Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LOKALNA SAMOUPRAVA

 

Priročnik za izvedbo javnih natečajev, ojavljeno 11. 6. 2019

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Priročnik za izvedbo javnih natečajev, katerega osnovni namen je podati praktične napotke javnim uslužbencem, ki se srečujejo z izvedbo javnih natečajev, in sicer na jasen, razumljiv in uporaben način ter s tem odgovoriti na najpogosteje zastavljena vprašanja. Gradivo je nastalo kot odgovor na zaznane težave pri vodenju javnih natečajev, ki so jih sodelavci strokovne službe Ministrstva za javno uprave, ki opravljajo strokovno podporo za Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Komisija za pritožbe), zaznali v dolgoletni praksi.

Priročnik ponuja ključne vsebine s področja izvajanja javnih natečajev, in sicer od njegove objave preko izbirnega postopka do izdaje aktov in pravnega varstva, opremljen pa je tudi z več letno prakso Komisije za pritožbe ter prakso Upravnega sodišča Republike Slovenije in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

 

 

Tehnična specifikacija za izdelavo enotne uniforme občinskega redarja, objavljeno 6. 6. 2019

Ministrstvo za javno upravo objavlja Tehnično specifikacijo za izdelavo enotne uniforme občinskega redarja, ki vsebuje podrobnejšo sestavo in barve sestavnih delov, obliko in  način izdelave položajnih in drugih označb občinskih redarjev.

 

Posvet o dvojezičnosti v občinah, objavljeno 9. 5. 2019

Ministrstvo za javno upravo 21. maja 2019 v Kopru organizira že peti posvet o izvajanju dvojezičnosti v devetih občinah, kjer bivata italijanska in madžarska narodna skupnost. Posvet predstavlja eno od aktivnosti ministrstva za odpravo razkoraka med s predpisi določenimi obveznostmi občinskih organov in dejanskim izvajanjem dvojezičnosti v praksi. Na tokratnem posvetu bo udeležencem predstavljeno izvajanje državnih predpisov, Evropske listine o regionalnih in manjšinskih jezikih v  Republiki Sloveniji ter izkušnje iz lanskoletnih volitev svetov občinskih samoupravnih narodnih skupnosti, predstavniki občin pa bodo predstavili dobre prakse uporabe obeh uradnih jezikov.
Vabilo   Program    Prijavnica

Izročki posveta: Konvencija, Občina Dobrovnik-predstavitev dvojezični obrazci-2019, Odločba_predstavitev_maj2019, Predstavitev dvojezičnosti-Koper, V_posvet o dvojezičnosti, Volitve svetov sns KP 21_5_19.

 

XII. posvet o delovanju skupnih občinskih uprav v Sloveniji, objavljeno 23. 4. 2018
Minister Rudi Medved v sodelovanju z Občino Straža vabi v sredo, 15. maja. 2019 na tradicionalni XII. posvet o delovanju skupnih občinskih uprav v Sloveniji. Na posvetu bodo sodelavci ministrstva in predstavniki skupnih občinskih uprav predstavili letošnje aktivnosti, možnosti novih organizacijskih in vsebinskih rešitev po koncu prehodnega obdobja spremenjenega zakona in primere dobrih praks posameznih skupnih uprav občin.
Vabilo     Program    Prijavnica

Predstavitve:  Predstavitev MJU     Predstavitev Kočevje    Predstavitev Ptuj     Predstavitev Vojnik

 

Vlada sprejela izhodišča za podpis dogovora z glavnim mestom, objavljeno 19. 4. 2018
V skladu z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije je Vlada sprejela izhodišča za podpis dogovora z glavnim mestom, s katerim bosta Vlada in Mestna občina Ljubljana opredelili naloge mestne občine in državnih organov pri izvajanju programov in nalog, pomembnih tako za razvoj glavnega mesta kot za razvoj državnih institucij za obdobje 2019 – 2022. Za vodenje pogajanj z Mestno občino Ljubljana je pooblastila ministra za javno upravo, Rudija Medveda.

 

Analiza odgovorov spletnega vprašalnika o izvedbi rednih lokalnih volitev 2018, objavljeno 27. 3. 2019
Služba za lokalno samoupravo je pripravila analizo odgovorov spletnega vprašalnika o izvedbi rednih lokalnih volitev 2018 na podlagi odgovorov tajnic in tajnikov občinskih volilnih komisij.

Rezutati ankete        Prilogi k rezultatom

 

Statistični podatki o udeležbi občank in občanov na rednih lokalnih volitvah 2018, objavljeno 27. 3. 2019
Služba za lokalno samoupravo je pripravila statistične podatke o udeležbi občank in občanov na rednih lokalnih volitvah 2018 po spolu, starostnih skupinah  in glede na državljanstvo, ki smo jih pripravili na podlagi prejetih podatkov občinskih volilnih komisij.
Statistika LV2018    Statistika po občinah

 

Ministrstvo je občine pozvalo k oddaji zahtevkov za sofinanciranje skupnih občinskih uprav, objavljeno 6. 3. 2019
Ministrstvo za javno upravo je poslalo občinam in skupnim občinskim upravam poziv s prilogo za posredovanje zahtevkov za sofinanciranje skupne občinske uprave za leto 2018. Poziv temelji na Pravilniku o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 36/18). Skupne občinske uprave morajo do 31. marca 2019 posredovati zahtevke  na elektronski naslov gp.mju@gov.si .

 

Seminarji na temo delovanja nadzornega odbora občine, objavljeno 4. 3. 2019
Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z združenji občin za članice in člane nadzornih odborov občin v mesecu marcu organizira tri seminarje na temo delovanja nadzornega odbora občine. Seminarji bodo v Ljubljani, v Kopru in v Mariboru.
Vabilo      Prijavnica    Predstavitev

 

Navodila in podlage za urejanje nepremičnin v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, objavljeno 13. 2. 2019
Ministrstvo za javno upravo je občinam posredovalo Navodila in podlage za urejanje nepremičnin v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih je pripravil Direktorat za stvarno premoženje Ministrstva za javno upravo. Za morebitne dodatne informacije in pojasnila se obrnite na tel.št. 01/478 1813.

 

Udeležba na seminarjih za članice in člane občinskih svetov v januarju 2019, objavljeno 28. 1. 2019

Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z združenji občin, za članice in člane občinskih svetov, v mesecu januarju 2019 organiziralo seminarje z naslovom »Pristojnostih občinskega sveta«. Namen seminarjev je bil predstaviti ključne pristojnosti občinskega sveta ter vlogo in položaj članic in članov občinskega sveta pri sprejemanju odločitev iz pristojnosti občin. Predstavljena je bila zakonodaja, ki se nanaša na delo občinskega sveta in njegovih članov ter dobre prakse delovanja občinskih svetov. Seminarji so potekali v popoldanskem času, v šestih krajih po Sloveniji,  izvajali so jih predstavniki Službe za lokalno samoupravo Ministrstva za javno upravo. Seminarjev se je skupaj udeležilo 300 oseb.

 

Seminarji za članice in člane občinskega sveta, objavljeno 7. 1. 2019
Ministrstvo za javno upravo organizira v sodelovanju z združenji občin za članice in člane občinskega sveta  v mesecu januarju šest seminarjev o pristojnostih občinskega sveta ter o vlogi in položaju članic in članov občinskega sveta. Seminarji bodo v Krškem, Ljubljani, na Jesenicah, v Postojni ter v Gornji Radgoni in Velenju.
Gradivo

 

Podpisano pismo o nameri o višini povprečnine za leto 2019, objavljeno 12. 11. 2018

Minister za finance je 7. novembra 2018 s predstavniki vseh treh združenj občin podpisal pismo o nameri glede določitve višine povprečnine za leto 2019. V prihodnjih dneh bo podpisan tudi uradni dogovor med vlado in združenji o višini povprečnine. Dogovorjena povprečnina za prihodnje leto znaša 573,5 € in je najvišja doslej. Konstruktivni pogovori so pripeljali do rešitve, ki je sprejemljiva za obe strani in hkrati vzdržna z vidika javnih financ.

 

Kongres  lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope je na 35. zasedanju, 6. novembra 2018 obravnaval Poročilo o stanju lokalne demokracije v Sloveniji 2018, ki ga je pripravil Odbor za monitoring, objavljeno 23. 11. 2018
Kongres je ugotovil, da Slovenija izpolnjuje določbe Evropske listine o lokalni samoupravi (MELLS),  da  se nadaljuje modernizacije lokalne samouprave s postopnim izvajanjem Strategije razvoja lokalne samouprave 2020 (SRLS 2020), ki predstavlja pomemben strateški dokument pri krepitvi lokalne demokracije. Kongres je posebej izpostavil  vlogo slovenskega ustavnega sodišča pri utrjevanju lokalne demokracije kot primer dobre prakse za vse države Sveta Evrope.
Več o o tem

 

Strokovni posveti o konstituiranju občinskih organov po rednih lokalnih volitvah, objavljeno 30. 10. 2018
Ministrstvo za javno upravo organizira za direktorje občinskih uprav oziroma tajnike občin strokovni posvet o konstituiranju občinskih organov po rednih lokalnih volitvah, ki bo 20., 21. in 22. novembra na treh različnih lokacijah po Sloveniji.

Vabilo    Program     Prijavnica   

Gradivo (konstitutivna seja, nezdružljivost funkcij, pravice po prenehanju mandata)

 

Objava spletne aplikacije Zdravje v občini za leto 2018, objavljeno 29. 10. 2018

Občine in občane obveščamo, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje objavil spletno aplikacijo Zdravje v občini za leto 2018.

Zdravje v občini predstavlja nov vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem prostoru, ki ga pripravlja NIJZ v sodelovanju z drugimi organizacijami. Vsebine spletne aplikacije so namenjene vsem, ki jih zanima celovit pogled na zdravje in zdravstveno stanje v občini ter državi. S podatki o zdravju v občini želi NIJZ odločevalcem, medijem ter različnim strokovnim in splošnim javnostim pomagati pri pomembnih odločitvah in aktivnostih na področju zdravja prebivalstva, ki bodo podprte s poznavanjem zdravstvenega stanja in potreb ter s tem prispevati k boljšemu zdravju vseh prebivalcev.

 

Šola za župane, objavljeno 1. 10. 2018
V okviru pobude Šola za župane bo 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij po vsej Sloveniji organizirala Šolo za župane ob lokalnih volitvah 2018. Akcijo pripravljajo z namenom vključevanja predlogov, pobud in potreb s strani nevladnih organizacij in zainteresirane javnosti v programe kandidatov na lokalnih volitvah 2018.
Več na: www.sola-za-zupane.si

 

Podpora lokalnemu referendumu na državnem portalu e-Uprava, objavljeno 5. 9. 2018
Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve v skladu s 47. členom Zakon o lokalni samoupravi zagotovilo dajanje podpore zahtevi za naknadni lokalni referendum v občinah Jezersko in Trzin.  Volivci v obeh občinah lahko dajo svojo podporo zahtevi za razpis referenduma tudi preko enotnega državnega portala eUprava (v poglavju "Država in družba" - volitve, referendumi in politične stranke - podpora volivca referendumu, spremembi ustave ali sprejemu zakona) s kvalificiranim elektronskim podpisom.

 

Poziv občinam k oddaji inovativnih primerov dobrih praks v lokalnih javnih upravah, objavljeno 21. 8. 2018

Ministrstvo za javno upravo je občine pozvalo k oddaji inovativnih primerov dobrih praks v lokalnih javnih upravah. Observatorij za inovacije v javnem sektorju je pod okriljem OECD v avgustu objavil mednarodni razpis za prijavo primerov dobrih praks uvedb inovacij za vse države članice. Ministrstvo je bilo tako že drugo leto zapored pozvano k posredovanju primerov dobrih praks v javnem sektorju v okviru projekta Inovativen.si, kjer spodbujamo drugačne pristope in izmenjavo dobrih praks tako doma kot na mednarodnem nivoju.

Rok za oddajo predlogov za občine je sreda, 5. september.

