Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Prenovljen program ukrepov za preprečevanje korupcije

Boj proti korupciji je ena od temeljnih vladnih koalicijskih zavez, obenem pa gre za eno ključnih priporočil Sveta EU Sloveniji. Glede na Indeks zaznave korupcije nevladne organizacije Transparency International je bila Slovenija v letu 2014 uvrščena na 39. mesto med 175 državami, kar je štiri mesta višje kot leto prej in kaže na to, da si je država na tem področju postavila prave smernice in cilje, ki jim sledi tudi včeraj sprejeti Prenovljen Program ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije 2015-2016.

 

Med ukrepi, ki so vključeni v prenovljeni program, je tako priprava predloga Zakona o reviziji TEŠ6 (januarja 2015), v zvezi z bančno luknjo pa identifikacija preteklih koruptivnih dejanj pri sklepanju bančnih poslov in priprava primernih podlag za njihovo preprečevanje in odkrivanje ter ureditev pravnih podlag za delovanje DUTB. Na področju javnega naročanja v zdravstvu, je v pripravi informacijska rešitev za skupno javno naročanje zdravil, medicinskih pripomočkov in opreme, ki bo zagotovila večjo mero preglednosti. Eden od ukrepov je priprava etičnega kodeksa za funkcionarje vlade in ministrstev ter ureditev pravnih podlag za odpoklic posameznika z javne funkcije in prepoved opravljanja javne funkcije, pa tudi učinkovit in pregleden nadzor nad delovanjem zbornic. Načrtovani ukrepi so tudi na področju omejevanja korupcijskih tveganj v javni upravi (dodatna usposabljanja zaposlenih v javni upravi na področju integritete, vzpostavitev enotnega nacionalnega registra tveganj ter ukrepi na področju javnih naročil (naročniki bodo v januarju 2015 pričeli spletno objavljati pogodbe na Portalu javnih naročil). Vlada je od 1. februarja 2015 ministrstva, organe v sestavi in vladne službe že zavezala k obvezni uporabi e-dražbe ter jo priporočila tudi ostalim javnim naročnikom. Ob Programu, je vlada sprejela tudi sklep s katerim je družbam v večinski lasti oziroma pod prevladujočim vplivom države priporočila pristop k Slovenskim smernicam korporativne integritete.

 

Prvotni Program ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije je bil sprejet marca 2014, o njegovem izvajanju pa je bilo maja 2014 sprejeto tudi Prvo vmesno poročilo. Novembra 2014 pa je Ministrstvo za javno upravo pričelo s pripravo prenovljenega Programa ukrepov s spremenjenimi, dopolnjenimi in novimi ukrepi v boju proti korupciji, glede na cilje, zastavljene že v prvotnem programu in upoštevajoč doslej izvedene in nekatere tudi že zaključene ukrepe ter glede na pridobljene predloge ter mnenja vladnih resorjev in Komisije za preprečevanje korupcije. Z informacijo glede priprave prenovljenega programa se je Vlada seznanila prejšnji mesec, na prvi redni seji v letu 2015 pa prenovljeni program za obdobje 2015-2016 tudi dokončno potrdila. Gre za dvoletni program, pri katerem je predvideno polletno poročanje o izvajanju.

 

Nekaj pomembnih ukrepov na tem področju je bilo v zadnjem obdobju že izvedenih. Vključeni so v Poročilo o izvedbi ukrepov Vlade RS proti korupciji, ki ga je hkrati s prenovljenim programom «Ničelna toleranca do korupcije« potrdila Vlada. Tako je bila že sprejeta novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki je kot nove zavezance določila gospodarske družbe v državni in občinski lasti. Vzpostavljen je bil Register zavezancev za informacije javnega značaja pri AJPES. Spremenjen je bil Zakon o javnem naročanju in sprejet podzakonski akt, ki predstavlja pravno podlago za skupno javno naročanje v javnih zdravstvenih zavodih. Prav tako je bil sprejet Zakon o slovenskem državnem holdingu, katerega celotno 6. poglavje se nanaša na krepitev integritete in odgovornosti ter omejevanje tveganj za korupcijo, nasprotje interesov in zlorabo notranjih informacij. Na področju pravosodja je Vlada decembra 2014 določila besedila paketa zakonov: Zakon o sodiščih, Zakon o sodniški službi in Zakon o državnem tožilstvu, ki bodo, če bodo sprejete s strani poslancev, pomenile uresničitev priporočil skupine držav GRECO.

 

V zvezi z vodenjem načrtov integritete, opredeljevanjem tveganj za korupcijo ter določitvijo in realizacijo ukrepov za preprečevanje teh tveganj je bilo mnogo aktivnosti izvedenih tudi na nivoju posameznih ministrstev. Njihova poročila so pomemben vsebinski del Poročila o izvedbi ukrepov Vlade RS proti korupciji, ki ga je skupaj s prenovljenim programom protikorupcijskih ukrepov na redni seji 8. januarja 2015 potrdila Vlada RS.

 

 

Povezava na sporočilo za javnost po seji vlade 8.1.2015