Skoči na vsebino

SLOVENIJA IN POKRAJINE

V Ustavi Republike Slovenije so pokrajine opredeljene v okviru državne ureditve kot samostojen upravno politični teritorialni podsistem lokalne samouprave. S sprejetjem Ustavnega zakona o spremembah Ustave Republike Slovenije leta 2006 so bili spremenjeni 121., 140. in 143. člen ustave, ki so podlaga za zakonsko ureditev druge ravni lokalne samouprave. S spremembo ustave so bile vzpostavljene ustavne podlage za dejansko izvedbo decentralizacije in uveljavitev načela subsidiarnosti.
 
143. člen ustave zagotavlja pokrajinam pravni status samoupravnih lokalnih skupnosti s pravico do pokrajinske samouprave in neposredno izvoljenimi predstavniškimi organi. Pokrajine se ustanovijo z zakonom na območju celotne države. Zakon o ustanovitvi pokrajin sprejme Državni zbor RS z dvotretjinsko večino navzočih poslancev ter s predhodnem sodelovanjem občin. Pokrajine so samoupravne lokalne skupnosti na ravni med državo in občinami s položajem pravne osebe, z izvirnimi pristojnostmi, z lastnim premoženjem in lastnimi viri financiranja ter neposredno izvoljenim predstavniškim organom.
 
Pokrajine v Sloveniji niso ustanovljene.

 

Strokovne študije s področja regionalne samouprave so izdelali slovenski strokovnjaki z različnih področij, izdali pa so jih tudi v  tujini, predvsem v Svetu Evrope, Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter Evropskem inštitutu za javno upravo (EIPA).

 

 

Dokumenti in študije o pokrajinah v Sloveniji 2000 - 2004

Pokrajine v Sloveniji - študija, (januar 1999)

Managing across Levels of Government (OECD)

A Handbook on Local Finance at Local and Regional Level (Svet Evrope)

Local authority competences in Europe (Svet Evrope)

European practice and recent developments in the field of regional self-government (Svet Evrope)