 

Strokovni posvet Priprave na redne lokalne volitve 2018, objavljeno 4. 6. 2018
V skladu z novelo Zakona o lokalnih volitvah ZLV-J, sprejeto lani, bo predsednik Državnega zbora Republike Slovenije v juliju razpisal redne lokalne volitve 2018.  Da bi občinam kar najbolj temeljito predstavili obveznosti, ki jih še čakajo pred razpisom volitev, je Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Državno volilno komisijo in Ministrstvom za notranje zadeve organiziralo 12. in 13. junija 2018 strokovni posvet o pripravah na redne lokalne volitve. Na posvetu so bile predstavljene še nekatere druge novosti, uveljavljene po zadnjih rednih lokalnih volitvah.
Vabilo  Program   Prijavnica

Predstavitev1  Predstavitev2  Predstavitev3

 

XI. posvet o delovanju skupnih občinskih uprav v Sloveniji, objavljeno 17. 5. 2018
Ministrstvo sklicuje v torek 29. 5. 2018 tradicionalni XI. posvet o delovanju skupnih občinskih uprav v Sloveniji. S spremembo Zakona o financiranju občin ZFO-1C (Ur. l. RS, št. 71/17), ki je pričela veljati 1. januarja letos, so med drugi spremenjeni pogoji za sofinanciranje skupnih občinskih uprav. Za prilagoditev občin na nove pogoje zakon določa dveletno prehodno obdobje. Na posvetu bodo sodelavci Službe za lokalno samoupravo predstavili novosti, predlagali občinam nove rešitve in predstavili rezultate letošnjih zahtevkov občin za sofinanciranje skupnih občinskih uprav.

Vabilo     Program    Prijavnica    Predstavitev 

 

Posvet o implementaciji novele ZLS-S, objavljeno 9. 5. 2018
V četrtek, 17. maja vabi Ministrstvo za javno upravo na posvet o implementaciji novele ZLS-S. V prihodnjih dneh bo stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi ZLS-S (Uradni list RS, št. 30/18). Novela prinaša devet novosti, ki sicer v temeljih ne spreminjajo sistema lokalne samouprave, na posameznih področjih pa bodo pomenile pomembne premike bodisi zaradi odprave administrativnih ovir ali pa poenostavitve dosedanje ureditve. Da bi občinam kar najbolj temeljito predstavilo novosti, organizira Ministrstvo za javno upravo posvet s predstavitvijo poglavitnih rešitev. Vabilo s prijavnico

Predstavitev

 

19. maja prične veljati novela Zakona ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-H), objavljeno 7. 5.  2018
4. maja 2018 je bil v Uradnem listu RS štev. 31/2018 objavljen Zakon o spremembah Zakona ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij.  V 104. točki 2. člena se črtajo Bužini, Mlini, Škodelin in Škrile, ki so bili v zakonu kot izjema dodani zaradi opredelitve območja Republike Slovenije na območju Občine Piran. Zaselki Bužini, Škodelin in Škrile v skladu z arbitražno razsodbo sodijo pod jurisdikcijo Republike Hrvaške, med tem ko so Mlini še naprej sestavni del naselja Sečovlje oz. Občine Piran.

 

Z 11. majem prične veljati novela Zakona o lokalni samoupravi ZLS-S, objavljeno 4. 5. 2018
26. aprila je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) (Ur. l. RS št. 30/18). Z novelo bo odpravljena neustavnost glede možnosti pridobitve lastnosti reprezentativnosti združenja (odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-150/15-25 dne 10. 11. 2016). Druge poglavitne novosti, ki jih prinaša novela, so okrepitev vloge ožjih delov občin s širitvijo nabora nalog, ki jih na svete ožjih delov občin prenesejo občine, poenostavitev postopkov ustanavljanja zvez občin kot oblike medobčinskega sodelovanja ter spodbuditev uporabe participativnega proračuna kot instrumenta sodelovanja prebivalcev pri odločanju. Z novelo bo ZLS usklajen tudi s predpisi, ki urejajo sistem javnih uslužbencev, stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, referendum in ljudsko iniciativo ter predpisoma, ki urejata splošni upravni postopek in državno odvetništvo. Nova pa je tudi ureditev naknadnega lokalnega referenduma, saj bosta odslej občinski splošni akt ali njegove posamezne določbe na referendumu zavrnjeni, če bo proti glasovala večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, pod pogojem, da bo proti splošnemu aktu ali njegovim posameznim določbam glasovala najmanj petina vseh volivcev.

 

Četrti posvet o dvojezičnosti v občinah, objavljeno 12 .4. 2018
Služba za lokalno samoupravo je 11. 4. 2018 organizirala že četrti posvet o izvajanju dvojezičnosti na lokalni ravni. Gre za eno od aktivnosti Ministrstva za javno upravo iz Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2014 – 2018. Uvodoma je bil udeležencem posveta predstavljen dopolnjeni 20. člen Zakona o financiranju občin ZFO-1, ki ureja sofinanciranje uresničevanja pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti ter potek dosedanjih aktivnosti glede predloga Uredbe  o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju in financiranju dejavnosti in programov občinskih samoupravnih narodnih skupnosti. Osrednji del posveta je bil namenjen predstavitvi obeh krovnih samoupravnih narodnih skupnosti ter po eni občinski samoupravni narodni skupnosti na vsaki strani.

Prispevki s posveta:

Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti

Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju in financiranju dejavnosti in programov občinskih samoupravnih narodnih skupnosti

 

Vlada sprejela prvo vmesno poročilo o uresničevanju Strategije razvoja lokalne samouprave, objavljeno 12. 4. 2018

Vlada Republike Slovenije je 12. aprila 2018 sprejela Prvo vmesno poročilo o uresničevanju Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020. Strategijo je sprejela septembra 2016, po letu in pol pa je Ministrstvo za javno upravo, pristojno za lokalno samoupravo, pripravilo prvo vmesno poročilo o uresničevanju strateških usmeritev. Iz poročila je razvidno, da je bil akcijski načrt strategije uresničen skozi normativno dejavnost (šest zakonov in navodilo za izvajanje poslovnika Vlade RS) in z aktivnostmi, ki niso povezane s spremembami predpisov (priprava smernic za občinske uprave, izvedba izobraževalnih vsebin itd.). Podrobnejši prikaz realizacije akcijskega načrta je v prilogi poročila.

 

Izšla je knjiga »20 let Evropske listine lokalne samouprave v Sloveniji«, objavljeno 11. 4. 2018

Knjiga je nastala kot posledica posveta ob 20 letnici Evropske listine lokalne samouprave v Sloveniji, ki so ga decembra 2016 organizirali Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, Državni svet Republike Slovenije in Ministrstvo za javno upravo. 20. oktobra 2016 je namreč minilo 20 let odkar je Slovenija ratificirala Evropsko listina lokalne samouprave Sveta Evrope. Pričujoče delo podaja pregled in oceno dvajsetletnega razvoja slovenske lokalne samouprave pod okriljem Evropske listine lokalne samouprave (MELLS). Dodana vrednost dela je v njegovi multidisciplinarnosti, saj preteklo obdobje  obravnava s pravnega, politološkega in ekonomskega zornega kota. Najprej je predstavljen širši, evropski kontekst MELLS, in sicer proces njenega ratificiranja v časovni, vsebinski in prostorski razsežnosti. Sledi ustavnopravni pogled na MELLS, ki analizira vsebinsko skladnost slovenske ustave z MELLS. Temu sledi pregled normativne ureditve slovenske lokalne samouprave, s poudarkom na sistemskih zakonih o lokalni samoupravi, lokalnih volitvah in financiranju občin. Politološka analiza je osredotočena na načeli participacije in avtonomije, ekonomska pa na upravljavske izzive na področju lokalnih javnih služb, zlasti razmerje med menedžersko avtonomijo in politično odgovornostjo. Zadnje poglavje obravnava financiranje slovenskih občin v luči načel MELLS in teorije fiskalne decentralizacije. Knjiga je dostopna na povezavi:
www.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/60

 

Poročilo MJU o strokovnih nadzorih občinskih predpisov, objavljeno 3. 4. 2018
Vlada RS se je 29. 3. 2018 seznanila s Poročilom Ministrstva za javno upravo o opravljenih strokovnih nadzorih občinskih predpisov od leta 2013 do leta 2017. Ministrstvo je zaključilo realizacijo načrta izvedbe sistematičnega nadzora občinskih splošnih aktov v vseh 212 občinah. Načrt je bil sprejet leta 2013, nadzor pa je obsegal pregled najmanj treh temeljnih predpisov občine ter še štirih drugih predpisov. V letih 2013 in 2014 je bil nadzor opravljen v 47 občinah, leta 2015 v 50 občinah, leta 2016 pa v 45 občinah. V letu 2017 je bil nadzor opravljen v 70 občinah, od katerih jih je do 31. 1. 2018 osem predpise v celoti uskladilo, sedem pa delno. Učinki nadzora so boljši predpisi, skladnost občinskih predpisov s sistemsko zakonodajo in zmanjšanje administrativnih bremen. Ministrstvo je obvestilo o poročilu posredovalo vsem občinam, dostopno pa je na njegovi spletni strani.

 

Priporočilo Sveta Evrope o sodelovanju državljanov v lokalnem javnem življenju -  objavljeno 29. 3. 2018
Odbor ministrov Sveta Evrope je 21. marca 2018 sprejel Priporočilo državam članicam o sodelovanju državljanov v lokalnem javnem življenju. Priporočilo med drugim temelji tudi na Smernicah za spodbujanje udeležbe državljanov pri političnem odločanju, ki jih je Služba za lokalno samoupravo na več posvetih predstavila slovenskim občinam. Priporočilo usmerja pozornost članic Sveta Evrope na vse večje izzive lokalnih oblasti, da iščejo nove načine interakcije z občani, se odzivajo na njihove potrebe in spodbujajo njihovo sodelovanje v lokalnem javnem življenju. Opozarjajo na dejstvo, da so lokalne oblasti (občinski sveti, župani) prek socialnih medijev dosegli občane in so jih vključili v odločanje v obliki lokalnih referendumov in pobud, kot so mehanizmi participativnega proračuna. Pomembno je zagotoviti njihovo učinkovito sodelovanje v lokalnem javnem življenju, če želimo ustvariti vključujoče, stabilne in uspešne skupnosti. Zadovoljni občani so tisti, ki menijo, da se spoštujejo njihove pravice in sliši njihov glas. Vključenost občanov pomeni večjo legitimnost lokalnih oblasti in izboljša se učinkovitost in uspešnost postopkov odločanja na lokalni ravni. Več

 

Ministrstvo za finance opozarja občine na pasti variabilne obrestne mere, objavljeno 23.3.2018
Ministrstvo za finance je 21. marca vsem županom in vodjem občinskih finančnih služb  poslalo posebno pisno opozorilo o pasteh variabilne obrestne mere pri zadolževanju občin. V letu 2017 je bila namreč v veliki večini pogodb za sklenitev dolgoročnega zadolževanja občin obrestna mera variabilna, kar predstavlja znatno tveganje.  Več

 

Vlada izdala Uredbo o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog, objavljeno 22. 3. 2018
Vlada Republike Slovenije je na redni seji dne 21. 3. 2018 izdala Uredbo o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog. Uredba je bila sprejeta na podlagi 12. člena Zakona o financiranju občin, ki je bil dopolnjen z novelo ZFO-1C (Uradni list RS, št. 71/17). Nova uredba razveljavlja Uredbo o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog iz leta 2009, vsebinsko pa se od nje razlikuje po tem, da v skladu z novelo ZFO-1C pri izračunu povprečnih stroškov ne upošteva inflacije.

 

Ministrstvo pozvalo občine k oddaji zahtevkov za sofinanciranje skupnih občinskih uprav, objavljeno 14. 3. 2018
Ministrstvo za javno upravo je danes občinam in skupnim občinskim upravam (SOU) poslalo poziv  občinam in skupnim občinskim upravam k oddaji vlog za uveljavitev zahtevkov za sofinanciranje posameznih nalog skupnih občinskih uprav za leto 2017. Letos bodo občine in SOU prvič oddajale poročila in vlagale zahtevke preko spletne aplikacije eSOU. Vnos poročil in zahtevkov bo mogoč od ponedeljka, 19. 3. 2018 dalje, zadnji rok za oddajo je sobota, 31. 3. 2018.

