Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sporočilo za javnost iz pristojnosti MJU po 14. redni seji vlade

Vlada o Uredbi o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Vlada RS je seji 17.12.2014  izdala Uredbo o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave ter v pravosodnih organih je treba v 13. členu uskladiti z novo organizacijsko strukturo, kot jo ureja Zakon o  spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Sloveniji (ZVRS-H). Zakon je pričel veljati 6. 9. 2014.

ZVRS-H je določil, da Ministrstvo za infrastrukturo in prostor nadaljuje z delom kot Ministrstvo za infrastrukturo z delovnim področjem Ministrstva za infrastrukturo in prostor, razen delovnega področja prostora in stanovanjske politike, kot ju določa 38. člen Zakona o državni upravi. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje nadaljuje z delom kot Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z delovnim področjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje, razen delovnega področja varovanja okolja, ohranjanja narave, upravljanja voda, podnebnih sprememb, javnih služb varstva okolja, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, varstva pred ionizirajočimi sevanji, odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo, kot jih določa 32. člen Zakona o državni upravi.

Nadalje je ZVRS-H določil prenos dela delovnega področja iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki se nanaša socialno podjetništvo, v pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, dela delovnega področja Ministrstva za notranje zadeve, ki se nanaša na javno upravo, sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistem javnih uslužbencev, plačni sistem v javnem sektorju, volilno in referendumsko zakonodajo, sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka, upravno poslovanje, elektronsko poslovanje javne uprave, dostop do informacij javnega značaja, delovanje nevladnih organizacij, lokalno samoupravo, kakovost javne uprave, boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, v pristojnost Ministrstva za javno upravo in dela delovnega področja Ministrstva za pravosodje, ki se nanaša na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb, sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, načrtovanje in koordiniranje prostorskih potreb pravosodnih organov in organov državne uprave, vodenje investicij za potrebe dveh ali več organov državne uprave oziroma za potrebe posameznega organa državne uprave na podlagi pooblastila in druge naloge na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu z zakonom ali aktom vlade, v pristojnost Ministrstva za javno upravo.

ZVRS-H je določil tudi, da se z dnem prisege ministrov ustanovita Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za okolje in prostor ter uredil njuna delovna področja.

Zaradi nove organizacijske strukture ministrstev je treba urediti tudi organizacijsko strukturo notranje organizacijskih enot ministrstev, kot je predlagano s spremembo Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se bodo s spremembami uredbe uskladili s 1. januarjem 2015.

 

Vlada o Predlogu stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 26. maja 1997, sestavljeni na podlagi člena K.3(2)© Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije

 

Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Priporočilo sklepa Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 26. maja 1997, sestavljeni na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije, ki se glasi: Republika Slovenija podpira predlog sklepa Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 26. maja 1997, sestavljeni na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije - 15453/14.

Akt o pristopu Republike Hrvaške iz leta 2011 je uvedel poenostavljeni sistem za pristop Hrvaške h konvencijam (in protokolom), ki so jih sklenile države članice na podlagi člena 34 PEU. Člen 3(4) in (5) Akta določa, da Hrvaška pristopi k tem konvencijam in protokolom na podlagi Akta o pristopu. Člen 3(5) Akta o pristopu določa, da Svet v ta namen sprejme sklep, s katerim določi datum začetka veljavnosti teh konvencij za Hrvaško ter sprejme vse potrebne prilagoditve k tem konvencijam, ki se zahtevajo zaradi pristopa te nove države članice. Svet sprejme sklep na podlagi priporočila Komisije po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Priloga I k Aktu o pristopu navaja seznam zadevnih konvencij in protokolov.