Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

- pripravlja sistemske predpise s področja organizacije, delovanja ter financiranja lokalnih skupnosti;
- usklajuje delo z ministrstvi in drugimi pristojnimi državnimi organi pri pripravi sistemskih rešitev in področne zakonodaje v zadevah organizacije, delovanja ter financiranja lokalnih skupnosti;
- zagotavlja izvajanje Evropske listine lokalne samouprave in zakonodaje s področja organizacije, delovanja in financiranja lokalnih skupnosti;
- izvaja naloge za spodbujanje medsebojnega sodelovanja občin;
- usmerja in svetuje občinam pri čezmejnem sodelovanju;
- usmerja in svetuje občinskim organom pri zagotavljanju zakonitosti njihovega dela s področja sistemske zakonodaje o lokalni samoupravi;
- pripravlja sistemske analize lokalne samouprave;
- daje strokovno pomoč lokalnim skupnostim in sodeluje z združenji samoupravnih lokalnih skupnosti;
- sodeluje v Evropskem odboru za demokracijo in upravljanje (CDDG) pri Svetu Evrope, z delegacijo Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (CLRAE) in z delegacijo Odbora regij pri EU (CoR) ter sodeluje z organizacijami, ustanovami in drugimi institucijami v tujih državah s področja organizacije lokalne samouprave in njenega uresničevanja;
- sodeluje pri pripravi mednarodnih pogodb in drugih pravnih aktov s področja lokalne samouprave in čezmejnega ter prekomejnega sodelovanja samoupravnih lokalnih skupnosti, pri pripravi predpisov za njihovo ratifikacijo in aktov za implementacijo;

- vzpostavlja baze podatkov za spremljanje delovanja organov lokalnih skupnosti in baze podatkov za potrebe lokalnih skupnosti in
- opravlja druge naloge s področja lokalne samouprave.
Več o tem

 

Služba za lokalno samoupravo skozi zgodovino

Služba za lokalno samoupravo je naslednica različnih organizacijskih oblik, vendar je ne glede na umeščenost vseskozi opravljala iste naloge. Njene predhodnice so opisane v nadaljevanju.