Skoči na vsebino

VOLILNA IN REFERENDUMSKA ZAKONODAJA

 

VOLILNA IN REFERENDUMSKA ZAKONODAJA  - PRAVNI OKVIR

 

Pravni viri volilnega sistema so predpisi, ki urejajo vprašanja v zvezi z volitvami. Tu je na prvem mestu Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), kajti vrsta vprašanj volilnega prava sodi v okvir ustavne ureditve.

 

 

Ustavne določbe prepuščajo podrobnejšo ureditev volilnega sistema zakonu. Zakone, ki urejajo volilni sistem, običajno imenujemo volilni zakoni, skupino teh zakonov pa volilna zakonodaja. Gre za sklop zakonov, ki urejajo volitve v državni zbor, volitve v Evropski parlament, volitve predsednika republike, volilno in referendumsko kampanjo ter referendum in ljudsko iniciativo. Lokalne volitve so urejene s posebnim zakonom.


Nekatera podrobnejša, manj pomembna in zlasti tehnična vprašanja so urejena tudi v podzakonskih aktih vlade oziroma ministrstev. Pomemben pravni vir so tudi sodne odločbe, še posebej so pomembne odločbe Ustavnega sodišča.

 


Za učinkovito uveljavljanje volilne pravice je nujno, da je ustrezno evidentirana. V Sloveniji se uporablja kot osnova volilne evidence stalna evidenca volilne pravice, ki pa se kombinira z občasno volilno pravico. Evidenca je torej dvojna: stalna evidenca volilne pravice, ki se vodi v registru stalnega prebivalstva, ter evidenca volilne pravice z volilnimi imeniki, ki se sestavljajo za vsake volitve. Evidenca volilne pravice v Sloveniji je urejena z Zakonom o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13), ki je v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve.

 

 

 

LOKALNE VOLITVE 2018

 

Služba za lokalno samoupravo

 

Volilna in referendumska kampanja