 

Najava strokovnih posvetov na temo rednih lokalnih volitev 2018, objavljeno 14.3.2018
Na pobudo združenj občin in po predhodnem dogovoru z Državno volilno komisijo Ministrstvo za javno upravo najavlja strokovna posveta za občine na temo rednih lokalnih volitev. V sredo, 13. junija 2018 bo na Maistrovi 10 v Ljubljani predstavitev zakonodajnih novosti za predstavnike združenj občin in občinskih uprav, pred začetkom volilnih opravil v sredo, 29. avgusta 2018 pa v Kongresnem centru Brdo pri Kranju še strokovni posvet za občinske volilne organe (predsednik, namestnik in tajnik občinske volilne komisije). Za vsakega od dogodkov bodo občine pravočasno prejele vabilo, program in prijavnico! Redne lokalne volitve bodo tretjo nedeljo v novembru, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije pa bo razpis volitev z datumom začetka volilnih opravil objavil v juliju.

 

Načrti ravnanja s stvarnim premoženjem občin za leto 2019, objavljeno 6.3.2018
Direktorat za stvarno premoženje Ministrstva za javno upravo vse občine obvešča, da se načrti ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnost za leto 2019, v kolikor se postopki načrtovanja ne bodo začeli do 10. 3. 2018, ko prične veljati ZSPDSLS-1, po tem datumu, tudi v primeru, da bi v letu 2018 ali 2019 prišlo do sprememb proračuna oz. rebalansa občinskega proračuna za leto 2019, ne bodo mogli več spreminjati, saj za kaj takšnega ne bo več pravne podlage. Dne 23. 2. 2018 je bil v Uradnem listu RS objavljen novi Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 – v nadaljevanju ZSPDSLS-1), ki določa, da se v skladu z drugim odstavkom 91. člena ZSPDSLS-1 postopki načrtovanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti za leto 2019, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, dokončajo po predpisih, ki veljajo do njegove uveljavitve. Prav tako je v 96. členu ZSPDSLS-1 določeno, da se določbe IV. poglavja tega zakona začnejo uporabljati šele pri pripravi državnega proračuna in proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti za leto 2020.

 

Nova Uredba o sofinanciranju občin in na narodnostno mešanem območju, objavljeno 13.2.2018
Urad Vlade RS za narodnosti je v sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo v torek, 13. februarja predstavil osnutek nove Uredbe o sofinanciranju občin in na narodnostno mešanem območju in financiranju dejavnosti in programov občinskih samoupravnih narodnih skupnosti.  Predstavite so se udeležili predstavniki občin in občinskih narodnih skupnosti iz osmih od skupno devetih občin. Ključne novosti so v predstavitvi.

 

Odbor regij EU poziva evropska združenja za teritorialno sodelovanje h kandidiranju za nagrado "Gradnja Evrope preko meja", objavljeno 13.2.2018
Odbor regij EU poziva evropska združenja za teritorialno sodelovanje ustanovljena pred 1. 2. 2017 h kandidiranju za nagrado "Gradnja Evrope preko meja" za leto 2018. V skladu s strategijo Odbora regij za podporo EZTS je cilj nagrade poudariti vlogo EZTS kot vzvoda za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest, za varstvo okolja in narave ter kot spodbujevalcev izobraževanja, socialne vključenosti, kulturne dediščine in evropskega državljanstva. Z nagrado bodo priznali konkretne dosežke obstoječih EZTS-jev, ki bodo pokazali dodano vrednost tega instrumenta. Rok za prijavo je 16. 4. 2018. Obrazec za prijavo in vse dodatne informacije so evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje na voljo na spletni strani www.cor.europa.eu/egtc.

 

Sofinanciranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave, objavljeno 23. 1. 2018
Ministrstvo za javno upravo skupaj z zunanjim izvajalcem v januarju izvaja predstavitve in usposabljanja za predstavnike občin ustanoviteljic in sedežnih  občin skupnih občinskih uprav za uporabo nove aplikacije eSOU, ki bo nadomestila dosedanji način vlaganja zahtevkov občin in pošiljanja poročil SOU. Za predstavnike sedežnih občin so bila usposabljanja od 15 do 17. januarja, za predstavnike občin ustanoviteljic pa od 23. do 25. januarja v Ljubljani, Sežani in Sv. Juriju ob Ščavnici. 

Predstavitvi: eSOU_predstavitev-1, eSOU_predstavitev-2

 

Vlada je določila Predloga zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, objavljeno 18. 1. 2018
Vlada Republike Slovenije je dne 11. 1. 2018 določila besedilo Predloga zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij in ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem. Vlada je predlagala spremembo zakona zaradi uskladitve z razsodbo arbitražnega sodišča in Ustavo Republike Slovenije, sprememba se nanaša na območje Občine Piran. Sprememba zakona bo pomenila uskladitev z razsodbo arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške ter uskladitev z drugim odstavkom 139. člena ustave, ki določa, da so območja občin določena z naselji. Vsebina zakona se nanaša na 104. točko 2. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ta določa območje občine Piran). Predlaga se, da se črtajo Bužini, Mlini, Škodelin in Škrile, to so zaselki (in ne naselja), ki so bili v zakonu kot izjema dodani zaradi opredelitve območja Republike Slovenije na območju Občine Piran.

 

Začetek pilotnega projekta Merjenje zadovoljstva uporabnikov javnih storitev, objavljeno 18.1.2018
V sredo 17. januarja 2018 ob 13.00 uri je minister Boris Koprivnikar v prostorih Upravne enote Jesenice uradno zagnal pilotni projekt merjenja zadovoljstva uporabnikov javnih storitev. V projekt je med drugim vključena tudi Občina Jesenice, zato se je minister sestal tudi z županom Tomažem Tomom Mencingerjem. Organi državne in javne uprave smo dolžni državljanom ponuditi kakovosten upravni servis, ki mora temeljiti na zakonitosti in na zadovoljstvu udeležencev. Glavni cilj  pilotnega projekta je vzpostavitev enotnega sistema sprotnega in rednega zajemanja, analiziranja in objavljanja podatkov o zadovoljstvu strank s storitvami, da bi lahko rezultate uporabili kot vodilo pri uvajanju izboljšav v delovanje organov, pridobljene izkušnje pa pri pripravi metodologije merjenja zadovoljstva za vse organe javne uprave, ki poslujejo s strankami. V pilotnem projektu sodeluje osem državnih organov (Upravne enote Grosuplje, Krško, Ljubljana in Jesenice, Finančna urada Kranj in Postojna, Območni geodetski upravi Nova Gorica in Ptuj) in štiri občine (Jesenice, Komen, Postojna in Slovenske Konjice). Anketo bo mogoče izpolniti preko spleta ali v tiskani obliki. Rezultati se bodo zbirali po posameznem organu, enkrat mesečno pa bodo pripravljena poročila v zvezi s tem. Izvedba navedenega pilotnega projekta bo predstavljala vodilo za  kasnejšo splošno uveljavitev merjenja zadovoljstva za organe javne uprave.

 

Sprejeta nova Uredba o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana, objavljeno 5. 1. 2018
Vlada Republike Slovenije je na redni seji dne 4. 1. 2018 sprejela novo Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana. Uredba je bila sprejeta na podlagi 6.a člena novele Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04, 110/09 in 59/17, ZGMRS-B), ki je pričela veljati v novembru 2017. Po novem Mestni občini Ljubljana pripada najmanj 0,60 in največ 0,80 % dohodnine, konkretni znesek pa se izračunava vsako leto in ne več vsaka štiri leta, kot je to določala stara uredba.

 

Vlada določila predlog novele Zakona o lokalni samoupravi, objavljeno 3.1.2018 
Vlada Republike Slovenije je 21. 12. 2017 določila predlog novele Zakona o lokalni samoupravi in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. Z novelo bo odpravljena neustavnost glede možnosti pridobitve lastnosti reprezentativnosti združenja, ki jo je ugotovilo Ustavno sodišče RS z odločbo št. U-I-150/15-25 dne 10. 11. 2016. Druge poglavitne novosti, ki jih prinaša novela, so okrepitev vloge ožjih delov občin s širitvijo nabora nalog, ki jih na svete ožjih delov občin prenesejo občine,   poenostavitev postopkov ustanavljanja zvez občin kot oblike medobčinskega sodelovanja ter spodbuditev uporabe participativnega proračuna kot instrumenta sodelovanja prebivalcev pri odločanju. Z novelo bo ZLS usklajen tudi s predpisi, ki urejajo sistem javnih uslužbencev, stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, referendum in ljudsko iniciativo ter predpisoma, ki urejata splošni upravni postopek in državno odvetništvo.

 

 

Državni zbor za predčasno razpustitev Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, objavljeno 20. 12. 2017
V torek, 19. decembra je Državni zbor Republike Slovenije ustavil postopek za predčasno razpustitev Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki. S tem so se zaključili večmesečni napori državnih organov za odpravo nezakonitega stanja v tej Posavski občini. Vlada Republike Slovenije je letos 2017 ugotovila, da so nastopili razlogi za predčasno razpustitev Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, ker občinski svet dve leti zapored ni sprejel občinskega proračuna. Zato je predlagala Državnemu zboru, da začne s postopkom za njegovo predčasno razpustitev in razpiše predčasne volitve v občinski svet. Državni zbor je septembra 2017 obravnaval predlog vlade in sprejel sklep o odpravi nezakonitega ravnanja v občini in občinski svet pozval, da v 30 dneh od prejema sklepa sprejme proračuna za leti 2017 in 2018. Občinski svet je proračuna sprejel na zadnji dan roka, odločenega s sklepom Državnega zbora. S tem je bila nezakonitost v občini odpravljena. Vlada je tako predlaga Državnemu zboru, da ugotovi, da so razlogi za predčasno razpustitev občinskega sveta odpravljeni.

 

S 1. januarjem 2018 prične veljati Novela Zakona o financiranju občin ZFO-1C, objavljeno 18. decembra 2017
13. decembra je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) (Ur. l. RS št. 71/17), ki začne veljati s 1. januarjem 2018. Novela prinaša nekoliko spremenjen način izračunavanja primerne porabe občin, bolj natančno določen postopek določitve višine povprečnine in spremembo sofinanciranja skupnih občinskih uprav. Gre že za četrti predpis s področja lokalne samouprave v tem letu.  11. marca je začela veljati novela Zakona o občinskem redarstvu (ZORed-A), 11. novembra novela Zakona o glavnem mestu ZGMRS-B, 16. decembra pa še novela Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J).

 

Posvet »Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti v pripravo predpisov«, objavljeno 12.12.2017

Ministrstvo za javno upravo skupaj z Združenjem mestnih občin Slovenije ter Centrom nevladnih organizacij vljudno vabimo na strokovni posvet »Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti v pripravo predpisov«, ki bo v Pretorski palači v Kopru  24. januarja 2018 ob 10.00 uri.

Program posveta in prijava

 

15. obletnica romskih občinskih svetnikov, objavljeno 11.12.2017

Sodelavci Službe za lokalno samoupravo so se 8.decembra udeležili slavnostne akademije ob 15. obletnici uzakonitve posebnega političnega zastopstva za pripadnike romske skupnosti. Akademijo so soorganizirali Forum romskih svetnikov, Inštitut za narodnostna vprašanja, Zveza preporod in Romski akademski klub. Novela Zakona o lokalni samoupravi, s katero je bilo določenih dvajset občin z romskim svetnikom, je bila sprejeta junija 2002.

 

Ministrstvo občinam nakazalo drugi obrok za sofinanciranje skupnih občinskih uprav, objavljeno 1. 12. 2017
Ministrstvo za javno upravo je občinam, vključenim v skupne občinske uprave,  dne 1. 12. 2017 nakazalo preostali znesek sofinanciranja skupnih uprav na podlagi Zakona o financiranju občin. S tem je v celoti poravnalo zakonske obveznosti za leto 2017. Tako je občinam že drugo leto zapored poravnalo pripadajoči delež sredstev v tekočem proračunskem letu.

