Skoči na vsebino

SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

 • pripravlja sistemske predpise s področja organizacije, delovanja ter financiranja lokalnih skupnosti;
 • v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za finance, spremlja učinke sistema financiranja lokalnih skupnosti, delovanja sistema primerne porabe in učinkov korekcijskih faktorjev ter seznam obveznih nalog občin, ki se upoštevajo pri izračunu primerne porabe;
 • usklajuje delo z ministrstvi in drugimi pristojnimi državnimi organi pri pripravi sistemskih rešitev in področne zakonodaje v zadevah organizacije, delovanja ter financiranja lokalnih skupnosti;
 • zagotavlja izvajanje Evropske listine lokalne samouprave in zakonodaje s področja organizacije, delovanja in financiranja lokalnih skupnosti;
 • izvaja naloge za spodbujanje medsebojnega sodelovanja občin;
 • usmerja in svetuje občinam pri čezmejnem sodelovanju;
 • usmerja in svetuje občinskim organom pri zagotavljanju zakonitosti njihovega dela s področja sistemske zakonodaje o lokalni samoupravi;
 • pripravlja sistemske analize lokalne samouprave;
 • daje strokovno pomoč lokalnim skupnostim in sodeluje z združenji samoupravnih lokalnih skupnosti;
 • sodeluje v Evropskem odboru za demokracijo in dobro upravljanje (CDDG) pri Svetu Evrope, z delegacijo Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (CLRAE) in z delegacijo Odbora regij pri EU (COR) ter sodeluje z organizacijami, ustanovami in drugimi institucijami v tujih državah s področja organizacije lokalne samouprave in njenega uresničevanja;
 • sodeluje pri pripravi mednarodnih pogodb in drugih pravnih aktov s področja lokalne samouprave in čezmejnega ter prekomejnega sodelovanja samoupravnih lokalnih skupnosti, pri pripravi predpisov za njihovo ratifikacijo in aktov za implementacijo;
 • vzpostavlja baze podatkov za spremljanje delovanja organov lokalnih skupnosti in baze podatkov za potrebe lokalnih skupnosti;
 • opravlja druge naloge s področja lokalne samouprave.

Več o tem

 

Služba za lokalno samoupravo skozi zgodovino

Služba za lokalno samoupravo je naslednica različnih organizacijskih oblik, vendar je ne glede na umeščenost vseskozi opravljala iste naloge. Njene predhodnice so opisane v nadaljevanju.