Skoči na vsebino

ZDRUŽENJA OBČIN

Združenja občin so predstavniki interesov lokalne samouprave v razmerju do države. Državni organi morajo v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Poslovnikom Državnega zbora Republike Slovenije ter Poslovnikom Vlade Republike Slovenije pri pripravi predpisov, ki se nanašajo na sistem lokalne samouprave in financiranje samoupravnih lokalnih skupnosti, zagotoviti ustrezno sodelovanje združenj občin. Podobno velja za pripravo državnega proračuna. Pred predložitvijo državnega proračuna v državni zbor vlada sklene z reprezentativnimi združenji občin dogovor, s katerim se določijo povprečni stroški za financiranje nalog iz prejšnjega odstavka in na novo z zakonom določenih nalog občin, ki jih bodo začele opravljati v naslednjem proračunskem letu.

Združenja opravljajo tudi strokovne naloge za občine ustanoviteljice, informacijske in izobraževalne naloge ter zagotavljajo strokovno pomoč občinam.
 
Pravna podlaga za ustanovitev združenj je 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi. Ta določa, da  lahko občine zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov, ustanovijo združenje. Z aktom o ustanovitvi združenja določijo ustanoviteljice ime in sedež združenja, cilje in naloge združenja, pravice, obveznosti in odgovornosti združenja v pravnem prometu, zastopanje združenja, pravice in obveznosti članic, način včlanjevanja oziroma prenehanja članstva, organe združenja, financiranje združenja, nadzor nad poslovanjem in prenehanje. Združenje lahko pridobi lastnost reprezentativnosti. Reprezentativno je združenje, v katerega je včlanjenih najmanj 30% občin. Združenje je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in akt o ustanovitvi.

Združenja delujejo tudi mednarodno, svoji delegaciji imajo v Odboru regij EU (Committee of Regions, CoR) ter v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (Congres of Local and Regional Authorities, CLRAE). Delegaciji se oblikujeta na podlagi meril (POVEZAVA NA MERILA), ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije.

V Sloveniji imamo tri združenja občin:
-    Skupnost občin Slovenije SOS,
-    Združenje občin Slovenije ZOS in
-    Združenje mestnih občin Slovenije ZMOS