Skoči na vsebino

LOKALNA SAMOUPRAVA

AKTUALNO

 

Tretji posvet o dvojezičnosti v občinah, objavljeno 11. 4. 2017
Ministrstvo za javno upravo je v torek, 11. aprila 2017 organiziralo že tretji posvet o uveljavljanju dvojezičnosti v občinah. Gre za del sistematičnega prizadevanja ministrstva in devetih občin, v katerih prebivajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, za odpravo razkoraka med predpisano in dejansko dvojezičnostjo. Z izmenjavo dobrih praks in izkušenj predstavniki občin in narodnih skupnosti iščejo pragmatične rešitve uporabe dvojezičnosti v vsakodnevni praksi.
Na tokratnem posvetu, ki ga je uvodoma nagovoril državni sekretar dr. Nejc Brezovar, so bile predstavljene konkretne rešitve v občinah Koper, Izola, Lendava, Dobrovnik in Hodoš. Vsebina predstavitev pa je obsegala tako delovanje občinske uprave, izvajanje vidne dvojezičnosti, uporabe upravnih postopkov, dvojezičnih spletnih strani in prevodov predpisov in obrazcev.

 

Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti občinskih predpisov v letu 2016, objavljeno 5. 4. 2017
Služba za lokalno samoupravo objavlja letno Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti občinskih predpisov v letu 2016. V letu 2016 je služba opravila nadzor v 45 občinah. O svojih ugotovitvah je pripravila zbirno poročilo s ključnimi ugotovitvami o najpogostejših napakah. Poročilo je koristno pri morebitni pripravi sprememb občinskih statutov, poslovnikov občinskih svetov in poslovnikov nadzornih odborov, zato vam ga priporočamo v branje.

 

Strokovni posvet o novostih, ki jih je uvedel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu, objavljeno 29. 3. 2017
Ministrstvi za javno upravo in za notranje zadeve sta skupaj s Skupnostjo občin Slovenije pripravili strokovni posvet o novostih, ki jih je uvedel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu. Na posvetu, ki se ga je udeležilo okoli 80 občinskih redark in redarje ter vodij občinskih redarstev iz cele Slovenije, so organizatorji udeležencem predstavili temeljne novosti, ki jih je uvedel prenovljeni zakon, novosti pri uporabi pooblastil občinskega redarja, nadzor nad uporabo prisilnih sredstev ter vodenje evidence prisilnih sredstev. Predstavljeno je bilo tudi oblikovanje in zasedba delovnih mest za izvajanje nalog občinskega redarstva. Posvet bo v sredo, 29.3.2017 ob 9.00 v konferenčni dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
Gradivo s posveta: Novosti, ki jih prinaša ZORed-A (1), Novosti, ki jih prinaša ZORed-A (2) in Oblikovanje in zasedba delovnih  mest za izvajanje nalog občinskega redarstva – delovno mesto občinski redar.

 

Poziv občinam in skupnim občinskim upravam za  sofinanciranje skupnih občinskih uprav, objavljeno 9. 3. 2017
Ministrstvo za javno upravo je poslalo poziv občinam in skupnim občinskim upravam za uveljavitev zahtevkov za sofinanciranje skupne občinske uprave za leto 2016. Te morajo svoje zahtevke z ustreznimi dokazili na ministrstvo posredovati najkasneje do 31. marca 2017. Ministrstvo ima v letošnjem letu na voljo za ta namen skupno skoraj 4, 6 mio EUR.
Poziv občinam za uveljavitev zahtevkov za sofinanciranje skupne občinske uprave

 

X. posvet o delovanju skupnih občinskih uprav v Sloveniji: 'Možnosti in priložnosti skupnega izvajanja občinskih javnih služb', objavljeno 24. 3. 2017
Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z vsemi tremi združenji občin ter z letošnjo gostiteljico Mestno občino Nova Gorica je organiziralo tradicionalni, tokrat že deseti posvet o delovanju skupnih občinskih uprav v Sloveniji. V skladu s Strategijo razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, ki jo je Vlada RS sprejela septembra lani,  je bila nosilna tema letošnjega posveta 'Možnosti in priložnosti skupnega izvajanja občinskih javnih služb'. S posvetom so organizatorji ponudili občinam, skupnim občinskim upravam in drugim zainteresiranim priložnost za strokovno izmenjavo mnenj in svojih izkušenj. Na posvetu so svoje prispevke predstavili strokovnjaki, predstavniki občin in skupnih občinskih uprav. Posvet je bil v sredo, 22. marca 2017 v Novi Gorici.
Predstavitve posveta: 1. del in 2. del

 

Državni zbor sprejel novelo Zakona o občinskem redarstvu, objavljeno 15. 2. 2017

Od uveljavitve Zakona o občinskem redarstvu (ZORed) v letu 2007 je to prva novela. V desetih letih se je spremenila zakonodaja in drugi predpisi, ki podredno vplivajo tudi na izvajanje ZORed, novelirajo pa se samo tista določila, za katera je bilo ocenjeno, da so delno neučinkovita ter da bo sprememba določil pomenila učinkovitejše organiziranje in izvajanje nalog občinskega redarstva.

