Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Z večjo dostopnostjo in transparentnim prikazovanjem podatkov do boljših predpisov ter njihove pravilne uporabe

Svetovni dan pravice vedeti - Letošnje sedemnajsto praznovanje svetovnega dneva pravice vedeti (28.september), ki ga praznujemo vse od leta 2002, ko so se različne organizacije civilne družbe iz številnih držav povezale v organizacijo Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet), sovpada s petnajsto obletnico veljavnosti Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Leta 2003 smo v Sloveniji sprejeli Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in s tem omogočili pomemben premik na področju uresničevanja človekovih pravic, participativne demokracije, javnega nadzora, preprečevanja korupcije in s tem pomembnega prispevka h krepitvi pravne države. Ustavna pravica »svobode izražanja« (39.člen Ustave RS), katere del je tudi pravica do informacije javnega značaja se je tako začela uresničevati z zakonom, ki je sistematično uredil dostop do informacij javnega značaja. Na tem mestu bi posebej izpostavili pomembno delo Informacijskega pooblaščenca kot pritožbenega organa na področju dostopa do informacij.

 

Če o letu 2003 govorimo kot o letu premika, ki je omogočil vsakemu posamezniku dostop do informacij javnega značaja in vsakemu javnemu organu obveznost tak dostop omogočiti, je od tedaj z novelami zakona v petnajstih letih sledilo precej pomembnih premikov. Eno najpomembnejših je načelo javnosti vseh podatkov, ki so povezani z opravljanjem javnega uslužbenskega razmerja ali opravljanjem javne funkcije in porabo javnih sredstev, nato razširitev nabora zavezancev za dostop do informacij javnega značaja na subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, ponovna uporaba podatkov in nenazadnje, uveljavitev proaktivne transparentnosti, ki vlogo javnih organov iz odzivanja na zaprosila za dostop do javnih informacij spreminja v vlogo samoiniciativnih ponudnikov informacij.

 

Slednje se odraža še v eni aktivnosti, ki jo izvaja Ministrstvo za javno upravo, namreč odpiranje podatkov javnega sektorja in vodenje nacionalnega portala Odprtih podatkov Slovenije-OPSI. Če smo bili leta 2003 med zadnjimi evropskimi državami, ki so sprejele zakon o dostopu do informacij javnega značaja, smo 15 let pozneje med vodilnimi državami na področju odprtih podatkov javnega sektorja (7. mesto med državami EU po oceni Evropske komisije). Na Portalu OPSI so na voljo metapodatkovni opisi zbirk javnega sektorja in tudi podatki, ki so dosegljivi v strojno berljivi obliki, ki omogoča raziskovalcem, novinarjem in podjetnikom izdelavo novih analiz, aplikacij, vizualizacij in podobno. Na portalu odprtih podatkov so objavljena tudi javno dostopna vladna gradiva Generalnega sekretariata Vlade RS in podatki Statističnega urada.

 

Temo smo dodali tudi Portal plač v javnem sektorju, ki vsem zainteresiranim omogoča vpogled v gibanje plač in nekatere druge stroške dela po vseh proračunskih uporabnikih in vseh delovnih mestih v javnem sektorju. Celovit pregled porabe javnega denarja prek javnih naročil zagotavlja aplikacija STATIST z objavljenimi vsemi oddanimi javnimi naročili v Sloveniji, ki se z vidika transparentnega prikaza porabe javnih sredstev dopolnjuje z aplikacijo ERAR. Transparentno prikazovanje porabe javnofinančnih sredstev za vse poslovne subjekte javnega sektorja pomembno prispeva k zmanjševanju kršitev oziroma nepravilne uporabe predpisov in drugih aktov, na podlagi katerih se financira delo zaposlenih v javnem sektorju.

 

Portal plač - http://www.pportal.gov.si/
Erar - https://erar.si/
Statist - https://ejn.gov.si/statist