Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev

Z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C je bila vzpostavljena pravna podlaga za povečanje transparentnosti delovanja naročnikov na področju javnega naročanja.

Zakon tako določa, da so registrirani zavezanci iz 1. člena in drugega odstavka 1.a člena ZDIJZ, ki nastopajo kot naročniki, koncedenti ali javni partnerji, v roku 48 dni od oddaje javnega naročila, podelitve koncesije ali izbire izvajalca javno-zasebnega partnerja dolžni objaviti javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodbe, ki jo sklenejo. Pogodbe brez morebitnih varovanih podatkov se objavijo na spletnih straneh, ki so namenjene izvajanju elektronskega javnega naročanja – Portal javnih naročil.

 

Navedena zakonska določba zasleduje večjo transparentnost informacij o porabi javnih sredstev na področju javnega naročanja in sledi načelom, ki so na tem področju uveljavljena v okviru organizacij OECD in Partnerstva za odprto vlado (Open Government Partnership). Eno od pomembnih priporočil Partnerstva za odprto vlado je namreč ravno proaktivna objava bistvenih dokumentov in podatkov o javnih naročilih na spletu.

  

Zakon določa, da način objave, možne formate in mesto objave določi minister, pristojen za upravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance. Na navedeni zakonski podlagi je sprejet Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev, ki prične veljati 24. 1. 2015 in je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 5/15 dne 23. 1. 2015. S tem Pravilnikom preneha veljati istoimenski pravilnik, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 98/14 dne 31. 12. 2014. Novi pravilnik se po vsebini ne razlikuje, vsebuje pa drugačne prehodne in končne določbe (sprememba 4. in 5. člena).

 

V prehodnih določbah Pravilnika je določeno, da mora zavezanec, ki je oddal javno naročilo, podelil koncesijo ali izbral izvajalca javno-zasebnega partnerstva po začetku uporabe petega odstavka 10.a člena ZDIJZ (to je po 17.10.2014) in pred uveljavitvijo tega pravilnika ter je od oddaje javnega naročila, podelitve koncesije ali izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva že minilo več kot 48 dni, objaviti pogodbo v osmih dneh od dneva vzpostavitve tehničnih možnosti za objavo pogodb na Portalu javnih naročil.

 

Pričakuje se, da bo nadgradnja Portala javnih naročil izvedena v kratkem. Natančni datum vzpostavitve tehničnih možnosti za objavo pogodb na portalu javnih naročil, bo objavil minister, pristojen za javno upravo, v Uradnem listu Republike Slovenije. Datum bo objavljen tudi na naši spletni strani.

 

Več informacij in pojasnil