Več

 

Objava predlogov o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1) in Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS), objavljeno 13. 1. 2017

Ministrstvo za javno upravo je 13.1.2017 na državnem portalu E-demokracija e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija.html objavilo predloga o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1) in Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS). Predlagane spremembe ZFO-1 prinašajo odpravo inflacije kot korektiva pri izračunu primerne porabe občin, dopolnitev postopka izračuna povprečnine, spremembo uteži pri izračunavanju primerne porabe občin, spremembo določbe o sofinanciranju občin na območjih, kjer bivata italijanska in madžarska narodna skupnost, enomesečno skrajšanje roka za poročanje občin o spremembah podatkov o investicijskih projektih za en mesec ter spremembo načina sofinanciranja skupnih občinskih uprav s ciljem povečati število skupnih občinskih uprav z večjim število vključenih občin in izvajanjem  večjega števila nalog. Sprememba ZGMRS pa spreminja način določanja deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana kot glavnemu mestu iz dosedanje omejitve z maksimalno vrednostjo na omejitev v razponu od minimalne do maksimalne vrednosti.

Predlog o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1)

Predlog o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS)

 

X. Posvet delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji, objavljeno 23. 12. 2016

Ministrstvo za javno upravo, Skupnost občin Slovenije, Združenje Mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in letošnji gostitelj Mestna občina Nova Gorica prirejajo tradicionalni X. Posvet delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji, ki bo v sredo, 22. marca 2017, v dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
V želji, da bi bilo naše srečanje zanimivo za najširši krog strokovnjakov, zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju, vabimo k sodelovanju vse, ki želite biti aktivno udeleženi pri nadaljnjem razvoju tega področja. Nosilna tema letošnjega posveta: Možnosti in priložnosti skupnega izvajanja občinskih javnih služb.

Vabilo

 

Sofinanciranje skupnih občinskih uprav na podlagi Zakona o financiranju občin, objavljeno 19. 12. 2016

Ministrstvo za javno upravo sporoča, da je ministrstvo 19. 12. 2016 nakazalo občinam, vključenim v skupne občinske uprave, preostali znesek sofinanciranja skupnih uprav na podlagi Zakona o financiranju občin. S tem je ministrstvo v celoti poravnalo zakonske obveznosti za leto 2016. Ministrstvu za javno upravo je po več letih uspelo poravnati delež sofinanciranja skupnih občinskih uprav v tekočem proračunskem letu.

 

20. obletnica ratifikacije Evropske listine lokalne samouprave (MELLS), objavljeno 12. 12. 2016

V petek, 9.okrobra 2016 s pričetkom ob 9 uri je v organizaciji Ministrstva za javno upravo, Fakultete za upravo in Državnega sveta v prostorih fakultete potekal strokovni posvet ob 20. obletnici ratifikacije Evropske listine lokalne samouprave (MELLS).
Posvet so z uvodnimi nagovori odprli dekan Fakultete za upravo, dr. Janez Stare, predsednik Državnega sveta mag. Mitja Bervar in minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

Več

 

Vlada RS je na 108. redni seji 3.11.2016 določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o občinskem redarstvu in sprejela sklep, da ga pošlje Državnemu zboru RS v obravnavo po rednem postopku, objavljeno 4. 11. 2016
Gre za prvi predlog novele Zakona o občinskem redarstvu (ZORed) od njegove uveljavitve v letu 2007. V tem času so se spremenili predpisi, ki podredno vplivajo tudi na izvajanje ZORed, novelirajo pa se samo tista določila, za katera je bilo ocenjeno, da so delno neučinkovita ter da bo sprememba določil pomenila učinkovitejše organiziranje in izvajanje nalog občinskega redarstva.
Vrste pooblastil se ne spreminjajo, spreminjajo pa se pogoji za uporabo telesne sile in plinskega razpršilca. Veljavni ZORed določa pogoje, ko sme občinski redar osebo zadržati, ne vsebuje pa določb, ki bi občinskemu redarju omogočile izvedbo navedenega pooblastila v primerih, ko oseba ne upošteva njegove ustne odredbe oziroma ukaza in poskuša oditi. Pri uporabi prisilnih sredstev je občinski redar ves čas zavezan k spoštovanju načela sorazmernosti, zato bo vedno uporabil najmilejše prisilno sredstvo, ki je primerno konkretni situaciji.
Novela se dopolnjuje tako, da terminološko usklajuje vrste pooblastil z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije - vrste pooblastil, ki jih ima občinski redar, se ne spreminjajo. Predlagane spremembe so v skladu s poenotenjem
poimenovanja enakih pooblastil občinskega redarja in policista ter posledično pomenijo jasnejšo uporabo določb Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Spreminja se način ugotavljanja identitete (prej v uporabi termin »istovetnost«), tako lahko občinski redar izvede ugotavljanje identitete, vendar ne na enak način kot policist, ki ima pravico vpogleda v podatke iz ustreznih evidenc in drugih zbirk podatkov.
Novela ZORed sistematično in na bolj pregleden način kot doslej določa oblike nadzora (obveznost poročanja občinskih redarjev, nadzor vodje občinskega redarstva, komisijo ter odločanje o pritožbah, ki jo obravnava župan kot predstojnik uprave in s tem tudi občinskega redarstva zaradi morebitne kršitve pravic in svoboščin). Spreminja se člen, ki ureja pogoje za opravljanje nalog pooblaščenih oseb občinskega redarstva (pooblaščena uradna oseba občinskega redarstva mora za vodenje postopka o prekršku in odločanje izpolnjevati pogoje, skladne z Zakonom o prekrških).
Novost, ki jo prinaša novela, je vodenje evidence o uporabi prisilnih sredstev, kar pomeni uskladitev ZORed z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Natančno je določeno, kateri podatki se vodijo v evidenci in koliko časa.
Novela se usklajuje tudi z določbami Zakona o javnih uslužbencih, ki ureja način določanja vodje medobčinskega redarstva, ter z določbami Zakona o lokalni samoupravi, ki urejajo ustanavljanje skupnih občinskih uprav. 
Besedilo predloga

