Skoči na vsebino

NOVICA

Zaključuje se prva faza projekta vzpostavitve kompetenčnega modela

Določitev temeljnih in vodstvenih kompetenc predstavlja prvo fazo projekta vzpostavitve kompetenčnega modela. Ta se zaključuje v začetku oktobra, in sicer z usposabljanji za uporabo temeljnih in vodstvenih kompetenc, namenjenih vodjem na položajnih delovnih mestih, vezanih na mandat: generalni sekretar ministrstva, generalni direktor direktorata ministrstva, načelnik upravne enote, predstojnik vladne službe, predstojnik organa v sestavi ministrstva.

Usposabljanja se izvajajo na interaktivnih delavnicah, kjer udeleženci pridobivajo veščine prepoznavanja in presojanja razvitosti kompetenc ter uporabo konkretnega orodja za presojo razvitosti kompetenc in razumevanje kompetenčnih profilov ter veščine podajanja povratnih informacij. V mesecu septembru smo izvedli 9 delavnic po okvirno 10-15 udeležencev, v mesecu oktobru bosta izvedeni še dve delavnici.

 

V poletnih mesecih smo pričeli tudi z drugo fazo projekta, katere namen je določitev delovno specifičnih kompetenc. V mesecu avgustu in v prvi polovici meseca septembra smo izvedli  posvete z izbranimi zaposlenimi iz štirih sorodnih sklopov delovnih mest iz pilotne raziskave in sicer iz Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, iz Direktorata za javno računovodstvo na Ministrstvu za finance, iz finančnih služb nekaterih ministrstev, skupnih finančnih služb Upravnih enot ter delovna mesta s področja informatike na Ministrstvu za javno upravo. Namen posvetov, na katerih  so naši zunanji svetovalci predstavili predlog delovno specifičnih kompetenc in pripadajočih vedenj, za katere na podlagi intervjujev z zaposlenimi ocenjujejo, da pomembno prispevajo k učinkovitosti dela, je bilo preveriti ustreznost delovno specifičnih kompetenc.

 

Naloga sodelujočih na posvetu je bila, da podajo svoje mnenje glede predstavljenega predloga. Pilotnemu vzorcu bodo v nadaljevanju projekta sledili še ostali sklopi sorodnih delovnih mest. Zato smo konec septembra za namen izvedbe intervjujev začeli z aktivnostmi za pridobitev 74 kandidatov iz različnih ministrstev, organov v sestavi ministrstev, vladnih služb in upravnih enot. Med kandidate za intervjuje se bodo uvrstili tisti javni uslužbenci, ki so uspešni strokovnjaki na ključnih delovnih mestih, pri čemer so ključna delovna mesta tista delovna mesta, ki so najbolj pomembna za uspešno delovanje državne uprave danes in/ali bodo pomembna v prihodnje. V mesecu oktobru se bodo pričeli izvajati intervjuji s 74 kandidati iz različnih resorjev, ki bodo namenjeni odkrivanju delovno specifičnih kompetenc. Intervju bo zajemal pogovor o delu javnega uslužbenca, dotikal se bo konkretnih situacij in vedenj pri delu. Na podlagi intervjujev bo določen osnutek delovno specifičnih kompetenc, ključnih za uspešnost pri delu v državni upravi.

 

Podrobneje si lahko o dogajanju v zvezi s projektom preberete in ogledate na našem spletnem mestu, kjer so objavljene tudi e-novice.