Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada pooblastila pristojne ministre za podpis Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter aktov za razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja

Vlada se je na dopisni seji seznanila s predlogom Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, s predlogi stavkovnih sporazumov s sindikati javnega sektorja in s predlogi aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Vlada je s sklepi pooblastila pristojne ministre za podpis stavkovnih sporazumov s posameznimi sindikati javnega sektorja, za podpis Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter za podpise aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Ob tem pa je Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za obrambo naložila, naj najpozneje do 6. 12. 2018 vladi v sprejem predložita Uredbo o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede ter Uredbo o spremembi Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede. Torej v roku, ki bo omogočil, da bi bili uredbi uveljavljeni sočasno z akti za razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja.

 

Reprezentativni sindikati in nekateri drugi sindikati javnega sektorja so konec leta 2017 napovedali stavke, ki so bile v marcu zaradi odstopa predsednika vlade RS prekinjene. Stavke so bile ponovno napovedane po nastopu nove vlade. Vlada RS je imenovala posebno vladno pogajalsko skupino za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev, ki se je s sindikati javnega sektorja, ki so napovedali stavke, uspela dogovoriti o razrešitvi njihovih stavkovnih zahtev, ki se nanašajo na plače in druge prejemke javnih uslužbencev. Gre za stavkovne sporazume s petimi stavkajočimi sindikati oziroma skupinami sindikatov, in sicer s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, s Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije in s Sindikatom zdravstvene nege Slovenije, s Sindikatom delavcev v pravosodju in s koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja.

 

Upoštevaje dejstvo, da se dogovorjene vsebine v stavkovnih sporazumih nanašajo tudi na ostale reprezentativne sindikate javnega sektorja, ki niso napovedali stavke oziroma nimajo pravice do stavke oziroma dogovorjeno vpliva na pravice vseh javnih uslužbencev v javnem sektorju, je za realizacijo dogovorjenega treba skleniti Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, katerega podpisniki so vsi reprezentativni sindikati javnega sektorja, Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor in anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Višjih plač bodo deležni tudi zaposleni v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih ter v Slovenski vojski, zato je treba spremeniti tudi obe uredbi, s katerima se ti zaposleni uvrščajo v plačne razrede.

 

 

Vlada o predlaganih spremembah in dopolnitvah ZSPJS


Vlada RS je na dopisni seji določila tudi besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in ga v Državni zbor pošilja po nujnem postopku, saj bi v primeru kasnejšega sprejetja predloga zakona lahko nastale težko popravljive posledice za državo.

 

Ukrep iz Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju bo namreč prenehal veljati z 31. 12. 2018 in bi s 1. 1. 2019 v veljavo stopila ureditev pred uvedbo interventnih ukrepov, po kateri javni uslužbenci pridobijo pravico iz naslova napredovanja v višji plačni razred oziroma naziv, praviloma s 1. aprilom oziroma 1. majem. Poleg navedenega bo v nasprotnem primeru bistveno otežena razrešitev stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja, ki pa morajo biti čim prej razrešene zaradi preprečitve že napovedanega stavkovnega vala v javnem sektorju.
 
Predlog sprememb določa, da vsi javni uslužbenci in funkcionarji v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje, pridobijo pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanja v višji plačni razred, naziv ali višji naziv s 1. decembrom. Sprememba datuma začetka izplačevanja je potrebna zaradi vzpostavitve enotne sistemske ureditve časovne dinamike izplačevanja omenjene pravice.