 

Koprivnikar: "Odločno obsojam vsakršno nasilje, saj družba, ki želi dobro vsem državljankam in državljanom lahko to doseže samo s strpnim in spoštljivim dialogom.", objavljeno 26. 10. 2016
Minister za javno upravo Boris Koprivnikar, ki je pristojen tudi za področje lokalne samouprave, ob novem fizičnem napadu na župana, tokrat na župana Občine Škocjan:
"Zgrožen sem prebral novico o ponovnem fizičnem napadu na župana, tokrat na župana Občine Škocjan. Odločno obsojam vsakršno nasilje, saj družba, ki želi dobro vsem državljankam in državljanom, lahko to doseže samo s strpnim in spoštljivim dialogom. Razumljivo je, da imamo pogosto zelo različna stališča in interese, ki pa jih za skupno dobro lahko usklajujemo samo z argumenti in strpnim sodelovanjem."

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje je predstavil projekt »Zdravje v občini«, objavljeno 26. 10. 2016
Zbrani podatki omogočajo prikaz zdravstvenega stanja občanov v slovenskih občinah in primerjavo med njimi. Projekt dokazuje, da smo v Sloveniji visoko razvita tehnološka družba, da lahko vsak občan preveri zdravstveno stanje v svoji občini ter predstavlja izvrstno orodje za odločevalce na lokalni ravni pri načrtovanju aktivnosti in politik.

 

20-letnica od ratifikacije Evropske listine lokalne samouprave (MELLS), objavljeno 19. 10. 2016
20. oktobra mineva 20 let odkar je Slovenija ratificirala Evropsko listina lokalne samouprave Sveta Evrope. Del našega pravnega sistema je listina postala 1. marca 1997, ko je začela veljati kot mednarodna pogodba. Evropska listina lokalne samouprave je mednarodna pogodba, ki jo je ratificiralo vseh 47 držav članic Sveta Evrope in je edini mednarodni akt na področju lokalne samouprave, ki zavezuje tolikšno število držav in prebivalcev. V Svetu Evrope je namreč 47 držav članic z 820 milijoni prebivalcev.
Evropska listina lokalne samouprave zavezuje države članice, da je njihov pravni red na področju lokalne samouprave usklajen z njenimi načeli in pravili. Po listini je pravica do lokalne samouprave eno ključnih demokratičnih načel. Države podpisnice se morajo zavzemati, da so pooblastila in odgovornosti lokalnih oblasti določeno z zakoni in ustavo. Tako lokalno samoupravo opredeljuje tudi slovenska ustava v petem poglavju, saj je bila po osamosvojitvi Slovenije Evropska listina lokalne samouprave eden od virov pri pripravi določb o lokalni samoupravi.
Ministrstvo za javno upravo bo v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije in Fakulteto za upravo Univerze v Ljubljani v počastitev obletnice v začetku decembra pripravilo strokovni posvet, na katerem bodo strokovnjaki z različnih zornih kotov osvetlili pomen listine za slovensko družbo.
Več o listini

 

Posvet o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), objavljeno 7. 10. 2016

Posvet o NUSZ je bil v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, v dvorani Splendens, Predoslje 39, 4000 Kranj. Posvet je bil v ponedeljek, 10.okrobra 2016 s pričetkom ob 9 uri.
Gradiva za strokovni posvet so objavljena na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za finance in Ministrstva za javno upravo.
Program

Predstavitve:

Pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc, GURS

Izkušnje pri pripravi podatkov za odmero NUSZ in pozitivni učinki, Občina Lukovica s prilogama ena in dva