 

Računsko sodišče objavilo porevizijsko poročilo primerne porabe občin, objavljeno 22. 11. 2017

Računsko sodišče Republike Slovenije je danes objavilo porevizijsko poročilo po opravljeni reviziji primerne porabe občin 2014 in 2015 iz junija letos.  Popravljalne ukrepe Vlade, Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za finance je ocenilo kot zadovoljive. Izjema je popravljalni ukrep glede določitve obveznih nalog občin, ki ga Računsko sodišče ocenjuje kot »delno zadovoljivega«.  Gre za način določanja obveznih nalog občin, ki so podlaga za izračun primerne porabe občin. MJU z  zadovoljstvom sprejema ugotovitve Računskega sodišča, ocenjuje porevizijsko poročilo kot zelo spodbudno, saj potrjuje, da je v celoti sledilo revizijskim ugotovitvam Računskega sodišča. Ministrstvo hkrati ugotavlja, da je revizija pomembno prispevala k boljšim zakonodajnim rešitvam, ki se nanašajo na sistem financiranja občin.

 

Poročilo o opravljenem strokovnem pregledu Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, objavljeno 14.11.2017

Skupina strokovnjakov Sveta Evrope je na zaprosilo  Ministrstva za javno upravo v mesecu juliju opravila strokovni pregled Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020. Delegacija sedmih strokovnjakov iz Združenega kraljestva, Francije, Slovaške, Grčije,  Irske in Švice se je 12. in 13. julija 2017 mudila v Sloveniji in opravila strokovni pregled (t.i. Peer Review).  V oktobru je Svet Evrope ministrstvu poslal pisno poročilo. Besedilo poročila je zaenkrat na voljo v angleškem jeziku  (Development Strategy for Local Self-Government in the Republic of Slovenia until 2020, CELGR/PAD(2017)5 Peer Review Report). V prilogi je tudi

kratek povzetek poročila v slovenskem jeziku.

 

Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti v pripravo predpisov, objavljeno 26. 10. 2017

Ministrstvo za javno upravo je skupaj s  Skupnostjo občin Slovenije in Centrom nevladnih organizacij Slovenije 25. oktobra 2017 že drugič izvedlo posvet »Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti v pripravo predpisov«, ki je potekal v Mariboru.
Na posvetu so bile predstavljene naslednje teme:
-    Resolucija o normativni dejavnosti, integriteta in transparentnost priprave občinskih predpisov,
-    Priporočila za zagotavljanje zakonodajne sledi na lokalni ravni,
-    Predstavitev dokumenta Sveta Evrope Smernice za sodelovanje javnosti pri odločanju,
-    Predstavitev priročnika Smernice za vključevanje javnosti v odločanje v občinah ter
-    Obveznosti občin glede vsebin spletnih stran.
Posebno pozornost so predavatelji namenili predstavitvi vsebin Resolucije o normativni dejavnosti in Smernicam za vključevanje javnosti pri pripravi predpisov na lokalni ravni, ki skupaj predstavljata pravni in praktični okvir za pripravo transparentnih in kakovostnih predpisov. Vloga javnosti je namreč neprecenljiva, tako v postopku zgodnje priprave predpisa kot tudi pozneje, ko je osnutek predpisa v javni razpravi.
Posvet je bil namenjen javnim uslužbencem v občinah, zaposlenim v združenjih občin in tudi odločevalcem v lokalnem okolju, ki se pri svojem delu srečujejo s pripravami predpisov in vključevanjem zainteresirane javnosti pri pripravi predpisov. Izvajalci posveta so udeležencem predstavili uporabne priročnike za lažje delo. Predstavitve posveta

 

Ozelenjevanje občinskega proračuna - priporočila za izboljšanje sistemskega okolja – objavljeno 20. 10. 2017
V okviru projekta Ozelenjevanje občinskega proračuna, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, sofinancira pa ga Ministrstvo za okolje in prostor, so bila pripravljena posebna  Priporočila za izboljšanje sistemskega okolja v občinah za prehod v z viri gospodarno in konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo in trajnostno družbo. Eden od ukrepov je tudi prehod v zeleno reformo občinskih proračunov. V ta namen je bil pripravljen "Priročnik za ozelenjevanje občinskega proračuna".

 

Smernice za spodbujanje udeležbe državljanov pri političnem odločanju – Svet Evrope, objavljeno 3. 10. 2017
Odbor ministrov Sveta Evrope je 27. septembra 2017 sprejel dokument Smernice za spodbujanje udeležbe državljanov pri političnem odločanju. Eden od predpogojev za zagotavljanje demokratične varnosti je namreč omogočiti udeležbo posameznikov in družbenih skupin v političnih procesih in odločanju. Nove smernice skupaj z drugimi obstoječimi besedili, kot sta Priporočilo o pravnem statusu nevladnih organizacij v Evropi in Kodeks dobre prakse za udeležbo državljanov v postopku odločanja, zdaj predstavljajo trdno podlago za vlade in civilne strukture, da skupaj okrepijo demokracijo.
Smernice je Služba že predstavila na strokovnem posvetu »Priprava občinskih predpisov – transparentnost in zakonodajna sled«, ki je bil izveden v juniju, predstavniki občina pa so vabljeni na ponovitev posveta, ki bo 25. oktobra v Mariboru.
Več o tem

 

Posvet »Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti v pripravo predpisov«, objavljeno 2. 10. 2017
Ministrstvo za javno upravo skupaj s SOS, ZMOS, ZOS in CNVOS vljudno vabimo na strokovni posvet »Priprava občinskih predpisov – transparentnost, zakonodajna sled in vključevanje javnosti v pripravo predpisov«, ki bo
25.10.2017 v Mariboru.
Več o posvetu in prijavnica

 

Uvajanje modelov kakovosti  in ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov za občine, objavljeno 29.9.2017
Eden od pomembnih ciljev septembra lani sprejete Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020 je dvig upravljavske sposobnosti občinskih uprav. Zato je Ministrstvo za javno upravo v sklopu uvajanja različnih ukrepov za izboljšanje delovanja javne uprave že pričelo s sistematičnim uvajanjem modelov kakovosti v organe državne uprave in zagnalo projekt ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov javnih storitev. V navedene aktivnosti želi pritegniti tudi kar največje število občin, saj predstavljajo pomemben del javne uprave. Zato je Urad za razvoj te dni vsem občinam  poslal povabilo za vključitev bodisi v uvajanje modela kakovosti bodisi ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov ali kar v oba.
Obrazci: 1 in 2

 

Geodetska uprava izdala brošuro o množičnem vrednotenju nepremičnin, objavljeno 22.9.2017
Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) je te dni izdala brošuro Uveljavitev in izvajanje  množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji.  Vsebina brošure predstavlja opis in razvoj, izkušnje pri uporabi in oceno stroškov vzpostavitve in vzdrževanja  sistema množičnega vrednotenja nepremičnin.  Podane informacije  so pomembne za številne uporabnike, lastnike nepremičnin, najemodajalce, najemnike, kreditodajalce in druge, vsekakor pa tudi za vse občine.

 

Pripravljene so smernice za vključevanje občanov v procese odločanja v občini, objavljeno 21.9.2017
V sodelovanju med Ministrstvom za javno upravo, Skupnostjo občin Slovenije, CNVOS in regionalnimi stičišči nevladnih organizacij so nastale Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini. Izdelane so bile z namenom, da občinam služijo kot temeljno orodje za učinkovitejše vključevanju občank in občanov pri sprejemanju vseh pomembnih odločitev v občini. Vključevanje občanov v procese odločanja občini ne prinaša samo boljših ukrepov ali sprememb, ker so občani najboljši vir informacij, ampak pripomore tudi k lažjemu uvajanju sprejetih ukrepov ali sprememb, hkrati pa veča zaupanje občanov v delo občine. Smernice enostavno, hitro in pregledno ponujajo ključne korake ter odgovore na vprašanja, ki se pojavijo med posvetovanji, pa naj gre za odločanje o odloku, strategiji razvoja občine, prostorskem načrtu ali proračunu, ne glede na velikost občine.

 

Evropski teden lokalne demokracije letos od 9. do 15. oktobra, objava 18.9.2017
Svet Evrope tako kot vsako leto tudi letos organizira Evropski teden lokalne demokracije (European local democracy week, ELDW), ki bo letos potekal od 9. do 15. oktobra. Evropski teden koordinira Kongres lokalnih in regionalnih oblasti. Cilj Evropskega tedna lokalne demokracije v 2017 je povečati vključenost prebivalcev v lokalno dogajanje, s pozivom lokalnim oblastem, da zgradijo in okrepijo dialog z državljani in s tem spodbujajo demokratično participacijo na lokalnem nivoju. Služba za lokalno samoupravo vabi vse občine,  združenja in nevladne organizacije, da se pridružijo Evropskemu tednu lokalne demokracije z dogodki v svojih občinah in s poudarki v lokalnih medijih. Namen te pobude je tudi širjenje univerzalnih vrednot Sveta Evrope, kot so demokracija in človekove pravice, udeležencem pa nudi možnost, da se pridružijo evropski mreži, ki spodbuja sodelovanja državljanov na lokalni ravni.

Več

 

Vlada določila besedilo novele Zakona o lokalnih volitvah, objavljeno  15.9.2017
Vlada Republike Slovenije je 14. 9. 2017 določila predlog novele Zakona o lokalnih volitvah in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. Poglavitne novosti, ki jih prinaša novela, so stalen termin izvedbe glasovanja, ukinitev nekaterih volilnih organov in izenačitev nadomestil za delo članov volilnih odborov na lokalnih volitvah z državnimi. Tako bo prvi krog glasovanja za redne lokalne volitve vsako volilno leto drugo nedeljo v novembru, drugi krog pa štirinajst dni po prvem. Predlog sprememb je usklajen z Zakonom o volilni in referendumski kampanji, tako da je skrajni rok za vlaganje kandidatur enak pričetku volilne kampanje, določbe glede volilne pravice tujcev pa so skladne z Zakonom o tujcih. Za lokalne volitve je namreč značilno, da imajo ob določenih pogojih volilno pravico tudi tujci.

 

Brezplačna usposabljanja iz javnega naročanja za občinske javne uslužbence, objavljeno 14.9.2017
Upravna akademija Ministrstva za javno upravo v septembru in oktobru organizira pet brezplačnih kakovostnih usposabljanj, namenjenih občinskim javnim uslužbencem, ki izvajajo javna naročila. Usposabljanje financira EU in je zato za vse udeležence brezplačno, hkrati pa je organiziran v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu.

Vabilo s prijavnico
 

 

 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo  za razpustitev kostanjeviškega občinskega sveta, objavljeno 7.9.2017
Pristojni parlamentarni odbor je na redni seji v sredo, 6.9.2017 soglasno podprl predlog Vlade RS, da nadaljuje s postopkom predčasne razpustitve občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki. Sklep o odpravi nezakonitega ravnanja v Občini Kostanjevica na Krki je na predlog Ministrstva za javno upravo vlada sprejela 9.6.2017, saj občina zaradi porušenih odnosov med županom in občinskim svetom že drugo leto zapored ni sprejela proračuna. Gre za eno najhujših kršitev zakonodaje, ki ureja lokalno samoupravo, saj povzroča nezmožnost urejanja lastnih zadev v občini, zato zakon v takih okoliščinah predvideva skrajni ukrep predčasne razpustitve občinskega sveta. Predlog Vlade RS je v ponedeljek, 4.9.2017 soglasno podprla tudi Komisija za lokalno samoupravo Državnega sveta Republike Slovenije.

Predlog sklepa

 

Odzivno poročilo Ministrstva za javno upravo glede financiranja primerne porabe v letih 2014 in 2015, objavljeno 7.9.2017
Ministrstvo je 5.9.2017 poslalo Računskemu sodišču Republike Slovenije Odzivno poročilo na Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije glede financiranja primerne porabe v letih 2014 in 2015. S predlaganimi spremembami Zakona o financiranju občin, novim Pravilnikom o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnih stroškov za financiranje nalog občin in z dopolnitvijo Akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest tako, da določa naloge v delu, ki se nanašajo na spremljanje učinkov korekcijskih faktorjev in učinkov njihovih sprememb, in obveznost vodenja evidenc nalog, ki se upoštevajo pri ugotovitvi primerne porabe, je Ministrstvo za javno upravo v celoti sledilo ugotovitvam Računskega sodišča Republike Slovenije in izvedlo popravljalne ukrepe. Odzivno poročilo na revizijsko poročilo, objavljeno 13. junija letos, sta pripravila tudi Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za finance.

