Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBČINSKI SVET

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje lahko od 7 do 45 članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta, mandatna doba se začne s potekom mandatne dobe prejšnjih članov občinskega sveta, traja pa do prve seje novo izvoljenega sveta (konstitutivna seja). Kadar je članov občinskega sveta 11 ali manj, se ti volijo po večinskem volilnem sistemu, če pa je članov občinskega sveta 12 ali več, se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu. Na narodnostno mešanih območjih, določenih z zakonom, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, imata narodni skupnosti v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika. Prav tako imajo Romi na območjih, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost, v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika.

Pristojnosti občinskega sveta določa Zakon o lokalni samoupravi in tudi drugi zakoni, te pa so: sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge občinske akte ter prostorske in druge plane razvoja občine; sprejema občinski proračun in zaključni račun; imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta ter predstavnike ustanovitelja v organih javnih zavodov in javnih podjetij, ki jih je ustanovila občina; nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta; sprejema odločitve na podlagi predpisov, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter druge naloge, ki jih določa zakon ali statut občine. Posebej je treba izpostaviti pristojnost občinskega sveta, da pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum, s katerim ugotovi voljo občanov, vendar odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov. Prav tako ima občinski svet pristojnost razpisati referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu oziroma od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma (naknadni referendum).

Člani občinskega sveta so nepoklicni funkcionarji, ki jim za njihovo delo pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Zakon o lokalni samoupravi določa zgornjo mejo letnega zneska sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta. Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon (npr. Zakon o vladi določa nezdružljivost funkcije ministra s funkcijami v organih lokalnih skupnosti, določbe o nezdružljivosti pa vsebuje tudi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije). Ta funkcija prav tako ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote in z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih javni uslužbenci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.

Član občinskega sveta se je na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije dolžan izogibati nasprotju interesov. Nasprotje interesov so okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njenih javnih nalog.