Izvajanje priporočil za ureditev sistema za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ZMOS

Izkušnje pri pripravi podatkov za odmero NUSZ in pozitivni učinki, MO Celje

Pravne podlage za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, MF

Izvedba odmere NUSZ, MF

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča z vidika vsebine odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije; pogled prostorskega načrtovalca, ZUM d.o.o., Maribor

Priprava novega odloka o NUSZ kot pot k urejeni odmeri, LOCUS d.o.o., Domžale

 

Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020, objavljeno 29. 9. 2016
Vlada RS je 29. septembra 2016 sprejela besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020. Besedilo je nastajalo skoraj dve leti, k javni razpravi so bile povabljene občine, njihova združenja, ministrstva, politične stranke, zbornice, nevladne organizacije, poslanci Državnega zbora, državni svetniki, pa tudi fakultete in inštituti ter preko državnega portala e-demokracija druga zainteresirana javnost. Strategija je po letu 2001 ponovni vladni srednjeročni pogled na razvoj lokalne samouprave v Sloveniji. Temeljni cilj strategije je krepitev lokalne samouprave in dvig kakovosti življenja na lokalni ravni. Poudarja krepitev vpliva občanov v svojem okolju in njihovo sodelovanje pri sprejemanje odločitev organov lokalne samouprave za zagotovitev učinkovite rabe virov in zagotavljanje kakovostnih in učinkovitih storitev na lokalni ravni. Strategija daje usmeritev za nadgradnjo obstoječega sistema lokalne samouprave na način, da bo zagotavljal optimalno razmerje med demokratičnostjo in učinkovitostjo delovanja slovenskih občin.

 

Sistemska priporočila za izboljšanje sistema za NUSZ, objavljeno 21. 9. 2016
Vlada Republike Slovenije si že dalj časa sistematično prizadeva za uveljavitev normativnih rešitev za zmanjšanje stroškov občin in ukinjanje administrativnih bremen pri izvajanju njihovih nalog. Med rešitvami so tudi take, ki občinam omogočajo povečevanje prihodkov. Ker je med nekaterimi neurejenimi vsebinami, ki bi občinam lahko omogočile povečanje njihovih prihodkov, tudi izvajanje odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je ob primerni porabi občin drugi najpomembnejši vir financiranja občin, je vlada julija 2016 sprejela sklep s katerim je Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za okolje in prostor in Ministrstvu za finance naložila, da skupaj z združenji občin pripravijo usklajena sistemska priporočila za ureditev sistema za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Sistemska priporočila so bila danes poslana vsem občinam.

 

Podpis dogovora med predsednikom vlade in županom Mestne občine Ljubljana, objavljeno 3. 6. 2016

V skladu z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS)  sta predsednik vlade in župan Mestne občine Ljubljana  kot glavnega mesta podpisala dogovor, s katerim sta opredelila naloge mestne občine in državnih organov pri izvajanju programov in nalog, pomembnih tako za razvoj glavnega mesta kot za razvoj državnih institucij v prihodnjih letih, določila terminski načrt izvedbe dogovorjenih programov in nalog, ocenila finančne in premoženjske posledice, določila viri in pogoje financiranja ter uredila druge medsebojne pravice in obveznosti. Dogovor je bil sklenjen 12 let po sprejemu zakona. Dogovor v prilogi vsebuje 34 skupnih projektov, ki so jih predlagala ministrstva in Mestna občina Ljubljana. Nanašajo se na delovno področje petih ministrstev (za javno upravo, notranje zadeve, obrambo, infrastrukturo in pravosodje).  Ministrstva in občina so v slabih treh mesecih dosegli soglasje glede vseh predlaganih  projektov oziroma aktivnosti, ki naj bi jih izvedli v obdobju med 2016 in 2018. Izjema je pet projektov, ki so dogovorjeni za daljše časovno obdobje, ker njihova realizacija zahteva več časa ali pa bodo aktivnosti pričele teči kasneje.

Dogovor s prilogo

 

Poročilo o izvedbi sofinanciranja skupnih občinskih uprav za leto 2015, objavljeno 2. 6. 2016

Sofinanciranje skupnih občinskih uprav temelji na podlagi Pravilnika o vrsti odhodkov, načinu poročanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev občinam za financiranje skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 66/09), ta pa na določbi 26. člena Zakona o financiranju občin ZFO-1. Ministrstvo za javno upravo s tem ukrepom sistemsko pospešuje medobčinsko sodelovanje občin in s tem prispeva k pocenitvi in dvigu kakovosti določenih storitev občinskih uprav za prebivalce. 3. marca 2016 je Ministrstvo za javno upravo občinam vključenim v medobčinsko sodelovanje in povezovanje ter skupnim občinskim upravam posredovalo poziv za uveljavitev zahtevkov za sofinanciranje skupne občinske uprave. Na tej podlagi so občine in skupne uprave do konca meseca posredovale zahtevek z višino sredstev. Letos je za ta namen v proračunu ministrstva namenjenih 1.091.828,31 evrov. Sredstva bodo občine prejele v dveh nakazilih, prvi del konec meseca junija, drugi del pa januarja 2017. Podrobnosti so navedene v nadaljevanju.
 

Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije, objavljeno 18. 5. 2016
Generalni sekretar Vlade RS je 12. maja na podlagi pobude Ministrstva za javno upravo izdal Navodilo o spremembah Navodila za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 10, s katerim je z novo 8. točko dopolnjena Priloga 1 tako, da je predvidena obvezna predstavitev sodelovanja z združenji občin pri pripravi predpisa, kar pomeni, da je vključitev združenj občin v postopek priprave predpisov izrecno določena. Navodilo se je začelo uporabljati s 16. 5. 2016.
Zakon o lokalni samoupravi v drugem odstavku 94. člena določa, da mora vlada pred sprejetjem predlogov zakonov oziroma preden jih predloži državnemu zboru v sprejem in pred sprejetjem drugih predpisov iz svoje pristojnosti, ki zadevajo pristojnosti, delovanje in financiranje občin, zagotoviti ustrezno sodelovanje združenj občin. Vlada mora zagotoviti ustrezno sodelovanje z združenji občin pri pripravi lastnih predpisov.
Navodilo za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije doslej ni imelo izrecne določbe o vključevanju združenj občin v pripravo predpisa, pač pa so jih ministrstva navajala pod splošno javnost. Predlog MJU za dopolnitev navodila je temeljil na dejstvu, da so občine samostojna avtonomna veja oblasti, ne pa druga javnost, v katero vštevamo nevladne organizacije, poklicna in strokovna ali stanovska združenja in druge organizacije in posameznike.
Spremenjeno navodilo pomeni bolj izrecno udejanjanje določb Zakona o lokalni samoupravi in sledi osnutku Strategije razvoja lokalne samouprave v delu, ki se nanaša na med-institucionalni dialog. Hkrati pa je odgovor na  pogosta opozorila združenj občin, naj državni organi dosledno izvajajo aktivnost, določeno v že omenjenem členu Zakona o lokalni samoupravi.

 

Seminar »Vloga in položaj nadzornega odbora občine«, objavljeno 31. 3. 2016

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo organizira seminar na temo delovanja nadzornega odbora občine, ki bo v četrtek, 14. aprila 2016, s pričetkom ob 13.00 uri v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana. Ciljna skupina seminarja so članice in člani nadzornih odborov občin.

Prijavnica

 

Seminar »Normativna in kadrovska funkcija občinskega sveta - vloga in položaj Komisije za statut in poslovnik in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«, objavljeno 31. 3. 2016

Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo organizira seminar na temo vloge in položaja Komisije za statut in poslovnik in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v torek, 19. aprila 2016, s pričetkom ob 14.00 uri v dvorani Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. Seminar je namenjen županom, podžupanom, direktorjem občinskih uprav, občinskim svetnikom, članom KMVVI in statutarno pravnih komisij ter ostali zainteresirani javnosti.
Prijavnica

 

Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti občinskih predpisov v letu 2015, objavljeno 24. 3. 2016

Objavljamo Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti občinskih predpisov v letu 2015. Služba za lokalno amoupravo je v letu 2015 opravila pregled predpisov 50 občin. Prvotno je bil načrtovan pregled 45 občin, na pobudo občin je služba pregledala dodatnih osem sklopov predpisov, treh načrtovanih strokovnih nadzorov občin pa služba ni opravila.  V letih 2013 in 2014 je Služba za lokalno samoupravo opravila pregled v 46 občinah, skupaj v zadnjih treh letih že v 96 občinah, kar pomeni 45 % vseh občin. V letu 2016 bo služba opravila nadzor v 41 občinah.

 

 

Srečanje ministra Borisa Koprivnikarja s predsednikom Odbora regij (OR) Markku Markkulo, objavljeno 18. 3. 2016
V petek, 18. marca se je minister Koprivnikar srečal s predsednikom Odbora regij (OR) Markku Markkulo, ki je v Slovenijo prišel kot gost združenj občin. V skladu s Pogodbo o Evropski uniji je Odbor regij posvetovalno telo Evropske komisije in Sveta Evropske unije. Pogodba ju zavezuje, da sta se pri ustvarjanju novih predlogov dolžna posvetovati z odborom in sicer na področjih, ki imajo neposreden učinek na regionalno in lokalno raven. Odbor regij EU sestavlja 350 članov – predsednikov regij, županov ali izvoljenih predstavnikov regij in mest – iz 28 držav članic EU. Delegacije držav članic EU so različno velike, njihovo število je odvisno od velikosti države. Slovenska delegacija šteje sedem (7) članic in članov, večinoma županov in županj slovenskih občin. V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi je država dolžna sofinancirati delovanje združenj občin na mednarodnem področju, zato MJU zagotavlja sredstva za strokovno podporo dela delegacije v Odboru regij.
Minister Koprivnikar je gosta seznanil z vsebino Strategije razvoja lokalne samouprave, ki jo pripravlja ministrstvo. Ta ne predvideva večjih sprememb, saj sistem deluje dobro, zahteva pa nekaj izboljšav predvsem z vidika učinkovitosti izvajanja storitev za prebivalce s posebnim poudarkom na medobčinskem sodelovanju ter razmislek o tesnejšem funkcionalnem regionalnem povezovanju.

