Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Skupno letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leto 2013

Odgovorno, odprto in transparentno delovanje javne uprave predstavlja enega od ključnih strateških ciljev, ki bodo opredeljeni v okviru Strategije razvoja slovenske javne uprave 2014-2020.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ki je v veljavi od leta 2003, zavezuje vse organe javnega sektorja k transparentnemu in odprtemu delovanju. Njegovo izavanje je bilo analizirano in strnjeno v Skupno leto poročilo, ki ga je na 11. redni seji obravnavala tudi Vlada RS.

 

O izvajanju zakona so dolžni letno poročati državni organi in organi lokalnih skupnosti, ki svoja poročila pošljejo Ministrstvu za javno upravo, ki je resorno pristojno za področje dostopa do informacij javnega značaja.

 

V 2013, je ministrstvo, pristojno za upravo opravljalo svoje svetovalne naloge, tako za organe zavezance kot tudi za prosilce (svetovanje po telefonu,  priprava pravnih mnenj). V sodelovanju z Upravno akademijo je pripravilo tudi brezplačna usposabljanja o vodenju postopkov po ZDIJZ za različne vrste organov zavezancev, med drugim občine in javne zavode s področja šolstva. Poleg tega je ministrstvo v 2013 kot delovni pripomoček organov zavezancev v konkretnih postopkih na podlagi zahteve za dostop po ZDIJZ pripravilo tudi t.i. vzorčna pisanja (vzorce odločb in dopisov v postopku po ZDIJZ), ki so na voljo za uporabo s strani organov na spletnih straneh ministrstva.

Poročila o izvajanju postopkov za leto 2013 so oddali vsi državni organi in organi lokalnih skupnosti. Iz prejetih poročil je izhaja naslednje:
V letu 2013 so zavezanci za pripravo letnega poročila vlade, to je državni organi (brez GURS) in organi lokalne samouprave, rešili skupaj  6.099 zahtev po ZDIJZ, od tega 97,52 % zahtev za dostop do informacij in  2, 48 % zahtev za ponovno uporabo podatkov javnega sektorja.  Število je na približno isti ravni kot v 2012.

 

Od skupno 6.099 rešenih zahtev je bilo 4.564 (74,83 %) zahtev v celoti rešenih ugodno, to pomeni, da so prosilci zahtevane informacije prejeli v celoti; nadaljnjih 810 (13,28 %) zahtev je bilo delno ugodenih. V celoti zavrnjenih je bilo 514 (8,43 %), preostalih 3,46 % zahtev pa je bilo zavrženih ali odstopljenih ali so bili postopki ustavljeni ali pa so bile na dan 31. decembra 2013 še v postopku reševanja. Najpogostejši razlog pri delnih zavrnitvah v letu 2013 je bilo varstvo osebnih podatkov, v primerih ko je organ zavrnil zahtevo v celoti pa je bil najpogostejši razlog, ko organ z informacijami ni razpolagal.

V letu 2013 je bilo v zvezi s prvostopenjskimi odločitvami državnih organov (brez GURS) in organov lokalnih skupnosti izdanih 174 odločb Informacijskega pooblaščenca. Nadalje, v letu 2013 je bilo na področju dostopa do oziroma ponovne uporabe informacij javnega značaja, v zvezi z zavezanci za predložitev letnega poročila, torej državnimi organi in občinami, izdanih  23 odločb Upravnega sodišča. V zvezi z zaračunavanjem za posredovanje informacij javnega značaja je v letu 2013 stroške zaračunavalo 14 državnih organov in 14 občin.

Objavljeno Skupno letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2013

Aktualne zadeve v 2014

Od 17.4.2014 velja novela ZDIJZ-C, ki je razširila krog zavezancev za izvajanje zakona na gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali samoupravna lokalna skupnost oziroma druge osebe javnega prava. Na podlagi določil ZDIJZ-C je bil v oktobru 2014 s strani AJPES vzpostavljen Register zavezancev za informacije javnega značaja, ki na enem mestu zagotavlja pregled nad vsemi zavezanci.

Aktualni izzivi na področju transparentnosti so povezani predvsem s pripravo podzakonskih aktov na podlagi novele ZDIJZ-C (v pripravi je Pravilnik o objavah pogodb iz javnih naročil, koncesij ter javno zasebnih partnerstev, ki določa da bodo naročniki morali spletno objavljati pogodbe; v pripravi je tudi Enotni stroškovnik za zaračunavanje posredovanja informacij po ZDIJZ).

EU v zadnjem času velik poudarek namenja spletni objavi celotnih baz t.i. odprtih podatkov, torej podatkov v odprtih, strojno berljivih formatih tako, da je javnosti omogočena nadaljnja ponovna uporaba. V tem okviru bi posebej izpostavili, da so podatki iz RZIJZ dostopni tudi v obliki datoteke za prosto ponovno uporabo ter da je AJPES dal na voljo tudi določene osnovne podatke iz Poslovnega registra Slovenije za prosto ponovno uporabo. V tem okviru bo potrebna tudi implementacija sprememb iz 2013 Direktive o ponovni uporabi podatkov javnega sektorja. V prihodnje bo še  več pozornosti namenjena objavi odprtih podatkov na slovenskem portalu odprtih podatkov – Portal NIO.