Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LOKALNI REFERENDUMI

Referendum je oblika neposrednega odločanja občanov o občinskem splošnem aktu ali o drugem vprašanju, ki je pomembno za samoupravno lokalno skupnost. Pomeni pravico vseh občanov, ki imajo v občini volilno oziroma glasovalno pravico, da s splošnim glasovanjem sodelujejo  pri sprejemanju najpomembnejših pravnih in političnih odločitev, ki so sicer v pristojnosti občinskega sveta.  Zakon o lokalni samoupravi podrobno ureja naknadni referendum v 46., 47., 47. a in 47. b členu. V 47.b členu določa, da  so splošni akt ali njegove posamezne določbe na referendumu zavrnjeni, če proti glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti splošnemu aktu ali njegovim posameznim določbam glasuje najmanj petina vseh volivcev. Odločitev volivcev na naknadnem referendumu zavezuje občinski svet do konca njegovega mandata.
Za razliko od rezultata pri naknadnem pa rezultat svetovalnega referenduma za občinski svet ni zavezujoč. Odločitev o izvedbi svetovalnega referenduma v skladu z veljavnimi določbami zakona lahko sprejme le občinski svet, medtem ko ga volivci sami ne morejo zahtevati. Zato je izid glasovanja na svetovalnem referendumu relevanten zgolj kot pokazatelj javnega mnenja, ne pa kot orodje, s katerim bi ugotovili, da je bila konkretna odločitev sprejeta ali ne. Ker gre pri svetovalnem referendumu za preverjanje razpoloženja občanov  o konkretni vsebini, za neke vrste sondiranje javnega mnenja, ga danes organi občine lahko opravijo z enakovrednimi, enostavnejšimi in cenejšimi orodji. Prav zato svetovalnih referendumov v občinah skorajda ne razpisujejo.
Zakon o lokalni samoupravi v 46.a členu še določa, da občani lahko na referendumu odločajo tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon. Tak referendum se lahko opravi na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, če z  zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno. Ta določba se nanaša na referendum o ustanovitvi občin in na referendum o samoprispevku. Zakon o lokalni samoupravi v 14.b členu določa, da se v skladu s tretjim odstavkom 139. člena Ustave RS razpiše referendum za ustanovitev nove občine oziroma spremembo območja občine in da se tak referendum opravi v skladu z  Zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – odl. US) (ZRLI). Odlok o razpisu referenduma o ustanovitvi nove občine oziroma spremembi območja občine razpiše Državni zbor RS. Zakon o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) (ZSam-1) pa ureja referendum o uvedbi samoprispevka, podrobneje pa v 2. členu določa, da se samoprispevek  uvede po prej opravljenem referendumu, na katerem se je za uvedbo samoprispevka izrekla večina glasovalnih upravičencev oziroma upravičenk na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.
Shematski prikaz lokalnih referendumov