 

Poziv za uveljavitev zahtevkov za sofinanciranje skupnih občinskih uprav, objavljeno 3. 3. 2016

V četrtek, 3. marca 2016 je Ministrstvo za javno upravo občinam vključenim v medobčinsko sodelovanje in povezovanje ter skupnim občinskim upravam posredovalo poziv za uveljavitev zahtevkov za sofinanciranje skupne občinske uprave. Na tej podlagi bodo občine in skupne uprave do konca meseca posredovale zahtevek z višino sredstev. Ministrstvo za javno upravo s tem ukrepom na podlagi Zakon o financiranju občin sistemsko pospešuje medobčinsko sodelovanje občin in s tem prispeva k pocenitvi in dvigu kakovosti določenih storitev občinskih uprav za prebivalce. Letos je za ta namen v proračunu ministrstva namenjenih 4.639.003,00 evrov. Sredstva bodo občine prejele v dveh nakazilih, prvi del konec meseca maja, drugi del pa januarja 2017.

 

 

Enotna zbirka ukrepov nadgrajena z aplikacijo za spremljanje javno finančnih prihrankov občin, objavljeno 29.1.2016

Vlada Republike Slovenije je januarja lani sprejela sklep, da pripravi predloge sprememb predpisov, ki se nanašajo na znižanje stroškov delovanja občin oz. odpravo administrativnih ovir ter pooblastila Ministrstvo za javno upravo, da koordinira aktivnosti in spremlja napredek. Pretežni del predlogov sprememb predpisov so predlagala združenja občin. Vlada je naložila pristojnim ministrstvom, da se opredelijo do teh predlogov ter da hkrati sami predložijo dodatne predloge rešitev za znižanje stroškov za delovanje občin in odpravo ugotovljenih administrativnih ovir vladi. Na tej podlagi je bil sprejet skupni seznam državnih predpisov z učinki na občine, ki ga je vlada do konca leta 2015 realizirala do dveh tretjin, preostanek postopkov je v sklepni fazi.
Da bi omogočili enostaven pregled seznama predpisov, ministrstev, ki so pristojna za njihovo spremembo ter višino ocenjenih finančnih učinkov, je Ministrstvo za javno upravo pripravilo dopolnitev že uspešno delujočega spletnega orodja »ENOTNE ZBIRKE UKREPOV za boljše zakonodajno in poslovno okolje« tako, da ta omogoča vpogled v realizacijo sprememb predpisov za doseganje prihrankov občin. Ta spletna storitev omogoča pregled nad uresničevanje dogovorjenega nabora sprememb predpisov, ki imajo finančne ali administrativne učinke na občine in je na voljo na vladni spletni strani ali na spletnem naslovu http://www.enotnazbirkaukrepov.gov.si/.

Več

 

 

Teze za  pripravo novele ZFO-1, objavljeno 28.1.2016

V okviru prizadevanj vlade in reprezentativnih združenj občin za dosego dogovora o višini povprečnine je v letu 2015 dozorelo prepričanje, da je treba posodobiti Zakon o financiranju občin tako, da bo po eni strani pri virih odražal realno sliko fiskalne sposobnosti, po drugi pa skozi medobčinsko solidarnost do največje možne mere objektivno odražal realne potrebe raznolikih občin. Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance sta v dialogu z združenji občin sprejela zavezo, da pripravita vsebinska izhodišča z opredelitvijo odprtih vprašanj z nakazanimi rešitvami za novelo ZFO-1. O potrebi po spremembah navedenega predpisa obstaja širok konsenz tako med vladnimi organi kot tudi združenji, posredno pa ji pritrjuje tudi Računsko sodišče Republike Slovenije, ki je opravilo revizijo pravilnosti poslovanja 22 občin, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov (24.11.2015).In nenazadnje je na določene anomalije pri razdelitvi sredstev med občinami nakazala tudi študija Analiza učinkov veljavnega sistema financiranja občin – ZFO-1, Stroškovni vidik po programski klasifikaciji, ki je bila izdelana novembra leta 2010. V priponki so Teze za  pripravo novele ZFO-1, ki so bile 27.1.2016 predstavljene vodstvom združenj občin. Ta so ocenila, da teze odpirajo prava vprašanja.

