Skoči na vsebino

LOKALNE VOLITVE 2018

V nedeljo 18. novembra 2018 bodo redne lokalne volitve, na katerih bodo v vseh občinah izvolili člane občinskih svetov, župane in člane svetov ožjih delov občin. V občinah, kjer prebivajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti bodo volili tudi predstavnike teh skupnosti v občinski svet. V tej rubriki redno objavljamo vse relevantne informacije in obvestila, ki se nanašajo na redne lokalne volitve 2018.

 

 

Pogosta vprašanja in odgovori

 

Dostopanje do spletne aplikacije Evidenca volilne pravice EVP, objavljeno 3.8.2018

Glede ureditve dostopa spletne aplikacije Evidenca volilne pravice EVP je bilo 3. 7. 2018 na tej spletni strani že objavljeno pojasnilo z obrazcem za prijavo v varnostno shemo. Zaradi vse več vprašanj, ki jih občinske volilne komisije in upravne enote  pošiljajo na Ministrstvo za notranje zadeve in na Državno volilno komisijo, objavljamo podrobnejše pojasnilo Ministrstva za notranje zadeve upravnim enotam z dne 24. 7. 2018 iz katerega so razvidne tudi obveznosti Občinskih volilnih komisij. Po ureditvi formalnosti se do aplikacije dostopa prek spletnega naslova  https://evp.mnz.sigov.si/evp/index.faces . Glede dodatnih vprašanj pa je na voljo  Sektor za informacijske storitve UNZ,  mag. Aleš Avsec, tel. št. 01/428-40-17, e- naslov: ales.avsec(at)gov.si.

 

Dopolnjen Kompendij, I. del, objavljeno 2.7.2018
Ministrstvo za javno upravo je na podlagi vprašanj in pobud občin pripravilo dopolnjen Kompendij, I. del, ki se nanaša na oblikovanje volilnih organov.

 

Pojasnila na temo volilne kampanje so objavljena tudi na spletnih straneh Službe za transparentnost, integriteto in politični sistem Ministrstva za javno upravo, objavljeno 17. 7. 2018

 

 

Razpis rednih lokalnih volitev 2018 objavljen v Uradnem listu, objavljeno 16. 7. 2018
Predsednik Državnega zbora RS je razpisal redne lokalne volitve v občinske svete in volitve županov. Akt o razpisu je objavljen v Uradnem listu RS, št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018.
Redne volitve v občinske svete in volitve županov se opravijo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

Redne volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete, razpiše jih župan. Služba za lokalno samoupravo zato poziva župane občin, ki imajo ožje dele občin, ki jih vodijo izvoljeni sveti, da nemudoma pristopijo k objavi razpisa volitev.

 

Sestanek s predstavniki občin, kjer se voli predstavnike italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti in Romov, objavljeno 13. 7. 2018
V četrtek, 12. julija je Ministrstvo za javno upravo na pobudo Ministrstva za notranje zadeve in Državne volilne komisije sklicalo srečanje z občinami, v katerih se volijo predstavniki narodnosti in Romov. V sklopu priprav državnih organov na redne lokalne volitve je Ministrstvo za notranje zadeve opozorilo na zelo raznoliko, pogosto tudi segregativno prakso organizacije volišč, ki pomeni tudi pomembno oviro pri pripravi volilnih imenikov.  Ključno sporočilo s srečanja je, da z vidika preprečevanja diskriminacije ni dovoljeno organizirati t.i. »posebnih volišč«, na katerih (se) volijo samo predstavniki navedenih skupin. Predstavnik Državne volilne komisije je izrecno poudaril, da  pri organizaciji vseh volišč velja načelo en volivec : eno volišče : eno obvestilo volivcu.  To pomeni, da so vsa volišča redna volišča, na katerih se voli vse organe občine in predstavnike narodnih skupnosti ali Romov. To načelo velja tudi za edino posebno volišče v skladu z 78. členom ZLV za izvedbo predčasnega glasovanja na sedežu OVK.  Ministrstvo za notranje zadeve bo v skladu s tem načelom pripravilo tudi volilne imenike po posameznih voliščih.

 

Število volivcev na dan razpisa volitev, objavljeno 13. 7. 2018
Ministrstvo za notranje zadeve je eni od občin poslalo pojasnilo glede določanja števila volivcev na dan razpisa volitev. Ker gre za vsebino, pomembno za vse občine, pojasnilo ministrstva objavljamo na naši spletni strani.

 

Državna volilna komisija je sprejela Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah, objavljeno 12. 7. 2018
Državna volilna komisija je sprejela Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 47/18). Obrazci so priloga navodila in brezplačno dostopni tudi na vseh upravnih enotah. Lahko se natisnejo in izpolnijo tudi vnaprej, vendar poudarjamo, da morajo biti lastnoročno podpisani pred pristojno osebo na upravni enoti.

