Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAČELA FINANCIRANJA LOKALNE SAMOUPRAVE

142. člen Ustave RS določa načela financiranja občin. Iz ustave izhaja, da se občina financira iz lastnih virov. Torej naj bo občina sposobna samostojno opravljati lokalne zadeve javnega pomena oziroma zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev. Občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, pa država v skladu z zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi dodatna sredstva.
Načela financiranja lokalnih skupnosti so zapisana tudi v 9. členu Evropske listine lokalne samouprave (MELLS). Zakon, ki ureja financiranje občin mora biti v skladu z Ustavo RS in MELLS. Torej mora spoštovati:
- upravičenost občin do ustreznih lastnih finančnih virov, s katerimi v okviru svojih pooblastil prosto razpolagajo,
- načelo sorazmernosti finančnih virov z nalogami,
- načelo, da občine v okviru zakona določajo višino vsaj dela finančnih virov, ki praviloma izvirajo iz krajevnih davkov in prispevkov,
- načelo elastičnosti sistema financiranja, ki naj zagotavlja raznovrstnost in prilagodljivost virov financiranja, ki naj v kar največji meri sledijo gibanju stroškov,
- načelo določitve postopkov za finančno izravnavo in drugih ukrepov za popravo učinkov neenake porazdelitve možnih finančnih virov,
- načelo sodelovanja občin pri določanju prerazporejenih virov,
- pravico do zadolževanja na domačem trgu kapitala ter
- načelo neomejevanja samostojnosti, ki prepoveduje posege v pravico občin, da samostojno odločajo v okviru svojih pooblastil.

Financiranje javnih zadev je neločljivo povezano s pristojnostmi, z zakoni določenimi pooblastili oziroma pravicami in obveznostmi javnih oblasti. Finančni sistem mora zagotoviti učinkovitost opravljanja občinskih nalog, pri čemer mora zagotavljati dovolj različnih in po vsebini ustreznih davčnih in nedavčnih virov. Šibkejšim občinam mora sistem zagotoviti dodatna sredstva za izenačevanje razlik pri dohodkih, ker so ti odvisni od gospodarske razvitosti občine. Finančni sistem mora tudi zagotoviti, da občina o sredstvih, ki so dohodek njenega proračuna, samostojno odloča, ne glede na to, ali so dohodek iz lastnega vira ali pa sredstva finančne izravnave iz državnega proračuna.
Zakonodajalčeva dolžnost je urediti sistem financiranja občin tako, da materialna podlaga ustreza nalogam, ki jih občina opravlja v okviru svojega delokroga, to pa je tudi predpogoj, da lahko prebivalci občine uresničujejo lokalno samoupravo, odgovorne zato pa so predvsem občine same. Pri presoji primernosti sistema financiranja pa se mora zakonodajalec opreti na značilnosti abstraktne občine in sicer tako, da bo sistem financiranja ustrezal večini občin.

Več o sistemu financiranja slovenskih občin

 

O financiranju občin se lahko podrobneje seznanite na povezavah v nadaljevanju:

- sistem financiranja občin;

- izračuni primerne porabe občin;