Teze

 

Odprta javna razprava o  predlogu Strategije lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, objavljeno 27.11.2015
Ministrstvo za javno upravo pričenja z javno razpravo o Strategiji lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Na podlagi vladnih izhodišč za pripravo strategije je ministrstvo letos spomladi pripravilo vsebinska izhodišča za pripravo strategije in opravilo široko javno razpravo. V razpravi so sodelovali predstavniki več kot polovice slovenskih občin, poslanci državnega zbora, člani državnega sveta in nekateri strokovnjaki visokošolskih zavodov. Pri pripravi izhodišč in oblikovanju besedila strategije smo želeli slediti načelom čim širšega aktivnega vključevanja politične, strokovne in druge zainteresirane javnosti za doseganje najširšega konsenza pri oblikovanju prihodnjih rešitev. Na podlagi izhodišč, rezultatov javne in interne razprave je ministrstvo pripravilo besedilo Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, ki je objavljeno na spletnem portalu e-demokracija. Rok za pripombe je 26. december 2015. Besedilo izpostavlja ključne strateške usmeritve v šestih zaokroženih vsebinskih sklopih in predloge aktivnosti, ki naj bi pripeljali do uresničitve strateških ciljev, opredeljenih v prilogi strategije. Strategija se opredeljuje zgolj do tistih vprašanj, ki so se skozi pripravo izhodiščnega dokumenta in javno razpravo pokazala kot relevantna in potrebna odziva. O vsebini dokumenta se želimo pogovoriti z zainteresirano politično in strokovno javnostjo, zato ministrstvo v četrtek 10. decembra 2015 ob 14.30. uri,  organizira strokovni posvet.

 

Evropski teden lokalne demokracije, objavljeno 6.10.2015

Svet Evrope tudi letos, kot vsako leto v oktobru, organizira Evropski teden lokalne demokracije, ki bo letos potekal od 12. do 18. oktobra. V tem času so občine iz 47 držav članic pozvane, da v svojih okoljih izvedejo dogodke, ki pritegnejo pozornost lokalnih prebivalcev na lokalno demokracijo.  Cilj evropskega tedna lokalne demokracije v 2015 je povečati vključenost prebivalcev v lokalno dogajanje, s pozivom lokalnim oblastem, da zgradijo in okrepijo dialog z državljani in s tem povečajo demokracijo na lokalnem nivoju. Služba za lokalno samoupravo vabi vse občine, da se pridružijo Evropskemu tednu lokalne demokracije z dogodki v svojih občinah in s poudarki v lokalnih časopisih. Zloženka  

Več

 

Posvetovalna konferenca lokalnih skupnosti, objavljeno 14.9.2015

V okviru vladnega obiska v Pomurski regiji je ministrstvo organiziralo »Posvetovalno konferenco lokalnih skupnosti« z župani Pomurskih občin, ki jo je vodil minister pristojen za lokalno samoupravo, g.Boris Koprivnikar. Na konferenci je potekala razprava o aktualnem dogajanju na področju lokalne samouprave. Konferenca je bila 16. septembra 2015 v Občini Grad, s pričetkom ob 12. uri.

Vabilo

 

2. posvet o izvajanju dvojezičnosti v praksi, objavljeno 10.9.2015

Služba za lokalno samoupravo je organizirala 2. posvet o izvajanju dvojezičnosti v praksi, ki je bil 29. septembra 2015. Tokrat so bili povabljeni izključno predstavniki občin, saj je bila posebna pozornost namenjena pripravi in sprejemanju predpisov v občinah. Predstavniki občin so predstavili napredek glede dejanskega zagotavljanja dvojezičnosti v praksi, osrednji del posveta pa je bil namenjen razreševanju dilem pri pripravi in sprejemanju predpisov na občinskem svetu.
Vabilo in predstavitvi: Priprava in sprejemanje predpisov na lokalni ravni in Obveznosti občinskih organov na dvojezičnem območju pri pripravi in sprejemu plošnih aktov občine

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije, objavljeno 10.9.2015

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije in ga poslalo v medresorsko usklajevanje. Predlog zakona je objavljen na spletnem portalu E-demokracija.

 

Strokovni posvet o normativnih podlagah za ustanovitev in delovanje občinskega pravobranilstva, objavljeno 8.4.2015
V 50.c členu Zakona o lokalni samoupravi so prenovljene normativne podlage za ustanovitev občinskega pravobranilstva. Ker se nekaj občin odloča za ustanovitev občinskega pravobranilstva oziroma medobčinskega pravobranilstva, smo na strokovnem posvetu, ki ga je organiziralo Ministrstvo za javno upravo na pobudo Združenja občin Slovenije, poskušali odgovoriti na nekatera pravna in organizacijska vprašanja. Na strokovnem posvetu so bila obravnavana naslednja vprašanja: vsebina odloka o ustanovitvi občinskega oziroma medobčinskega pravobranilstva, status vodje občinskega oziroma medobčinskega pravobranilstva in občinskega pravobranilca kot javnega uslužbenca ter umestitev teh delovnih mest v sistemizacijo delovnih mest, pristojnosti in naloge vodje občinskega oziroma medobčinskega pravobranilstva in občinskega pravobranilca, zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi, spremembe in dopolnitve 142. in 146. člena Zakona o zemljiški knjigi. Strokovni posvet je bil 16.4.2015 ob 10. uri na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška c. 21, Ljubljana. Vabilo in predstavitev.

