Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ORGANI PO POSEBNI ZAKONODAJI

Občinska volilna komisija

Občinska volilna komisija skrbi za zakonitost volitev v občinski svet; potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov; določa volišča; imenuje volilne odbore; ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev; opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami in opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih volitvah. Občinska volilna komisija ima tudi pristojnosti pri izvedbi referendumov v občini.

Ustanovitev, sestavo, naloge in nadomestilo za delo občinske volilne komisije kot volilnega organa ureja Zakon o lokalnih volitvah. Sklep o imenovanju članov občinske volilne komisije sprejme občinski svet. Mandatna doba članov občinske volilne komisije je štiri leta. Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Zakon o lokalnih volitvah ureja tudi dve posebni občinski volilni komisiji: posebna občinska volilna komisija za izvolitev članov občinskega sveta – predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter posebna občinska volilna komisija za izvolitev članov občinskega sveta - predstavnikov romske skupnosti.

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

 

Zakon o voznikih v 6. členu ureja ustanovitev Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je posvetovalno telo župana in ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga občinskim organom programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Strokovne naloge za svet zagotavlja občinska uprava. Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno izobraževalnih organizacij, organizacij civilne družbe, policije, občinskih redarjev, šol vožnje, upravljavcev cest in drugih izvajalcev). Občinski svet z odlokom določi število članov oziroma članic sveta in jih na podlagi predlogov organizacij in institucij imenuje za mandatno dobo štirih let. Občinski sveti dveh ali več občin lahko ustanovijo skupni svet. Za usklajevanje dela na širšem območju se lahko sveti povezujejo in ustanovijo koordinativno telo.

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin    

Zakon o gospodarskih javnih službah v 14. členu določa, da občine ustanovijo telesa za varstvo uporabnikov javnih dobrih, sestavljena iz njihovih predstavnikov. Telesa se ustanovijo za posamezno ali za več gospodarskih javnih služb na lokalni ravni z odlokom, v katerem se uredi sestavo, delovno področje ter podrobnejše pristojnosti in pravice sveta. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin daje pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb pristojnim organom občine, ki so jih dolžni o svojih stališčih in ukrepih obvestiti.

Organi po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami so država, občine in druge samoupravne lokalne skupnosti dolžne organizirati varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem v državi. Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami župan za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah imenuje poveljnika civilne zaščite občine ter sektorske in krajevne poveljnike in štabe civilne zaščite. Poverjeniki in poveljniki civilne zaščite so za svoje delo odgovorni nadrejenim poveljnikom civilne zaščite. Poveljnik civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu in regijskemu poveljniku civilne zaščite zlasti za uresničevanje usmeritev ali odločitev za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki jih sprejme regijski oziroma njemu nadrejeni poveljnik civilne zaščite v skladu s svojimi pristojnostmi.