Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sporočilo za javnost iz pristojnosti MJU po dopisni seji vlade 18.12.2014

Vlada RS o Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 

Uredba o organih v sestavi ministrstev je izvedbeni predpis Zakona o državni upravi (ZDU), v skladu s katero se lahko ustanovi upravni organ v sestavi ministrstva za opravljanje specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih upravnih nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora in nalog na področju javnih služb. V skladu z zakonskimi merili uredba določa, kateri organi v sestavi delujejo v posameznih ministrstvih, njihova delovna področja, naziv predstojnika in način opravljanja spremljajočih nalog strokovne pomoči predstojniku. Pristojnost za ustanavljanje in ukinjanje ter za določanje delovnih področij organov v sestavi ministrstev je ZDU prenesel na Vlado RS in ji na ta način prepustil odgovornost za oblikovanje strukture vladnega sektorja.
 

Zaradi prenosa delovnih področij ter novih ministrstev je treba urediti organizacijsko strukturo organov v sestavi ministrstev, kot je predlagano s spremembami in dopolnitvami Uredbe o organih v sestavi ministrstev. Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se bodo s spremenjeno uredbo uskladili s 1. januarjem 2015.
 

Uredba vsebuje spremembe, ki so povezane z novo organizacijsko strukturo vlade, določeno z  spremembami Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-H), ki je pričel veljati 6. septembra 2014.  Kot je določil omenjeni zakon, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor nadaljuje z delom kot Ministrstvo za infrastrukturo z delovnim področjem Ministrstva za infrastrukturo in prostor, razen delovnega področja prostora in stanovanjske politike, kot ju določa 38. člen Zakona o državni upravi. Prav tako je zakon določil, da Ministrstvo za kmetijstvo in okolje nadaljuje z delom kot Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z delovnim področjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje, razen delovnega področja varovanja okolja, ohranjanja narave, upravljanja voda, podnebnih sprememb, javnih služb varstva okolja, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, varstva pred ionizirajočimi sevanji, odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo, kot jih določa 32. člen Zakona o državni upravi.


Nadalje je zakon določil prenos dela delovnega področja iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki se nanaša socialno podjetništvo, v pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, dela delovnega področja Ministrstva za notranje zadeve, ki se nanaša na javno upravo, sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistem javnih uslužbencev, plačni sistem v javnem sektorju, volilno in referendumsko zakonodajo, sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka, upravno poslovanje, elektronsko poslovanje javne uprave, dostop do informacij javnega značaja, delovanje nevladnih organizacij, lokalno samoupravo, kakovost javne uprave, boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, v pristojnost Ministrstva za javno upravo in dela delovnega področja Ministrstva za pravosodje, ki se nanaša na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb, sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, načrtovanje in koordiniranje prostorskih potreb pravosodnih organov in organov državne uprave, vodenje investicij za potrebe dveh ali več organov državne uprave oziroma za potrebe posameznega organa državne uprave na podlagi pooblastila in druge naloge na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu z zakonom ali aktom vlade, v pristojnost Ministrstva za javno upravo.