Ustanovitev občinskega pravobranilstva, smiselna uporaba 14. in 16. člena Zakona o državnem pravobranilstvu, objavljeno 24.4.2015

 

Priprava Strategije razvoja lokalne samouprave, objavljeno 16.3.2015
Služba za lokalno samoupravo je nosilec priprave Strategije razvoja lokalne samouprave. Z mesecem marcem se je pričela javna razprava o Izhodiščih za pripravo strategije razvoja lokalne samouprave, ki je trajala do konca meseca aprila. Izhodišča so bila oblikovana v obliki odprtih vprašanj z namenom pridobitve čim večjega števila stališč, mnenj in predlogov,  na podlagi njihove obravnave pa bo omogočeno doseganje čim širšega političnega in strokovnega konsenza o želeni smeri razvoja. V javno razpravo so zaradi zagotavljanja čim večje vključenosti javnosti v oblikovanje tega strateškega predpisa povabljene občine, njihova združenja, politične stranke, zbornice, nevladne organizacije, poslanci Državnega zbora in državni svetniki, pa tudi visokošolski zavodi in inštituti ter druga zainteresirana javnost. Vsebinski okvir za Strategijo so štiri zaokrožena vsebinska področja; in sicer pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti, financiranja, organov in njihovih medsebojnih razmerij in teritorialne organizacije, pri tem pa upoštevala njihovo soodvisnost in povezanost. V mesecu marcu in aprilu so bili med drugim organizirani regijski posveti po Sloveniji. Svoja stališča, predloge, pobude in pripombe pa lahko vsa zainteresirana javnost posreduje tudi preko spletne strani 'e-demokracija'. Strokovni posveti so bili 20.3. 2015 v Ljubljani,  15.4.2015 v Sežani in 17.4.2015 v Sv. Juriju ob Ščavnici.

 

VIII. posvet "Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji", objavljeno 13.3.2015

Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije, Ministrstvo za javno upravo in Fakulteta za upravo so organizirali VIII. posvet z naslovom "Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji", ki je bil v četrtek,  26. marca 2015, s pričetkom ob 9.00 uri, v prostorih Fakultete za upravo. Nosilna tema letošnjega posveta so bili izzivi skupnih občinskih uprav na področju javnih služb. Objavljamo: Zbornik VIII. posveta "Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji"

 

Strokovni posvet o izvajanju dvojezičnosti v praksi, objavljeno 12.3.2015

Služba za lokalno samoupravo je organizirala strokovni posvet o izvajanju dvojezičnosti v praksi, ki je bil v četrtek 12. marca 2015 ob 9.00 v prostorih Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, katerega cilj je izenačitev standardov izvajanja dejanske dvojezičnosti v praksi, namenjen je funkcionarjem lokalnih skupnosti, predvsem pa javnim uslužbencem občinskih uprav, ki so dolžni izvajati načelo dvojezičnosti v praksi.

Vsebina posveta ( 1 2 3 4 5 6 7 )

 

Poziv občinam za uveljavitev zahtevkov za sofinanciranje skupne občinske uprave, objavljeno 9.3.2015

 

Objavljen Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), objavljeno 2.3..2015
V Uradnem listu RS, št.: 14/15 z dne 28. februarja 2015 (stran 1550-1554) je bil objavljen Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (v nadaljevanju: ZUUJFO), s katerim se za zagotovitev vzdržnih javnih financ in za zmanjšanje izdatkov proračunov občin spreminjajo in dopolnjujejo določbe enajstih zakonov. ZUUJFO začne veljati 15. marca 2015.

 

Seminar za člane nadzornih odborov občin, objavljeno 4.2.2015

Združenja občin v sodelovanju s Službo za lokalno samoupravo je organiziralo 2. 3. in 5. marca seminar za člane nadzornih odborov občin. Podrobnosti v vabilu in prijavnici.

Vloga in položaj nadzornega odbora občine - predstavitev

 

Vlada sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, objavljeno 30.1.2015
Potem, ko  je z  združenji občin podpisala dogovor o višini povprečnine za leto 2015, je določila še besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin. Predlgo zakona je sestavni del  dogovorov med vlado in združenji o zmanjšanju stroškov delovanja občin. Če bo zakon sprejet, bo prinesel spremembe enajstih področnih zakonov, ki pomenijo konkretne ali pričakovane prihranke oziroma zmanjšane odhodke občinskih proračunov. Zakon naj bi bil sprejet hkrati z rebalansom proračuna RS za leto 2015 ter spremembami zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015.

 

Seminar "Pristojnosti občinskega sveta", objavljeno 23.1.2015

Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo so izvedli seminar z naslovom PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA SVETA (Vabilo). Seminar je namenjen članicam in članom občinskega sveta.

Vsebina seminarja