 

 

Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, objavljeno 5.9.2017

Ministrica za finance mag. Mateja Vraničar Erman je dne 4. septembra 2017 podpisala in poslala v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Dosedanji Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine je Ustavno sodišče Republike Slovenije novembra 2016 razveljavilo z utemeljitvijo, da vsebuje podprograme, ki niso v skladu z  zakonom. Nov pravilnik je nastal v sodelovanju  Ministrstva za finance z Ministrstvom za javno upravo ter ministrstev, na katerih delovnih področjih so opredeljene zakonske obveznosti slovenskih občin. O vsebini pravilnika sta se ministrstvi trikrat sestali tudi s predstavniki združenj občin.  Pravilnik določa podprograme v skladu z 11. členom Zakona o financiranju občin in sicer naloge, določene z zakoni in v obsegu, ki ga ti določajo. Pravilnik bo pričel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Pravilnik

 

 

Vlada RS sprejela odgovor na izjavo Skupnosti občin Slovenije (SOS) o nespoštovanju Resolucije o  normativni dejavnosti, objavljeno 1.9.2017
Vlada RS je na seji 31. avgusta 2017 sprejela odgovor na izjavo Skupnosti občin Slovenije (SOS), ki ga je združenje občin 3. julija 2017 naslovilo na Vlado. V izjavi je skupnost Vladi očitala nespoštovanje Resolucije o normativni dejavnosti. Vlada v odgovoru pojasnjuje, da se resolucija dosledno izvaja in navaja podatke o usklajevanju strategije razvoja lokalne samouprave in področnih zakonov z  združenji občin. Vlada tudi zavrača trditve SOS, da nima pregleda nad nalogami občin, saj se te tekoče spremljajo v Katalogu pristojnosti slovenskih občin, ki ga po pogodbi s SOS-om financira Ministrstvo za javno upravo in v Pravilniku o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.

Več

 

Strokovni pregled Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do 2020, objavljeno 11.7.2017
Ministrstvo za javno upravo se je s sekretariatom Evropskega odbora za demokracijo in dobro upravljanje (CDDG) pri Svetu Evrope dogovorilo, da strokovnjaki, ki jih je izbral Center za raziskave reform lokalne samouprave pri Svetu Evrope opravijo t.im. peer review oziroma strokovni pregled Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do 2020. Potem, ko je državni sekretar dr. Nejc Brezovar vsebino strategije predstavil na rednem pomladnem zasedanju CDDG 11. maja letos, bo delegacija sedmih strokovnjakov, ki prihajajo iz Združenega kraljestva, Francije, Slovaške, Grčije,  Irske in Švice, 12. in 13. julija v Sloveniji opravila strokovni pregled. Strokovnjaki prihajajo iz držav, ki so same pred kratkim pripravljale podobne strategije ali se profesionalno ukvarjajo z razvojem lokalne samouprave ali pa so sodelavci Centra za raziskave pri Svetu Evrope v Strasbourgu. Prvi dan se bodo srečali z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo, Borisom Koprivnikarjem, za tem pa bodo strokovnjaki opravili razgovore s predstavniki Ministrstva za javno upravo ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter strokovne javnosti, drugi dan pa se bodo pogovarjali s poslanci Državnega zbora RS, svetniki Državnega sveta RS in predstavniki Skupnosti občin Slovenije.

 

Vlada določila besedilo predloga Zakona o financiranju občin, objavljeno 4.7.2017
Vlada je 29.6.2017 določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.
Predlog spreminja določbe zakona tako, da bo jasno in nedvoumno mogoče določiti obvezne naloge občin, ki so podlaga za financiranje primerne porabe, bolje pregledno določa način določitve višine povprečnine in sodelovanja združenj občin v postopku, na podlagi analiz dejanskih izdatkov občin spreminja formulo za izračun primerne porabe občin in spreminja sistem sofinanciranja skupnih občinskih uprav. Vlada je pri določitvi besedila sledila odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije iz novembra 2016 in reviziji primerne porabe Računskega sodišča iz junija 2017.

 

Položaj, vloga in delovanje ožjih delov občin, objavljeno 21.6.2017
V sredo, 21. junija 2017 je Služba za lokalno samoupravo v okviru javne razprave o noveli Zakona o lokalni samoupravi, pripravila strokovni posvet o vlogi in položaju ožjih delov občin. Udeleženci so večinoma podprli nove rešitve, nekateri predstavniki svetov ožjih delov občin pa so bili zadržani do morebitnih sprememb pravnega statusa ožjih delov.

Predstavitev

 

Vlada RS je danes sprejela sklep, v katerem predlaga Državnemu zboru RS, da prične postopek za predčasno razpustitev Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki. Državni organi že dlje časa aktivno spremljajo razmere v Občini Kostanjevica na Krki. Posebno pozornost so namenili sprejemanju proračuna občine, saj se župan in občinski svet nista dogovorila o postopku za sprejem potrebnih proračunskih dokumentov. Občina v mesecu juniju 2017 nima sprejetih in potrjenih proračunskih dokumentov za tekoče leto, potem ko ni sprejela poračuna tudi za lani. Vlada ocenjuje, da so izpolnjeni zakonski pogoji, zato predlaga Državnemu zboru, da začne postopek za predčasno razpustitev občinskega sveta in razpiše predčasne volitve. Objavljeno 8.6.2017.

 

Noveli Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah, objavljeno 1.6.2017

Ministrstvo je s 1.6.2017 na portalu e-demokracija objavilo noveli Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o lokalnih volitvah. Rešitve v obeh predpisih sledijo akcijskemu načrtu Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela septembra lani. Novela zakona o lokalni samoupravi prinaša novosti glede vloge in položaja ožjih delov občin in odpravlja neustavnost določbe o reprezentativnosti združenj občin. Novela Zakona o lokalnih volitvah pa ukinja volilne organe, ki jih občine že doslej niso imenovale ter določa stalen termin rednih lokalnih volitev.

 

Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije, objavljeno 24.5.2017

Vlada je 24.5.2017 določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku. Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije je podlaga za sodelovanje državnih organov in organov Mestne občine Ljubljana pri izpolnjevanju nalog, pomembnih za razvoj glavnega mesta države, in pri izpolnjevanju pogojev za delovanje državnih organov in organizacij ter predstavništev. Zakon o glavnem mestu temelji na dejstvu, da je glavno mesto Republike Slovenije v skladu z Ustavo RS eden od simbolov državnosti. Vsebinsko je glavno mesto predvsem upravno središče države. Na njegovem območju pri izvajanju svojih pristojnosti delujejo državni organi in organi Mestne občine Ljubljana. Cilj predlaganega zakona je zagotavljanje vira prihodkov proračuna Mestne občine Ljubljana, ki bo sorazmeren nalogam in programom, določenim z zakonom o glavnem mestu. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o glavnem mestu se določa način določanja deleža dohodnine, ki bo za posamezno proračunsko leto pripadal Mestni občini Ljubljana. Razmerje se glede na veljavno ureditev izračuna za naslednja štiri proračunska leta, pri čemer se v enačbi upoštevajo prilagojene povprečne vrednosti tekočih stroškov vseh občin, tekočih stroškov Mestne občine Ljubljana, tekočih stroškov mestnih občin ter tekočih prihodkov Mestne občine Ljubljana in tekočih prihodkov mestnih občin ter število prebivalcev glavnega mesta po podatkih SURS na dan 1. januarja leta (t-1) in dohodnina, vplačana v predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračunava razmerje. V predlogu zakona se nedvoumno določa, da ne glede na izračun na podlagi metodologije, določene z Uredbo o metodologiji za izračun razmerja med ocenjenimi stroški financiranja nalog in programov glavnega mesta in dohodnino, delež dohodnine, ki pripada mestni občini za posamezno proračunsko leto, ne sme biti nižji od 0,60 % in ne višji od 0,80 %. Ker bo način izračuna urejen z novo uredbo, bo v celoti prenehala veljati Uredba o metodologiji za izračun razmerja med ocenjenimi stroški financiranja nalog in programov glavnega mesta in dohodnino. S takšno ureditvijo bo jasno in nedvoumno določen vir prihodkov Mestne občine Ljubljana za financiranje nalog po zakonu o glavnem mestu, njenim organom pa bo omogočena samostojnost pri načrtovanju in sprejemanju odločitev o financiranju nalog (predvidljivost deleža dohodnine). Zakon o glavnem mestu ne posega v izvirne pristojnosti Mestne občine Ljubljana, zavezuje pa jo, da pri izvajanju svojih nalog upošteva posebni interes države, povezan z glavnim mestom kot upravnim središčem države.

 

Posvet »Priprava občinskih predpisov – transparentnost in zakonodajna sled«,objavljeno 24. 5. 2017

Ministrstvo za javno upravo skupaj s SOS, ZMOS in ZOS vljudno vabimo na strokovni posvet »Priprava občinskih predpisov – transparentnost in zakonodajna sled«, ki bo 7. junija 2017 v konferenčni dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova 10 v Ljubljani.
Program posveta in prijavnica

Predstavitve: 1. predstavitev, 2. predstavitev, 3. predstavitev, 4. predstavitev, 5. predstavitev, 6. predstavitev, 7. predstavitev

 

 

Predstavitev Strategije razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020 v Svetu Evrope v Strasbourgu (CDDG), objavljeno 11. 5. 2017

V četrtek, 11. maja je državni sekretar na MJU dr. Nejc Brezovar je predstavil Strategijo razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020 na medvladnem odboru za demokracijo in dobro upravljanje pri Svetu Evrope v Strasbourgu (CDDG). V juniju bo na pobudo Slovenije taisti organ opravil mednarodno evalvacijo omenjenega dokumenta  (t.i. peer review). S tem bomo dobili primerjavo s podobnimi dokumenti v drugi evropskih državah.  

Strategijo razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020 je sprejela vlada lani septembra po večmesečni javni razpravi. Z njo je določila šest strateških usmeritev in akcijski načrt za njihovo uresničitev.

 

Tretji posvet o dvojezičnosti v občinah, objavljeno 11. 4. 2017
Ministrstvo za javno upravo je v torek, 11. aprila 2017 organiziralo že tretji posvet o uveljavljanju dvojezičnosti v občinah. Gre za del sistematičnega prizadevanja ministrstva in devetih občin, v katerih prebivajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, za odpravo razkoraka med predpisano in dejansko dvojezičnostjo. Z izmenjavo dobrih praks in izkušenj predstavniki občin in narodnih skupnosti iščejo pragmatične rešitve uporabe dvojezičnosti v vsakodnevni praksi.
Na tokratnem posvetu, ki ga je uvodoma nagovoril državni sekretar dr. Nejc Brezovar, so bile predstavljene konkretne rešitve v občinah Koper, Izola, Lendava, Dobrovnik in Hodoš. Vsebina predstavitev pa je obsegala tako delovanje občinske uprave, izvajanje vidne dvojezičnosti, uporabe upravnih postopkov, dvojezičnih spletnih strani in prevodov predpisov in obrazcev.

 

Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti občinskih predpisov v letu 2016, objavljeno 5. 4. 2017
Služba za lokalno samoupravo objavlja letno Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti občinskih predpisov v letu 2016. V letu 2016 je služba opravila nadzor v 45 občinah. O svojih ugotovitvah je pripravila zbirno poročilo s ključnimi ugotovitvami o najpogostejših napakah. Poročilo je koristno pri morebitni pripravi sprememb občinskih statutov, poslovnikov občinskih svetov in poslovnikov nadzornih odborov, zato vam ga priporočamo v branje.

