Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Javno naročanje: prenovljene Smernice za javno naročanje gradenj in nove Smernice za javno naročanje storitev čiščenja

Ob sprejetju Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) je Vlada sprejela tudi sklep, s katerim je Ministrstvu za javno upravo naložila, da z resornimi ministrstvi pripravi smernice za učinkovito javno naročanje na različnih področjih javnega naročanja. Doslej smo pripravili že Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev, Smernice za javno naročanje gradenj in Smernice za javno naročanje informacijskih rešitev. Zdaj smo pripravili še Smernice za javno naročanje storitev čiščenja in prenovljene Smernice za javno naročanje gradenj, predvsem zaradi zaznanih potreb dosedanje prakse in zaradi sprememb gradbene zakonodaje.

Smernice za javno naročanje storitev čiščenja

 

V letu 2017 smo v sodelovanju z Delavsko svetovalnico, Sekcijo čistilcev pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikatom obrti in podjetništva Slovenije in Sindikatom komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije pristopili tudi k pripravi smernic za učinkovito javno naročanje storitev čiščenja. Na podlagi predhodne seznanitve s problematiko, strokovnih razprav, ki so bila namenjena iskanju primernih socialnih meril in rešitev za številna opozorila v zvezi z neustreznim izvajanjem tovrstnih storitev v praksi, (pre)nizkih plačil pri izvajanju tovrstnih storitev oziroma neurejenosti razmer na trgu, zaznanih slabih razpisnih dokumentacij oziroma pomanjkljive razpoložljivosti informacij o dobrih praksah v javnem naročanju na tem področju, so bile oktobra 2018 sprejete Smernice za javno naročanje storitev čiščenja.

 

Uporaba Smernic za javno naročanje storitev čiščenja bo prispevala h kakovostnejšim pripravam razpisnih dokumentacij s poudarkom na socialnih merilih. Smernice tako naročnikom prikazujejo načine vključevanja in merjenja kakovosti in upoštevanja socialnih vidikov v postopkih javnega naročanja. Kakovost storitev čiščenja določajo tehnične prednosti in strokovna sposobnost, socialni vidiki pa vključujejo spoštovanje delovne in socialne zakonodaje, kolektivnih pogodb ter dobre pogoje za zaposlitev.

 

Smernice temeljijo na izhodiščih, ki jih določa ZJN-3, njihov cilj pa je opredelitev potreb naročnika tako, da z merili izbere izvajalca, ki je cenovno primeren, njegovo delo pa kakovostno ter pri tem upošteva delovno in socialno zakonodajo. S tem smernice stremijo k socialno odgovornemu javnemu naročanju, ki temelji na upoštevanju socialnih vidikov pri javnem naročanju, s poudarkom na dostojnem delu. V smernicah so zajeta poglavja za izračun ocenjene vrednosti in izbire postopka javnega naročanja, tehnične specifikacije, pogoji za sodelovanje (usposobljenost gospodarskih subjektov), merila s poudarkom na socialnem javnem naročanju, pogodbena določila ter razlaga glede neobičajno nizke ponudbe. Smernice pragmatično pristopajo k reševanju omenjene problematike, zato vsebujejo nekaj uporabnih primerov, ki so naročnikom lahko v veliko pomoč pri dilemah in zasledovanju določb javnonaročniške zakonodaje. Z uporabo smernic se bo zagotovila konkurenca, kakovost, upoštevanje socialnih vidikov ter enakopravna obravnava ponudnikov in učinkovito izvajanje javnih naročil storitev čiščenja.

 

Prenovljene smernice za javno naročanje gradenj

 

Na Ministrstvu za javno upravo smo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije, Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Združenjem asfalterjev Slovenije, DARS, d. d, DRI upravljanje investicij, d. o. o., Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pripravili in decembra 2017 objavili Smernice za javno naročanje gradenj, izdaja 1.0. Letos pa smo zaradi zaznanih potreb dosedanje prakse in zaradi sprememb gradbene zakonodaje v sodelovanju z zgoraj navedenimi deležniki pripravili tudi prenovo teh smernic.

Smernice za javno naročanje gradenj, izdaja 1.1, oktober 2018.