Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ŽUPAN

Župan predstavlja in zastopa občino, izvoljen je na rednih lokalnih volitvah po večinskem volilnem sistemu. V primeru, da v prvem krogu lokalnih volitev noben od kandidatov za župana ne dobi večine glasov, se opravi drugi krog volitev. Novoizvoljeni župan nastopi mandat prvi naslednji dan po konstituiranju občinskega sveta. Županu lahko mandat preneha predčasno (pred rednimi lokalnimi volitvami) predvsem  če izgubi volilno pravico (se preseli v drugo občino), če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije ali če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev. Župana lahko predčasno razreši državni zbor na predlog vlade, če ne izvršuje odločb ustavnega sodišča ali pravnomočnih odločb sodišča, pristojnega za upravne spore, ki mu nalagajo z ustavo in zakonom skladno ravnanje. V takem primeru razpiše nadomestne volitve župana državni zbor.

Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja. Župan ima izključno pristojnost predlagati občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna in akta o organizaciji občinske uprave, poleg tega pa predlaga občinskemu svetu v sprejem tudi odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, lahko pa zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan lahko sprejme začasne nujne ukrepe v primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov (npr. poplave, žled, plaz), občinski svet pa se ne more pravočasno sestati. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

Župan je občinski funkcionar, ki praviloma opravlja svojo funkcijo nepoklicno, lahko pa se odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. Župan vodi in nadzira občinsko upravo ter odloča o sporih o pristojnosti med organi občinske uprave.  Z vidika zaposlenih v občinski upravi je  župan predstojnik, ki določi sistemizacijo delovnih mest ter odloča o njihovih pravicah. Na prvi stopnji o upravnih lokalnih zadevah odloča občinska uprava, župan pa je pritožbeni organ, ki odloča na drugi stopnji. Zoper odločitev župana ni pritožbe, možna pa je tožba na Upravno sodišče.

 

Župan ima najmanj enega podžupana, ki ga imenuje izmed članov občinskega sveta. Podžupan, ki nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti, v okviru svoje funkcije brez pooblastila opravlja naloge iz pristojnosti župana, če gre za tekoče naloge župana in tudi tiste, za katere je pooblaščen. Zakon konkretneje ne določa, kaj so tekoče naloge. Odločitev podžupana, da bo posamezno nalogo župana opravil je torej odvisna od njegove ocene, katere naloge so tekoče in katere lahko počakajo na vrnitev župana, kot tudi za katere bi moral imeti županovo pooblastilo. 

Več

 

Župani v mandatih 1994 – 2018