 

Strokovni posvet o novostih, ki jih je uvedel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu, objavljeno 29. 3. 2017
Ministrstvi za javno upravo in za notranje zadeve sta skupaj s Skupnostjo občin Slovenije pripravili strokovni posvet o novostih, ki jih je uvedel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu. Na posvetu, ki se ga je udeležilo okoli 80 občinskih redark in redarje ter vodij občinskih redarstev iz cele Slovenije, so organizatorji udeležencem predstavili temeljne novosti, ki jih je uvedel prenovljeni zakon, novosti pri uporabi pooblastil občinskega redarja, nadzor nad uporabo prisilnih sredstev ter vodenje evidence prisilnih sredstev. Predstavljeno je bilo tudi oblikovanje in zasedba delovnih mest za izvajanje nalog občinskega redarstva. Posvet bo v sredo, 29.3.2017 ob 9.00 v konferenčni dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
Gradivo s posveta: Novosti, ki jih prinaša ZORed-A (1), Novosti, ki jih prinaša ZORed-A (2) in Oblikovanje in zasedba delovnih  mest za izvajanje nalog občinskega redarstva – delovno mesto občinski redar.

 

Poziv občinam in skupnim občinskim upravam za  sofinanciranje skupnih občinskih uprav, objavljeno 9. 3. 2017
Ministrstvo za javno upravo je poslalo poziv občinam in skupnim občinskim upravam za uveljavitev zahtevkov za sofinanciranje skupne občinske uprave za leto 2016. Te morajo svoje zahtevke z ustreznimi dokazili na ministrstvo posredovati najkasneje do 31. marca 2017. Ministrstvo ima v letošnjem letu na voljo za ta namen skupno skoraj 4, 6 mio EUR.
Poziv občinam za uveljavitev zahtevkov za sofinanciranje skupne občinske uprave

 

X. posvet o delovanju skupnih občinskih uprav v Sloveniji: 'Možnosti in priložnosti skupnega izvajanja občinskih javnih služb', objavljeno 24. 3. 2017
Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z vsemi tremi združenji občin ter z letošnjo gostiteljico Mestno občino Nova Gorica je organiziralo tradicionalni, tokrat že deseti posvet o delovanju skupnih občinskih uprav v Sloveniji. V skladu s Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, ki jo je Vlada RS sprejela septembra lani,  je bila nosilna tema letošnjega posveta 'Možnosti in priložnosti skupnega izvajanja občinskih javnih služb'. S posvetom so organizatorji ponudili občinam, skupnim občinskim upravam in drugim zainteresiranim priložnost za strokovno izmenjavo mnenj in svojih izkušenj. Na posvetu so svoje prispevke predstavili strokovnjaki, predstavniki občin in skupnih občinskih uprav. Posvet je bil v sredo, 22. marca 2017 v Novi Gorici.
Predstavitve posveta: 1. del in 2. del

 

Državni zbor sprejel novelo Zakona o občinskem redarstvu,objavljeno 15. 2. 2017

Od uveljavitve Zakona o občinskem redarstvu (ZORed) v letu 2007 je to prva novela. V desetih letih se je spremenila zakonodaja in drugi predpisi, ki podredno vplivajo tudi na izvajanje ZORed, novelirajo pa se samo tista določila, za katera je bilo ocenjeno, da so delno neučinkovita ter da bo sprememba določil pomenila učinkovitejše organiziranje in izvajanje nalog občinskega redarstva.

Več

 

Objava predlogov o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1) in Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS), objavljeno 13. 1. 2017

Ministrstvo za javno upravo je 13.1.2017 na državnem portalu E-demokracija e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija.html objavilo predloga o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1) in Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS). Predlagane spremembe ZFO-1 prinašajo odpravo inflacije kot korektiva pri izračunu primerne porabe občin, dopolnitev postopka izračuna povprečnine, spremembo uteži pri izračunavanju primerne porabe občin, spremembo določbe o sofinanciranju občin na območjih, kjer bivata italijanska in madžarska narodna skupnost, enomesečno skrajšanje roka za poročanje občin o spremembah podatkov o investicijskih projektih za en mesec ter spremembo načina sofinanciranja skupnih občinskih uprav s ciljem povečati število skupnih občinskih uprav z večjim število vključenih občin in izvajanjem  večjega števila nalog. Sprememba ZGMRS pa spreminja način določanja deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana kot glavnemu mestu iz dosedanje omejitve z maksimalno vrednostjo na omejitev v razponu od minimalne do maksimalne vrednosti.

Predlog o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Predlog o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS)

 

X. Posvet delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji, objavljeno 23. 12. 2016

Ministrstvo za javno upravo, Skupnost občin Slovenije, Združenje Mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in letošnji gostitelj Mestna občina Nova Gorica prirejajo tradicionalni X. Posvet delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji, ki bo v sredo, 22. marca 2017, v dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
V želji, da bi bilo naše srečanje zanimivo za najširši krog strokovnjakov, zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju, vabimo k sodelovanju vse, ki želite biti aktivno udeleženi pri nadaljnjem razvoju tega področja. Nosilna tema letošnjega posveta: Možnosti in priložnosti skupnega izvajanja občinskih javnih služb.

Vabilo

 

Sofinanciranje skupnih občinskih uprav na podlagi Zakona o financiranju občin, objavljeno 19. 12. 2016

Ministrstvo za javno upravo sporoča, da je ministrstvo 19. 12. 2016 nakazalo občinam, vključenim v skupne občinske uprave, preostali znesek sofinanciranja skupnih uprav na podlagi Zakona o financiranju občin. S tem je ministrstvo v celoti poravnalo zakonske obveznosti za leto 2016. Ministrstvu za javno upravo je po več letih uspelo poravnati delež sofinanciranja skupnih občinskih uprav v tekočem proračunskem letu.

 

20. obletnica ratifikacije Evropske listine lokalne samouprave (MELLS),objavljeno 12. 12. 2016

V petek, 9.okrobra 2016 s pričetkom ob 9 uri je v organizaciji Ministrstva za javno upravo, Fakultete za upravo in Državnega sveta v prostorih fakultete potekal strokovni posvet ob 20. obletnici ratifikacije Evropske listine lokalne samouprave (MELLS).
Posvet so z uvodnimi nagovori odprli dekan Fakultete za upravo, dr. Janez Stare, predsednik Državnega sveta mag. Mitja Bervar in minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

Več

 

Vlada RS je na 108. redni seji 3.11.2016 določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu in sprejela sklep, da ga pošlje Državnemu zboru RS v obravnavo po rednem postopku, objavljeno 4. 11. 2016
Gre za prvi predlog novele Zakona o občinskem redarstvu (ZORed) od njegove uveljavitve v letu 2007. V tem času so se spremenili predpisi, ki podredno vplivajo tudi na izvajanje ZORed, novelirajo pa se samo tista določila, za katera je bilo ocenjeno, da so delno neučinkovita ter da bo sprememba določil pomenila učinkovitejše organiziranje in izvajanje nalog občinskega redarstva.
Vrste pooblastil se ne spreminjajo, spreminjajo pa se pogoji za uporabo telesne sile in plinskega razpršilca. Veljavni ZORed določa pogoje, ko sme občinski redar osebo zadržati, ne vsebuje pa določb, ki bi občinskemu redarju omogočile izvedbo navedenega pooblastila v primerih, ko oseba ne upošteva njegove ustne odredbe oziroma ukaza in poskuša oditi. Pri uporabi prisilnih sredstev je občinski redar ves čas zavezan k spoštovanju načela sorazmernosti, zato bo vedno uporabil najmilejše prisilno sredstvo, ki je primerno konkretni situaciji.
Novela se dopolnjuje tako, da terminološko usklajuje vrste pooblastil z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije - vrste pooblastil, ki jih ima občinski redar, se ne spreminjajo. Predlagane spremembe so v skladu s poenotenjem
poimenovanja enakih pooblastil občinskega redarja in policista ter posledično pomenijo jasnejšo uporabo določb Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Spreminja se način ugotavljanja identitete (prej v uporabi termin »istovetnost«), tako lahko občinski redar izvede ugotavljanje identitete, vendar ne na enak način kot policist, ki ima pravico vpogleda v podatke iz ustreznih evidenc in drugih zbirk podatkov.
Novela ZORed sistematično in na bolj pregleden način kot doslej določa oblike nadzora (obveznost poročanja občinskih redarjev, nadzor vodje občinskega redarstva, komisijo ter odločanje o pritožbah, ki jo obravnava župan kot predstojnik uprave in s tem tudi občinskega redarstva zaradi morebitne kršitve pravic in svoboščin). Spreminja se člen, ki ureja pogoje za opravljanje nalog pooblaščenih oseb občinskega redarstva (pooblaščena uradna oseba občinskega redarstva mora za vodenje postopka o prekršku in odločanje izpolnjevati pogoje, skladne z Zakonom o prekrških).
Novost, ki jo prinaša novela, je vodenje evidence o uporabi prisilnih sredstev, kar pomeni uskladitev ZORed z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Natančno je določeno, kateri podatki se vodijo v evidenci in koliko časa.
Novela se usklajuje tudi z določbami Zakona o javnih uslužbencih, ki ureja način določanja vodje medobčinskega redarstva, ter z določbami Zakona o lokalni samoupravi, ki urejajo ustanavljanje skupnih občinskih uprav. 
Besedilo predloga

 

Koprivnikar: "Odločno obsojam vsakršno nasilje, saj družba, ki želi dobro vsem državljankam in državljanom lahko to doseže samo s strpnim in spoštljivim dialogom.", objavljeno 26. 10. 2016
Minister za javno upravo Boris Koprivnikar, ki je pristojen tudi za področje lokalne samouprave, ob novem fizičnem napadu na župana, tokrat na župana Občine Škocjan:
"Zgrožen sem prebral novico o ponovnem fizičnem napadu na župana, tokrat na župana Občine Škocjan. Odločno obsojam vsakršno nasilje, saj družba, ki želi dobro vsem državljankam in državljanom, lahko to doseže samo s strpnim in spoštljivim dialogom. Razumljivo je, da imamo pogosto zelo različna stališča in interese, ki pa jih za skupno dobro lahko usklajujemo samo z argumenti in strpnim sodelovanjem."

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje je predstavil projekt »Zdravje v občini«, objavljeno 26. 10. 2016
Zbrani podatki omogočajo prikaz zdravstvenega stanja občanov v slovenskih občinah in primerjavo med njimi. Projekt dokazuje, da smo v Sloveniji visoko razvita tehnološka družba, da lahko vsak občan preveri zdravstveno stanje v svoji občini ter predstavlja izvrstno orodje za odločevalce na lokalni ravni pri načrtovanju aktivnosti in politik.

 

20-letnica od ratifikacije Evropske listine lokalne samouprave (MELLS), objavljeno 19. 10. 2016
20. oktobra mineva 20 let odkar je Slovenija ratificirala Evropsko listina lokalne samouprave Sveta Evrope. Del našega pravnega sistema je listina postala 1. marca 1997, ko je začela veljati kot mednarodna pogodba. Evropska listina lokalne samouprave je mednarodna pogodba, ki jo je ratificiralo vseh 47 držav članic Sveta Evrope in je edini mednarodni akt na področju lokalne samouprave, ki zavezuje tolikšno število držav in prebivalcev. V Svetu Evrope je namreč 47 držav članic z 820 milijoni prebivalcev.
Evropska listina lokalne samouprave zavezuje države članice, da je njihov pravni red na področju lokalne samouprave usklajen z njenimi načeli in pravili. Po listini je pravica do lokalne samouprave eno ključnih demokratičnih načel. Države podpisnice se morajo zavzemati, da so pooblastila in odgovornosti lokalnih oblasti določeno z zakoni in ustavo. Tako lokalno samoupravo opredeljuje tudi slovenska ustava v petem poglavju, saj je bila po osamosvojitvi Slovenije Evropska listina lokalne samouprave eden od virov pri pripravi določb o lokalni samoupravi.
Ministrstvo za javno upravo bo v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije in Fakulteto za upravo Univerze v Ljubljani v počastitev obletnice v začetku decembra pripravilo strokovni posvet, na katerem bodo strokovnjaki z različnih zornih kotov osvetlili pomen listine za slovensko družbo.
Več o listini

 

Posvet o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), objavljeno 7. 10. 2016

Posvet o NUSZ je bil v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, v dvorani Splendens, Predoslje 39, 4000 Kranj. Posvet je bil v ponedeljek, 10.okrobra 2016 s pričetkom ob 9 uri.
Gradiva za strokovni posvet so objavljena na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za finance in Ministrstva za javno upravo.
Program

