahko pošlje preko portala e-Uprava, ki omogoča enostavno oddajo vloge z ali brez digitalnega potrdila.
Kdaj:V nedeljo na dan glasovanja od 7. do 19. ure po lokalnem času.
Kje:Naslovi Diplomatsko konzularnih predstavništev so objavljeni na spletni strani Državne volilne komisije.

 

  • Poleg navedenih načinov obstaja še:

- glasovanje na domu zaradi bolezni,
- glasovanje po pošti za invalide in osebe, ki se na dan glasovanja nahajajo v določenih institucijah (npr. bolnici) in
- glasovanje po pošti in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih za državljane RS, ki stalno bivajo v tujini.

 

Več informacij o možnih načinih glasovanja je dostopnih tudi na spletni strani Državne volilne komisije (DVK).

 

 

 

 

17. 4. 2018

 

Razpis predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije


Na podlagi  odloka Predsednika Republike Slovenije  bodo predčasne volitve poslancev v Državni zbor RS potekale v nedeljo, 3. junija 2018.

 

Za dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 16. april 2018.

 

Državna volilna komisija (DVK) je na svoji spletni strani objavila navodila in rokovnik  ter obrazce za kandidiranje  v zvezi z izvedbo volitev.

 

Kolikor so volivci na podlagi zakona upravičeni glasovati na drug način kot osebno na volišču (npr. na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, po pošti, na »OMNIA« voliščih in glasovanje na domu) lahko volivci Državni volilni komisiji prek portala eUprava   posredujejo vlogo in sicer z ali brez digitalnega potrdila.

 

Ministrstvo za javno upravo je pristojno za sistemsko ureditev volilne in referendumske zakonodaje. V zvezi z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji   (ZVRK) je pristojno za izdajo neobvezujočih mnenj. Najbolj pogosta vprašanja in odgovori v povezavi z ZVRK so objavljena tukaj .

 

Pomembnejši datumi na podlagi ZVRK v povezavi z vodenjem volilne kampanje:


16. 04. 2018 - začetek volilnih opravil – MNZ objavi število volilnih upravičencev v državi
18. 04. 2018 - skrajni rok za odprtje TRR s strani organizatorja volilne kampanje
03. 05. 2018 - skrajni rok, da se DVK sporoči podatke o organizatorju in o TRR
04. 05. 2018 - začetek volilne kampanje
01. 06. 2018 – ob 24. uri zaključek volilne kampanje in začetek volilnega molka
20. 06. 2018 - skrajni rok za odstranitev plakatov in drugih oglaševalskih vsebin s plakatnih
                          mest
04. 10. 2018 - skrajni rok za zaprtje TRR s strani organizatorja volilne kampanje
20. 10. 2018 - skrajni rok za posredovanje poročila o financiranju volilne kampanje
                          prek spletnega portala AJPES.

 

V skladu z  Zakonom o volitvah v državni zbor  (ZVDZ) Državna volilna komisija skrbi za zakonitost volitev in enotno uporabo določb tega zakona, ki se nanašajo na volilne postopke, usklajuje delo volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij in jim daje obvezna navodila v zvezi z izvajanjem ZVDZ ter nadzoruje njihovo delo, predpiše obrazce za izvrševanje ZVDZ in opravlja tudi druge naloge določene v 37. členu ZVDZ. 

 

 

30. 3. 2018

 

Možni načini glasovanja invalidov oziroma oseb s posebnimi potrebami na volitvah

 

Volivci, ki so vpisani v volilni imenik, praviloma glasujejo na volišču v kraju stalnega prebivališča. Poleg tega so po zakonu invalidom in volivcem, ki zaradi invalidnosti, bolezni ali posebnih potreb ne morejo glasovati na volišču, na voljo tudi drugi načini glasovanja. Od maja 2017 lahko invalidi na podlagi zakonodaje tako na volitvah kot tudi na referendumih glasujejo po pošti. Zakon o volitvah v državni zbor (v nadaljnjem besedilu: ZVDZ) omogoča več različnih načinov glasovanja za invalide oz. osebe s posebnimi potrebami:

 

- glasovanje po pošti (enkratno ali stalno) (81. člen ZVDZ) -  novost od maja 2017
Po pošti lahko glasujejo invalidi, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Če želi invalid na tak način glasovati stalno, takšno sporočilo z odločbo enkrat posreduje Državni volilni komisiji (najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja).
OBVESTILO o stalnem glasovanju po pošti na območju RS – INVALIDI (posredovati na DVK): Link na eUPRAVO (Volitve, referendumi in politične stranke - Drugi načini glasovanja: https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html

 

- glasovanje na domu pred volilnim odborom (83. člen ZVDZ) za osebe, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik. To morajo sporočiti okrajni volilni komisiji najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja;

 

- glasovanje s pomočjo druge osebe (79. člena ZVDZ) -  volivec ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti ali oddati glasovnico, če to zaradi telesne hibe ali nepismenosti ne more storiti sam.

 

Poleg zakonskih možnosti, pa se v praksi izvajajo še naslednji načini glasovanja:


glasovanje neposredno pred zgradbo, v kateri je volišče pred volilnim odborom (na primer volilni odbor izvede glasovanje pred zgradbo, v kateri je volišče, podobno kot pri glasovanju na domu).


uporaba pripomočka za slepe in slabovidne osebe  (šablona, s katero se tem volivcem olajša glasovanje).

 

Več informacij tudi na strani Državne volilne komisije:
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/kje-in-kako-volim/glasovanje-na-voliscih-ki-so-dostopna-invalidom

 

 

 

 

VOLILNA IN REFERENDUMSKA ZAKONODAJA  - PRAVNI OKVIR

 

Pravni viri volilnega sistema so predpisi, ki urejajo vprašanja v zvezi z volitvami. Tu je na prvem mestu Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), kajti vrsta vprašanj volilnega prava sodi v okvir ustavne ureditve.

 

 

Ustavne določbe prepuščajo podrobnejšo ureditev volilnega sistema zakonu. Zakone, ki urejajo volilni sistem, običajno imenujemo volilni zakoni, skupino teh zakonov pa volilna zakonodaja. Gre za sklop zakonov, ki urejajo volitve v državni zbor, volitve v Evropski parlament, volitve predsednika republike, volilno in referendumsko kampanjo ter referendum in ljudsko iniciativo. Lokalne volitve so urejene s posebnim zakonom.


Nekatera podrobnejša, manj pomembna in zlasti tehnična vprašanja so urejena tudi v podzakonskih aktih vlade oziroma ministrstev. Pomemben pravni vir so tudi sodne odločbe, še posebej so pomembne odločbe Ustavnega sodišča.

 


Za učinkovito uveljavljanje volilne pravice je nujno, da je ustrezno evidentirana. V Sloveniji se uporablja kot osnova volilne evidence stalna evidenca volilne pravice, ki pa se kombinira z občasno volilno pravico. Evidenca je torej dvojna: stalna evidenca volilne pravice, ki se vodi v registru stalnega prebivalstva, ter evidenca volilne pravice z volilnimi imeniki, ki se sestavljajo za vsake volitve. Evidenca volilne pravice v Sloveniji je urejena z Zakonom o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13), ki je v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve.