Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrstvo za javno upravo in Zavod Tehnološka Mreža ICT sodelujeta na transnacionalnem evropskem projektu PPI2Innovate (program Interreg SREDNJA EVROPA)

Na 5. projektnem sestanku PPI2Innovate sta se v sredo, 10. oktobra 2018, sestala Ministrstvo za javno upravo (MJU) in Zavod TM ICT. Srečanju je sledila novinarska konferenca, na kateri so sodelovali: Neža Planinšič, vodja Sektorja za izvajanje javnih naročil Direktorata za javno naročanje MJU, Sabina Kuzman, podsekretarka v Sektorju za izvajanje javnih naročil Direktorata za javno naročanje MJU in Majda Potokar iz Zavoda TM ICT.

MJU in Zavod TM ICT sta slovenska projektna partnerja na transnacionalnem projektu Krepitev zmogljivosti za spodbujanje uporabe javnega naročanja inovativnih rešitev v Srednji Evropi (PPI2Innovate), v katerem sodeluje deset projektnih partnerjev ter osem pridruženih strateških partnerjev iz šestih držav (Madžarska, Češka, Poljska, Hrvaška, Italija in Slovenija). Projekt PPI2Innovate sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru transnacionalnega programa Interreg SREDNJA EVROPA.

 

Povpraševanje javnega sektorja po inovativnih rešitvah, ki še niso na voljo ali niso v velikem obsegu na trgu, spodbuja potencialne ponudnike k inovativnosti.

Na evropski ravni je javno naročanje inovativnih rešitev (JNI; v ang. Public procurement of innovative solutions – PPI) dobro podprto (Horizon 2020 - Obzorje 2020), saj so že nekaj let na voljo različni pripomočki za usmerjanje in usposabljanje za podporo JNI.

 

V večini srednjeevropskih držav in regijah JNI uporabljajo le v manjši meri, saj obstoječi pripomočki  za spodbujanje JNI niso prilagojeni nacionalnim pravnim okvirom, prav tako na tem področju primanjkuje regionalnih centrov znanja.

 

Novembra 2016 sta MJU in Zavod TM ICT projekt PPI2Innovate prvič predstavila javnosti, v marcu 2017 pa sta v Ljubljani organizirala PPI2Innovate regionalni informativni dan, na katerem sta ciljni skupini udeležencev z javnega sektorja predstavila namen in cilje projekta. Letos maja pa sta MJU in Zavod TM ICT organizirala usposabljanje za naročnike, v okviru katerega sta predstavila tri nacionalno prilagojene pripomočke PPI2Innovate s področja pametne energije, zdravja in IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija), ki so nastali v okviru projekta in so namenjeni pripravi in izvedbi javnega naročila inovativne rešitve.

 

Pripomočki PPI2Innovate so prevedeni v šest jezikov in prilagojeni nacionalnim pravnim okvirom vsake posamezne sodelujoče države. Vsi nacionalno prilagojeni PPI2Innovate pripomočki za zdravje, energijo in IKT so dostopni na spletni povezavi

 

V okviru dvodnevnega 5. projektnega sestanka PPI2Innovate v Ljubljani (10. in 11.10.2018), je MJU kot pilotni partner projekta PPI2Innovate 10. 10. 2018 izvedel študijski obisk (angl. on-site visit), v okviru katerega je MJU projektnim partnerjem podrobneje predstavil izvedbo javnega naročila inovativne rešitve za pametno IKT (v nadaljevanju MJU pilot) na osnovi uporabe nacionalno prilagojenega pripomočka PPI2Innovate za pametno IKT.  Pri tem je bil poudarek na vzajemnem pregledu MJU pilota in medsebojnem učenju (v angl. peer review and mutual learning) med vsemi projektnimi partnerji.

 

MJU želi tudi širši javnosti predstaviti svojo izkušnjo uporabe nacionalno prilagojenega pripomočka PPI2Innovate za pametno IKT pri sami izvedbi MJU pilota. Pripomoček PPI2Innovate je zbir znanj preteklih izkušenj treh projektnih partnerjev, in sicer Univerze v Torinu iz Italije (projekta HAPPI ter Pro Lite), Občine Lublin iz Poljske (projekt C4B) ter Centra za inovacije DEX IC iz Češke (projekt PP4Broadband). Pri izvedbi javnega naročila inovativne rešitve pripomoček PP2Innovate v pilotu uporabljajo tudi drugi projektni partnerji, in sicer Okraj Somogy (Madžarska) za področje IKT, Regija Piemonte (Italija) za področje zdravja in Občina Lublin (Poljska) za področje energije.

 

Poleg MJU in Zavoda TM ICT na projektu PPI2Innovate sodelujejo še Centralna neprofitna trans podonavska regionalna agencija za inovacije (CTRIA) iz Madžarske, ki je vodilni partner projekta PPI2Innovate, Okraj Somogy (Madžarska), Center za inovacije DEX IC (Češka), Občina Lublin (Poljska), Rzeszow regionalna razvojna agencija (Poljska), Univerza v Torinu (Italija), Regija Piemonte (Italija), Hrvaška agencija za MSP, inovacije in investicije (Hrvaška). Na projektu PPI2Innovate sodeluje tudi osem pridruženih strateških partnerjev, in sicer  Univerza v Mariboru (Slovenija), Univerza Dunaújváros (Madžarska), Tehnološki center ASCR (Češka), Občina Torino- Direktorat za razvoj, EU sredstva, inovacije in pametna mesta (Italija), Univerza Rzeszow- Oddelek za tehnologijo, podjetništvo, management in eko inovacije (Poljska), Glavna pisarna Podkarpackie regije (Poljska), Glavna pisarna Lubelskie regije, Ministrstvo za podjetništvo in obrt (Hrvaška).
 

Mag. Neža Planinšič, vodja  Sektorja za izvajanje javnih naročil Direktorata za javno naročanje MJU je na novinarski konferenci po koncu prvega dneva srečanja uvodoma dejala, da "smo v Ministrstvu za javno upravo zadovoljni, da lahko v tem projektu sodelujemo z različnimi partnerji, od univerz do državnih organov iz različnih držav. Med drugim smo se namreč intenzivneje začeli ukvarjati s sekundarnimi politikami javnega naročanja, med katere v prvi vrsti spada prav inovativno javno naročanje. Ker inovativnost spodbuja investicije, vpliva na gospodarsko rast in nova delovna mesta ter je pomemben element gospodarskega razvoja države, je nujno, da ta element tudi v javnem naročanju prepoznamo kot pomembnega. Zato si s tem projektom želimo pridobiti nova znanja in se obenem začeti sistematično ukvarjati z inovativnostjo v javnem naročanju. Ker tudi gospodarstvo prehaja k sodobnim oblikam naročanja in inovativnosti, je nujno, da temu sledimo tudi v javnem sektorju." 

 

Vodja projekta PPI2Innovate na Zavodu TM ICT mag.Majda Potokar je dejala, da je "Zavod TM ICT mrežni partner in ima v okviru projekta PPI2Innovate vlogo koordinatorja navedenih štirih pilotov. Ključni namen izvedbe pilotov je ta, da Pilotni partnerji testirajo izdelane nacionalno prilagojene pripomočke PPI2Innovate za pametno zdravje, energijo in IKT. Do sedaj so se pripomočki izkazali kot koristni pri pripravi in izvajanju JNI. Trenutno poteka v posameznih sodelujočih državah vzporedno tudi proces izdelave akcijskih načrtov kompetenčnih centrov za JNI (KC JNI) ter mreže KC JNI za Srednjo Evropo. Ta aktivnost je še v fazi priprave in bomo o tem širšo javnost obvestili naslednje leto ob zaključku tega projekta. Poleg MJU in Zavoda TM ICT na projektu PPI2Innovate sodeluje tudi Univerza v Mariboru kot strateška pridružena članica."


MJU in Zavod TM ICT v četrtek, 22. 11. 2018 v prostorih sedeža Univerze v Ljubljani RS v Ljubljani v okviru projekta PPI2Innovate  organizirata okroglo mizo na temo pomena planiranja JNI – ključni izzivi in praktične rešitve pri planiranju JNI. Predstavljen pa bo tudi izveden praktičen primer predkomercialnega naročanja pri javnem naročniku, ki ga bo predstavil dr. Andrej Kovačič iz Ekonomske fakultete v Ljubljani.