Predstavitve:

Pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc, GURS

Izkušnje pri pripravi podatkov za odmero NUSZ in pozitivni učinki, Občina Lukovica s prilogama ena in dva

Izvajanje priporočil za ureditev sistema za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ZMOS

Izkušnje pri pripravi podatkov za odmero NUSZ in pozitivni učinki, MO Celje

Pravne podlage za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, MF

Izvedba odmere NUSZ, MF

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča z vidika vsebine odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije; pogled prostorskega načrtovalca, ZUM d.o.o., Maribor

Priprava novega odloka o NUSZ kot pot k urejeni odmeri, LOCUS d.o.o., Domžale

 

Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, objavljeno 29. 9. 2016
Vlada RS je 29. septembra 2016 sprejela besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020. Besedilo je nastajalo skoraj dve leti, k javni razpravi so bile povabljene občine, njihova združenja, ministrstva, politične stranke, zbornice, nevladne organizacije, poslanci Državnega zbora, državni svetniki, pa tudi fakultete in inštituti ter preko državnega portala e-demokracija druga zainteresirana javnost. Strategija je po letu 2001 ponovni vladni srednjeročni pogled na razvoj lokalne samouprave v Sloveniji. Temeljni cilj strategije je krepitev lokalne samouprave in dvig kakovosti življenja na lokalni ravni. Poudarja krepitev vpliva občanov v svojem okolju in njihovo sodelovanje pri sprejemanje odločitev organov lokalne samouprave za zagotovitev učinkovite rabe virov in zagotavljanje kakovostnih in učinkovitih storitev na lokalni ravni. Strategija daje usmeritev za nadgradnjo obstoječega sistema lokalne samouprave na način, da bo zagotavljal optimalno razmerje med demokratičnostjo in učinkovitostjo delovanja slovenskih občin.
 

 

Sistemska priporočila za izboljšanje sistema za NUSZ, objavljeno 21. 9. 2016
Vlada Republike Slovenije si že dalj časa sistematično prizadeva za uveljavitev normativnih rešitev za zmanjšanje stroškov občin in ukinjanje administrativnih bremen pri izvajanju njihovih nalog. Med rešitvami so tudi take, ki občinam omogočajo povečevanje prihodkov. Ker je med nekaterimi neurejenimi vsebinami, ki bi občinam lahko omogočile povečanje njihovih prihodkov, tudi izvajanje odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je ob primerni porabi občin drugi najpomembnejši vir financiranja občin, je vlada julija 2016 sprejela sklep s katerim je Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za okolje in prostor in Ministrstvu za finance naložila, da skupaj z združenji občin pripravijo usklajena sistemska priporočila za ureditev sistema za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Sistemska priporočila so bila danes poslana vsem občinam.

 

Podpis dogovora med predsednikom vlade in županom Mestne občine Ljubljana, objavljeno 3. 6. 2016

V skladu z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS)  sta predsednik vlade in župan Mestne občine Ljubljana  kot glavnega mesta podpisala dogovor, s katerim sta opredelila naloge mestne občine in državnih organov pri izvajanju programov in nalog, pomembnih tako za razvoj glavnega mesta kot za razvoj državnih institucij v prihodnjih letih, določila terminski načrt izvedbe dogovorjenih programov in nalog, ocenila finančne in premoženjske posledice, določila viri in pogoje financiranja ter uredila druge medsebojne pravice in obveznosti. Dogovor je bil sklenjen 12 let po sprejemu zakona. Dogovor v prilogi vsebuje 34 skupnih projektov, ki so jih predlagala ministrstva in Mestna občina Ljubljana. Nanašajo se na delovno področje petih ministrstev (za javno upravo, notranje zadeve, obrambo, infrastrukturo in pravosodje).  Ministrstva in občina so v slabih treh mesecih dosegli soglasje glede vseh predlaganih  projektov oziroma aktivnosti, ki naj bi jih izvedli v obdobju med 2016 in 2018. Izjema je pet projektov, ki so dogovorjeni za daljše časovno obdobje, ker njihova realizacija zahteva več časa ali pa bodo aktivnosti pričele teči kasneje.

Dogovor s prilogo

 

Poročilo o izvedbi sofinanciranja skupnih občinskih uprav za leto 2015, objavljeno 2. 6. 2016

Sofinanciranje skupnih občinskih uprav temelji na podlagi Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/09), ta pa na določbi 26. člena Zakona o financiranju občin ZFO-1. Ministrstvo za javno upravo s tem ukrepom sistemsko pospešuje medobčinsko sodelovanje občin in s tem prispeva k pocenitvi in dvigu kakovosti določenih storitev občinskih uprav za prebivalce. 3. marca 2016 je Ministrstvo za javno upravo občinam vključenim v medobčinsko sodelovanje in povezovanje ter skupnim občinskim upravam posredovalo poziv za uveljavitev zahtevkov za sofinanciranje skupne občinske uprave. Na tej podlagi so občine in skupne uprave do konca meseca posredovale zahtevek z višino sredstev. Letos je za ta namen v proračunu ministrstva namenjenih 1.091.828,31 evrov. Sredstva bodo občine prejele v dveh nakazilih, prvi del konec meseca junija, drugi del pa januarja 2017. Podrobnosti so navedene v nadaljevanju.
 

Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije, objavljeno 18. 5. 2016
Generalni sekretar Vlade RS je 12. maja na podlagi pobude Ministrstva za javno upravo izdal Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 10, s katerim je z novo 8. točko dopolnjena Priloga 1 tako, da je predvidena obvezna predstavitev sodelovanja z združenji občin pri pripravi predpisa, kar pomeni, da je vključitev združenj občin v postopek priprave predpisov izrecno določena. Navodilo se je začelo uporabljati s 16. 5. 2016.
Zakon o lokalni samoupravi v drugem odstavku 94. člena določa, da mora vlada pred sprejetjem predlogov zakonov oziroma preden jih predloži državnemu zboru v sprejem in pred sprejetjem drugih predpisov iz svoje pristojnosti, ki zadevajo pristojnosti, delovanje in financiranje občin, zagotoviti ustrezno sodelovanje združenj občin. Vlada mora zagotoviti ustrezno sodelovanje z združenji občin pri pripravi lastnih predpisov.
Navodilo za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije doslej ni imelo izrecne določbe o vključevanju združenj občin v pripravo predpisa, pač pa so jih ministrstva navajala pod splošno javnost. Predlog MJU za dopolnitev navodila je temeljil na dejstvu, da so občine samostojna avtonomna veja oblasti, ne pa druga javnost, v katero vštevamo nevladne organizacije, poklicna in strokovna ali stanovska združenja in druge organizacije in posameznike.
Spremenjeno navodilo pomeni bolj izrecno udejanjanje določb Zakona o lokalni samoupravi in sledi osnutku Strategije razvoja lokalne samouprave v delu, ki se nanaša na med-institucionalni dialog. Hkrati pa je odgovor na  pogosta opozorila združenj občin, naj državni organi dosledno izvajajo aktivnost, določeno v že omenjenem členu Zakona o lokalni samoupravi.

 

Seminar »Vloga in položaj nadzornega odbora občine«, objavljeno 31. 3. 2016

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo organizira seminar na temo delovanja nadzornega odbora občine, ki bo v četrtek, 14. aprila 2016, s pričetkom ob 13.00 uri v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana. Ciljna skupina seminarja so članice in člani nadzornih odborov občin.

Prijavnica

 

Seminar »Normativna in kadrovska funkcija občinskega sveta - vloga in položaj Komisije za statut in poslovnik in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«, objavljeno 31. 3. 2016

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo organizira seminar na temo vloge in položaja Komisije za statut in poslovnik in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v torek, 19. aprila 2016, s pričetkom ob 14.00 uri v dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. Seminar je namenjen županom, podžupanom, direktorjem občinskih uprav, občinskim svetnikom, članom KMVVI in statutarno pravnih komisij ter ostali zainteresirani javnosti.
Prijavnica

 

Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti občinskih predpisov v letu 2015, objavljeno 24. 3. 2016

Objavljamo Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti občinskih predpisov v letu 2015. Služba za lokalno amoupravo je v letu 2015 opravila pregled predpisov 50 občin. Prvotno je bil načrtovan pregled 45 občin, na pobudo občin je služba pregledala dodatnih osem sklopov predpisov, treh načrtovanih strokovnih nadzorov občin pa služba ni opravila.  V letih 2013 in 2014 je Služba za lokalno samoupravo opravila pregled v 46 občinah, skupaj v zadnjih treh letih že v 96 občinah, kar pomeni 45 % vseh občin. V letu 2016 bo služba opravila nadzor v 41 občinah.

 

 

Srečanje ministra Borisa Koprivnikarja s predsednikom Odbora regij (OR) Markku Markkulo, objavljeno 18. 3. 2016
V petek, 18. marca se je minister Koprivnikar srečal s predsednikom Odbora regij (OR) Markku Markkulo, ki je v Slovenijo prišel kot gost združenj občin. V skladu s Pogodbo o Evropski uniji je Odbor regij posvetovalno telo Evropske komisije in Sveta Evropske unije. Pogodba ju zavezuje, da sta se pri ustvarjanju novih predlogov dolžna posvetovati z odborom in sicer na področjih, ki imajo neposreden učinek na regionalno in lokalno raven. Odbor regij EU sestavlja 350 članov – predsednikov regij, županov ali izvoljenih predstavnikov regij in mest – iz 28 držav članic EU. Delegacije držav članic EU so različno velike, njihovo število je odvisno od velikosti države. Slovenska delegacija šteje sedem (7) članic in članov, večinoma županov in županj slovenskih občin. V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi je država dolžna sofinancirati delovanje združenj občin na mednarodnem področju, zato MJU zagotavlja sredstva za strokovno podporo dela delegacije v Odboru regij.
Minister Koprivnikar je gosta seznanil z vsebino Strategije razvoja lokalne samouprave, ki jo pripravlja ministrstvo. Ta ne predvideva večjih sprememb, saj sistem deluje dobro, zahteva pa nekaj izboljšav predvsem z vidika učinkovitosti izvajanja storitev za prebivalce s posebnim poudarkom na medobčinskem sodelovanju ter razmislek o tesnejšem funkcionalnem regionalnem povezovanju.

 

Poziv za uveljavitev zahtevkov za sofinanciranje skupnih občinskih uprav, objavljeno 3. 3. 2016

V četrtek, 3. marca 2016 je Ministrstvo za javno upravo občinam vključenim v medobčinsko sodelovanje in povezovanje ter skupnim občinskim upravam posredovalo poziv za uveljavitev zahtevkov za sofinanciranje skupne občinske uprave. Na tej podlagi bodo občine in skupne uprave do konca meseca posredovale zahtevek z višino sredstev. Ministrstvo za javno upravo s tem ukrepom na podlagi Zakon o financiranju občin sistemsko pospešuje medobčinsko sodelovanje občin in s tem prispeva k pocenitvi in dvigu kakovosti določenih storitev občinskih uprav za prebivalce. Letos je za ta namen v proračunu ministrstva namenjenih 4.639.003,00 evrov. Sredstva bodo občine prejele v dveh nakazilih, prvi del konec meseca maja, drugi del pa januarja 2017.

 

 

Enotna zbirka ukrepov nadgrajena z aplikacijo za spremljanje javno finančnih prihrankov občin, objavljeno 29.1.2016

Vlada Republike Slovenije je januarja lani sprejela sklep, da pripravi predloge sprememb predpisov, ki se nanašajo na znižanje stroškov delovanja občin oz. odpravo administrativnih ovir ter pooblastila Ministrstvo za javno upravo, da koordinira aktivnosti in spremlja napredek. Pretežni del predlogov sprememb predpisov so predlagala združenja občin. Vlada je naložila pristojnim ministrstvom, da se opredelijo do teh predlogov ter da hkrati sami predložijo dodatne predloge rešitev za znižanje stroškov za delovanje občin in odpravo ugotovljenih administrativnih ovir vladi. Na tej podlagi je bil sprejet skupni seznam državnih predpisov z učinki na občine, ki ga je vlada do konca leta 2015 realizirala do dveh tretjin, preostanek postopkov je v sklepni fazi.
Da bi omogočili enostaven pregled seznama predpisov, ministrstev, ki so pristojna za njihovo spremembo ter višino ocenjenih finančnih učinkov, je Ministrstvo za javno upravo pripravilo dopolnitev že uspešno delujočega spletnega orodja »ENOTNE ZBIRKE UKREPOV za boljše zakonodajno in poslovno okolje« tako, da ta omogoča vpogled v realizacijo sprememb predpisov za doseganje prihrankov občin. Ta spletna storitev omogoča pregled nad uresničevanje dogovorjenega nabora sprememb predpisov, ki imajo finančne ali administrativne učinke na občine in je na voljo na vladni spletni strani ali na spletnem naslovu http://www.enotnazbirkaukrepov.gov.si/.

