Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SKUPNE OBČINSKE UPRAVE

Institut skupne občinske uprave poznamo že od leta 1994, ko je bil po odločitvi za reformo lokalne samouprave sprejet Zakona o lokalni samoupravi. Zakon določa, da se občine lahko odločijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave. Organ skupne občinske uprave za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo občinski sveti tako, da sprejmejo splošni akt v enakem besedilu. Župani se dogovorijo, da se naloge skupnega organa občinske uprave opravljajo v eni od občinskih uprav. Organ skupne občinske uprave je neposredni uporabnik občinskega proračuna tiste občine, v kateri ima sedež. Z  odlokom o ustanovitvi se določijo ime in sedež organa ter razmerja do občin soustanoviteljic.  

Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa organ skupne občinske uprave kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. Organ skupne občinske uprave deluje pri  izvrševanju upravnih nalog po usmeritvah župana in tajnika občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organa skupne občinske uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin, ki so organ skupne občinske uprave ustanovile. Predstojnik organa skupne občinske uprave odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine, županu in tajniku te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa skupaj vsem županov občin, ki so organ skupne občinske uprave ustanovile.

Občine zagotavljajo sredstva in druge materialne pogoje za skupno opravljanje nalog občinske uprave v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin, za katere se opravljajo, če občine ustanoviteljice niso z odlokom določile drugače. Po spremembah Zakona o financiranju občin leta 2005 je država pričela s sofinanciranjem delovanja skupnih občinskih uprav v višini polovico sredstev. Od takrat beležimo izrazit razmah tega instituta, saj je bila do leta 2005 ustanovljena ena sama skupna občinska uprava, v letu 2017 pa je delovalo že 52 skupnih uprav.
Od leta 2018 dalje se sredstva za sofinanciranje skupnih občinskih uprav zagotavljajo za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah, povečana za petino. Država sofinancira delovanje skupnih občinskih uprav za enajst nalog, višina sofinanciranja pa bo od leta 2020 znašala najmanj 30 % in največ 55 % zneska za delovanje skupne občinske uprave, odvisno od števila nalog, ki jih za občine ustanoviteljice opravlja skupna občinska uprava.

.

 

Seznami skupnih občinskih uprav

Seznam skupnih občinskih uprav, avgust 2016

Seznam skupnih občinskih uprav, december 2017

 

Posveti

X. posvet o delovanju skupnih občinskih uprav v Sloveniji, Nova Gorica, 22. 3. 2017

Predstavitve posveta: 1. del in 2. del

Zbornik IX. Posveta "Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji", Ljubno, marec 2016

Zbornik VIII. Posveta "Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji", Ljubljana 26. 3. 2015, (PDF, 15Mb)

Zbornik VII. Posveta "Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji", Dobrovnik 20. 3. 2014, (PDF, 1769kb)

Zbornik VI. Posveta "Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji", Škofja Loka 28. 3. 2013, (PDF, 8,85)

Zbornik V. Posveta "Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji", Koper, marec 2012, (PDF, 5746kb)

Zbornik IV. Posveta "Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji", Dobrepolje, marec 2011, (PDF, 1420kb)

Zbornik III. Posveta "Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji", Ptuj, marec 2010, (PDF, 2128kb)

Zbornik II. Posveta "Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji", Celje, februar 2009, (PDF, 1360kb)

Zbornik I. Posveta "Delovanje skupnih občinskih uprav v Sloveniji", Ljubljana, marec 2008, (PDF, 987kb)