 

Preverjanje obstoja volilne pravice posameznika in pravilnosti navedbe osebnih podatkov kandidatov na rednih lokalnih volitvah 2018, objavljeno 3.7.2018

Vodenje evidence volilne pravice določa Zakon o evidenci volilne pravice, Uradni list RS, št. 98/2013 (v nadaljevanju: ZEVP-2), ki ureja vsebino evidence, to so podatki v evidenci volilne pravice, njeno vodenje, določitev naslova za uresničevanje volilne pravice, vpogled v evidenco volilne pravice, sestavljanje volilnih imenikov, vpisovanje načina uresničevanja volilne pravice in izdajo volilnih kart.

Za vodenje evidence volilne pravice so pristojne upravne enote in Ministrstvo za notranje zadeve, ki tudi upravlja evidenco volilne pravice (1. odstavek 13. člena zakona).
19. člen ZEVP-2 določa, da podatke iz evidence volilne pravice lahko uporabljajo upravne enote, Ministrstvo za notranje zadeve in diplomatska predstavništva ali konzulati Republike Slovenije v tujini za izpolnjevanje nalog, določenih z zakonom. Neposreden vpogled in uporaba podatkov iz evidence volilne pravice se za potrebe izvajanja volilnih opravil in preverjanja kandidatur omogočata tudi Državni volilni komisiji in volilnim komisijam, pristojnim za izvedbo posameznih volitev oziroma glasovanja (občinskim volilnim komisijam). Peti odstavek 19. člena ZEVP-2 določa, da sta vpogled in uporaba podatkov o volilni pravici državljanov Republike Slovenije, pripadnikov avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, za izvedbo volilnih opravil dovoljena tudi komisijam avtohtonih narodnih skupnosti in komisijam romske skupnosti iz 11. člena tega zakona.
Občinske volilne komisije neposredno v evidenci volilne pravice, na podlagi vpogeldov, preverjajo obstoj volilne pravice posameznika in pravilnost navedbe osebnih podatkov kandidatov.
Občinske volilne komisije so pristojne za vpis podatkov o:
-        izbranem načinu uresničevanja volilne pravice;
-        datumu izdaje in vrsti izdane volilne karte;
-        naslovu za pošiljanje volilne karte.
Evidenca volilne pravice, do katere dostopajo volilni organi in komisije samoupravnih narodnih skupnosti in komisije romskih skupnosti iz 11. člena ZEVP-2, je vzpostavljena v obliki spletne aplikacije.

Obrazec za prijavo v varnostno shemo spletne aplikacije EVP_občine

 

Posvet »Priprave na redne lokalne volitve«, objavljeno 13.6.2018
Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Državno volilno komisijo in Ministrstvom za notranje zadeve 12. in 13. junija 2018 organiziralo strokovni posvet o pripravah na redne lokalne volitve. Na posvetu so bile predstavljene novosti, uveljavljene po zadnjih rednih lokalnih volitvah.

Več o tem

 

Mnenje Informacijskega pooblaščenca glede objave osebnih podatkov v sklepih o imenovanju občinskih volilnih komisij, objavljeno 10. 5. 2018

Informacijski pooblaščenec meni, da je objava osebnih podatkov članov občinskih volilnih organov, in sicer ime in priimek člana, ... Več o tem

 

Ministrstvo poslalo drugo obvestilo občinam glede priprav na lokalne volitve, objavljeno 13.4.2018
V sklopu strokovne pomoči pri izvedbi rednih lokalnih volitev 2018 je Ministrstvo za javno občinam poslalo drugo obvestilo z usmeritvami, v katerem jih je opozorilo na spremembe glede volišč. Zakon o volitvah v državni zbor, ki velja v tem delu od 1. 2. 2018 in se smiselno uporablja tudi za lokalne volitve zahteva, da so vsa volišča dostopna invalidom.

 

Najava strokovnih posvetov na temo rednih lokalnih volitev 2018, objavljeno 14.3.2018
Na pobudo združenj občin in po predhodnem dogovoru z Državno volilno komisijo Ministrstvo za javno upravo najavlja strokovna posveta za občine na temo rednih lokalnih volitev.

 

Ministrstvo poslalo prvo obvestilo občinam glede priprav na lokalne volitve, objavljeno 14.3.2018
V sklopu strokovne pomoči pri izvedbi rednih lokalnih volitev 2018 je Ministrstvo za javno upravo v začetku leta, v katerem bodo volitve, občinam poslalo prvo obvestilo, v katerem jih je opozorilo na spremembe, ki jih prinašata noveli Zakona o lokalnih volitvah in Zakona o volitvah v državni zbor ter uveljavitev določb Zakona o evidenci volilne pravice iz 2013, ki občinskim volilnim organom določa nekatere nove naloge. Ministrstvo je organe občin še opomnilo, da preverijo mandat članic in članov Občinske volilne komisije.