Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VZPOSTAVITEV KOMPETENČNEGA MODELA

Ministrstvo za javno upravo je skladno z Zakonom o javnih uslužbencih, pristojno za izvajanje nalog "pomoči in svetovanja organom na področju upravljanja s kadrovskimi viri" in s tem tudi za nudenje pomoči in podpore predstojnikom organov na področju ravnanja z ljudmi pri delu.


Glede na navedeno smo na Ministrstvu za javno upravo z namenom uresničevanja zastavljenih ciljev Strategije razvoja javne uprave 2015 – 2020 (v nadaljevanju Strategija) pričeli z izvedbo operacije »Učinkovito upravljanje zaposlenih« (UUZ), v okvir katere je bil umeščen tudi projekt »Vzpostavitev kompetenčnega modela« (VKM).

 

Ključni namen vzpostavitve kompetenčnega modela v državni upravi je izboljšanje učinkovitosti upravljanja človeških virov. Ta je kot eden pomembnih ciljev naveden tudi v Strategiji razvoja javne uprave 2015-2020 (Strategija JU, 2015). Model kompetenc tako služi kot podlaga orodjem za presojanje razvitosti kompetenc in izhodišče za razvoj prepoznanih vrzeli v kompetencah zaposlenih. Presojanje kompetenc bo potekalo v okviru letnih razgovorov. Na ta način je v pomoč vodjem in kadrovikom pri komuniciranju pričakovanj glede načina dela, uspešnosti pri delu ter načrtovanju nadaljnjega razvoja zaposlenih. V primeru izbora novih sodelavcev, so na kompetence vezana vedenjska vprašanja v pomoč pri izbiri najprimernejšega kandidata. V najširšem smislu lahko povezava modela kompetenc z obstoječimi (in novimi) kadrovskimi procesi omogoči zagotavljati prave ljudi na pravih delovnih mestih ter bolj optimalno uporabo potencialov zaposlenih. Končna posledica in cilj tega pa so bolj zadovoljni zaposleni, ki zagotavljajo kakovostne storitve za gospodarstvo in državljane. Na dolgi rok lahko uporaba modela kompetenc prispeva tudi k razvoju boljše kulture vodenja in okrepi na razvoj usmerjeno organizacijsko kulturo.


Model kompetenc za državno upravo sestavljajo trije ključni vsebinski sklopi kompetenc, in sicer temeljne, vodstvene in delovno specifične kompetence. Vsak sklop zajema določeno število kompetenc, vsako pa nadalje opredeljujejo njen opis in vedenjski kazalniki. Model kompetenc za državno upravo kot celota je predstavljen na sliki .

 

 

V duhu našega slogana – Skupaj za razvoj in rast! – se veselimo nadaljnjega skupnega sodelovanja, ki bo pripomoglo h krepitvi razvojno naravnane organizacijske kulture in zadovoljstvu zaposlenih v državni upravi.


Podrobneje si lahko o dogajanju v zvezi s kompetenčnim modelom preberete in ogledate v objavljenih dokumentih.

 

 

 

 

IZVEDBA PROJEKTA VZPOSTAVITEV KOMPETENČNEGA MODELA V DRŽAVNI UPRAVI

 

V dokumentu so povzete aktivnosti in rezultati izvedbe projekta

 

SOUSTVARJANJE MODELA KOMPETENC


Metodologija projekta vzpostavitve modela kompetenc za državno upravo je od samega začetka predvidevala intenzivno vključevanje in sodelovanje širokega kroga zaposlenih v državni upravi ter transparentno in ažurno komuniciranje nastajajočih rešitev.


Skladno z navedenim smo za vas pripravljali mesečne e-novice o poteku in rezultatih projekta.

 

1.  E - NOVICE

 

     e-novica za mesec maj/junij 2019

     e-novice za mesec april 2019

     e-novice za mesec marec 2019

     e-novica za mesec februar 2019

     e-novica za mesec januar 2019

     e-novica za mesec december 2018

     e-novica za mesec november 2018

     e-novica za mesec oktober 2018

     e-novica za mesec september 2018

     e-novica za mesec julij/avgust 2018

     e-novica za mesec junij 2018

     e-novica  za mesec maj 2018
     e-novica  za mesec april 2018

 

 

KORAKI IZVEDBE PROJEKTA


V dokumentu »Koraki do sedaj« smo za vas pripravljali bolj natančne opise posamezne projektne aktivnosti in rezultate projekta.

 

KORAKI DO SEDAJ (25. 4. 2019)

 

 

PRIROČNIK ZA PRESOJANJE IN RAZVOJ KOMPETENC


Da bi zagotovili podporo vodjem, kadrovikom in zaposlenim pri uporabi modela kompetenc, tudi po zaključku projekta smo pripravili interaktiven priročnik za uporabo kompetenčnega modela ter presojanje in razvoj kompetenc.
Celovit priročnik o kompetenčnem modelu je temeljni dokument projekta. Vanj so vložene izkušnje vseh članov projektne skupine na področju presojanja in razvoja kadrov. Priročnik je namenjen predvsem vodjem in kadrovskim službam kot pomoč pri presojanju kompetenc in načrtovanju aktivnosti na podlagi presoje kompetenc. Iz tega razloga sta pripravljeni dve različici priročnika, in sicer obsežnejša in bolj podrobna različica za kadrovske strokovnjake ter bolj jedrnata različica za vodje. Priročnik je napisan v preprostem jeziku in vključuje praktične primere, kako postopati v posamezni situaciji.

 

 

1.  PRIROČNIK ZA PRESOJANJE IN RAZVOJ KOMPETENC ZA VODJE


     Vodje bodo v priročniku našli predvsem informacije glede presoje kompetenc in podajanja razvojno naravnanih povratnih

     informacij.


     -    Priročnik za vodje

 

2.  PRIROČNIK ZA PRESOJANJE IN RAZVOJ KOMPETENC ZA KADROVIKE


     Priročnik za kadrovike vključuje vse vsebine, ki jih potrebujejo kadroviki v državni upravi za uspešno delo s kompetencami.


     -    Priročnik za kadrovike

 

 

ORODJE ZA PODPORO PROCESU PRESOJE KOMPETENC – VPRAŠALNIKI ZA PRESOJO KOMPETENC


V procesu prepoznavanja in določanja kompetenc je bila izdelana tudi metodologija za prepoznavanje in presojo kompetenc s predlogi za razvoj v primeru ugotovljenih vrzeli med zahtevanimi in dejanskimi kompetencami zaposlenih. Prav tako je potekalo usmerjeno usposabljanje vodij za uporabo orodja/vprašalnikov za presojo kompetenc zaposlenih, katerega cilj je, da vodje lahko samostojno uporabljalo metode oziroma orodja za presojo dejanske razvitosti kompetenc, ustrezno interpretacijo rezultatov in dajanja povratnih informacij.  Vedenja, so v vprašalniku zapisana v obliki, ki omogoča enostavno presojo. Gre za zaželena vedenja na delovnem mestu, ki jih je mogoče neposredno opazovati. Vodja se pri presoji odloči, v kolikšni meri se zapisana trditev pokriva z vedenjem, ki ga je v določenem časovnem obdobju opazil pri zaposlenem.

 

-    Vprašalniki

 

 

    STROKOVNI ČLANKI

 

    - Presojanje kompetenc podrejenih – kaj, kdaj, kako, zakaj?

    - Kompetence - kaj in zakaj?

    - Katere kompetence so prave za našo organizacijo?  

    - Uporaba kompetenčnih modelov v javnem sektorju

    - Kompetence so znanje v akciji