Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE

 

Volilni sistem za volitve predsednika republike urejata Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) in Zakon o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – odl. US).

 

 

Način volitev

 

Ustava Republike Slovenije v 103. členu določa, da se predsednik voli na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah. Zakon o volitvah predsednika republike pa v 1. členu določa, da se predsednik republike voli na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.
Predsednik volitev se voli za pet let in je lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen na to funkcijo.
Volitve predsednika republike razpiše predsednik državnega zbora.

 

 

Volilna pravica

 

Volilna pravica pri volitvah predsednika republike je splošna in enaka, kar pomeni, da jo imajo vsi, ki imajo sicer volilno pravico pri volitvah v državni zbor. Načelo splošne volilne pravice velja tako glede aktivne kot tudi glede pasivne volilne pravice.
Zakon o volitvah predsednika republike natančneje določa, kdo ima pravico voliti in biti izvoljen za predsednika republike. Pravico voliti in biti voljen za predsednika republike ima torej državljan Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti.

 

 

Organizacija volitev

 

Čeprav imajo volitve predsednika republike nekaj posebnosti, se vendarle toliko ne razlikujejo od volitev v državni zbor, da ne bi bili tudi pri teh volitvah uporabni organizacija in tehnika volitev, ki se sicer uporabljata pri volitvah v državni zbor. Zato se glede vprašanj, ki z Zakonom o volitvah predsednika republike niso posebej urejena, smiselno uporabljajo določbe Zakona o volitvah v državni zbor.
Tudi volitve predsednika republike vodijo in izvajajo volilni organi, imenovani po Zakonu o volitvah v državni zbor. 

 

 

Kandidiranje
 

Kandidate za predsednika republike predlagajo poslanci državnega zbora, politične stranke in volivci. Postopek kandidiranja poteka podobno kot pri volitvah v državni zbor. Ne glede na način kandidiranja pa velja temeljno pravilo, da lahko vsak poslanec in vsak volivec da podporo samo eni kandidaturi.
Za kandidaturo za predsednika republike je potrebno pisno soglasje kandidata.  Kandidat za predsednika republike lahko s pisno izjavo soglasje umakne.
Predlog kandidature, ki mora vsebovati obvezne sestavine, se vloži neposredno pri Državni volilni komisiji najkasneje petindvajseti dan pred dnevom glasovanja. 
Na podlagi kandidatur, ki jih je potrdila, določi Državna volilna komisija seznam kandidatur za predsednika republike z imeni kandidatov in imeni predlagateljev. Vrstni red kandidatur se določi z žrebom. Te sezname mora Državna volilna komisija tudi objaviti, in sicer najkasneje petnajst dni pred dnevom glasovanja.

 

 

Glasovanje in ugotavljanje izida glasovanja

 

Glede organizacije in dela na voliščih, glasovanja in ugotavljanja izida glasovanja veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, kolikor ni z zakonom o volitvah predsednika republike drugače določeno.
Glasovnica za volitve predsednika republike vsebuje imena in priimke kandidatov po vrstnem redu na seznamu kandidatur in navodilo o načinu glasovanja. Volivec lahko glasuje samo za enega kandidata in sicer tako, da obkroži številko pred imenom in priimkom kandidata, za katerega glasuje.
Volilni izid ugotovi Državna volilna komisija. Za predsednika republike je izvoljen kandidat, ki je dobil večino glasov volivcev, ki so oddali veljavne glasovnice. Če noben kandidat za predsednika republike ni dobil večine veljavnih glasov volivcev, se glasovanje ponovi med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. Za volitve predsednika republike je torej predviden tudi drugi krog volitev, v katerem se pomerita samo dva kandidata.
Potem ko ugotovi izid volitev, sestavi Državna volilna komisija poročilo o izidu volitev za predsednika republike in ga predloži predsedniku državnega zbora ter objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem je postopek izvolitve predsednika republike tudi uradno končan.

 

 

AKTUALNO

 

25. 9. 2017
Oddajanje obvestil preko sistema e-obvestil oziroma eUprave
Državna volilna komisija je na portalu eUprava vzpostavila nov informacijski sistem »E-obvestila volivcev« s katerim želi volivkam in volivcem poenostaviti obveščanje volilnih organov, da želijo glasovati na volitvah na drug način (gre za t.i. posebne oblike glasovanja: na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije ali po pošti v tujini, izven okraja stalnega prebivališča, po pošti v Sloveniji, na domu itd.). Nov informacijski sistem bo pripomogel tudi k racionalizaciji in večji učinkovitosti dela volilnih organov.

 

Več na spletni strani DVK: DVK

Oddaja obvestila preko eUprave: eUprava 

 

 

22. 7. 2017

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 40/17)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO1140