Več

 

 

Teze za  pripravo novele ZFO-1, objavljeno 28.1.2016

V okviru prizadevanj vlade in reprezentativnih združenj občin za dosego dogovora o višini povprečnine je v letu 2015 dozorelo prepričanje, da je treba posodobiti Zakon o financiranju občin tako, da bo po eni strani pri virih odražal realno sliko fiskalne sposobnosti, po drugi pa skozi medobčinsko solidarnost do največje možne mere objektivno odražal realne potrebe raznolikih občin. Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance sta v dialogu z združenji občin sprejela zavezo, da pripravita vsebinska izhodišča z opredelitvijo odprtih vprašanj z nakazanimi rešitvami za novelo ZFO-1. O potrebi po spremembah navedenega predpisa obstaja širok konsenz tako med vladnimi organi kot tudi združenji, posredno pa ji pritrjuje tudi Računsko sodišče Republike Slovenije, ki je opravilo revizijo pravilnosti poslovanja 22 občin, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov (24.11.2015).In nenazadnje je na določene anomalije pri razdelitvi sredstev med občinami nakazala tudi študija Analiza učinkov veljavnega sistema financiranja občin – ZFO-1, Stroškovni vidik po programski klasifikaciji, ki je bila izdelana novembra leta 2010. V priponki so Teze za  pripravo novele ZFO-1, ki so bile 27.1.2016 predstavljene vodstvom združenj občin. Ta so ocenila, da teze odpirajo prava vprašanja.

Teze

 

Odprta javna razprava o  predlogu Strategije lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, objavljeno 27.11.2015
Ministrstvo za javno upravo pričenja z javno razpravo o Strategiji lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Na podlagi vladnih izhodišč za pripravo strategije je ministrstvo letos spomladi pripravilo vsebinska izhodišča za pripravo strategije in opravilo široko javno razpravo. V razpravi so sodelovali predstavniki več kot polovice slovenskih občin, poslanci državnega zbora, člani državnega sveta in nekateri strokovnjaki visokošolskih zavodov. Pri pripravi izhodišč in oblikovanju besedila strategije smo želeli slediti načelom čim širšega aktivnega vključevanja politične, strokovne in druge zainteresirane javnosti za doseganje najširšega konsenza pri oblikovanju prihodnjih rešitev. Na podlagi izhodišč, rezultatov javne in interne razprave je ministrstvo pripravilo besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, ki je objavljeno na spletnem portalu e-demokracija. Rok za pripombe je 26. december 2015. Besedilo izpostavlja ključne strateške usmeritve v šestih zaokroženih vsebinskih sklopih in predloge aktivnosti, ki naj bi pripeljali do uresničitve strateških ciljev, opredeljenih v prilogi strategije. Strategija se opredeljuje zgolj do tistih vprašanj, ki so se skozi pripravo izhodiščnega dokumenta in javno razpravo pokazala kot relevantna in potrebna odziva. O vsebini dokumenta se želimo pogovoriti z zainteresirano politično in strokovno javnostjo, zato ministrstvo v četrtek 10. decembra 2015 ob 14.30. uri,  organizira strokovni posvet.

 

Evropski teden lokalne demokracije, objavljeno 6.10.2015

Svet Evrope tudi letos, kot vsako leto v oktobru, organizira Evropski teden lokalne demokracije, ki bo letos potekal od 12. do 18. oktobra. V tem času so občine iz 47 držav članic pozvane, da v svojih okoljih izvedejo dogodke, ki pritegnejo pozornost lokalnih prebivalcev na lokalno demokracijo.  Cilj evropskega tedna lokalne demokracije v 2015 je povečati vključenost prebivalcev v lokalno dogajanje, s pozivom lokalnim oblastem, da zgradijo in okrepijo dialog z državljani in s tem povečajo demokracijo na lokalnem nivoju. Služba za lokalno samoupravo vabi vse občine, da se pridružijo Evropskemu tednu lokalne demokracije z dogodki v svojih občinah in s poudarki v lokalnih časopisih. Zloženka  

Več

 

Posvetovalna konferenca lokalnih skupnosti, objavljeno 14.9.2015

V okviru vladnega obiska v Pomurski regiji je ministrstvo organiziralo »Posvetovalno konferenco lokalnih skupnosti« z župani Pomurskih občin, ki jo je vodil minister pristojen za lokalno samoupravo, g.Boris Koprivnikar. Na konferenci je potekala razprava o aktualnem dogajanju na področju lokalne samouprave. Konferenca je bila 16. septembra 2015 v Občini Grad, s pričetkom ob 12. uri.

Vabilo

 

2. posvet o izvajanju dvojezičnosti v praksi, objavljeno 10.9.2015

Služba za lokalno samoupravo je organizirala 2. posvet o izvajanju dvojezičnosti v praksi, ki je bil 29. septembra 2015. Tokrat so bili povabljeni izključno predstavniki občin, saj je bila posebna pozornost namenjena pripravi in sprejemanju predpisov v občinah. Predstavniki občin so predstavili napredek glede dejanskega zagotavljanja dvojezičnosti v praksi, osrednji del posveta pa je bil namenjen razreševanju dilem pri pripravi in sprejemanju predpisov na občinskem svetu.
Vabilo in predstavitvi: Priprava in sprejemanje predpisov na lokalni ravni in Obveznosti občinskih organov na dvojezičnem območju pri pripravi in sprejemu plošnih aktov občine

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije, objavljeno 10.9.2015

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije in ga poslalo v medresorsko usklajevanje. Predlog zakona je objavljen na spletnem portalu E-demokracija.

 

Strokovni posvet o normativnih podlagah za ustanovitev in delovanje občinskega pravobranilstva, objavljeno 8.4.2015
V 50.c členu Zakona o lokalni samoupravi so prenovljene normativne podlage za ustanovitev občinskega pravobranilstva. Ker se nekaj občin odloča za ustanovitev občinskega pravobranilstva oziroma medobčinskega pravobranilstva, smo na strokovnem posvetu, ki ga je organiziralo Ministrstvo za javno upravo na pobudo Združenja občin Slovenije, poskušali odgovoriti na nekatera pravna in organizacijska vprašanja. Na strokovnem posvetu so bila obravnavana naslednja vprašanja: vsebina odloka o ustanovitvi občinskega oziroma medobčinskega pravobranilstva, status vodje občinskega oziroma medobčinskega pravobranilstva in občinskega pravobranilca kot javnega uslužbenca ter umestitev teh delovnih mest v sistemizacijo delovnih mest, pristojnosti in naloge vodje občinskega oziroma medobčinskega pravobranilstva in občinskega pravobranilca, zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi, spremembe in dopolnitve 142. in 146. člena Zakona o zemljiški knjigi. Strokovni posvet je bil 16.4.2015 ob 10. uri na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška c. 21, Ljubljana. Vabilo in predstavitev.

Ustanovitev občinskega pravobranilstva, smiselna uporaba 14. in 16. člena Zakona o državnem pravobranilstvu, objavljeno 24.4.2015

 

Priprava Strategije razvoja lokalne samouprave,objavljeno 16.3.2015
Služba za lokalno samoupravo je nosilec priprave Strategije razvoja lokalne samouprave. Z mesecem marcem se je pričela javna razprava o Izhodiščih za pripravo strategije razvoja lokalne samouprave, ki je trajala do konca meseca aprila. Izhodišča so bila oblikovana v obliki odprtih vprašanj z namenom pridobitve čim večjega števila stališč, mnenj in predlogov,  na podlagi njihove obravnave pa bo omogočeno doseganje čim širšega političnega in strokovnega konsenza o želeni smeri razvoja. V javno razpravo so zaradi zagotavljanja čim večje vključenosti javnosti v oblikovanje tega strateškega predpisa povabljene občine, njihova združenja, politične stranke, zbornice, nevladne organizacije, poslanci Državnega zbora in državni svetniki, pa tudi visokošolski zavodi in inštituti ter druga zainteresirana javnost. Vsebinski okvir za Strategijo so štiri zaokrožena vsebinska področja; in sicer pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti, financiranja, organov in njihovih medsebojnih razmerij in teritorialne organizacije, pri tem pa upoštevala njihovo soodvisnost in povezanost. V mesecu marcu in aprilu so bili med drugim organizirani regijski posveti po Sloveniji. Svoja stališča, predloge, pobude in pripombe pa lahko vsa zainteresirana javnost posreduje tudi preko spletne strani 'e-demokracija'. Strokovni posveti so bili 20.3. 2015 v Ljubljani,  15.4.2015 v Sežani in 17.4.2015 v Sv. Juriju ob Ščavnici.

 

VIII. posvet "Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji",objavljeno 13.3.2015

Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije, Ministrstvo za javno upravo in Fakulteta za upravo so organizirali VIII. posvet z naslovom "Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji", ki je bil v četrtek,  26. marca 2015, s pričetkom ob 9.00 uri, v prostorih Fakultete za upravo. Nosilna tema letošnjega posveta so bili izzivi skupnih občinskih uprav na področju javnih služb. Objavljamo: Zbornik VIII. posveta "Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji"

 

Strokovni posvet o izvajanju dvojezičnosti v praksi, objavljeno 12.3.2015

Služba za lokalno samoupravo je organizirala strokovni posvet o izvajanju dvojezičnosti v praksi, ki je bil v četrtek 12. marca 2015 ob 9.00 v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, katerega cilj je izenačitev standardov izvajanja dejanske dvojezičnosti v praksi, namenjen je funkcionarjem lokalnih skupnosti, predvsem pa javnim uslužbencem občinskih uprav, ki so dolžni izvajati načelo dvojezičnosti v praksi.

Vsebina posveta ( 1234567 )

 

Poziv občinam za uveljavitev zahtevkov za sofinanciranje skupne občinske uprave, objavljeno 9.3.2015

 

Objavljen Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), objavljeno 2.3..2015
V Uradnem listu RS, št.: 14/15 z dne 28. februarja 2015 (stran 1550-1554) je bil objavljen Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (v nadaljevanju: ZUUJFO), s katerim se za zagotovitev vzdržnih javnih financ in za zmanjšanje izdatkov proračunov občin spreminjajo in dopolnjujejo določbe enajstih zakonov. ZUUJFO začne veljati 15. marca 2015.

 

Seminar za člane nadzornih odborov občin, objavljeno 4.2.2015

Združenja občin v sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo je organiziralo 2. 3. in 5. marca seminar za člane nadzornih odborov občin. Podrobnosti v vabilu in prijavnici.

Vloga in položaj nadzornega odbora občine - predstavitev

 

Vlada sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, objavljeno 30.1.2015
Potem, ko  je z  združenji občin podpisala dogovor o višini povprečnine za leto 2015, je določila še besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin. Predlgo zakona je sestavni del  dogovorov med vlado in združenji o zmanjšanju stroškov delovanja občin. Če bo zakon sprejet, bo prinesel spremembe enajstih področnih zakonov, ki pomenijo konkretne ali pričakovane prihranke oziroma zmanjšane odhodke občinskih proračunov. Zakon naj bi bil sprejet hkrati z rebalansom proračuna RS za leto 2015 ter spremembami zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015.

 

Seminar "Pristojnosti občinskega sveta", objavljeno 23.1.2015

Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo so izvedli seminar z naslovom PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA (Vabilo). Seminar je namenjen članicam in članom občinskega sveta.

Vsebina seminarja